Alle sectorregistraties

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Alle overzichten en CSV-downloads

Alle sectorregistraties

Dit is het overzicht van alle Sectorregistraties in de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur. Deze tabel is ook te downloaden als csv . Klik op een sectorregistratie voor meer informatie. Bekijk de tabel met alle eigenschappen voor een volledig overzicht of bekijk alleen de registraties waarvan factsheets zijn gemaakt.

RegistratieInhoudDomeinType registerOpdrachtgever
Sectorregistraties
Type sectorregistratie
AMICE (Afval Meldingen Informatie en Communicatie Electronisch)InformatieBetekenisvolle gegevens. over afvalstromen en welke partijen daarbij betrokken zijnDomein Milieu ruimte en waterGebeurtenissenMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
ArchisGegevens over archeologische vindplaatsen en terreinenDomein Cultuur sport en vrije tijdRuimtelijke objectenMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
ArchitectenregisterArchitect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitectDomein Bouwen wonen en leefomgevingErkenning personenMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
AWBZ-brede Zorg RegistratieZorggegevens cliënten in de AWBZ-ketenDomein Gezondheid en zorgGebeurtenissenMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Basis Register Onderwijs HO (Bron HO)Alle onderwijsdeelnames en onderwijsresultaten aan hogescholen en universiteiten, die worden bekostigd door het ministerie van OCW en het ministerie van EZDomein Onderwijs en wetenschapErkenning personenMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Basisregister Onderwijs (BRON)Leerlingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.Domein Onderwijs en wetenschapErkenning personenMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Bel-me-niet registerBurgers en bedrijvenDomein Economie en ondernemenToestemmingenMinisterie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland (BRON)Alle verkeersongevallen in Nederland die door de politie en/of Weginspecteurs RWS zijn vastgelegd in processen-verbaal, kenmerkenmeldingen of incidentmeldingen.Domein Verkeer en vervoerGebeurtenissenMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
BestrijdingsmiddelenatlasEen landelijk beeld van de bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewaterDomein Milieu ruimte en waterRuimtelijke objectenMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Big registerErkende zorgverleners (arts, tandarts, apotheker, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, fysiotherapeut, verloskundige, verpleegkundige) op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).Domein Gezondheid en zorgErkenning personenMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
BoedelregisterRechtstoestand van een nalatenschapDomein RechtspraakFinanciën en vermogenMinisterie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Bomdatasysteem (BDS)Alle informatie over explosieven en chemische, biologische, radiologische en nucleaire (CBRN-)incidentenDomein Milieu ruimte en waterGebeurtenissenMinisterie van Justitie en Veiligheid (JenV)
BRIN (Basisregister Instellingen)Alle scholen, instellingen en het daarbij behorend bestuur waarmee DUO een bekostigings- dan wel erkenningsrelatie heeft.Domein Onderwijs en wetenschapErkenning organisatiesMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
CCMO-registerKerngegevens van mensgebonden onderzoekDomein Onderwijs en wetenschapGebeurtenissenMinisterie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Centraal Curatele- en bewindregisterPersonen ten aanzien van wie een curatele is uitgesproken en personen waarvan het vermogen onder bewind is gesteldDomein RechtspraakFinanciën en vermogenMinisterie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Centraal GezagsregisterGezag over minderjarigenDomein Familie jeugd en gezinToestemmingenMinisterie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Centraal Insolventieregister (CIR)Faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen natuurlijke personen op grond van de FaillissementswetDomein FinanciënFinanciën en vermogenMinisterie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI)Persoons- en kredietgegevensDomein FinanciënFinanciën en vermogenMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Centraal register beroepsopleidingen (Crebo)Opleidingen middelbaar beroepsonderwijs erkend door de ministeries van OCW en EZDomein Onderwijs en wetenschapDiensten en productenMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO)Opleidingsgegevens binnen het bekostigde en niet-bekostigde hoger onderwijsDomein Onderwijs en wetenschapDiensten en productenMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Centraal Testamentenregister (CTR)TestamentenDomein RechtspraakToestemmingenMinisterie van Justitie en Veiligheid (JenV)
