Beperking van de verwerking op verzoek van de betrokkene

Uit NORA Online
ISOR:Gecorrigeerd- gestaakt of overgedragen- beperking van de verwerking op verzoek van betrokkene
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

Op verzoek van betrokkene wordt de verwerking beperkt, indien:

  1. De juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
  2. De verwerking onrechtmatig en de betrokkene zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
  3. De verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of:
  4. De betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.


Toelichting
Het recht de verwerking te beperken geldt als de verwerking (inclusief profilering) plaatsvindt voorAVG Art. 21 lid 1:

  1. De vervulling van een taak van algemeen belang;
  2. De vervulling van een taak van het openbaar gezag;
  3. De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is;
  4. Direct marketing, of:
  5. Wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Kwaliteitsmanagement via de conformiteitsindicator gecorrigeerd, gestaakt of overgedragen.

Grondslag