Toegang gegevensverwerking voor betrokkenen

Uit NORA Online
ISOR:Toegang gegevensverwerking voor betrokkenen
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Privacyprincipe)

Verwante principes

Privacy Control: het control- of beheerdomein
de Privacy Baseline
Alle Normenkaders
Alle Privacyprincipes
Alle Normen
Beveiligingsaspecten
Invalshoeken
ISOR

Iedere betrokkene heeft (binnen grenzen van redelijkheid) het recht te weten of, door wie, waarvoor en op welke wijze zijn persoonsgegevens worden verwerkt. De verwerkingsverantwoordelijke moet deze transparantieInzicht in de werkwijze die de overheid hanteert. kunnen bieden. Deze transparantieInzicht in de werkwijze die de overheid hanteert. is nodig om de betrokkene of diens wettelijke vertegenwoordiger in staat te stellen - indien nodig - zonder onevenredige kosten en/of moeite zijn gegevens te laten corrigeren of de verantwoordelijke (in rechte) aan te spreken bij onrechtmatigheid van een gegevensverwerking opdat deze onrechtmatigheid beëindigd wordt.
Voorafgaand aan de verwerking van de persoonsgegevens worden betrokkenen geïnformeerd over de verwerking conform PRIV_U.05: Bewaren van persoonsgegevens, en zijn binnen de verwerkingen voorzieningen getroffen waarmee de betrokkene controle over zijn gegevens kan houden, PRIV_U.03: Kwaliteitsmanagement.


Criterium

De verwerkingsverantwoordelijke biedt de betrokkene informatie over de verwerking van persoonsgegevens en doet dit tijdig en in een passende vorm, zodat de betrokkene zijn rechten kan uitoefenenAVG Art. 12, tenzij er een specifieke uitzonderingsgrond geldt.

Doelstelling

Het doel van 'Toegang gegevensverwerking voor betrokkene' is om zo nodig transparantieInzicht in de werkwijze die de overheid hanteert. te bieden over de gegevensverwerking, zodat de betrokkene zijn rechten kan uitoefenen en zo de verantwoordelijke kan aanspreken bij onrechtmatigheid van een gegevensverwerking, opdat deze onrechtmatigheid beëindigd wordt.

Risico

De organisatie is niet transparant, waardoor het inzicht in de rechtmatigheid van organisaties ontbreekt, waardoor het vertrouwen in een organisatie verloren gaat.

Indeling binnen ISOR

Dit privacyprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is AVG Art. 11; 12; 15; 86

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
PRIV_C.02.01.01 informatie over de verwerking van persoonsgegevens

De betrokkene krijgt op verzoek uitsluitsel over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens.

PRIV_C.02.01.02 informatie over de verwerking van persoonsgegevens

De inzage over de verwerkte persoonsgegevens bevat de volgende informatieAVG Art. 15:

 1. De verwerkingsdoeleinden;
 2. De betrokken categorieën persoonsgegevens;
 3. De ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 4. Indien mogelijk: de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen of, als dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
 5. Dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat zijn persoonsgegevens te rectificeren of te wissen of de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens te beperken, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;
 6. Dat de betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij de AP;
 7. Wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;
 8. Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, inclusief nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene;
 9. Bij doorgifte aan een derde land of een internationale organisatie en op verzoek van betrokkene de informatie over van de passende waarborgen;
 10. Op verzoek van betrokkene een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt.
PRIV_C.02.01.03 informatie over de verwerking van persoonsgegevens

De inzage doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van anderenAVG Art. 14 lid 4.

PRIV_C.02.02.01 tijdig

De informatie is onverwijld en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek verstrektAVG Art. 12 lid 3 en 4, tenzij:

 • De complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken verlenging nodig maakt, en:
 • De informatie binnen een termijn van nog eens twee maanden worden verstrekt, en:
 • De betrokkene binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis wordt gesteld van een dergelijke verlenging.
PRIV_C.02.02.02 tijdig

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke geen gevolg geeft aan het verzoek van de betrokkene, dan:

 • Is de betrokkene onverwijld en uiterlijk binnen één maand na ontvangst van het verzoek meegedeeld waarom het verzoek zonder gevolg is gebleven, en:
 • Is de betrokkene geïnformeerd over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en beroep bij de rechter in te stellen.
PRIV_C.02.03.01 in een passende vorm

De communicatie vindt, in het bijzonder wanneer de informatie specifiek voor een kind bestemd is, plaats in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taalAVG Art. 12 lid 1. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van gestandaardiseerde iconen om het overzicht te houdenAVG Art. 12 lid 7.

PRIV_C.02.03.02 in een passende vorm

De informatie is schriftelijk of met andere middelen en als dit passend is met inbegrip van elektronische middelen verstrekt.

PRIV_C.02.03.03 in een passende vorm

Op verzoek van de betrokkene is de informatie mondeling meegedeeld, op voorwaarde dat de identiteit van de betrokkene met andere middelen bewezen is.

PRIV_C.02.03.04 in een passende vorm

Het verstrekken van de informatie en de communicatie zijn kosteloos, tenzij de verzoeken van een betrokkene kennelijk ongegrond of buitensporig zijn. Als de verzoeken buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, en dit kan worden aangetoond, dan mag de verwerkingsverantwoordelijke ofwel:

 1. Een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het verstrekken van de gevraagde informatie of communicatie en het treffen van de gevraagde maatregelen gepaard gaan, ofwel:
 2. Weigeren gevolg te geven aan het verzoek.
PRIV_C.02.03.05 in een passende vorm

De verantwoordelijke beschikt over gegevens ter identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen. van de betrokkene om hem zijn rechten te laten doen gelden. Deze gegevens worden niet behouden, verkregen of verwerkt als er geen doeleinden zijn (overeenkomstig PRIV_U.01: Doelbinding gegevensverwerking) om nog persoonsgegevens van betrokkene te verwerkenAVG Art. 11. Als identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen. niet mogelijk is wordt de betrokkene daarvan indien mogelijk in kennis gesteld.

PRIV_C.02.04.01 specifieke uitzonderingsgrond

De verantwoordelijke verstrekt geen informatie als de verwerking berust op een wettelijke bepaling, waarbij een specifieke uitzondering geldtAVG Art. 23.