Voorzieningen

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Alle overzichten en CSV-downloads

Voorzieningen

Voorzieningen zijn standaard oplossingen binnen een bepaalde context. Die context kan klein of groot zijn (een organisatie, een keten, een domein, een land, of een groep daarvan). Generieke voorzieningen zijn voorzieningen die opgezet of doorontwikkeld zijn om her te gebruiken voor andere diensten.

Enkele subgroepen van voorzieningen zijn de Bouwstenen (generieke voorzieningen op landelijk niveau, zoals de GDI), de Rijksvoorzieningen (generieke voorzieningen binnen de Rijksoverheid) en de Bouwstenen internationaal (generieke voorzieningen voor grensoverschrijdende dienstverlening, die door de EU of een andere internationale organisatie zijn ontwikkeld / benoemd.)

In de tabel hieronder staan alle voorzieningen die NIET in de subgroepen vallen.

VoorzieningBeschrijving
BV BSN (Beheervoorziening BSN)De Beheervoorziening BSN (BV BSN) is het geheel van voorzieningen dat zorgt voor het genereren, distribueren, beheren en raadplegen van het BSN. De Beheervoorziening regelt ook de toegang tot de identificerende gegevens in de achterliggende authentieke registratie BRP (bestaande uit de GBA en de Registratie Niet-ingezetenen (RNI)) en de verificatieregisters voor de identiteitsbewijzen ter verificatie van de identiteit aan het loket. De Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (BSN) regelt dat alle overheidsorganen van het BSN gebruik kunnen maken voor het uitvoeren van hun taak. Daarnaast kunnen bij of krachtens de wet gevallen worden geregeld waarin ook anderen dan overheidsorganen van het BSN gebruik dienen te maken.
Digipoort OTP (Transactiepoort)Één van de twee interfaces voor Digipoort.
Digipoort PI (Procesinfrastructuur)Één van de twee interfaces voor Digipoort.
GBA-V (GBA Verstrekkingsvoorziening)GBA-V staat voor GBA Verstrekkingsvoorziening en is de centrale component in het BRP-stelsel. Alle gegevens uit de gemeentelijke basisregistraties zijn ondergebracht in één centrale, landelijke database: GBA-V. Deze bevat alle persoonslijsten die in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn ingeschreven. GBA-V wordt geactualiseerd door de gemeentelijke GBA-systemen. Deze sturen een volledig nieuwe 'persoonslijst' naar GBA-V zodra één of meer van de gegevens op een persoonslijst wijzigt. Een online service zorgt voor de verstrekking vanuit GBA-V van de huidige volledige gegevensset (voor zover geautoriseerd) aan afnemers. GBA-V levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de BRP.
Lijst Open Standaarden - Aanbevolen
Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg UitOverheden zijn verplicht de open standaarden, die op de lijst met 'pas toe of leg uit'-standaarden staan, bij aanschaf van ICT-systemen/-diensten te eisen ('pas toe'). Afwijken mag alleen met zwaarwegende reden en hierover moeten ze verantwoording afleggen via het jaarverslag ('leg uit'). Het gaat om standaarden waarvoor wel draagvlak bestaat maar die nog niet breed geadopteerd zijn.
LSP (Landelijk Schakelpunt)Het LSP faciliteert het berichtenverkeer tussen zorgaanbieders en registreert waar patiëntgegevens beschikbaar zijn, welke gegevens zijn opgevraagd en door wie. Medische gegevens worden niet opgeslagen in het LSP, maar blijven bij de bron: het dossier bij de huisarts of apotheek. Het LSP beschikt over een intelligente loggingfunctionaliteit. Met deze functionaliteit is altijd te controleren of inzage rechtmatig was. Ook worden hiermee afwijkende aanvragen gesignaleerd.

Het LSP is onderdeel van de zorginfrastructuur, die verder bestaat uit goed beheerde zorgsystemen (GBZ’en) en goed beheerde zorgnetwerken (GZN's). De zorginfrastructuur kenmerkt zich door unieke identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen. van personen en organisaties aan de hand van:

  • het Burgerservicenummer (BSN) voor patiënten;
  • het UZI-nummer (Unieke Zorgverlener Identificatie) voor zorgverleners (persoon);
  • de URA (Unieke Registratie Abonneehouder) voor zorgaanbieders (organisatie).
Overheid.nlOverheidsinformatie (verwijzen naar diverse data, w.o. wetten, bekendmakingen en overheidsorganisaties)
PDOKPDOK biedt een ruime keus aan digitale geo-informatieAlle informatie-objecten die een plaatsgebonden kenmerk hebben: gegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak. van de overheid. De informatie is via een website op te vragen als dataservices en -bestanden. Dit garandeert actuele, betrouwbare en altijd beschikbare geo-informatieAlle informatie-objecten die een plaatsgebonden kenmerk hebben: gegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak.. Bijna elke PDOK service is open en voor iedereen - ook bedrijven en particulieren - kosteloos te gebruiken. De overheid wil hiermee innovatie en gebruik van geo-informatieAlle informatie-objecten die een plaatsgebonden kenmerk hebben: gegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak. stimuleren.


PDOK Geodatastore

PDOK beheert ook de PDOK Geodatastore. Met deze eind 2015 gelanceerde voorziening kan elke overheidsorganisatieNORA doelt met het begrip 'overheidsorganisaties' zowel op overheden als op semi-overheid- en private organisaties met een publieke taak. haar open geodata snel, betrouwbaar en kosteloos uploaden. Vervolgens is die voor iedereen via het Nationaal Georegister (NGR) en data.overheid.nl vindbaar en downloadbaar. Zie https://geodatastore.pdok.nl/web/dut/index

Op de github van GeoNetwork is de broncode van de Geodatastore per 18 januari 2016 beschikbaar via github.com/geocat/core-geonetwork/tree/geodatastore.

Er is een API beschikbaar waarmee u een koppeling kunt maken tussen uw lokale database en de Geodatastore. Documentatie over de API staat op geodatastore.pdok.nl/api/v1/docs.
PKIoverheidUitgifte van certificaten. Een digitaal certificaat van PKIoverheid (Public Key Infrastructure voor de overheid) waarborgt op basis van Nederlandse wetgeving de betrouwbaarheidDe mate waarin de organisatie zich voor de informatievoorziening kan verlaten op een informatiesysteem. De betrouwbaarheid van een informatiesysteem is daarmee de verzamelterm voor de begrippen beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. van informatie-uitwisseling via e-mail, websites of andere gegevens-uitwisseling.
Suwinet-InkijkÉén webtoepassing om persoonsgegevens te raadplegen uit systemen van verschillende organisaties.