NORA Gebruikersraad/2022-02-01

Uit NORA Online
< NORA Gebruikersraad
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Bijeenkomst van NORA Gebruikersraad op dinsdag 1 februari 2022, 14.00-17.00 uur, locatie: online (Teams).
Doel: Besluit- en visievorming
Doelgroep: Leden van de NORA Gebruikersraad (architecturen & stakeholders) .

14.00 Opening en mededelingen[bewerken]

 • Het Nederlands Architectuur Forum (Naf) en het Genootschap voor Informatie Architecten (GIA) zijn gefuseerd en gaan verder onder de naam Digital Architects NetWork (DANW) Vanuit ICTU / NORA juichen we deze bundeling van kennis en ervaring toe, evenals de reeds in gang gezette samenwerking met DANW!
 • Tijdens de Programmeringsraad GDI van 27 januari j.l. is het concept Instellingsbesluit Sturing Digitale Overheid besproken. Een vertegenwoordiging vanuit de NORA Gebruikersraad is voorzien in de op te richten Architectuurboard GDI. Hierover zal t.z.t. een besluit moeten worden genomen in de NORA Gebruikersraad.
 • Nieuwe leden: Joost Bekel (DNB) en Jan Nieuwstad (Logius) stellen zich voor.

14.15 Jaarverantwoording 2021[bewerken]

Eric Brouwer (programmamanager NORA) geeft aan de hand van een presentatie een korte toelichting op de werkzaamheden en resultaten van afgelopen jaar.
We constateren dat NORA Beheer veel waardering krijgt van gebruikers door goede inhoud en ook door snel te reageren op vragen en mensen inspireert om ook aan te sluiten. De thema's worden beter door de samenwerking met de vele aangesloten partijen. Er komen ook telkens meer thema's bij of inhoudelijke uitbreidingen, zoals de samenwerking met BFS voor het verbeteren van standaarden, het Dienstverleningsconcept en het actueel houden van principes en de aansluiting met beleidskaders. Ook wordt ingespeeld op inhoudelijke ontwikkelingen vanuit de EU, zoals de verdieping van de NORA op het EU-model voor dienstverlening, de SDG en crossborder services. Verder richt NORA zich op de relatie met de I-strategie Rijk door het op elkaar laten aansluiten van beleid en architectuur. Daarbij zien we dat er ook steeds meer principes in wet- en regelgeving vervat zijn. De meeste effort gaat uit naar het beheer van al onze contacten in de diverse communities. Het budget is precies genoeg geweest om de vele lopende ontwikkelingen te kunnen ondersteunen, maar niet veel meer dan dat. Diverse onderwerpen zijn in november 2021 terecht ge-herpriorteerd en worden -na afronding van de lopende grote openbare review- in de 2e helft van 2022 opgepakt. Nieuwe thema's voor de NORA Gebruikersraad staan op de voorraadagenda.
De leden van de NORA Gebruikersraad hebben de Jaarverantwoording 2021 (PDF, 292 kB) goedgekeurd.

14.30 Positionering NORA[bewerken]

In het kader van NORA als gemeenschap/ kennisplatform.
In het vorige overleg hebben Nadeem Taverne en Geer Haas de stand van zaken mbt de overlegtafels NORA nader toegelicht. Een van de centrale vragen is hoe de NORA te positioneren? De deelnemers is verzocht om per e-mail te reageren op de presentatie (PDF, 1,66 MB) en de vragen die daarin aan de orde komen. In dit overleg zijn we met elkaar nader in gegaan op de vraag hoe de NORA te positioneren. Doel daarvan is om de NORA te versterken door aan de juiste tafels te zitten. Zoals bij BZK DS voor beleidskaders, de Programmeringsraad GDI of het OBDO. René Luyten (RvdK) heeft een voorzet gedaan door een schets uit te werken rond het idee van het werken met architectuur-voorportalen. NORA zou als een voorportaal ingezet kunnen worden voor bijvoorbeeld het OBDO, om oplossingsrichtingen voor vraagstukken uit te zoeken.
Daaruit kwam ook naar voren dat voor sommige Familieleden, zoals ketens, niet altijd duidelijk is aan welke architectuur-tafel zij hun belangen kunnen inbrengen.
En wellicht moet ook gekeken worden naar hoe de Architectuur-functie binnen de Nederlandse Overheid is geregeld (welke architectuur-overleggen er zoal zijn) en hoe -daarop aansluitend- de architecturen van de NORA Familie met elkaar samenhangen.
Belangrijk is dat de inhoud naar bestaande gremia moet worden gebracht en dat niet voor elk nieuw thema een nieuw gremium wordt opgericht!

De Gebruikersraad leden besluiten om in dit kader de aansluiting op inhoud bij de juiste gremia en bestaande tafel(s) te zoeken, met lef en ondernemingszin.