CIZ-databaseCliënten met een indicatie voor AWBZ-zorgDomein Gezondheid en zorgErkenning personenMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Database met tellerstanden van personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen (tot en met 3.500 kg)Tellerstanden van personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen (tot en met 3.500 kg) aangeleverd door RDW erkende bedrijven in Nederland.Domein Verkeer en vervoerVervoersmiddelenMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
DepositogarantiestelselBanken met een bankvergunningDomein FinanciënErkenning organisatiesMinisterie van Financiën
DiergeneeskunderegisterDierenartsen en paraveterinairenDomein Gezondheid en zorgErkenning personenMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
DiplomaregisterGegevens over de diploma’s, certificaten en getuigschriften waarover personen beschikken, voor zover het door het ministerie van OCW gefinancierde Nederlandse opleidingen betreft (bekostigd onderwijs)Domein Onderwijs en wetenschapErkenning personenMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
DMD (Database Markt Deelnemers)Alle marktdeelnemers van verse groenten en fruitDomein Landbouw natuur en voedselErkenning organisatiesMinisterie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Docentenregister BeroepsonderwijsNatuurlijke personen die zelfstandig en op eigen verantwoordelijkheid beroepsonderwijs verzorgen aan onderwijsinstellingenDomein Onderwijs en wetenschapErkenning personenMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Donorgegevens Kunstmatige BevruchtingToestemmingen over donatie van sperma-, eicel- en embryodonatieDomein Gezondheid en zorgToestemmingenMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
DonorregisterToestemming (ja of nee) om donor te zijn.Domein Gezondheid en zorgToestemmingenMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
EmissieregistratieEmissies van de belangrijkste verontreinigende stoffen in Nederland naar lucht, oppervlaktewater, riool en bodem Domein Milieu ruimte en waterRuimtelijke objectenMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Erkende boerderij-zuivelbedrijvenIn Nederland erkende boerderij-zuivelbedrijven in het kader van het EU-hygiënepakket.Domein Landbouw natuur en voedselErkenning organisatiesMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
FarmatecFabrikanten, importeurs en distributeurs van API’s (active pharmaceutical ingredients)Domein Gezondheid en zorgErkenning organisatiesMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
GebiedendatabaseInformatieBetekenisvolle gegevens. over Nederlandse natuurgebiedenDomein Milieu ruimte en waterRuimtelijke objectenMinisterie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Geluidregister spoor en rijkswegenAlle geluidproductieplafonds en de bijbehorende brongegevens Domein Milieu ruimte en waterRuimtelijke objectenMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
GeneesmiddeleninformatiebankDoor het CBG goedgekeurde geneesmiddelenDomein Gezondheid en zorgDiensten en productenMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
GeneesmiddelenprijzenMaximum prijzen voor geneesmiddelen in NederlandDomein Gezondheid en zorgDiensten en productenMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
GewasbeschermingsregistratieGewasbeschermingsmiddelen Domein Milieu ruimte en waterDiensten en productenMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
HuwelijksgoederenregisterHuwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaardenDomein RechtspraakFinanciën en vermogenMinisterie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Identificatie en registratie (I&R) GezelschapsdierenHondenDomein Landbouw natuur en voedselDierenMinisterie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Identificatie en registratie (I&R) PaardenPaardenDomein Landbouw natuur en voedselDierenMinisterie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Identificatie en registratie (I&R) Runderen (inclusief kalveren)RunderenDomein Landbouw natuur en voedselDierenMinisterie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Identificatie en Registratie schapen en geitenSchapen en geitenDomein Landbouw natuur en voedselDierenMinisterie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Identificatie en registratie varkens en