Erkende boerderij-zuivelbedrijven

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Onderdeel van
Lijsten & Verwijzingen
Contact
via NORA Beheer
Status
Type
Sectorregistratie
Erkenning organisaties
Domein Landbouw natuur en voedsel
Opdrachtgever
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Bronhouder
Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ)
Verstrekkers
Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel
Afnemers
NVWA, ad hoc afnemers


De informatie over deze sectorregistratie is eenmalig verzameld tijdens een inventarisatietraject in 2014. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

In Nederland erkende boerderij-zuivelbedrijven in het kader van het EU-hygiënepakket.

Beschrijving

Het register van in Nederland erkende boerderij-zuivelbedrijven geeft in Nederland invulling aan het EU-hygiënepakket erkende boerderij-zuivelbedrijven. Het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) is door de overheid aangewezen als toezichthouder voor het hygiënepakket in de melk- en zuivelsector. De bedrijven waarvoor het COKZ het toezicht uitvoert worden door het COKZ opgenomen in het register van in Nederland erkende boerderij-zuivelbedrijven. Het register bevat de volgende gegevens van bedrijven:

 • Naam
 • Handelsnaam
 • Plaatsnaam
 • Erken-nummer
 • Extra erkenningsnummers

Het register van het COKZ maakt onderdeel uit van het volledige register van erkende levensmiddelenbedrijven en hun toeleveranciers dat beschikbaar is op de site van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Voor de categorie melk en zuivel wordt op de website van de NVWA doorverwezen naar de website van het COKZ. Bedrijven die zijn opgenomen in het COKZ-register hoeven zich niet nogmaals bij de NVWA te laten registreren.

Informatie

Openbaarheid:openbaar
Herkomst gegevens:
Zuivelbedrijven die erkenningsplichtig zijn, moeten -om voor erkenning in aanmerking te kunnen komen- een aanvraag indienen bij het COKZ onder opgaaf van naam, adres, vestigingsplaats en aard van activiteiten. Na aanvraag bezoekt een controleur het bedrijf om na te gaan of de inrichting aan de gestelde eisen voldoet. Voldoet het bedrijf dan wordt het erkend en krijgt het een erkenningsnummer dat bij de volgende wijziging van het register wordt opgenomen. Voldoet een bedrijf nog niet aan alle eisen, maar betreft dit niet echt wezenlijke punten dan kan een bedrijf een voorlopige erkenning krijgen. Dit soort erkenningsnummers worden niet op de gepubliceerde lijst opgenomen.Het aanmeldingsformulier EU-Hygiënepakket voor nieuwe bedrijven die zich aan willen melden in het kader van het EU-Hygiënepakket is te vinden op de website van het COKZ.

Wettelijke grondslag:
De relevante EU-hygiëneverordeningen zijn:

 • Verordening (EG) Nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 01-02-2002)
 • Verordening (EG) Nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (PB L 139 van 30-04-2004, gerectificeerd in PB L 226 van 25 juni 2004)
 • Verordening (EG) Nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (PB L 139 van 30-04-2004, gerectificeerd in PB L 226 van 25 juni 2004)
 • Verordening (EG) Nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (PB L 165 van 30-04-2004, gerectificeerd in PB L 191 van 28 mei 2004)
 • Verordening (EG) Nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (PB L 139 van 30-04-2004, gerectificeerd in PB L 226 van 25 juni 2004)
 • Deze verordeningen zijn in Nederland geïmplementeerd via het Warenwetbesluit Hygiëne van Levensmiddelen.

Leveromvang:
ongeveer 320 bedrijven
Mutatiefrequentie:
Gemiddeld verschijnt er eens per 2 maanden een nieuwe lijst op de website van het COKZ.
Informatiebronnen:

Producten en diensten:
Het register is openbaar. De laatste versie van het register is voor iedereen te downloaden via http://www.cokz.nl/publicaties/registers-erkende-bedrijven/default.aspx