NORA Gebruikersraad/2021-11-30

Uit NORA Online
< NORA Gebruikersraad
Ga naar: navigatie, zoeken

Bijeenkomst van NORA Gebruikersraad op dinsdag 30 november 2021, 14.00-17.00 uur, locatie: online (Teams).
Doel: Besluit- en visievorming
Doelgroep: Leden van de NORA Gebruikersraad (architecturen & stakeholders) .

Dit is een concept.

Opening en mededelingen[bewerken]

 • Paul Zeef (BZK, portefeuillehouder NORA) praat ons bij vanuit BZK DS (ter kennisgeving), o.a. Referentiearchitectuur Regie op Gegevens:
 • 1. Er is een opvolger aangesteld voor Gino Laan, waardoor architectuur weer meer aandacht zal krijgen.
 • 2. De stuurgroep RoG heeft akkoord gegeven op het concept MVP voor het delen van gegevens tussen overheden. Beheer, onderhoud en exploitatie zullen daarbij worden onderzocht.
 • Eric Brouwer, praat ons bij over onderzoek naar de kwaliteit van dienstverlening zoals de burgers die ervaren en de relatie met architectuur
 • 1. Het onderzoek vindt plaats met de Manifest groep partijen. We zijn nog op zoek naar andere partijen en richten de aandacht vooral ook op het kunnen sturen en bijsturen. Dit is de basis voor het verbeteren van diensten aan de hand van architectuur. Zie hiervoor ook het Eindrapport Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties: Klem tussen balie en beleid
 • 2. In het kader van een onderzoek naar EAR vindt een enquête plaats onder leden van de community. De leden van de Gebruikersraad (GR) geven hierbij toestemming tot het gebruik van de emailadressen van de GR leden om hen hiervoor te benaderen.
 • Youetta de Jager – bespreekt de vraag in hoeverre OSS is opgenomen als ontwerpprincipe en invulling van ‘open en transparant’ update van de pagina Open Source Software (OSS) - NORA Online
 • 1. De OSS pagina is bijgewerkt. Het thema OSS verdient nadere uitwerking en aandacht in de NORA. Leden van de community die hieraan willen bijdragen zijn van harte uitgenodigd.
 • 2. Het thema AI en Algoritmen: er is een pagina over dit thema. Recent is het WRR rapport over AI uitgekomen. Vanuit NORA zullen we in gesprek gaan met de WRR hoe we de uitgangspunten kunnen inbedden in de NORA community.
 • 3. Een nieuw lid, Anita Potters, stelt zich voor. De GR stemt in met haar lidmaatschap.
 • Andrë Batenburg deelt mee dat hij ermee stopt en dat Tony Johnson hem zal gaan vervangen. Tony stelt zich voor aan de GR.

14.15 Overlegtafels NORA[bewerken]

Ter besluitvorming (30 min), uit actiepuntenlijst, Besturing van NORA. In het kader van NORA als gemeenschap/ kennisplatform.
Nadeem Taverne (vz) en Geer Haas (SVB) lichten de stand van zaken rond de Overlegtafels NORA toe in een presentatie (PDF, 1,66 MB). Een van de centrale vragen is hoe de NORA te positioneren? De GR besluit dit onderwerp terug te laten komen. De deelnemers wordt verzocht om per mail te reageren op de bovenstaande presentatie en de vragen die daarin aan de orde komen.

14.45 CORA – nov. 2021 ter inspiratie[bewerken]

Ter inspiratie (30 min), uit de voorraadagenda, in het kader van NORA als gemeenschap/ kennisplatform/ communicatieplatform.
Arjen de Vries en Vincent Breuking.

In de presentatie (PDF, 3,57 MB) over CORA lichten de sprekers de oorsprong van de corporaties en CORA toe, wat de verbanden zijn met VERA en BIC. Zij schetsen het speelveld en de acties voor de toekomst, waarin de sturende en ondersteunende processen verder uitgewerkt moeten worden. Tot slot gaan zij in op een aantal vragen van de aanwezigen betreffende het verband tussen VERA en CORA, het meenemen van toetsing op compliance en maatschappelijke risico's, en het dienstverleningsconcept.

15.15 Netwerkpauze[bewerken]

Uit elkaar gaan in een paar groepen om te bespreken in het kader van NORA als gemeenschap/ kennisplatform:

 • Wat willen de leden van de NORA Gebruikersraad met elkaar bereiken qua architectuur voor de dienstverlening van de overheid aan burgers en bedrijven?
 • Waar staan we?
 • En wat zijn de volgende stappen?

15.30 Jaarplan 2022[bewerken]

Ter besluitvorming (30 min), Besturing van NORA.
Eric Brouwer licht het Jaarplan NORA 2022 toe en vraagt om goedkeuring van de voorgestelde toedeling van het budget aan voorziene werkzaamheden.
De leden hebben ingestemd met de voorgestelde prioriteiten voor de door-ontwikkeling van de NORA in 2022 incluis de bijbehorende verdeling, e.e.a. zoals beschreven in NORA voorstel doorontwikkeling in 2022 (PDF, 140 kB).

16.00 Voortgang Beleidskaders, Doelen en AP’s[bewerken]

Ter informatie (10 min), in het kader van NORA als praktisch afwegingskader.
De openbare review is recent gestart. Wat zijn de 1e ervaringen en bevindingen?
Robert van Wessel (ICTU) licht de stand van zaken toe.

16.10 Netwerk Perimeter Security v.s. Zero Trust Model[bewerken]

Ter inspiratie (20 min), uit de voorraadagenda, in het kader van NORA als gemeenschap/ kennisplatform/ communicatieplatform.
Rinus Braak (DICTU) licht in zijn presentatie (PDF, 579 kB) de status met betrekking tot het onderwerp Zero Trust toe.

(Verplaatst naar volgende GR) Voorzitterschap[bewerken]

Ter besluitvorming (20 min), Besturing van NORA.
Bespreken van:

 • de keuze voor de nieuwe voorzitter, zie ook het profiel,
 • de plaatsvervangend voorzitter
 • de selectiecommissie en de samenstelling daarvan
 • de tijdlijn

Het punt van het voorzitterschap (en het vice-voorzitterschap) is niet aan de orde gekomen tijdens deze bijeenkomst. Het wordt opnieuw op de agenda gezet, en zal in de volgende bijeenkomst van de Gebruikersraad worden behandeld.

16.30 Verslag en actiepuntenlijst dd. 16 september 2021 (ter vaststelling)[bewerken]

Zie verslag en Actiepuntenlijst NORA Gebruikersraad/2021-09-16:

Actiepuntenlijst[bewerken]

Voor de komende vergadering zie onderstaande tabel.

Datum GR Actie Actiehouder Deadline
06-04-2021 NORA Peer Review/ Autoriteit AC ICT en dochters betrekken bij de peer review Eric Brouwer Vertraagd naar 2022
06-04-2021 Heragenderen verzoek Van Haren Uitgevers om NORA opleidingsmateriaal te ontwikkelen. Graag de vragen die er zijn eerst uitzoeken. M.n. het juridisch aspect, eigenaarschap en concurrentiebeding zijn zaken die van belang zijn om een goed besluit te nemen. Ook moet er gekeken worden naar het onderhouden van dit materiaal. Is daar capaciteit voor vanuit de NORA? Eric Brouwer Vertraagd naar 2022.

Ga voor een volledig overzicht naar de lijst Actiepunten

16.50 W.v.t.t.k.[bewerken]

17.00 Afsluiting[bewerken]