Factsheets Sectorregistraties

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Alle overzichten en CSV-downloads

Factsheets Sectorregistraties

Over 14 Sectorregistraties is in 2014 extra informatie verzameld binnen het programma Stelsel van Basisregistraties, in zogenaamde Factsheets. Het onderstaande overzicht bevat alleen deze Factsheets (→ ). Deze tabel is ook te downloaden als csv . Klik op een sectorregistratie voor meer informatie. Bekijk de tabel met alle eigenschappen voor alle eigenschappen van deze veertien registraties, of bekijk alle 145 sectorregistraties.

Registratie Inhoud Domein Opdrachtgever
Basisregister Onderwijs (BRON) Leerlingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Domein Onderwijs en wetenschap Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland (BRON) Alle verkeersongevallen in Nederland die door de politie en/of Weginspecteurs RWS zijn vastgelegd in processen-verbaal, kenmerkenmeldingen of incidentmeldingen. Domein Verkeer en vervoer Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
BIG register Erkende zorgverleners (arts, tandarts, apotheker, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, fysiotherapeut, verloskundige, verpleegkundige) op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Domein Gezondheid en zorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Centraal Insolventieregister (CIR) Faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen natuurlijke personen op grond van de Faillissementswet Domein Financiën Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Centraal register beroepsopleidingen (Crebo) Opleidingen middelbaar beroepsonderwijs erkend door de ministeries van OCW en EZ Domein Onderwijs en wetenschap Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Diplomaregister Gegevens over de diploma’s, certificaten en getuigschriften waarover personen beschikken, voor zover het door het ministerie van OCW gefinancierde Nederlandse opleidingen betreft (bekostigd onderwijs) Domein Onderwijs en wetenschap Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Emissieregistratie Emissies van de belangrijkste verontreinigende stoffen in Nederland naar lucht, oppervlaktewater, riool en bodem  Domein Milieu ruimte en water Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Erkende boerderij-zuivelbedrijven In Nederland erkende boerderij-zuivelbedrijven in het kader van het EU-hygiënepakket. Domein Landbouw natuur en voedsel Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Identificatie en registratie (I en R) varkens en varkensleveringen Varkens, -houders, -locaties in Nederland Domein Landbouw natuur en voedsel Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Kiwa register (Taxi) Door Kiwa afgegeven taxivergunningen en boordcomputerkaarten op grond van de Wet Personenvervoer 2000. Domein Verkeer en vervoer Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Monumentenregister Door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) aangewezen rijksmonumenten Domein Cultuur sport en vrije tijd Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Register notariaat Notarissen die op basis van artikel 1 van de Wet op het notarisambt zijn beëdigd Domein Rechtspraak Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Registratie in Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) Alle kinderopvangorganisaties, gastouderbureaus en gastouders die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang. Domein Familie jeugd en gezin Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Registratie van energielabels Energielabels van gebouwen en woningen, waarmee inzicht wordt gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat in de energetische prestaties van de betreffende gebouwen en woningen Domein Bouwen wonen en leefomgeving Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen