Sectorregistraties

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.
Logo voor de sectorregistraties, gebaseerd op de GDI-visualisatie

Een sectorregistratie is een landelijk dekkende registratie met een wettelijke grondslag, waarin gegevens over individuele en identificeerbare objecten, subjecten of rechten worden vastgelegd.

Samen met andere voorzieningen, zoals de GDI Bouwstenen, Rijksvoorzieningen en Bouwstenen internationaal zijn het herbruikbare oplossingen die onderdeel kunnen uitmaken van het ontwerp van digitale diensten in de publieke sector. Sectorregistraties maken, net als Basisregistraties, deel uit van het Nationaal Semantisch Vlak.

In de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur zijn 145 sectorregistraties opgenomen, waarvan over 14 extra informatie beschikbaar is in factsheets.

Alle sectorregistraties
Factsheets Sectorregistraties

Herkomst begrippen, definities en gegevens

Vanuit het programma Stelsel van basisregistraties is in 2014 een inventarisatie uitgevoerd naar aanwezige sectorregistraties. Via de Stelselwiki zijn deze gegevens in 2017 overgenomen in de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur, waarbij de oorspronkelijke definities en begrippen gehandhaafd zijn:

Landelijk dekkend Afnemers moeten een sectorregistratie kunnen hanteren als een betrouwbare en volledige gegevensbron. Een registratie die niet volledig is omdat deze niet landelijk dekkend is, is daarom niet interessant om aan te sluiten op het stelsel van basisregistraties. Bij de inventarisatie zijn daarom alleen sectorregistraties meegenomen met een landelijke dekking. Dit kunnen ook regionale registraties betreffen die via een landelijke voorziening kunnen worden geraadpleegd.

Wettelijke grondslag De registratie wordt bijgehouden door of in opdracht van de overheid. De overheid moet invloed kunnen uitoefenen op het toepassingsbereik en de kwaliteit van de registratie om misbruik te kunnen voorkomen. Deze garantie kan niet worden gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat bij volledig privaat beheerde registraties. Bij een volledig privaat register bestaat daarnaast ook het risico dat de beheerder niet bereid is de gegevens te delen met andere organisaties of dat de beheerder niet bereid is om te investeren in een koppeling met de basisregistraties.

In de inventarisatie van het programma Stelsel van basisregistraties zijn daarom alleen registraties meegenomen die worden bijgehouden door of in opdracht van een overheidsorganisatieNORA doelt met het begrip 'overheidsorganisaties' zowel op overheden als op semi-overheid- en private organisaties met een publieke taak.. Volledig privaat beheerde registraties zijn hiermee buiten de inventarisatie gehouden, tenzij zij de opdracht hebben gekregen om een register bij te houden. Voorbeelden van private partijen die sectorregistraties bijhouden in opdracht van de overheid zijn SCIOS (gecertificeerde onderhoudsmonteurs) en KIWA (diverse beroepen- en diplomaregisters).

Unieke objecten, subjecten of rechten Gegevens in sectorregistraties zijn alleen te koppelen aan andere (basis)registraties als de opgeslagen gegevens te koppelen zijn aan unieke objecten, subjecten of rechten die zijn vastgelegd in het stelsel van basisregistraties. Denk hierbij aan een duidelijke koppeling met een persoon (BSN), bedrijf (KvK-nummer) of (BAG-)adres. Geaggregeerde of geanonimiseerde gegevensverzamelingen zijn daarom niet meegenomen als sectorregistratie. Deze gegevensverzamelingen bieden onvoldoende mogelijkheden voor koppeling met de basisregistraties.

Opdrachtgever De opdrachtgever is het voor de basisregistratieEen bij wet als basisregistratie aangemerkte registratie. verantwoordelijke ministerie dat opdrachtgever is voor de ‘verstrekker’ (de beheerder van de landelijke voorziening). Deze definitie is gebaseerd op de Stelselarchitectuur van het Heden.

Bronhouder Een bronhouder is verantwoordelijk voor het inwinnen en bijhouden van de authentieke en niet-authentieke gegevens in een basisregistratieEen bij wet als basisregistratie aangemerkte registratie. en voor het borgen van de kwaliteit van die gegevens (onder meer naar aanleiding van ontvangen terugmeldingen). Een basisregistratieEen bij wet als basisregistratie aangemerkte registratie. heeft één of meer bronhouders. Deze definitie is gebaseerd op de Stelselarchitectuur van het Heden.

Peildatum De Peildatum van de inventarisatie is 1 oktober 2014. Indien NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur bepaalde gegevens later aanvult of actualiseert zal de peildatum aangepast worden.

Domein De sectorregistraties zijn ingedeeld volgens de indeling van Rijksoverheid.nl, net als de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Domeinen.

Type sectorregistratie De sectorregistraties zijn ingedeeld naar type, gebaseerd op het (primaire) doel van de registratie. Zie type sectorregistratie voor deze indeling.