NORA Gebruikersraad/2013-11-19

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Bijeenkomst van NORA Gebruikersraad op dinsdag 19 november 2013, 13.30-15.30, locatie: ICTU, Den Haag. .

==


Aanwezig

 • Bram Gaakeer (OCW) - beheer ROSA
 • Willem Kossen (BKWI) - beheer KARWEI
 • Jasper van Lieshout (VWS) – architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. Zorg
 • Marianne Zijderveld (V&J)- architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. Vreemdelingenketen
 • Freddie Muller (HWH) - beheer WILMA
 • Cees van Westrenen (KING) - beheer GEMMA
 • Norbert van Dijk (Logius) - architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. Bouwstenen
 • Hans Flick (UWV) - Architectuurraad MFG
 • Saco Bekius (Belastingdienst) - doorontwikkeling NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur / Verbinden
 • Eric Nijenhuis (UWV) - doorontwikkeling NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur / Verbinden
 • Adrie Spruit (KING) - doorontwikkeling NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur / Verbinden
 • André Batenburg (Zuid-Holland) - doorontwikkeling NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur / Verbinden
 • Jaap van der Veen (Belastingdienst) - doorontwikkeling NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur / Beveiliging
 • Marcel Grauwen (Glomidco) – gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur
 • Marijke Abrahamse (BFS) – standaarden
 • Michiel Schoo (BZK) - penvoerder van de gezamenlijke opdracht voor beheer en doorontwikkeling NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur
 • Joris Dirks (ICTU) - NORA-beheer / wiki
 • Elbert Raadsen (ICTU) – NORA-beheer

Opening en mededelingen:

 • Afgemeld: Jacques Verdaas (MARIJ), Ben Binnendijk (DJI), Evert Jansen (Nederland ICT), Udo Groen, Eric Brouwer, Edwin Oord, Bart Dekker, Bruun Feijen, Daniel Mast en Remco de Boer
 • Udo Groen is gestart als projectleider NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur , maar vandaag nog verhinderd door zijn werk als CIO in Groningen
 • De bijeenkomst met marktpartijen over voortgang NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur is op woensdag 11-12-2013. Inschrijven is mogelijk via http://e-overheid.nl/actueel/evenementen/intItem/nora-bijeenkomst-samenwerking-overheid-en-marktpartijen/2107

Verslag van de bijeenkomst op 24 september 2013

Er zijn geen opmerkingen over het verslag van 24 september 2013 gemaakt, waarmee het verslag is vastgesteld.

Actiepunt: Er is nog geen overzicht gemaakt van contactpersonen en onderwerpen in NORA-dochters.

 • N.a.v: De Manifestgroep heeft een reactie gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat op het kennismodel NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur in ArchiMate. Hans Flick neemt dit buiten de vergadering op met Michiel Schoo.

Terugkoppeling Architectuur Board

 • De bijeenkomst in november ging wegens agendatechnische redenen niet door. In plaats daarvan heeft overleg tussen Udo Groen en de voorzitter Hans Blokpoel plaatsgevonden. Belangrijkste punten die aan bod kwamen:
 • NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur moet vraaggericht opereren
 • De Architectuur Board ziet geen behoefte aan NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur certificering van bedrijven. Wel denkt Hans aan een peer-review / gateway-achtige aanpak van architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen., waarin NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur als instrument wordt ingezet
 • Op 5 februari 2014 is de volgende bijeenkomst van de Architectuur Board. Op de agenda staat ten minste de Europese dimensie van Architectuur.
 • Verwijzen naar het verslag van het gesprek met HansB, dat staat immers al op de wiki (zie mijn mail aan Joris)

Stand van zaken katern Verbinden (Saco Bekius)

Er is veel materiaal aangeleverd uit de review op het Visiedocument. Woensdag 13 november j.l. is een eerste verwerking besproken door de eindredacteurs. Er zat volgens Saco geen onverwerkbaar commentaar bij. Het is ook besproken in de subcommissie Architectuur en Standaarden van het ICCIO.

Vervolgstappen: Het wordt doorontwikkeld tot een goed leesbaar document met hulp van een redacteur en een illustrator. In het visiedocument wordt een duidelijke richting gekozen voor aansluiten op concrete vraagstukken in de keten, zoals over privacy, zodat het daar helpt om oplossingen te vinden binnen een context. Het moet in januari afgerond worden. De drie decentralisaties naar gemeenten kunnen als voorbeeld genomen worden. Daarna gaat het verder de openbaarheid in om te zien of het werkt. De review van het Visiedocument wordt niet meer herhaald voor het katern, maar er wordt wel maximale transparantieInzicht in de werkwijze die de overheid hanteert. gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat over het proces. Op 5 februari a.s. wordt er naar verwachting een klap op gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat in de Architectuur Board. Praktijkervaringen, ook richting dochters, worden verwerkt in een volgende release. Er blijft uiteraard ontwikkeling. Deze versie documenteert een fase in een proces.

Stand van zaken katern Beveiliging (Jaap van der Veen)

In dit document worden de eisen en normen uit de Code voor Informatiebeveiliging en de ISO-norm 27001 en 27002 verbonden aan patronen, waarmee je in 3 klikken inzicht in praktische oplossingen hebt. Die ambitie is uniek. Er wordt een verbinding gelegd tussen functies en principes. Het katern wordt geordend naar beveiligingsfuncties in het beveiligingsmodel. Daar ligt de link naar de ISO norm, die alleen naar risico's kijkt.

