Beheer en doorontwikkeling NORA

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Voormalige governance NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur

Opdrachtgever en NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Beheer

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is de opdrachtgever van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur en heeft het beheer van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur belegd bij ICTU. Hiertoe is een team van deskundigen bijeengebracht dat opereert onder de naam NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Beheer. ICTU faciliteert een efficiënte werking van de kennis-community en zorgt voor publicatie van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur middels de NORA-wiki. Jaarlijks wordt een plan voor beheer en ontwikkeling opgesteld.

Het beheer is opgezet conform de richtlijnen van het Beheer- en Ontwikkelmodel voor Open Standaarden (BOMOS), en omvat dus zowel het faciliteren van het dagelijks beheer als een proces voor doorontwikkeling. Het beheer viel onder een nationale governancestructuur (zie afbeelding hiernaast). Sinds 17 februari 2018 is er geen Digicommissaris meer en daarmee is ook een eind gekomen aan de regieraden waaronder de Regieraad Interconnectiviteit. Op dit moment onderzoekt NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur in overleg met haar opdrachtgever BZK en de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Gebruikersraad hoe vorm te geven aan een nieuwe governancestructuur.

Brede community

Veel kennis over projecten en voorzieningen is beschikbaar bij de gemeenschap van overheidsarchitecten van de ministeries, manifestgroeppartijen, gemeenten, provincies en waterschappen. Deze community moet actief gestimuleerd worden om een bijdrage te leveren die ondersteunend en/of verdiepend is t.o.v. de afspraken die worden gemaakt in de Gebruikersraad. Daarvoor wordt er naast online (wiki) contacten ook geïnvesteerd in bijeenkomsten. De thema’s die in de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur zijn uitgewerkt op basis van gestolde kennis en ervaring uit de praktijk, worden actueel gehouden via zogenaamde thema-communities, zoals voor Privacy, Identity & Access Management en Zaakgericht Werken. In de praktijk overlappen deze communities elkaar en vormen zij samen met de betrokkenen uit de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur familie één gemeenschap van professionals die voor hun werk te maken hebben met architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. in de publieke sector.

NORA-wiki

Alle afspraken en kennis uit en over de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur worden gepubliceerd via deze wiki. Losstaande publicaties met nieuwe inzichten zullen dus niet meer voorkomen. In het verleden was dat wel zo, maar al deze oude publicaties zijn inmiddels inhoudelijk opgenomen in de wiki en als bronnen toegevoegd. NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Beheer vervult drie rollen voor de wiki:

  1. User management en ondersteuning gebruikers
  2. Content management op structuur en consistentie
  3. Checken, accepteren en uitvoeren van (inhoudelijke) wijzigingen uit de community

Governance

De NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur is een interbestuurlijk afsprakenstelsel, waarvan het gemandateerd opdrachtgeverschap ligt bij de directie Informatiesamenleving en Overheid (DIO) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. DIO is daarmee verantwoordelijk voor de opdracht om NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur te beheren en door te ontwikkelen, die t/m 2022 belegd is bij ICTU.

Inhoudelijke sturing komt daarbij van de NORA Gebruikersraad, een interbestuurlijke raad die zowel de eigen ervaringen inbrengt uit de diverse domeinen als denkt vanuit het grotere belang van de publieke sector als geheel. De NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Gebruikersraad heeft de afgelopen jaren een belangrijke rol gekregen in de besluitvorming met betrekking tot de inhoud van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur (wijzigingsverzoeken) en de richting die ingeslagen wordt voor doorontwikkeling. Bij die rol past een herijkingsproces van de eigen positie, samenstelling en wijze van besluitvorming, die onder voorzitterschap van Nadeem Taverne wordt voortgezet in 2019.

In het verleden was de bestuurlijke verankering van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur geborgd doordat de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Gebruikersraad onder de Regieraad Interconnectiviteit hing, waarbij de voorzitter van de Gebruikersraad zitting had in de Regieraad. Bij de overgang van de Regieraden naar het OBDO (Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid) was het niet logisch de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur mee te schuiven, omdat het geen aparte voorziening is, maar randvoorwaardelijk voor de hele GDI (Generieke Digitale Infrastructuur). Als opdrachtgever is het ministerie van BZK nu verantwoordelijk voor de afstemming tussen de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur en het OBDO en andere sturende gremia. De Gebruikersraad heeft eind 2018 uitgesproken dat er behoefte is om die bestuurlijke verankering in 2019 verder te versterken. Lees het besluit van BZK over het OBDO (PDF, 268 kB).