varkensleveringenVarkens, -houders, -locaties in NederlandDomein Landbouw natuur en voedselDierenMinisterie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Instellingenregister BeroepsonderwijsOnderwijsinstellingen en natuurlijke personen die rechtstreeks, voor eigen rekening en risico en op eigen verantwoordelijkheid met cursisten of zakelijke opdrachtgevers overeenkomsten afsluiten voor het verzorgen van beroepsonderwijsDomein Onderwijs en wetenschapErkenning organisatiesMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Justitieel Documentatie Systeem (JDS)Misdrijven en overtredingen van natuurlijke en rechtspersonenDomein Openbare orde en veiligheidGebeurtenissenMinisterie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Kiwa register (Binnenvaart - koopvaardij -visserij)Gegevens over zeevaart en koopvaardijDomein Verkeer en vervoerErkenning personenMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Kiwa register (Bus)Gegevens over busondernemers en openbaar vervoerDomein Verkeer en vervoerErkenning organisatiesMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Kiwa register (Luchtvaart)Gegevens over luchtvaart in NederlandDomein Verkeer en vervoerErkenning personenMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Kiwa register (Tachograafkaarten)Gegevens over kaarten ten behoeve van de digitale tachograaf op grond van de Regeling tachograafkaarten. Domein Verkeer en vervoerErkenning personen
Erkenning organisaties
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Kiwa register (Taxi)Door Kiwa afgegeven taxivergunningen en boordcomputerkaarten op grond van de Wet Personenvervoer 2000.Domein Verkeer en vervoerMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Kiwa register (Vrachtauto)Gegevens over wegvervoer goederenDomein Verkeer en vervoerErkenning personenMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Koppelinformatiesysteem Pluimvee (KIP)Pluimveebedrijven en pluimveekoppelsDomein Landbouw natuur en voedselErkenning organisatiesMinisterie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Kwaliteitsregister JeugdzorgProfessionals in de jeugdzorgDomein Familie jeugd en gezinErkenning personenMinisterie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Kwaliteitsregister voor de bouw- en installatiesector (QBISnl)Erkende en gecertificeerde installateurs van gasinstallaties en elektra-installatiesDomein Bouwen wonen en leefomgevingErkenning personenMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Landelijk Alcohol en Drugs Informatie SysteemGegevens omtrent cliënten in de ambulante en klinische verslavingszorg.Domein Gezondheid en zorgErkenning personenMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Landelijk AsbestvolgsysteemAangemelde asbestdossiersDomein Milieu ruimte en waterGebeurtenissenMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Landelijk Grondwater Register (LGR)Vergunningen en meldingen rond grondwateronttrekking uit of infiltraties in de Nederlandse bodemDomein Milieu ruimte en waterGebeurtenissenMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Landelijk Register SchuldsaneringGegevens van faillissementen, surséances van betaling en schuldsaneringen van natuurlijke personenDomein RechtspraakFinanciën en vermogenMinisterie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Landelijk Uniform Registratiesysteem Internationale Rechtshulp (LURIS)Alle inkomende en uitgaande internationale rechtshulpverzoekenDomein RechtspraakGebeurtenissenMinisterie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Landelijke Registratie en Evaluatie van (medicijn) BijwerkingenVermoede bijwerkingen van geneesmiddelen, zoals gemeld door artsen, apothekers of patiëntenDomein Gezondheid en zorgGebeurtenissenMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Monitor BiovigilantieOngewenste voorvallen en bijwerkingen bij de toepassing van lichaamsmaterialenDomein Gezondheid en zorgGebeurtenissenMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
