Type sectorregistratie

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Sectorregistraties kunnen worden ingedeeld naar bepaalde typen. Deze typering is gebaseerd op het (primaire) doel van de registratie. Er worden negen typen onderscheiden:

Type Omschrijving
Erkenning personen Individuele personen die gekwalificeerd of bevoegd zijn om een beroep uit te oefenen, een bepaalde taak uit te voeren of om bij een specifiek type bedrijf of instelling te mogen werken. Doorgaans zijn er specifieke eisen gesteld aan personen om te kunnen worden ingeschreven, zoals een diploma, certificaat of beëdiging. Voorbeelden zijn artsen (BIG-register) en notarissen (Register Notariaat).
Erkenning organisaties Bedrijven of instellingen die erkend zijn om specifieke werkzaamheden of taken uit te voeren. De erkenning wordt afgegeven door een overheidsorganisatie of een certificerende instelling. Erkende bedrijven en instellingen moeten vaak aan specifieke kwaliteitseisen voldoen. Deze worden vaak geborgd via stringent overheidstoezicht of door een certificerende instelling. Voorbeelden zijn banken (Register Banken) en peuterspeelzalen (LRKP).
Vervoersmiddelen Specifieke categorieën en eigenschappen van voertuigen waarvan het gebruik aan regels is verbonden, zoals snelle speedboten, tellerstanden en de gebruiksfunctie, bijvoorbeeld vissersvaartuigen.
Dieren Dieren en de locatie waar zij zich bevinden. Dieren worden bij import of bij geboorte in het register bijgeschreven en bij export, overlijden of slacht weer uitgeschreven. De dieren zijn niet altijd op individueel niveau geregistreerd. Voorbeelden zijn runderen (I&R runderen) en varkens (I&R varkens en varkensleveringen).
Gebeurtenissen Situaties en hun specifieke eigenschappen, zoals incidenten, rampen en verplaatsingen van bijzondere voorwerpen of stoffen. Gebeurtenissen worden doorgaans bijgeschreven op basis van meldingen of gerechtelijke uitspraken. Gebeurtenissen zijn doorgaans niet gerelateerd aan individuele personen of organisaties. In dat geval wordt het effect van de gebeurtenis als erkenning van een persoon of organisatie aangemerkt. Voorbeelden zijn verwerken van een afvalstroom (AMICE) en verkeersongelukken (BRON).
Ruimtelijke objecten Eigenschappen van locaties, gebieden en bebouwing, zoals de aard van de bebouwing, opbouw en samenstelling van de ondergrond en grondgebruik. De gegevens worden vaak aangeleverd door overheden met een ruimtelijke beheertaak. Voorbeelden zijn archeologische vindplaatsen (Archis) en bestemmingsplannen (ruimtelijkeplannen.nl).
Financiën en vermogen Gegevens van personen en organisaties over recht op uitkeringen, aandelen, (uitgesteld) vermogen, schulden, insolventie en faillissementen. De gegevens zijn vaak afkomstig van banken, verzekeraars en rechtbanken. Voorbeelden zijn insolventie (Centraal Insolventieregister) en opgebouwd pensioen (pensioenregister).
Toestemmingen Vastgelegde toestemmingen van of over personen en organisaties, voorzover deze niet gaan over vermogen of financiën. De inschrijving in dit type registers wordt in veel gevallen door de betreffende personen en organisaties zelf geïnitieerd. In sommige situaties  kan de initiatiefnemer geheel zelf beslissen (bijvoorbeeld het donorregister en het bel-me-nietregister), in andere gevallen beslist een door de overheid aangewezen instantie (zoals de rechtbank bij het Centraal gezagsregister).
Diensten en producten Toegelaten producten en diensten. Producten of diensten mogen vanuit een maatschappelijk belang niet worden aangeboden als zij niet in het register zijn opgenomen. De gegevens worden meestal aangeboden door bedrijven en goedgekeurd en ingeschreven door de organisatie die verantwoordelijk is voor de toelating. Een voorbeeld zijn biociden (biocidenregister).