Actiepunt 2022-02-01/A: NORA Beheer: Voorstel aansluiting bestaande tafels​​

15.00 Netwerkpauze[bewerken]

15.15 Rondje langs de velden[bewerken]

Het is van belang om met elkaar actief te sturen op de onderlinge relaties tussen de vertegenwoordigers van domein- en ketenarchitecturen. We willen in 2022 meer thema's bundelen die nu over de verschillende Familieleden zijn verspreid en meer kennisdeling regelen. Vanuit NORA Beheer (Youetta de Jager, Marieke Vos en Eric Brouwer) gaan we een e-rondje doen langs de velden: om kennis te maken, de ambities van onze leden te horen, wat ze van NORA verwachten en hoe ze NORA in hun eigen (referentie)architectuur borgen.

Actiepunt 2022-02-01/B: NORA Beheer: Versterken onderlinge relaties NORA familieleden​​

15.30 Voorzitterschap NORA Gebruikersraad[bewerken]

Bespreken van:

 • de keuze voor de nieuwe voorzitter, zie ook het profiel,
 • de plaatsvervangend voorzitter
 • de selectiecommissie en de samenstelling daarvan
 • de tijdlijn

Het punt van het voorzitterschap (en het vice-voorzitterschap) is voorgelegd aan de leden. Uit de bespreking komt naar voren dat een voorzitterschap van ca. 3 jaar voor sommigen als "erg lang" wordt beschouwd en voor anderen juist nodig wordt geacht om afdoende kennis en ervaring te krijgen in het complexe speelveld van de overheidsgremia. Ook wordt gedacht aan een kruisbestuiving met de toekomstige voorzitter van de Architectuurboard van de GDI (vanuit MIDO).
Besloten is dat de leden voorstellen zullen doen voor kandidaten voor het voorzitterschap. Dat mogen ook niet-architecten zijn, met een meer bestuurlijk profiel.

Actiepunt 2022-02-01/C: Alle leden: De leden doen voorstellen voor een nieuwe voorzitter​​

16.00 Rapport kwaliteit van dienstverlening en architectuur[bewerken]

Vince Faerber (stagiair bij ICTU / NORA Beheer) licht aan de hand van een Presentatie (PDF, 827 kB) toe wat de bevindingen en conclusies zijn van het onderzoek naar de kwaliteit van dienstverlening en architectuur (PDF, 357 kB).
Het onderzoek is gerelateerd aan het Dienstverleningsconcept en deze 1e inventarisatie levert al meteen mooie voorbeelden op waar architectuur op zou moeten focussen: de interactie tussen burgers en overheidsorganisaties.

 • Eric Brouwer ziet hier een noodzaak om meer aan te haken bij de ontwikkelingen van GO, waar een Generieke Functie Interactie wordt uitgewerkt in relatie met de Nederlandse Interactiestrategie.
 • Ellen van der Steen (Gemeente Apeldoorn) doet een oproep in het kader van het opzetten van een expertgroep voor zaakgericht werken. Zij nodigt partijen uit die willen aansluiten dan wel in de expertgroep willen deelnemen.
 • Paul Zeef wil de rapportage aan collega's voorleggen, in het kader van de nationale interactiestrategie en aansluiting via de Manifest groepen.

De leden van de Gebruikersraad stemmen in met de in het rapport opgenomen adviezen voor vervolgonderzoek.

Actiepunt 2022-02-01/D: NORA Beheer: Opvolgen adviezen (PDF, 827 kB) onderzoek kwaliteit van dienstverlening​​

16.15 Bijpraten NORA AP's, openbare review en planning[bewerken]

Robert van Wessel licht de status van de openbare review en planning toe in zijn presentatie (PDF, 761 kB) waarin drie onderwerpen aan de orde komen:

 • Update over de openbare review (= verwerken review) [I]
 • Uitwerken van de implicaties [II]
 • Input vanuit externe projecten [III]

De respons is dermate groot geweest dat behoefte is aan extra capaciteit voor het verwerken ervan. Daarnaast is hij op zoek naar een of twee lopende of startende projecten in domeinen of ketens, waar ze de AP's kunnen toepassen. Voor het uitwerken van implicaties is hij op zoek naar mensen met het profiel van een solution architect, voor de input vanuit externe projecten, waar het accent meer ligt op kwaliteitsdoelen, zoekt hij mensen met een profiel vanuit architectuur en beleid, bijvoorbeeld business analisten.

Het verzoek aan de leden is om vertegenwoordigers uit hun achterban aan te laten melden bij Robert, binnen 2 weken na dit overleg, dus uiterlijk 15 februari 2022.

Actiepunt 2022-02-01/E: Alle leden: Uitwerking AP's​​

16.35 Verslag en actiepuntenlijst dd. 30 november 2021 (ter vaststelling)[bewerken]

Zie verslag en onderstaande Actiepuntenlijst NORA Gebruikersraad/2021-11-30.

