Factsheets Sectorregistraties

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Alle overzichten en CSV-downloads

Factsheets Sectorregistraties

Over 14 Sectorregistraties is in 2014 extra informatie verzameld binnen het programma Stelsel van Basisregistraties, in zogenaamde Factsheets. Het onderstaande overzicht bevat alleen deze Factsheets (→ ). Deze tabel is ook te downloaden als csv . Klik op een sectorregistratie voor meer informatie. Bekijk de tabel met alle eigenschappen voor alle eigenschappen van deze veertien registraties, of bekijk alle 145 sectorregistraties.

RegistratieInhoudDomeinOpdrachtgever
Basisregister Onderwijs (BRON)Leerlingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.Domein Onderwijs en wetenschapMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland (BRON)Alle verkeersongevallen in Nederland die door de politie en/of Weginspecteurs RWS zijn vastgelegd in processen-verbaal, kenmerkenmeldingen of incidentmeldingen.Domein Verkeer en vervoerMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Big registerErkende zorgverleners (arts, tandarts, apotheker, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, fysiotherapeut, verloskundige, verpleegkundige) op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).Domein Gezondheid en zorgMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Centraal Insolventieregister (CIR)Faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen natuurlijke personen op grond van de FaillissementswetDomein FinanciënMinisterie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Centraal register beroepsopleidingen (Crebo)Opleidingen middelbaar beroepsonderwijs erkend door de ministeries van OCW en EZDomein Onderwijs en wetenschapMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
DiplomaregisterGegevens over de diploma’s, certificaten en getuigschriften waarover personen beschikken, voor zover het door het ministerie van OCW gefinancierde Nederlandse opleidingen betreft (bekostigd onderwijs)Domein Onderwijs en wetenschapMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
EmissieregistratieEmissies van de belangrijkste verontreinigende stoffen in Nederland naar lucht, oppervlaktewater, riool en bodem Domein Milieu ruimte en waterMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Erkende boerderij-zuivelbedrijvenIn Nederland erkende boerderij-zuivelbedrijven in het kader van het EU-hygiënepakket.Domein Landbouw natuur en voedselMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Identificatie en registratie varkens en varkensleveringenVarkens, -houders, -locaties in NederlandDomein Landbouw natuur en voedselMinisterie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Kiwa register (Taxi)Door Kiwa afgegeven taxivergunningen en boordcomputerkaarten op grond van de Wet Personenvervoer 2000.Domein Verkeer en vervoerMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
MonumentenregisterDoor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) aangewezen rijksmonumentenDomein Cultuur sport en vrije tijdMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Register notariaatNotarissen die op basis van artikel 1 van de Wet op het notarisambt zijn beëdigdDomein RechtspraakMinisterie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Registratie in Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)Alle kinderopvangorganisaties, gastouderbureaus en gastouders die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang.Domein Familie jeugd en gezinMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Registratie van energielabelsEnergielabels van gebouwen en woningen, waarmee inzicht wordt gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat in de energetische prestaties van de betreffende gebouwen en woningenDomein Bouwen wonen en leefomgevingMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)