Emissieregistratie

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Onderdeel van
Lijsten & Verwijzingen
Contact
via NORA Beheer
Status
Type
Sectorregistratie
Ruimtelijke objecten
Domein Milieu ruimte en water
Opdrachtgever
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Bronhouder
Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM)
Verstrekkers
Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM)
Afnemers
Internationale, nationale en regionale afnemers (zie figuur bij 'iinformatiebronnen')


De informatie over deze sectorregistratie is eenmalig verzameld tijdens een inventarisatietraject in 2014. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Emissies van de belangrijkste verontreinigende stoffen in Nederland naar lucht, oppervlaktewater, riool en bodem 

Beschrijving

De emissieregistratie is een centrale database van emissiegegevens in Nederland. De website van de emissieregistratie toont de jaarlijkse uitstoot (emissie) van de belangrijkste verontreinigende stoffen in Nederland naar lucht, oppervlaktewater, riool en bodem. De database bevat reeksen van jaren, emissies van ruim 600 bronnen (emissieoorzaken) en van honderden individuele bedrijven. De emissiecijfers zijn op verschillende geografische niveaus beschikbaar, bijvoorbeeld per gemeente, provincie, waterschap, stroomgebied of 5x5 km gridcellen. Iedereen heeft toegang tot de emissiegegevens in Nederland via een kaart op de website. De Nederlandse emissieregistratie maakt deel uit van het Europese Pollutant Release and Transfer Register (PRTR). Door het opslaan van deze gegevens in één centrale database, kan Nederland voldoen aan nationale en internationale rapportageverplichtingen van emissiegegevens. De emissieregistratie bevat zowel gegevens over de grootte van emissies in Nederland als ook over de plaats waar die emissies optreden. Het betreft de emissies van milieuverontreinigende stoffen naar water, bodem en lucht. Hiertoe zijn de volgende gegevens opgenomen:

  • de emissie-, locatie- en andere relevante gegevens uit de ER-I database1
  • de emissies van de overige industriële bedrijven, het verkeer, de huishoudens, de landbouw en andere emissiebronnen in Nederland; 
  • onderliggende statistische, geografische of andere informatie die nodig is om de emissies te lokaliseren.

Hierdoor is het mogelijk de emissiegegevens ruimtelijk weer te geven, bijvoorbeeld in administratieve eenheden (provincies, gemeenten, waterkwaliteitbeheer- en afwateringsgebieden) of in een rasterstructuur (bijvoorbeeld 5 x 5 km).

De gegevens van de individuele rapportages van bedrijven en de gegevens ten behoeve van de berekening van de diffuse emissies vormen samen de dataverzameling van de emissieregistratie. De gegevens uit de wettelijk verplichte milieujaarverslagen worden aangevuld door bedrijven die op vrijwillige basis of in het kader van een milieuconvenant deze gegevens aanleveren. Het geheel van deze gegevensverzameling vormt de zogenaamde ER-Individueel of ER-I database. De gegevens in de ER-I vormen de basis voor de emissieberekeningen per stof per emissieoorzaak voor de emissies uit de industrie, de energiesector, raffinaderijen en afvalverwijdering

Informatie

Openbaarheid:openbaar
Herkomst gegevens:
Het verzamelen en bewerken van gegevens tot landelijke emissiecijfers per emissiebron vindt plaats in zogenoemde taakgroepen volgens vooraf vastgestelde methoden. In de taakgroepen zijn de experts van de betrokken instituten vertegenwoordigd. Na controle en met instemming van de betrokken instituten worden de emissiecijfers vastgesteld door de projectleider emissieregistratie en vervolgens worden de cijfers opgeslagen in de centrale emissieregistratie database bij het RIVM. Jaarlijks worden in december de definitieve emissiegegevens vastgesteld voor de jaren 1990-1995-2000-2005-2010, t-2 en t-1.Daarnaast worden ook de gegevens verwerkt uit  milieuverslagen van bedrijven. Het gaat hier om de  elektronische Milieujaarverslagen waar de 3000 grootste bedrijven hun milieu informatie ingeven en deze laten valideren door hun bevoegde gezagen.

Wettelijke grondslag:

* EG-verordening PRTR
* Uitvoeringsbesluit E-PRTR
Leveromvang:
Totaal betreft het ruim 200 registraties. In de emissieregistratie worden de emissies naar bodem, water en lucht van circa 350 beleidsrelevante stoffen en stofgroepen vastgesteld en op de kaart gezet. Totaal gaat het per dataset om 100.000.000 emissiegetallen en 100.000 verschillende kaarten.
Mutatiefrequentie:
Jaarlijks
Informatiebronnen:
http://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/content/explanation.nl.aspx
Producten en diensten:
De emissieregistratie is openbaar en online te raadplegen via:http://www.emissieregistratie.nl/ERPUBLIEK/erpub/weergave/kaart.aspxDe emissiegegevens op de website kunnen op verschillende manieren worden opgevraagd:

  • Top 10 grafieken en top 10 kaarten.Dit zijn voorgeselecteerde grafieken of kaarten van de belangrijkste emissies per doelgroep
  • Top 10 bronnen.Het detailniveau van de emissiebron(nen) kan geselecteerd worden en de resultaten worden vervolgens weergegeven in een grafiek en tabel.
  • Bedrijfsrapport.Complete bedrijfsrapporten kunnen worden bekeken.
  • Eigen grafiek of kaart.Via een selectie van bron(nen), kunnen resultaten worden weergegeven in een grafiek, tabel of kaart en vervolgens gebruikt worden in een eigen database. 
  • Internationale indelingen.Tabellen die geleverd zijn in internationale leveringen