NORA Gebruikersraad/2020-01-28

Uit NORA Online
< NORA Gebruikersraad
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Bijeenkomst van NORA Gebruikersraad op dinsdag 28 januari 2020, 15.00-18.00 uur incl. borrel, locatie: Nationaal Archief, Prins Willem-Alexanderhof 20, 2595 BE Den Haag (Naast het Centraal Station, aan de kant van Babylon), Mullerzaal.
Doel: Besluit- en visievorming
Doelgroep: Leden van de NORA Gebruikersraad (architecturen & stakeholders) .

Opening[bewerken]

Er zijn een aantal nieuwe gezichten in de Gebruikersraad die zichzelf voorstellen:

 • Wim Stolk, trekker van de expertgroep Gegevensmanagement. Hij zal een korte presentatie geven over de voortgang van de expertgroep;
 • Robert Bennis, hij volgt wijlen Theo Arts bij Rijkswaterstaat op;
 • Vincent Breuking, hij volgt Arjen de Vries op vanuit CORA op;
 • Jan Fock is vanuit VERA de vertegenwoordiger in de Gebruikersraad;
 • Redouan Ahaloui volgt Marijke Abrahamse van Forum Standaardisatie op;
 • Joris Dirks schuift weer vanuit NORA beheer aan;
 • Marijke Salters zal Eric Brouwer opvolgen als trekker van IAM;
 • Marco Deterink neemt het stokje over van Martin van den Berg van DNB;

Paul Zeef geeft kort aan wat de ontwikkelingen zijn m.b.t. het Beleid Digitale Overheid (PDF, 93 kB). Als hier vragen over zijn, dan kunnen deze worden gesteld via NORA@ictu.nl

Voortgang aandachtspunten jaarplan 2019 (ter toelichting)[bewerken]

In het jaarplan 2019 zijn een aantal punten benoemd die extra aandacht zouden krijgen in 2019. Privacy by design is in juni 2019 al door de gebruikersraad gedechargeerd. TIOH is bezig met de opzet van een community in lijn met het PvA. De trekkers van de andere onderwerpen geven een korte toelichting op de activiteiten en voortgang op de aandachtspunten van 2019

 • Eric Brouwer geeft een korte toelichting op de voortgang IAM (PDF, 192 kB)
 • Wim Stolk geeft een up-date over de voortgang expertgroep Gegevensmanagement (PDF, 1,78 MB)
 • Ludwina van der Wijst geeft een toelichting op de ontwikkelingen bij de werkgroep Digitale mobiliteit. Bij ‘Digitale Mobiliteit’ lag de focus op een update van de Handreiking over mobiele apps. De ‘Handreiking mobiele app ontwikkeling en beheer’is een gezamenlijk product van Belastingdienst, DICTU, SSC-ICT, JIVC en SSC-I, in opdracht van de CTO-Raad Rijk. Voor deze update hadden de schrijvers veel meer tijd nodig dan voorzien. Eind 2019 is het concept van versie 3.0 in het netwerk toch nog uitgezet ter review. De deadline voor reviewers was 23 januari 2020. Zodra de definitieve versie gereed is, wordt deze gepubliceerd in de NORA wiki. De update bevat een geheel nieuw hoofdstuk over Artificial Intelligence. Daarom is het voorstel aan de GR om ‘Digitale Mobiliteit’ en het nieuwe focuspunt ‘AI en algoritmen’ in 2020 goed te verbinden en samen op te trekken.

Actiepunt 2020-01-28/A: secretaris gebruikersraad: Zodra de opdrachtformulering van het thema AI en Algoritmen helder is, zal dit worden verbonden met het focuspunt Digitale Mobiliteit​​

In maart 2020 zal er nog een uitgebreidere rapportage en toelichting komen op het hele jaarplan 2019.

Presentatie Ontwikkelingen CORA (Vincent Breuking, ter inspiratie)[bewerken]

Vincent heeft Arjen de Vries van CORA opgevolgd en is applicatieadviseur bij Woonstad Rotterdam en (eind)redacteur bij CORA referentiearchitectuur. Vincent nam de Gebruikersraad mee in de wondere wereld van de woningbouwcorporaties en ging in op de vraag waarom zij in 2009 van start zijn gegaan, wat zij inmiddels hebben ontwikkeld, waar zij nu staan en wat zij te bieden heeft aan de andere referentiearchitecturen. Ook ging Vincent in CORA op de vraag wat het werken met de wiki mogelijk heeft gemaakt Presentatie CORA (PDF, 3,26 MB)

Pauze[bewerken]

Presentatie Ontwikkelingen HORA/ HOSA (Anton Opperman, ter inspiratie)[bewerken]

Het Hoger Onderwijs is volop in beweging. Het onderwijs voor studenten wordt meer flexibel en ook digitaal. Onderzoek is steeds verbonden aan maatschappelijke thema’s en onderzoeksdata zijn waardevoller door nieuwe technologien zoals Big Data en AI. Sinds 2010 heeft werken onder architectuur steeds meer ingang gevonden in universiteiten en hogescholen. Het HO Architectenberaad (HO AB) heeft de HORA (HO Referentie-architectuur) mee ontwikkeld en er is nu een initiatief gestart om tot een HO Sector Architectuur (HOSA) te komen nu informatievoorzieningen op sector niveau steeds belangrijker worden. Als vertegenwoordiger van het HO AB geeft Anton Opperman een inkijkje in de ontwikkelingen binnen de Sector Hoger Onderwijs (PDF, 1,08 MB).

