Rekening houden met diversiteit bij dienstverleners

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
 
Een richtinggevende uitspraak over een generiek eigenschap die systemen moeten hebben - maar alleen van toepassing binnen een aspectgebied van informatievoorziening. Kan nevengeschikt of ondergeschikt zijn aan bestaande NORA Bindende Architectuurafspraken, meestal een Kwaliteitsdoel of Architectuurprincipe. Kan uitgroeien tot een Architectuurprincipe, als het relevant geacht wordt voor de gehele doelgroep van NORA.

Eigenschappen

IDGA-BP-3
StellingWe houden rekening met diversiteit bij dienstverleners.
RationaleDe GDI bestaat uit generieke functies die voor vrijwel alle partijen binnen de (digitale) overheid van toepassing zijn. Maar dienstverleners kunnen in meerdere opzichten sterk van elkaar verschillen.

Zie ook Toelichting op de relatie tussen principes van de GDI-Architectuur en van de NORA

Een verdere rationale voor dit architectuurprincipe en de implicaties die hieruit voortkomen is te vinden in:

ImplicatiesStelselafspraken, standaarden en generieke voorzieningen moeten geschikt zijn voor gebruik door grote en kleine dienstverleners.
VoorbeeldenAfspraken en standaarden voor het berichtenstelsel maken het mogelijk dat sommige dienstverleners een eigen berichtenmagazijn inrichten terwijl anderen dat gezamenlijk uitbesteden.
Status actualiteitActueel

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Rekening houden met diversiteit bij dienstverlenersHeeft bron
Rekening houden met diversiteit bij dienstverlenersIs gerelateerd aan

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Toelichting relaties:

RelatiesoortEindpuntToelichting
Is gerelateerd aan Geef inzicht in de afhandeling van de dienst Het moet mogelijk zijn om eén organisatie als verantwoordelijk en aanspreekbaar aan te merken voor de publieke dienst.
Is gerelateerd aan Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat Maak stelselafspraken om te komen tot één generiek digitaal stelsel voor identificatie en authenticatie of sluit aan bij een bestaand stelsel: kanaal-overstijgend stelsel met afspraken over betrouwbaarheidsniveaus.
Is gerelateerd aan Hergebruik vóór kopen vóór maken De dienst is zodanig opgezet, dat andere organisaties deze in eigen diensten kunnen hergebruiken. De opzet van de dienst anticipeert op onvoorziene afnemers en gebruik. Deze implicatie beoogt de dienst interoperabel en bruikbaar voor een zo groot mogelijke groep afnemers te maken. Hergebruik van diensten in de keten zal onderling tussen de verschillende overheidsorganisaties georganiseerd en geregisseerd worden.
Is gerelateerd aan Bouw diensten modulair op Gegevensuitwisseling tussen (web)applicaties gebeurt via Restful API's, De broneigenaar levert API's die voldoen aan de moderne RESTful standaarden. API's dienen centraal te worden beheerd in een API management systeem.
Is gerelateerd aan Standaardiseer waar mogelijk Gebruik de standaard met het meest specifieke werkingsgebied. Als deze conflicteert met bredere (internationale) standaarden, zorg dan in de sector voor afstemming daarmee. Er wordt gewerkt volgens een open standaard voor architectuur-, data- en procesmodellering die door alle samenwerkende partijen op uniforme wijze wordt toegepast. Wissel modellen uit tussen organisaties op basis van open standaarden.
Is gerelateerd aan Neem gegevens als fundament Stel overheidsdata actief beschikbaar voor hergebruik door derden, in de vorm van open data. Beschouw dit aanbod als een dienst. De enige uitzondering zijn overheidsdata waarvoor wet- en regelgeving expliciet beperkingen oplegt.

Maak zo veel mogelijk gebruik van gegevens die reeds beschikbaar zijn in plaats van deze gegevens opnieuw te verzamelen of te creëren.

Stel voor ieder gegeven de kwaliteit vast volgens kenmerken van compleetheid, actualiteit en tijdigheid.
Is gerelateerd aan Pas doelbinding toe Bij hergebruik van diensten neemt zowel aanbieder als afnemer de oorspronkelijke grondslag en doelbinding in ogenschouw. Daar waar van toepassing is pseudonimisering dan wel anonymisering noodzakelijk. Dit houdt in dat bij te ontwikkelen functionaliteit de oorspronkelijke grondslag bepalend is voor de hergebruikmogelijkheden.
Is gerelateerd aan Informeer bij de bron Maak zo veel mogelijk gebruik van gegevens die reeds beschikbaar zijn in plaats van deze gegevens opnieuw te verzamelen of te creëren.
Is gerelateerd aan Beheers risico's voortdurend Het niveau van beschikbaarheid is in overleg met de afnemers vastgesteld.
Is gerelateerd aan Verifieer altijd Maak stelselafspraken om te komen tot één generiek digitaal stelsel voor identificatie en authenticatie of sluit aan bij een bestaand stelsel: kanaaloverstijgend stelsel met afspraken over betrouwbaarheidsniveaus.
Is gerelateerd aan Stuur cyclisch op kwaliteit Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken bij gegevensverwerking zijn bepaald en bekend. Er wordt data governance ingericht om te komen tot goed gegevenbeheer. Het betreft alle afspraken (en structuren) waarmee wordt vastlegelegd hoe gebruik te maken van de beschikbare gegevens, en de gegevenskwaliteit en veiligheid hiervan te waarborgen.

licht relaties toe