MonumentenregisterDoor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) aangewezen rijksmonumentenDomein Cultuur sport en vrije tijdRuimtelijke objectenMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Nederlands Rassenregister (NRR)Door de Raad voor plantenrassen goedgekeurde ras van een groente- of landbouwgewas Domein Landbouw natuur en voedselDiensten en productenMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD)Deskundigen die werkzaam zijn in een strafrechtelijke contextDomein RechtspraakErkenning personenMinisterie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Nederlands Register van Vissersvaartuigen (NRV)Vissersvaartuigen die worden gebruikt voor de beroepsvisserijDomein Landbouw natuur en voedselVervoersmiddelenMinisterie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Nederlandse burgerluchtvaartuigenAlle in Nederland geregistreerde luchtvaartuigenDomein Milieu ruimte en waterVervoersmiddelenMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Neonatale Hielprik ScreeningResultaten van de Neonatale Hielprik Screening (de hielprik) van pasgeboren kinderenDomein Gezondheid en zorgGebeurtenissenMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Neonatale registratie afwijkende hielprikscreeningGegevens over kinderen met een afwijkende hielprikuitslagDomein Gezondheid en zorgGebeurtenissenMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
PensioenregisterHouders van het pensioenrechtDomein Werk en loopbaanFinanciën en vermogenMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Periodieke Informatie ArbeidsongeschiktheidsVerzekeringen, Atlas SVAdministratieve gegevens betreffende de nieuwe, beëindigde en lopende uitkeringenDomein Werk en loopbaanFinanciën en vermogenMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Prenatale Screening Infectieziekten en ErytrocytenimmunisatieGegevens van zwangere vrouwenDomein Gezondheid en zorgGebeurtenissenMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
PV-registerAfnemers van elektriciteitDomein Milieu ruimte en waterErkenning organisatiesMinisterie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
R&O Register (Reinigen en ontsmetten van vervoer- en transportmiddelen)Gegevens over het vervoer van de dieren en de reiniging en ontsmetting van het vervoermiddelDomein Milieu ruimte en waterGebeurtenissenMinisterie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
R4BP – BiocidenregisterGegevens over actieve stoffen en biocideDomein Milieu ruimte en waterDiensten en productenMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Register Actuariële organisatiesActuariële organisatiesDomein FinanciënErkenning organisatiesMinisterie van Financiën
Register AfwikkelondernemingenAfwikkelondernemingenDomein FinanciënErkenning organisatiesMinisterie van Financiën
Register auditorganisaties van een derde landAuditorganisaties en auditors van een derde landDomein FinanciënErkenning organisatiesMinisterie van Financiën
Register Autoriteit Consument en Markt (ACM)Aanbieders van elektronische communicatiedienstenDomein Economie en ondernemenErkenning organisatiesMinisterie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Register BankenBankenDomein FinanciënErkenning organisatiesMinisterie van Financiën
Register beleggingsinstellingenBeheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (AIFM’s); AIFM-beleggingsmaatschappijen zonder aparte beheerder; Beheerders van ICBE-beleggingsinstellingen; Genotificeerde EER-ICBE’sDomein FinanciënErkenning organisatiesMinisterie van Financiën
Register beleggingsondernemingenBeleggingsondernemingen en kredietinstellingen die beleggingsdiensten verrichten.Domein FinanciënErkenning organisatiesMinisterie van Financiën
Register bestuurders en commissarissenMeldingen van bestuurders en commissarissen van hun aandelenbezit en de wijzigingen in dit bezitDomein FinanciënFinanciën en vermogenMinisterie van Financiën
Register BetaalinstellingenBetaalinstellingenDomein FinanciënErkenning organisatiesMinisterie van Financiën
Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv)Beëdigde tolken en vertalersDomein RechtspraakErkenning personenMinisterie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Register buitenlandse kinderopvangKinderopvangvoorzieningen in het buitenlandDomein Familie jeugd en gezinErkenning organisatiesMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Register Clearing & SettlementInstellingen die effectenafwikkeldiensten verrichtenDomein FinanciënErkenning organisatiesMinisterie van Financiën
Register crowdfunding-platformenCrowdfunding-platformenDomein FinanciënErkenning organisatiesMinisterie van Financiën
Register ElektronischgeldinstellingenElektronischgeldinstellingenDomein FinanciënErkenning organisatiesMinisterie van Financiën
Register financiële bijsluitersFinanciële BijsluiterDomein FinanciënDiensten en productenMinisterie van Financiën
Register financiële dienstverlenersFinanciële dienstverleners, aangesloten instellingen, verbonden bemiddelaars, Europees paspoorthouders en volmachtgevers.Domein FinanciënErkenning organisatiesMinisterie van Financiën
Register financiële verslaggeving en tussentijdse verklaringenFinanciële verslaggeving en tussentijdse verklaringenDomein FinanciënFinanciën en vermogenMinisterie van Financiën