Prioriteiten 2020 (ter inleiding)[bewerken]

In juni 2020 hebben we in de Gebruikersraad een aantal focuspunten vastgesteld. Maar wat willen we er nu mee binnen de NORA in 2020? Deze Gebruikersraad gaan we een begin maken met het formuleren van de opdracht op het gebied van:

 • Transparantie & Openbaarheid
 • Data gedreven werken & Analytics
 • Artificial Intelligence / Algoritmen

De leden van de gebruikersraad wordt gevraagd om na te denken over welke opdracht zij het NORA team wil meegeven. Wanneer is de Gebruikersraad nu tevreden als het gaat om bovengenoemde thema's? Alle ideeën zijn welkom en werden opgeschreven op een aantal flip-over vellen.

In de Gebruikersraad van maart zal dit verder worden uitgewerkt.

Verslag van 14 november 2019 en actiepuntenlijst[bewerken]

 • Verslag NORA Gebruikersraad/2019-11-14. Het verslag is vastgesteld met dank aan de opsteller.
 • Actiepuntenlijst. De meeste actiepunten zijn afgehandeld. De nieuwe actiepuntenlijst zal bij de stukken van de Gebruikersraad in maart worden meegestuurd.

Mededelingen en W.v.t.t.k.[bewerken]

 • De Voorraadagenda (PDF, 166 kB) wordt doorgelopen. Er zijn voldoende onderwerpen waar de Gebruikersraad zich het komend jaar mee bezig kan houden.
 • Eric Brouwer vertelt kort iets over de nauwere samenwerking van de NORA met de NAF.
 • Nadeem Taverne en Eric Brouwer hebben op 16 januari 2020 een gesprek gehad met Tom Peelen over de samenwerking Gemeenschappelijke Overheidsarchitectuur (GO) met NORA. De volgende afspraken zijn gemaakt:
 1. Inhoudelijke steun aan GO is mogelijk door vragen om prioritering/medewerking bij de gebruikersraad NORA in te brengen. Dit vindt plaats na overleg met de sponsorgroep GO over het ‘vraag-gestuurd’ gaan werken.
 2. Op de NORA-dagen (eerste optie mei) kan een presentatie over GO plaatsvinden om de community te enthousiasmeren.
 3. Kwalitatieve toetsing van GO is een NORA-review geschikt voor. Eric stuurt een checklist hiervoor aan Tom.
 4. Principes over IAM sturen die als input voor GO gebruikt kunnen worden.
 5. NORA kan een borgingsplaats zijn voor GO. Daarover moeten we een volgende keer verder spreken.

Actiepunt 2020-01-28/B: NORA BeheerNORA Beheer zal de laatste versie van het kennismodel documenteren op de wiki en kort toelichten in de volgende gebruikersraad​​

Aan de leden van de gebruikersraad de volgende vragen : Waar wil je het kennismodel voor toepassen? Heb je behoefte aan een workshop over het kennismodel?

 • Martin van den Berg van DNB neemt afscheid en wordt opgevolgd door Marco Deterink.
 • Het Nationaal Archief ontwikkelt een nieuwe overheidsbrede standaard voor metagegevens. Deze is bedoeld voor het duurzaam toegankelijk houden van overheidsinformatie. De standaard heet ‘Metagegevens Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie’ (MDTO). MDTO wordt de opvolger van het Toepassingsprofiel Metagegevens Locale Overheden (TMLO) en zal ook het Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid vervangen (TMR). De openbare review voor MDTO wordt in april 2020 verwacht. Waarna na de zomer MDTO als nieuwe standaard wordt vastgesteld. Zie od-online.nl artikel van tmlo naar mdto voor meer achtergrondinformatie. Omdat het gebruik van TMLO en TMR onderdeel is van NORA en haar dochters, is de vervanging van deze standaarden door MDTO van belang voor de gebruikers van NORA. Het Nationaal Archief wil daarom alle architecten uit de NORA-community uitnodigen om deel te nemen aan de openbare review.

Actiepunt 2020-01-28/C: Marieke Vos: Uitnodiging aan de NORA community om deel te nemen aan een openbare review m.b.t. vervanging standaarden TMLO en TMR door MDTO bekend maken in de NORA-nieuwsbrief​​

Afsluiting met borrel[bewerken]

De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit om 17.30 uur de vergadering