NORA Gebruikersraad/2021-04-06

Uit NORA Online
< NORA Gebruikersraad
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Bijeenkomst van NORA Gebruikersraad op dinsdag 6 april 2021, 14.00 uur- 17.00 uur, inclusief borrel, locatie: n.t.b..
Doel: Besluit- en visievorming
Doelgroep: Leden van de NORA Gebruikersraad (architecturen & stakeholders) .

Opening en mededelingen[bewerken]

 • Helaas is Nadeem ziek en neemt Eric Brouwer zijn rol even waar. het is wellicht goed om te kijken of we een tweede voorzitter kunnen benoemen.
 • Welkom Peter Ammerlaan. Hij vervangt Sandra McEwan en vertegenwoordigd als voorzitter van de architectuurboard de Veiligheidsregio’s. Dit is een bestaande zetel, dus hoeft niet worden goedgekeurd door de GR.
 • Paul Zeef benoemt ontwikkelingen vanuit DIO en BZK
 1. Wet Digitale Overheid (WDO)vormt een belangrijk kader voor het regelen van een aantal zaken en laten doorwerken van standaarden en vooral voor de toegang op korte termijn. Deze wet is nog steeds in behandeling in de eerste kamer. Er is nu een novelle voorbereid, met aanpassingen en motiveringen. Het in werking treden WDO per 1 juli zal wat lastig worden daardoor. Zou zomaar januari 2022 kunnen worden.
 2. GDI/ GO – OBDO heeft een nieuw meer jaren programmering bepaald (MIDO). Er ligt een nieuw plan van aanpak voor een nieuwe manier van programmeren. Dit MIDO wordt nu uitgewerkt, waaronder ook Architectuur-functie voor GDI. Bijvoorbeeld de vraag of MIDO naast GO gaat bestaan of wordt geïntegreerd en hoe architectuurfunctie GDI via de NORA daarin gelegd wordt (is nu nog niet zo zichtbaar, maar besef in het kernteam is er wel dat die relatie gelegd moet worden). Verzoek is aan BZK om deze ontwikkelingen MIDO/GO/GDI/NORA goed bij elkaar te houden. ACTIE: Paul Zeef nodigt Ronald Slomp uit, om tijdens de rondje BZK iets over de ontwikkelingen te vertellen.
 3. Er is enige voortgang op de actualisering voor de architectuur van het Stelsel van Basisregistraties. BZK doet samen met ICTU en VNG realisatie een vervolgslag op de architectuur van 2015. In twee stappen. eerst een 'as is' analyse. Parallel hieraan een toekomst visie op het stelsel en hieruit de 'soll' situatie afgeleid gaat worden.
 4. Men is nog steeds bezig met de referentiearchitectuur Regie op Gegevens. Hoe gaat het delen van gegevens van de overheid, derden en burgers gaat. Er is nu een 0.4 versie waar gespreksrondes over plaats vinden en op basis daarvan een verbeterslag te doen. Bedoeling is dat er een soort 1.0 versie komt aan het einde van het jaar. Deze versie zal van te voren waarschijnlijk via de NORA ter consultatie worden aangeboden.
 • André Plat geeft aan dat De NORA als NL architectuur waardevolle elementen. Wat nog verbetering behoeft is de vindbaarheid van de nieuwste ontwikkelingen. De urgentie bij de eigenaren van dergelijke architectuur pagina’s wordt nog onvoldoende gevoeld. Ook werken we als architecten nog te vaak ad-hoc mee aan uitwerkingen, zonder te bevorderen dat ook de NORA pagina’s worden bijgewerkt, dan wel verwijzingen worden gemaakt. Ook ontbreken nog te vaak afspraken over het beheer van deze architectuur (tot einde /kanabiliseren).

Wie van de leden van de NORA gebruikersraad en/of de achterban wil issues aanreiken en/of eigenaarschap oppakken en waar mogelijk eraan bij te dragen dat eigenaren de NORA bijwerken en onderhouden. Ook op andere tafels zal hierover gesprek georganiseerd moeten worden?
Deelnemers die mee willen doen kunnen zich melden bij nora@ictu.nl. Het gaat om de volgende kernpunten:

 1. Aan de achterkant: Vergroten vindbaarheid van de NORA als landingsplaats voor projectarchitecturen. Dé vindplaats voor gebruikers (dan wel via eigen site, dan wel via NORA), met heldere beheerafspraken over hoe je het op orde houdt.
 2. Aan de Voorkant verantwoordelijkheid nemen door de NORA familieleden. Tevens randvoorwaarden creëren (budget, gedrag van de architect, scherp zijn/ kort op de bal spelen)
 3. Een stakeholder-analyse als onderdeel van PSA, zodat de juiste spelers vanaf het begin aan tafel zitten bij grote projecten
 4. Een zorgplicht en pas overdragen als een project volwassen genoeg is. Niet te grofmazig een onderwerp naar een volgende bestuurslaag brengen voor nadere uitwerking aldaar, geen ‘over de schutting gooien’ gedrag.
 5. Een two-pager opstellen, nadere uitwerking van dit onderwerp (context, urgentie, handelingsperspectief, suggesties ter verbetering)

Terugkoppeling rondje CIO offices (Ter afsluiting, Eric Brouwer)[bewerken]

In het kader van de positionering van NORA is in september 2019 besloten om de CIO offices te bezoeken. Het doel is om na te gaan hoe architectuur eerder betrokken kan worden in de probleemoplossing van beleidsmakers om zo beleid en praktijk beter op elkaar aan te laten sluiten.

