Tijdig welbepaald en uitdrukkelijk omschreven, SMART

Uit NORA Online
ISOR:Tijdig welbepaald en uitdrukkelijk omschreven- SMART
Ga naar: navigatie, zoeken
De BIO themadocumenten zijn levende documenten, die van tijd tot tijd een update krijgen. Wijzigingen die geïmplementeerd worden in Q4 2019:
  • Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging. Dit kader is ruimer dan alleen logische toegangsbeveiliging. Een deel van de inhoud van het oude thema komt terug in het nieuwe, de resterende pagina's vervallen en worden niet meer bijgehouden.
  • De Privacy Baseline krijgt een nieuwe versie.
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)
Bovenliggende principe
Meer in normenkader èn aspect
Alle normen
Alle normenkaders
ISOR

Stelling

Het doel is uitdrukkelijk omschreven, dus niet te vaag of te ruim, maar nauwkeurig, specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.

Toelichting: Tijdig welbepaald en uitdrukkelijk omschreven

Het verzamelen en verwerkeneen bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. van persoonsgegevens 'uitsluitend omdat dat in de toekomst misschien wel handig kan zijn', is als doel niet voldoende welbepaald en daarom onrechtmatig.

Gegevens mogen ook voor meerdere doelen verzameld en verwerkt worden; die doelen hoeven niet per se verband te houden met elkaar Handleiding voor verwerkers van persoonsgegevens, handleiding van de Wbp, Ministerie van Justitie, 2002, p. 20.. Voor al deze doelen afzonderlijk geldt dat ze tijdig moeten worden vastgesteld, gerechtvaardigd zijn en welbepaald en uitdrukkelijk omschreven.

Een voldoende SMART omschrijving houdt in Privacy Impact Assessment (PIA) Introductie, handreiking en vragenlijst Versie 1.2 - NOREA, november 2015.:

  1. Specifiek: de doelstelling is eenduidig;
  2. Meetbaar: er zijn meetbare/observeerbare voorwaarden waardoor het doel bereikt kan worden;
  3. Acceptabel: het doel is acceptabel voor de doelgroep en/of management en iemand neemt zijn verantwoordelijkheid voor het juist realiseren van dit doel;
  4. Realistisch: de doelstelling is haalbaar;
  5. Tijdsgebonden: er is bepaald wanneer (in de tijd) het doel bereikt moet zijn.

Voetnoot==

<Reference/>

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Doelbinding gegevensverwerking via de conformiteitsindicator tijdig, welbepaald en uitdrukkelijk omschreven.

Grondslag