Diplomaregister

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Onderdeel van
Lijsten & Verwijzingen
Contact
via NORA Beheer
Status
Type
Sectorregistratie
Erkenning personen
Domein Onderwijs en wetenschap
Opdrachtgever
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Bronhouder
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Verstrekkers
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
Afnemers
Diplomabezitters, overheidsorganisaties, scholen en onderwijsinstellingen, het ministerie van SZW en het ministerie van VWS


De informatie over deze sectorregistratie is eenmalig verzameld tijdens een inventarisatietraject in 2014. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Gegevens over de diploma’s, certificaten en getuigschriften waarover personen beschikken, voor zover het door het ministerie van OCW gefinancierde Nederlandse opleidingen betreft (bekostigd onderwijs)

Beschrijving

Het diplomaregister is een online applicatie die persoonsgegevens en diplomagegevens beschikbaar stelt. Dit register is geen nieuw gegevensbestand - het ontsluit de al aanwezige gegevens uit databases van het ministerie van OCW. De diplomagegevens zijn onder andere de naam van de onderwijsinstelling, de naam van de opleiding en het examenjaar. Deze gegevens zijn gekoppeld aan de persoonsgegevens van de diplomabezitter. Het register bevat wel de gegevens van diploma’s, maar geen digitale versies van papieren diploma’s. Het diplomaregister bevat de gegevens van diploma’s van door de overheid gefinancierde Nederlandse opleidingen (bekostigd onderwijs). De volgende onderwijssoorten en jaren zijn opgenomen:

 • Wetenschappelijk onderwijs (Vanaf 1996)
 • Hoger beroepsonderwijs (Vanaf 1996)
 • Middelbaar beroepsonderwijs (Vanaf 2007)
 • Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (Vanaf 2007)
 • Voortgezet onderwijs(Vanaf 2006)
 • Voortgezet onderwijs staatsexamen(Vanaf 2011)
 • Voortgezet speciaal onderwijs (Vanaf 2012)
 • Voortgezet speciaal onderwijs staatsexamen(Vanaf 2011)
 • Nederlands als tweede taal staatsexamen (Vanaf 2011)
 • Inburgeringsexamen (Vanaf 2007)

Doelen

 • Fraudebestrijding en helderheid over welke typen diploma’s erkend zijn
 • Lastenverlichting voor (toekomstige) diplomabezitters, onderwijsinstellingen, potentiële werkgevers en overheidsinstanties.
 • Een voorziening voor de diplomabezitter (bewijs behaald diploma) in geval van verlies of diefstal van een diploma.

Functies

 • Via het diplomaregister kunnen gegevens worden verstrekt aan (bekostigde) onderwijsinstellingen en het College voor examens, ten behoeve van de aanmelding, inschrijving of examinering van de betrokkene.
 • In de wet genoemde overheidsorganen, zoals de minister van OCW (daaronder valt ook DUO) en de minister van VWS (ten behoeve van het CIBG), kunnen zonder instemming van de diplomabezitter gebruikmaken van het diplomaregister, met het oog op het adequaat uitvoeren van wettelijke taken van het diploma.

Overig

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gebruikt de gegevens uit het diplomaregister voor de werkzaamheden van het UWVWerkbedrijf. Deze overheidsinstelling kreeg al langere tijd gegevens doorgeleverd uit de registers van DUO die ook het diplomaregister voeden. Met de invoering van het diplomaregister is die levering uitgebreid met gegevens over staatsexamens en inburgering.

Levensbeschouwelijke opleidingen vanaf 2010.

Contact:diplomaregister@duo.nl

Informatie

Openbaarheid:(niet vastgesteld)
Herkomst gegevens:
Gegevens in het diplomaregister worden aangeleverd door scholen en onderwijsinstellingen. Voor bijvoorbeeld het voortgezet onderwijs zijn dit de volgende gegevens:1

 • naam gediplomeerde
 • geslacht
 • geboortedatum
 • naam school
 • profiel van de opleiding
 • vakken
 • cijfers

Voor het hoger onderwijs zijn dit de volgende gegevens:2

 • naam gediplomeerde
 • geslacht
 • geboortedatum
 • naam onderwijsinstelling
 • naam opleiding
 • graad opleiding
 • examenjaar
 1. ^ Bij het voortgezet onderwijs worden wijzigingen in batches doorgegeven aan het diplomaregister. De wettelijke termijn is 2 weken en bij 98% van de gevallen vindt het binnen die termijn plaats.
 2. ^ Bij het hoger onderwijs is er machine-tot-machinekoppeling. Wijzigingen (bijvoorbeeld een diploma van een leerling) worden automatisch doorgegeven aan het diplomaregister. De wettelijke termijn van het doorgeven van de informatie is 2 maanden.

Wettelijke grondslag:

Leveromvang:
Ongeveer 5,1 miljoen diploma's
Mutatiefrequentie:
Alle onderwijsinstellingen hebben een digitale koppeling. De wijze van koppelen verschilt per onderwijssector, zie 'Herkomst gegevens'.
Informatiebronnen:

Producten en diensten:
De gegevens zijn niet openbaar. Alleen de diplomahouder, scholen en onderwijsinstellingen en de in de wet genoemde overheidsorganen hebben toegang tot de gegevens. Hiervoor kunnen zij gebruik maken van de volgende diensten:

 • Mijn DUO. Diplomahouders kunnen hun gegevens in het diplomaregister bekijken. Dit doen ze in Mijn DUO, het beveiligde selfserviceportaal van DUO. De diplomahouder kan alleen zijn eigen diplomagegevens bekijken. Deze gegevens zijn namelijk via DigiD gekoppeld aan het Burgerservicenummer van de diplomahouder.
 • Digitaal uittreksel met DigiD. Iedere diplomabezitter kan met een DigiD zijn diplomagegevens bekijken en/of een digitaal uittreksel van de diplomagegevens maken. Dit uittreksel kan als beveiligd pdf-document opgestuurd worden naar bijvoorbeeld een werkgever of school. Sommige overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen kunnen ook diplomagegevens inzien. Overheidsorganisaties doen dit alleen als ze deze gegevens nodig hebben om hun wettelijke taken uit te voeren.
 • Inzien door scholen en onderwijsinstellingen en de in de wet genoemde overheidsorganen. Een school of onderwijsinstelling kan gegevens van een leerling of student inzien via een beveiligde site. Dit wordt gemeld in Mijn DUO, zodat de leerling of student kan zien wie zijn gegevens heeft bekeken, en wanneer. Een in de wet genoemd overheidsorgaan heeft dezelfde inzagefunctie als scholen, maar kan er ook voor kiezen de gegevens direct doorgeleverd te krijgen.