Eric en Nadeem hebben eind 2020 tot begin 2021 een aantal CIO offices bezocht en vertellen ter afsluiting van dit actiepunt iets over hun ervaringen en het Adviescollege ICT-toetsing (voorheen BIT). Bijgaand het verslag (PDF, 307 kB).

Kernwaarden voor dienstverlening (Ter informatie, Robert van Wessel)[bewerken]

In het kader van NORA als koploper en beheerder van het architectuur erfgoed en NORA als praktisch afwegingskader is tijdens de Gebruikersraad van 4 juni 2020 akkoord gegaan met de notitie beleidskaders waarbij het voorstel was om de BP’s en AP’s in een nieuw licht te bekijken, namelijk in de vorm van Kernwaarden van Dienstverlening respectievelijk Architectuur Principes (AP’s).

Tijdens de Gebruikersraad van 12 november 2020 is goedkeuring gegeven voor de benaming van vijf Kernwaarden van Dienstverlening (Vertrouwen, Veilig, Toekomstgericht, Doelmatig en Doeltreffend) met bij behorende omschrijvingen en onderliggende Doelen.

Gezien de omvangrijke taak en veranderingen die dit voor de NORA familie kan betekenen, zal Robert van Wessel elke Gebruikersraad een moment nemen om de Voortgang (PDF, 469 kB) te bespreken en waar nodig input en besluitvorming van de leden van de Gebruikersraad vragen. In deze up-date wordt vooral aandacht besteed aan de werkwijze van de werkgroep. Hoe zij de bestaande AP's hergebruiken en nieuwe Ap's toevoegen. Daarnaast worden de Implicaties verbijzonderd naar de vijf architectuurlagen
In de Planning (PDF, 263 kB) staat uitgelegd welk proces de komende periode gevolgd wordt en tot welke mijlpalen dat leidt.

Toelichting Dienstverleningsconcept NORA (Ter inspiratie, Eric Brouwer)[bewerken]

Aanhakend op punt 3 en gezien de uitvoeringsactualiteit bij b.v. de Toeslagenaffaire zal Eric Brouwer een toelichting geven op de eerste aanzet van het Dienstverleningsconcept (PDF, 891 kB) binnen de NORA. Tevens sluit dit aan op het onderwerp NORA als stuurinstrument.

Uitdagingen:

 • Onduidelijk wat de actuele visie op dienstverlening is
 • De rapporten Brede Maatschappelijke Heroverwegingen (BMH) zijn onbekend.
 • Nauwelijks directe inspraak voor burgers en bedrijven bij het ontwerp van diensten of de (wettelijke) kaders.
 • Erg hoge drempel om gehoord te worden bij herstel van fouten.
 • Nauwelijks (bij)sturing op kwaliteit en verbetering van dienstverlening.

Wat betekent dit voor de NORA?

Met name de NORA community zou veel ruchtbaarheid mogen geven aan dit dienstverleningsconcept, zodat het bekend wordt c.q. is bij alle (lead)architecten van de overheid en betere diensten ontwerpen. En ook bij beleidsmedewerkers van de CIO-offices, zodat die goed kunnen sturen op de kwaliteit en continue verbetering van de dienstverlening. Het dienstverleningsconcept publiceren we z.s.m. in de NORA en het komende jaar gaan we het bespreken met de genoemde doelgroepen.

Doe vooral mee met de werkgroep, door:

 • Allereerst jouw mening over dit Dienstverleningsconcept aan ons door te geven. Zo mogelijk met ook concrete verbeteringen en aanvullingen.
 • Door de BMH-rapporten te analyseren en aan te geven hoe die informatie past op dit dienstverleningsconcept.
 • Door jezelf aan te sluiten bij de maandelijkse bijeenkomsten waarin we het dienstverleningsconcept gaan door-ontwikkelen.
 • En vooral door aan te geven hoe jij jouw bijdrage ziet.

Pauze[bewerken]

Tijdens de pauze wordt informeel verder gepraat over het Dienstverleningsconcept en wordt gekeken naar onderwerpen die wellicht interessant zijn om te presenteren tijdens de gebruikersweek. Deze vindt online plaats van 24 mei t/m 4 juni en zal bestaan uit allerlei losse sessies. Het thema van deze week is SAMEN. Mogelijke thema's die we kunnen presenteren zijn:

 • Overerving in zijn werk van b.v. thema’s en dochters binnen de NORA
 • Hoe ga je om met verschillende dochters in jouw achterban?
 • Wat heb je nodig aan kennis en ervaring als beginnend overheidsarchitect?
 • Intervisie / mentoring binnen de architectuurcommunity/ nieuwe architecten
 • DienstVerlening concept binnen de NORA

Jij, of een collega van je, kan ook meedoen! Stuur e-mail naar nora@ictu.nl

Voorstel uitwerking samenhang NORA thema’s (Ter besluitvorming, Eric Brouwer)[bewerken]

Omdat NORA koploper en beheerder wil blijven van het architectuurerfgoed, is het belangrijk dat NORA thema’s op de juiste manier worden gepositioneerd. Belangrijk hierbij is dat de thema’s een samenhang met elkaar hebben en niet los van elkaar staan.