Er wordt nog een verbinding gemaakt naar de andere katernen, de BIR en de BIG. Jaap is het eens met de Gebruikersraad dat de uiteindelijke versie van het katern wordt gesteld in termen van het kennismodel NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur en ArchiMate voordat het op de Wiki wordt gezet, zodat het beter herbruikbaar is. Het katern is vooral verbindend als ontwerpdocument. De ISO-norm en BIR zijn daarin zwak.

Het Forum Standaardisatie heeft een verzoek gehad voor harmonisatie van BIR en andere baselines, maar dat uitzoekwerk is niet de taak van het Forum. Jaap heeft daarover contact gehad met het Forum. De BIR gaat op termijn op de schop en conformeert naar één normbeschrijving. Zodra er een concept op de wiki staat komt er een review.

Stand van zaken doorontwikkeling NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur

Architectuurschets gegevensuitwisseling (Jasper van Lieshout)

De aankondiging van deze architectuurschets leverde 5 aanmeldingen op om mee te denken. Jasper heeft een concept-opdracht, uit te voeren in Q1 2014, rondgestuurd aan belangstellenden. Anton van Weel reageerde deze opdracht in de context van de Architectuurschets PSB te zien. Jasper denkt eerder aan een beperktere opdracht die binnen de gestelde termijn kan worden opgeleverd. De vraag is nu wie er wil meedenken aan het uitwerken van de opdracht op basis van de knelpunten. Eric Nijenhuis en Michiel Schoo melden zich aan.

Zaakgericht werken (Adrie Spruit)

Er moet bekeken worden wat zaakgericht werken concreet in de praktijk toevoegt aan de bestaande principes. Er moet ook gekeken worden naar het informatiemodel. Er moet een tool ontstaan waarmee je kunt samenwerken. Dat mag meer op de voorgrond. Volgende stappen: PvA. Wat komt er aan menskracht beschikbaar om mee te werken? Udo Groen gaat een gesprek aan met Adrie over wie zich al hebben aangemeld. Michiel roept op tot aanmelden van capaciteit bij Adrie.

Semantiek van gegevensmodellen (Saco Bekius)

Er is nog geen tijd gevonden voor een startnotitie, wel voor gesprekken. Saco wil initiatieven met elkaar verbinden en er een gemeenschappelijke richting aan geven. Wie wat weet geve het door. Er is door het Forum Standaardisatie een inventarisatie gedaan van de standaarden (Landkaart Semantische Interoperabiliteit).

NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Beheer

Stand van zaken aanpassing NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur AP17 (Elbert Raadsen)

Presentatie Stand van zaken AP17 medio november2.pdf

Er is in de Werkgroep AP17 een inventarisatie gemaakt van metagegevens in gegevenscatalogi van basis- en andere registraties. Op basis daarvan zijn een long- en een shortlist list gemaakt met eerste voorlopige definities en besproken in 2 bijeenkomsten. Er wordt nu gekeken naar de relevante standaarden. Die vallen uiteen in twee verschillende werelden van gestructureerde en ongestructureerde gegevens. Elbert zoekt de verbinding. De ontwerptekst en de definities worden nog aangepast conform de te kiezen standaarden. Er komt een verantwoording en een toelichting met voorbeeld UML-model. Na het verkrijgen van draagvlak in de werkgroep komt er een review.

Aanpassing kennismodel NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur (Joris Dirks)

Er is behoefte aan afstemming van het kennismodel met NORA-dochters voor een gemakkelijke overerving en uniform taalgebruik. Zoals in 2012 besproken, zal ArchiMate hiervoor sturend zijn.

Op 16 oktober zijn enkele beheerders van dochters en ontwikkelaars van katernen bij elkaar geweest voor een workshop onder leiding van Marc Lankhorst. Dit was een vervolg op de geschetste acties uit de notitie van Cor Franke. Hieruit zijn verschillende aandachtspunten gekomen. NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur beheer stelt voor om te beginnen met deze vervolgstappen:

 • Basisprincipes vertalen naar doelen, in overleg met katern Verbinden
 • Het opnemen van drijfveren en doelen
 • Implicaties vertalen naar eisen en beperkingen
 • Bouwstenen opnemen in termen van 'producten'

Joris zal het voorstel aan de Gebruikersraad nog per mail stellen.

Jaarplan NORA-beheer

In december wordt de uitvoering van het Jaarplan 2013 geëvalueerd. In overleg met Udo en Michiel wordt het Jaarplan 2014 opgesteld. Het wordt ter vaststelling voorgelegd in de eerstvolgende bijeenkomst van de Architectuur Board, gepland op 5 februari 2014). Daaraan voorafgaand zal het Jaarplan NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur 2014 nog in januari worden voorgelegd aan de leden van de Gebruikersraad. De Gebruikersraad NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur is akkoord met dit voorstel.

Wvttk.

 • De volgende bijeenkomsten Gebruikersraad NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur zijn vastgesteld:
 • Wie gaan er naar het LAC?
  • Marcel Grauwen staat er met XBRL
  • Jaap van der Veen spreekt over beveiliging