Referentiearchitectuur Regie op Gegevens

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Onderdeel van
Lijsten & Verwijzingen
Contact
Auteur: Bert Lukkien (ICTU) in opdracht van het programmamanagement Regie op gegevens (Paul Zeef en Carlo Luijten).

Reviewreactie insturen

Status
Concept
Deze referentiearchitectuur is in publieke review via noraonline.nl

van maandag 25 april t/m woensdag 1 juni 2022.

Versie
Versie 2021


Uitleg architecturen
Zie NORA Familie
logo RoG

Beschrijving

Achtergrond

Regie op Gegevens wil de burger regie laten voeren op zijn eigen persoonsgegevens bij de overheid, binnen de bestaande wettelijke kaders die daarvoor (gaan) gelden.

De burger krijgt de mogelijkheid persoonsgegevens in te zien (inzage), daar waar nodig te corrigeren en indien gewenst de delen met derden. Het gaat dan om inzage welke persoonsgegevens de overheid in zijn administraties heeft opgenomen èn om inzage welke persoonsgegevens tussen welke overheden worden gedeeld.

Om Regie op Gegevens te realiseren zijn er in de kern twee zaken nodig: vertrouwen en interoperabiliteit. De burger zal alleen bereid zijn om vrijwillig zijn persoonsgegevens te delen met derde partijen, als hij er op kan vertrouwen dat niet meer gegevens gebruikt worden dan maximaal noodzakelijk en dat ze alleen voor het afgesproken doel worden gebruikt. En er moet keuzevrijheid mogelijk zijn tussen verschillende diensten, die elk het delen van gegevens ondersteunen.

Om de uitwerking hiervan te ondersteunen, is een referentiearchitectuur uitgewerkt. Daarin is in generieke, functionele termen beschreven hoe Regie op gegevens verantwoord kan worden ingericht.

Positionering van de referentiearchitectuur

De referentiearchitectuur voor het delen van gegevens is gepositioneerd als generiek model tussen wetgeving/beleid enerzijds en de concrete initiatieven voor het digitaal delen van gegevens die al onderweg zijn of nog gaan komen anderzijds (dienstverleners).

Doel van de referentiearchitectuur is om ontwerpers, opdrachtgevers en beleidsadviseurs van publieke en private dienstverleners de functionele en technische overwegingen te geven om waarborgen bij het delen van gegevens met derden uit te werken. Het moet een goede vertaling op architectuurniveau zijn van beleid en regelgeving, met bijpassende standaarden en best practices. Zodat ontwerpers bij publieke en private dienstverleners de juiste implementatiekeuzes kunnen maken.

Anders gesteld: de wat-vraag (wat moet er geregeld/ingericht worden om de doelstellingen te kunnen realiseren met als “scharnierpunt” het Functiemodel Regie op gegevens) staat centraal en minder de hoe-vraag (met welke concrete oplossingen wordt die wat-vraag ingevuld). Die hoe-vraag wordt dus ingevuld door de (architectuur van de) sectoren/projecten zelf.

Afbakening referentiearchitectuur

Om de doelstellingen van Regie op Gegevens ten aanzien van het inzien en delen van gegevens te realiseren zijn in de toekomstige oplossing twee aandachtsgebieden te onderkennen, te weten:

 1. ontsluiten (ter beschikking stellen) van de persoonsgegevens aan burgers (of met volmacht aan dienstverleners) uit bronnen van de overheid, eventueel met gebruik making van gegevensservices en vertrouwensservices;
 2. gebruik van deze persoonsgegevens door burgers in hun relatie met dienstverleners (dus nadat ze door de overheid ter beschikking gesteld zijn).

Binnen het aandachtsgebied ontsluiten is de rol van de overheid opgevat als die van bronhouder (leverancier van gegevens). Binnen het aandachtsgebied gebruik is de rol van de overheid (ten minste) marktmeester. Dit wordt ingevuld door wet- en regelgeving in combinatie met het vertrouwensraamwerk .

Deze referentiearchitectuur beperkt zich tot de overheid als bronhouder.

Documentatie

Reviewpagina Referentiearchitectuur Regie op Gegevens

 1. Doel en scope Referentiearchitectuur
 2. Juridisch kader
 3. Leidende principes
 4. Functiemodel Regie op Gegevens
 5. Gegevens
 6. Proces
 7. Applicatie
 8. Infrastructuur
 9. Governance Vertrouwensraamwerk

Contact

Auteur: Bert Lukkien (ICTU) in opdracht van het programmamanagement Regie op gegevens (Paul Zeef en Carlo Luijten).

Reviewreactie insturen

Afbakening en raakvlakken

Gerelateerd aan:

Regie op Gegevens Digitale Overheid