Bijzondere categorieën persoonsgegevens; gevoelige gegevens, noodzakelijke uitzonderingen wgs. zwaarwegend algemeen belang

Uit NORA Online
ISOR:Bijzondere persoonsgegevens- m.b.t. gezondheidsgegevens
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

De verwerking van bijzondere categorieën persoonsgegevens vindt niet plaats, tenzij de verwerking noodzakelijk is om redenen van zwaarwegend algemeen belang, op grond van Unierecht of lidstatelijk recht:

 1. Nationaalrechtelijke algemene uitzonderingenUAVG Art. 23:
  1. De verwerking is noodzakelijk ter voldoening aan een volkenrechtelijke verplichting;
  2. De gegevens worden verwerkt door de Autoriteit persoonsgegevens of een ombudsman als bedoeld in Art. 9:17 van de Algemene wet bestuursrecht (AWB), en voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de hun wettelijk opgedragen taken, onder voorwaarde dat bij die uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad; of
  3. De verwerking is noodzakelijk in aanvulling op de verwerking van persoonsgegevens van strafrechtelijke aard voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt.
 2. Uitzonderingen inzake verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijktUAVG Art. 25:
  1. Verwerking met het oog op de identificatie van de betrokkene, en slechts voor zover de verwerking voor dat doel onvermijdelijk is; of
  2. Verwerking met het doel personen van een bepaalde etnische of culturele minderheidsgroep een bevoorrechte positie toe te kennen teneinde feitelijke nadelen, verband houdende met de grond ras of etnische afkomst, op te heffen of te verminderen, en slechts voor zover:
   1. De verwerking voor dat doel noodzakelijk is;
   2. De gegevens betrekking hebben op het geboorteland van de betrokkene, diens ouders of diens grootouders, dan wel op andere, bij wet vastgestelde criteria op grond waarvan op objectieve wijze vastgesteld kan worden of iemand tot een bepaalde etnische of culturele minderheidsgroep behoort; en
   3. De betrokkene tegen de verwerking geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
 3. De verwerking van persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken voor vervulling openbare functiesUAVG Art. 26:
  1. de verwerking geschiedt met het oog op de eisen die met betrekking tot politieke opvattingen in redelijkheid kunnen worden gesteld in verband met de vervulling van functies in bestuursorganen en adviescolleges.
 4. De verwerking van persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken voor geestelijke verzorgingUAVG Art. 27:
  1. De verwerking geschiedt door andere instellingen dan de instellingen, bedoeld in artikel 22, tweede lid, onderdeel c, en voor zover de verwerking noodzakelijk is met het oog op de geestelijke verzorging van de betrokkene, tenzij deze daartegen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
  2. Hierbij worden geen persoonsgegevens aan derden verstrekt zonder toestemming van de betrokkene.
 5. De verwerking van genetische gegevensUAVG Art. 28:
  1. De verwerking vindt plaats met betrekking tot de betrokkene bij wie de desbetreffende gegevens zijn verkregen.
  2. Hierbij is het verbod om genetische gegevens te verwerken uitsluitend niet van toepassing, indien:
   1. De betrokkene uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven; en
   2. Bij de uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad. Deze toestemming is niet vereist, indien het vragen van uitdrukkelijke toestemming onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning vergt.
 6. De verwerking van biometrische gegevensUAVG Art. 29:
  1. de verwerking vindt plaats ten behoeve van de unieke identificatie van een persoon, indien de verwerking noodzakelijk is voor authenticatie of beveiligingsdoeleinden.

Voor al deze verwerkingen is bepaald dat de evenredigheid met het nagestreefde doel wordt gewaarborgd, de wezenlijke inhoud van het recht op bescherming van persoonsgegevens wordt geëerbiedigd en passende en specifieke maatregelen worden getroffen ter bescherming van de grondrechten en de fundamentele belangen van de betrokkene.


Toelichting

 • Genetische gegevens moeten worden gedefinieerd als persoonsgegevens met betrekking tot de overgeërfde of verworven genetische kenmerken van een natuurlijke persoon die blijken uit een analyse van een biologisch monster van de persoon in kwestie, met name een chromosoomanalyse, een analyse van desoxyribonucleïnezuur (DNA) of van ribonucleïnezuur (RNA) of uit een analyse van andere elementen waarmee soortgelijke informatie kan worden verkregenAVG overweging 34.
 • Biometrische gegevens zijn persoonsgegevens die het resultaat zijn van een specifieke technische verwerking met betrekking tot de fysieke, fysiologische of gedragsgerelateerde kenmerken van een natuurlijke persoon op grond waarvan eenduidige identificatie van die natuurlijke persoon mogelijk is of wordt bevestigd, zoals gezichtsafbeeldingen of vingerafdrukgegevensAVG Art. 4 lid 14.
 • Foto's worden niet systematisch beschouwd als verwerking van bijzondere categorieën persoonsgegevens, aangezien foto's alleen onder de definitie van biometrische gegevens vallen wanneer zij worden verwerkt met behulp van bepaalde technische middelen die de unieke identificatie of authenticatie van een natuurlijke persoon mogelijk makenAVG overweging 51.

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Doelbinding gegevensverwerking via de conformiteitsindicator rechtvaardiging bijzondere categorieën persoonsgegevens.

Grondslag