Het verslag van de vorige bijeenkomst is goedgekeurd.

Actiepuntenlijst[bewerken]

ID Actiehouder Actiepunt Deadline Voortgang Updates
2020-01-28/A Youetta de Jager Zodra de opdrachtformulering van het thema AI en Algoritmen helder is, zal dit worden verbonden met het focuspunt Digitale Mobiliteit
Gesprek met de community
2022-03-01 voltooid 3
2022-02-01/E Alle leden Uitwerking AP's
De leden verzorgen aanmeldingen uit hun achterban voor de uitwerking van AP's, zie agendapunt
2022-04-05 voltooid 1
2022-02-01/A NORA Beheer Voorstel aansluiting bestaande tafels
Het voorstel voor het zoeken van aansluiting bij bestaande tafels en juiste gremia is te lezen bij Positionering NORA
2022-06-07 voltooid 1
2021-04-06/A Eric Brouwer NORA Peer Review
Autoriteit AC ICT en dochters betrekken bij de peer review. Vertraagd naar 2022
2022-03-01 geparkeerd 2
2022-02-01/B NORA Beheer Versterken onderlinge relaties NORA familieleden
Versterken van de onderlinge relaties met NORA familieleden. Dit is ingevuld via het Familieberaad en het continue "rondje langs de velden".
2022-04-05 voltooid 1
2021-04-06/B Eric Brouwer Heragenderen verzoek Van Haren Uitgevers
Heragenderen verzoek Van Haren Uitgevers om NORA opleidingsmateriaal te ontwikkelen. Graag de vragen die er zijn eerst uitzoeken. M.n. het juridisch aspect, eigenaarschap en concurrentiebeding zijn zaken die van belang zijn om een goed besluit te nemen. Ook moet er gekeken worden naar het onderhouden van dit materiaal. Is daar capaciteit voor vanuit de NORA? Nauwelijks en pas relevant na de RFC 2022, daardoor getemporiseerd tot 2023.
2022-03-01 geparkeerd 2
2022-02-01/C Alle leden De leden doen voorstellen voor een nieuwe voorzitter
De leden hebben ingestemd met een tijdelijke voorzitter
2022-06-07 voltooid 1
2020-11-12/A Bert Lukkien (lead architect RoG) Referentiearchitectuur Regie op Gegevens 0.9 ter bespreking op de agenda GR
De nieuwe versie komt begin 2022 beschikbaar. Daarna wordt bespreking zsm ingepland. Dit is inmiddels ingevuld via de Openbare Review Referentiearchitectuur Regie op Gegevens
2022-03-01 voltooid 3
2022-02-01/D NORA Beheer Opvolgen adviezen (PDF, 827 kB) onderzoek kwaliteit van dienstverlening
Opvolgen adviezen onderzoek kwaliteit van dienstverlening. Dat is gedaan via het vervolgonderzoek in najaar 2022, naar de interactie tussen burgers en Overheid (MFG en 10 grootste gemeenten)
2022-04-05 voltooid 1


Actiepunt 2021-04-06/A: Eric BrouwerNORA Peer Review​​

Actiepunt 2021-04-06/B: Eric Brouwer: Heragenderen verzoek Van Haren Uitgevers​​

Actiepunt 2020-11-12/A: Bert Lukkien (lead architect RoG): Referentiearchitectuur Regie op Gegevens 0.9 ter bespreking op de agenda GR​​

Actiepunt 2020-01-28/A: Youetta de Jager: Zodra de opdrachtformulering van het thema AI en Algoritmen helder is, zal dit worden verbonden met het focuspunt Digitale Mobiliteit​​

Voor het volledige overzicht zie de onderstaande tabel: Actiepunten

16.30 W.v.t.t.k.[bewerken]

De leden van de Gebruikersraad opperen nog enkele onderwerpen voor komende bijeenkomsten:

 • Architectuur Budgethoudersportaal PGB (SVB)
 • Architectuur WOO (VNG)
 • WaU rapport: hoe we daar vanuit Architectuur op kunnen inspelen (NORA Beheer)
 • Intentieverklaring API's en API Strategie (BFS)
 • Dialoog aangaan met Daan Rijsenbrij over zijn publicaties (VNG)
 • Transitie naar een Public Ground, overheidsbreed (VNG)
 • Ihkv eigenaarschap van gegevens: RoG. Vlaamse overheid investeert EUR 7 miljoen in Solid
 • Architectuur van grote landelijke programma's, mede irt Kernwaarden en Doelen (NORA Beheer)
 • Nieuwe vormgeving NORA a la WILMA, PETRA en GEMMA (NORA Beheer)
 • Draft EU Interoperability Act (VNG en HWH)
 • EU SDG (NORA Beheer)
 • Software catalogus / leveranciers en devops (VNG)

Zie ook de Voorraadagenda

17.00 Afsluiting[bewerken]