Gebruik standaard oplossingen

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
"Relatie Afgeleid principe 6, realiseert Basisprincipe 4"

Zie de lijsten met Standaarden en Bouwstenen en voorzieningen

 
Afgeleid principe.png
Afgeleide principes zijn principes die volgen uit de NORA-basisprincipes en die een verdere concretisering van die basisprincipes beogen.

Eigenschappen

IDAP06
StellingDe dienst maakt gebruik van standaard oplossingen
RationaleDit principe is er op gericht dat afnemers de overheid in haar dienstverlening zo veel mogelijk zullen ervaren als één organisatie. Dit vraagt om standaardisatie en uniformiteit in dienstverlening en ondersteunende processen. Organisaties hoeven minder zelf te ontwikkelen en het rendement van oplossingen neemt toe.
Implicaties
 • De voor de dienst relevante standaardoplossingen zijn geïnventariseerd voor gebieden zoals:
  • identificatieHet bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen.
  • authenticatie
  • autorisatieHet proces van het toekennen van rechten voor de toegang tot geautomatiseerde functies en/of gegevens in ICT voorzieningen
  • onweerlegbaarheidBegrip dat gebruikt wordt bij elektronische berichtuitwisseling en dat inhoudt dat de zender van een bericht niet kan ontkennen een bepaald bericht te hebben verstuurd en dat de ontvanger van een bericht niet kan ontkennen het bericht van de zender in de oorspronkelijke staat te hebben ontvangen.
  • encryptie
  • semantiek
  • toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is.
  • presentatie en vormgeving
 • Oplossingen zijn op geschiktheid beoordeeld. Bij geschiktheid zijn ze opgenomen in de opzet van de dienst
VoorbeeldenStandaardoplossingen kunnen overheidsbreed zijn, of sectorspecifiek. Uiteraard moet steeds worden beoordeeld of de kwaliteit van de oplossing voldoet. Is vertrouwelijkheidDe eigenschap dat informatie niet beschikbaar wordt gesteld of wordt ontsloten aan onbevoegde personen van informatie gewaarborgd? Voldoet de oplossing aan vereisten zoals webrichtlijnen? Treedt er geen concurrentievervalsing op?
 • Sectorale voorzieningen:
  • het Landelijke Schakelpunt (LSP) in de zorg
  • de Gemeenschappelijke e-Voorziening SUWI (GeVS) voor de SUWIketen
  • het Leerlingdossier in het onderwijs
 • Geo-informatie: overheidsorganisaties maken voor kennisgeving van voorgenomen nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de ruimtelijke ordening gebruik van de Staatscourant en het bijbehorende InformatieBetekenisvolle gegevens. Publicatie Model. Ruimtelijkeplannen.nl wordt gebruikt om abonnees te attenderen op alle nieuwe (ontwerp-) bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen die online geplaatst zijn. Marktpartijen kunnen deze informatie ook gebruiken, bijvoorbeeld voor een eigen attenderingsservice (nieuweplannen.nl).
 • Particuliere voorzieningen: deze kunnen in een aantal gevallen worden beschouwd als de facto standaard: het bekendste voorbeeld is wel Google voor het zoeken op internet. Een minder bekend voorbeeld is Populator. Dit is een particuliere dienst die geanonimiseerde populatiegevens (overheidsinformatie) aggregeert (en dus hergebruikt). De Populator wordt door het ministerie van VROM (en ketenpartners) gebruikt in een webapplicatie voor calamiteiten.
 • ClusterStandaard oplossingen
  ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
  ArchitectuurdomeinBerichten en Gegevens
  ToepassingsgebiedGeneriek
  RelatieToelichtingAP 7 (Gebruik de landelijke bouwstenen) en 8 (Gebruik open standaarden) zijn specifieke invullingen van dit principe: zij schrijven het gebruik van respectievelijk de landelijke bouwstenen uit de basisinfrastructuur e-overheid en open standaarden voor.
  Status actualiteitActueel
  Prioriteit revisit0

  Relaties

  VertrekpuntRelatieEindpunten
  Gebruik standaard oplossingenIs gerelateerd aan
  Gebruik standaard oplossingenRealiseert
  Gebruik standaard oplossingenHeeft bron

  Afgeleide relaties

  VertrekpuntRelatieEindpunt