Register Gedekte obligatiesProgramma's van gedekte obligatiesDomein FinanciënDiensten en productenMinisterie van Financiën
Register Genotificeerde prospectussenGenotificeerde prospectussenDomein FinanciënDiensten en productenMinisterie van Financiën
Register geplaatst kapitaal uitgevende instellingenGeplaatst kapitaalDomein FinanciënFinanciën en vermogenMinisterie van Financiën
Register goedgekeurde laboratoria in het kader van het EU-hygiënepakketGoedgekeurde laboratoria in het kader van het EU-hygiënepakketDomein Landbouw natuur en voedselErkenning organisatiesMinisterie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Register goedgekeurde prospectussenGoedgekeurde prospectussenDomein FinanciënDiensten en productenMinisterie van Financiën
Register handelsplatformenGereglementeerde marktenDomein FinanciënErkenning organisatiesMinisterie van Financiën
Register HerverzekeraarsHerverzekeraarsDomein FinanciënErkenning organisatiesMinisterie van Financiën
Register insider-transacties 5:60 WftTransacties verricht door insiders van de vennootschapDomein FinanciënGebeurtenissenMinisterie van Financiën
Register installatieberoepenInstallatiebedrijvenDomein Bouwen wonen en leefomgevingErkenning personenMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Register koersgevoelige informatiePersberichten koersgevoelige informatieDomein FinanciënGebeurtenissenMinisterie van Financiën
Register notariaatNotarissen die op basis van artikel 1 van de Wet op het notarisambt zijn beëdigdDomein RechtspraakErkenning personenMinisterie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Register ontheffing biedingsregelsInstellingen met ontheffing biedingsregelsDomein FinanciënErkenning organisatiesMinisterie van Financiën
Register openbare biedingenOpenbare biedingenDomein FinanciënFinanciën en vermogenMinisterie van Financiën
Register PensioenfondsenPensioenfondsenDomein FinanciënErkenning organisatiesMinisterie van Financiën
Register postvervoerdienstenAanbieders van postvervoerdiensten Domein Verkeer en vervoerErkenning organisatiesMinisterie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Register Premiepensioen instellingenPremiepensioeninstellingenDomein FinanciënErkenning organisatiesMinisterie van Financiën
Register risicosituaties gevaarlijke stoffen en RisicokaartSoorten risico's (type rampen) gebaseerd op risico objecten (bepaalde bedrijven)Domein Milieu ruimte en waterRuimtelijke objectenMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Register Short sellingMeldingen van aanmerkelijke netto shortposities in aandelen.Domein FinanciënGebeurtenissenMinisterie van Financiën
Register substantiële deelnemingen en bruto shortpositiesSubstantiële deelnemingen van aandeelhouders en bruto shortpositiesDomein FinanciënFinanciën en vermogenMinisterie van Financiën
Register TrustkantorenTrustkantorenDomein FinanciënErkenning organisatiesMinisterie van Financiën
Register uitgezonderde beheerders van beleggingsinstellingen (AIFMD ‘light’ beheerders)'Light' beheerders (beleggingsinstellingen zonder vergunningplicht)Domein FinanciënErkenning organisatiesMinisterie van Financiën
Register van accountantsorganisatiesAccountantsorganisatiesDomein FinanciënErkenning organisatiesMinisterie van Financiën
Register van Functionarissen voor de Gegevensbescherming (FG's)Namen van de functionarissen voor de gegevensbeschermingDomein Openbare orde en veiligheidErkenning personenMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Register van het Kwaliteitsinstituut van CVZKwaliteitsstandaarden en meetinstrumentenDomein Gezondheid en zorgDiensten en productenMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Register vergunninghoudersVergunninghouders voor kansspelenDomein Openbare orde en veiligheidErkenning organisatiesMinisterie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Register VerzekeraarsVerzekeraarsDomein FinanciënErkenning organisatiesMinisterie van Financiën
Register voor aandachtsfunctionarissen kindermishandeling/ huiselijk geweldAandachtsfunctionarissen kindermishandeling/ huiselijk geweldDomein Familie jeugd en gezinErkenning personenMinisterie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Register WisselinstellingenWisselinstellingenDomein FinanciënErkenning organisatiesMinisterie van Financiën
Registerleraar.nlLeraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal onderwijsDomein Onderwijs en wetenschapErkenning personenMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