Tijdens de Gebruikersraad van 2 februari 2021 is een voorstel gedaan om de NORA thema’s beter te beheren en met elkaar in verband te brengen. De Gebruikersraad heeft ingestemd met de richting van de adviezen, maar vroeg om een nadere uitwerking hiervan. Met name of de inzet die gepleegd zou moeten worden ten koste gaat van andere NORA activiteiten. Eric Brouwer geeft een toelichting op het implementatieplan (PDF, 317 kB) om de uitwerking en samenhang van NORA thema’s binnen het bestaande budget vorm te geven.

Besluit:

De NORA Gebruikersraad gaat akkoord met de uitvoering van dit Implementatieplan 2021 voor de NORA Thema's.

Vakmanschap en architectuuropleidingen (Ter afsluiting, Robert van Wessel en Eric Brouwer)[bewerken]

 • Proces (Robert van Wessel)

In juni 2020 is tijdens de Gebruikersraad aangegeven dat de architectuuropleidingen inmiddels in beeld gebracht zijn. Alle bekende instituten zijn telefonisch benaderd en er is een kennissessie georganiseerd, waar drie instituten actieve interesse toonden om NORA in hun opleidingen te verwerken. Daarnaast worden door NORA beheer actief HBO stagiaires geworven, die stage kunnen lopen bij NORA. Eric Brouwer en Robert van Wessel geven regelmatig specifieke architectuuropleidingen bij overheden. Dit alles om het vakmanschap van architecten zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen bij bestuurders en andere betrokkenen Presentatie vakmanschap en architectuuropleidingen (PDF, 220 kB).

 • Verzoek Van Haren Uitgevers (Ter besluitvorming, Eric Brouwer)

NORA Beheer is benaderd door Van Haren uitgevers met het verzoek om NORA opleidingsmateriaal te mogen ontwikkelen. Via hun netwerk, onder andere Guido Bayens, is NORA op het netvlies gekomen als mogelijk nieuwe markt. Zij zorgen voor auteurs en willen graag een kwaliteitscheck en -stempel vanuit de NORA community: de naam NORA heeft toegevoegde waarde!

De NORA community krijgt in ruil daarvoor relatief goedkoop NORA opleidingsmateriaal, zoals een fysiek leerboek inclusief trainingsmodule, een on-line variant, een on-line trainingsprogramma, een certificeringsprogramma, eventueel een blogreeks enz. Het Intellectuele Eigendom blijft bij de bron: de Staat der Nederlanden / NORA - Creative Commons Licentie. Van Haren krijgt dan een publicatie-recht.

Er is door NORA beheer aangegeven deze verkenning in de NORA Gebruikersraad van 6 april a.s. kort toe te lichten en akkoord te vragen om dit door te zetten indien vanuit de Gebruikersraad draagvlak bestaat en door de leden een beroep gedaan zal worden op de achterban om mee te helpen met de review van het door van Haren opgeleverde opleidingsmateriaal.

De volgende vragen worden gesteld:

 1. Wat is de geode inhoud?
 2. Plakken we als NORA onze naam erop?
 3. Met name in boek terug laten komen wat je er mee kan en hoe je NORA toepast (hoofdstuk door NORA Beheer): dat ook op de NORA publiceren.
 4. Hoe gaan we om met up-dates?
 5. Wie certificeert? Zitten we daar op te wachten?
 6. Een boek met oefeneningen is OK, maar certificering moet je nu nog van wegblijven: hoe neutraliteit te borgen?
 7. Hoe kwaliteit vanuit NORA Beheer te borgen?
 8. In NORA gebruierksweek aan de orde stellen: welke test?

Besluit:

Een definitief besluit hierover wordt nog even uitgesteld. Graag de vragen die er zijn eerst uitzoeken. M.n. het juridisch aspect, eigenaarschap en concurrentiebeding zijn zaken die van belang zijn om een goed besluit te nemen. Ook moet er gekeken worden naar het onderhouden van dit materiaal. Is daar capaciteit voor vanuit de NORA?

Verslag 2 februari 2021 en actiepuntenlijst[bewerken]

Mededelingen en W.v.t.t.k.[bewerken]

 • Per 1 juli zal Sandra van Dalen ICTU verlaten en daarmee zal de Gebruikersraad van 8 juni de laatste Gebruikersraad zijn waar zij aan deelneemt.
 • De voorraadagenda (PDF, 170 kB) is door tijdgebrek niet doorgenomen

Afsluiting[bewerken]