Gecorrigeerd, gestaakt of overgedragen, recht op ontvangst van gegevens en op overdragen van gegevens aan andere verwerkingsverantwoordelijke

Uit NORA Online
ISOR:Gecorrigeerd- gestaakt of overgedragen- recht op ontvangst van gegevens en op overdragen van gegevens aan andere verwerkingsverantwoordelijke
Ga naar: navigatie, zoeken
De BIO themadocumenten zijn levende documenten, die van tijd tot tijd een update krijgen. Wijzigingen die geïmplementeerd worden in Q4 2019:
  • Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging. Dit kader is ruimer dan alleen logische toegangsbeveiliging. Een deel van de inhoud van het oude thema komt terug in het nieuwe, de resterende pagina's vervallen en worden niet meer bijgehouden.
  • De Privacy Baseline krijgt een nieuwe versie.
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)
Bovenliggende principe
Meer in normenkader èn aspect
Alle normen
Alle normenkaders
ISOR

Stelling

De betrokkene heeft het recht de hem betreffende persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en hij heeft het recht die gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrektAVG art. 20., als de verwerking berust op:

  1. toestemming van betrokkene, of:
  2. een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht;

en geldt niet als:

  1. de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;
  2. het afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Kwaliteitsmanagement via de conformiteitsindicator gecorrigeerd, gestaakt of overgedragen.

Grondslag