RegisterpleinSociaal professionals (maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen) Domein Familie jeugd en gezinErkenning personenMinisterie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Registratie AdvocatenAdvocatenDomein RechtspraakErkenning personenMinisterie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Registratie certificatiedienstverlenersCertificatiedienstverleners TelecommunicatiewetDomein Economie en ondernemenErkenning organisatiesMinisterie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Registratie diergeneesmiddelen (handelsvergunningen)Handelsvergunningen voor diergeneesmiddelenDomein Gezondheid en zorgDiensten en productenMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Registratie in Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)Alle kinderopvangorganisaties, gastouderbureaus en gastouders die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang.Domein Familie jeugd en gezinErkenning organisatiesMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Registratie kindermishandelingMishandelde kinderen en hun gezinnenDomein Gezondheid en zorgGebeurtenissenMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Registratie snelle motorbotenSnelle motorboten die gebruik maken van de Nederlandse binnenwaterenDomein Milieu ruimte en waterVervoersmiddelenMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Registratie stralingsartsErkende stralingsartsenDomein Gezondheid en zorgErkenning personenMinisterie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Registratie van de SAVGegevens over een adoptieprocedureDomein Familie jeugd en gezinGebeurtenissenMinisterie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Registratie van energielabelsEnergielabels van gebouwen en woningen, waarmee inzicht wordt gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat in de energetische prestaties van de betreffende gebouwen en woningenDomein Bouwen wonen en leefomgevingRuimtelijke objectenMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Registratie Verordening dierlijke bijproductenBedrijven die dierlijke bijproducten produceren, vervoeren of verwerkenDomein Landbouw natuur en voedselErkenning personenMinisterie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Registratie Voedselinfecties en VoedselvergiftigingenVoedselinfectie en voedselvergiftigingenDomein Gezondheid en zorgGebeurtenissenMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Registratie, Evaluatie en Autorisatie (en restricties) van Chemische stoffenChemische stoffenDomein Milieu ruimte en waterDiensten en productenMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
RijbewijzenregisterGegevens over rijbewijs, rijvaardigheid en geschiktheid van personenDomein Verkeer en vervoerErkenning personenMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
RijksvaccinatieprogrammaVaccinatiesDomein Gezondheid en zorgGebeurtenissenMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Ruimtelijkeplannen.nlBestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeenten, provincies en het RijkDomein Landbouw natuur en voedselRuimtelijke objectenMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
SCIOS PortaalInstallatiebedrijvenDomein Milieu ruimte en waterErkenning organisatiesMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Toelating Zorginstellingen (Tzi)Zorginstellingen die op basis van de zorgverzekeringswet of de AWBZ voor een vergoeding in aanmerking komenDomein Gezondheid en zorgErkenning organisatiesMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Transparantieregister ZorgBepaalde financiële relaties tussen zorgverleners en –instellingen en farmaceutische bedrijvenDomein Gezondheid en zorgFinanciën en vermogenMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Unieke Zorgverlener Identificatie Register (UZI-register)Zorgaanbieders (zorgverleners en zorginstellingen) en indicatieorganen (CIZ en Bureaus Jeugdzorg)Domein Gezondheid en zorgErkenning personenMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Verwijsindex risicojongerenRisicosignalen van hulpverleners over jongerenDomein Gezondheid en zorgGebeurtenissenMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
VIHB-registratieBedrijven die zich in Nederland bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffenDomein Milieu ruimte en waterErkenning organisatiesMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
VrijstellingenregisterJongeren met een vrijstelling of vervangende leerplicht Domein Onderwijs en wetenschapErkenning personenMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
ZBO-registerZBO'sDomein Overheid bestuur en koninkrijkErkenning organisatiesMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)