Sandbox:Gegevensmanagement

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
NB: Deze pagina is geen onderdeel van de reguliere NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur, maar een testruimte. Het is dus niet zeker of de inhoud zoals u die ziet juist, actueel en betrouwbaar is.

Wat is GegevensmanagementGegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren.?

GegevensmanagementGegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren. betreft het integraaleen benadering waarbij bijvoorbeeld organisatie, beleid, architectuur, processen gegevensbeheer, en producten onderling verbonden en afgestemd zijn. en beheerstin een omgeving die vooraf gedefinieerd is en volgens wetgeving en referentiearchitectuur is ingericht. Het is een structurele aanpak. verwerkeneen bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd in een organisatiede (interne en externe) partijen die met elkaar verbonden zijn om de gegevensverwerking tot stand te brengen, bijvoorbeeld overheidsinstanties en de samenwerkende partners in een keten en bijvoorbeeld ook commerciële partners aan wie een verwerkersovereenkomst wordt voorgelegd. zowel op strategisch tactisch als operationeel niveauop alle niveaus van bestuurlijk tot aan de uitvoering zijn verantwoordelijkheden rondom gegevensmanagement te vinden. Visie en beleid worden uitgewerkt in architectuur en processen en leiden tot verwerking van gegevens. met als doel de gewenste kwaliteitalle aspecten van gegevens die voor de afnemer van belang zijn, bijvoorbeeld actualiteit, juistheid of detail, op het niveau dat de afnemer verwacht. Dat kan leiden tot kwaliteit van het hoogste niveau of kwaliteit van het gegeven dat slechts indicatief is als de afnemer dat wenst. en beschikbaarheidgegevens worden opgeslagen volgens duurzame normen en afhankelijk van de organisatiekeuze beschikbaar gesteld aan verschillende afnemers. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in technische, privacy afgeschermde, digitale, open of gesloten vormen. te realiseren. GegevensmanagementGegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren. is geen doel op zich, maar een middel voor overheidsorganisaties om hun werk goed te doen. Dat werk is in de meeste gevallen het leveren van diensten of producten aan burgers en bedrijven. Omdat ze er zelf om gevraagd hebben (subsidies, vergunningen et cetera) of in het belang van anderen (belastingheffing, inspecties et cetera).

Het doel van gegevensmanagement, als middel voor overheidsorganisaties, is dus dat de feitenverzameling zo wordt georganiseerd dat de overheidsorganisatieNORA doelt met het begrip 'overheidsorganisaties' zowel op overheden als op semi-overheid- en private organisaties met een publieke taak. productlevering en dienstverlening kan baseren op feiten. Die feiten moeten daarvoor betrouwbaar zijn en in een veilige omgeving beschikbaar.

Waarom is GegevensmanagementGegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren. van belang?

De eerste randvoorwaarde om data op het web te ontsluiten is de data zelf. Weet je als organisatie wel wat je aan data in huis hebt, wie het beheert, welke kwaliteit het heeft? Nog lang niet alle organisaties kunnen deze vragen met een volmondig 'ja' beantwoorden.

Bij de gemeenten bleek een aantal jaren geleden dat de dynamiek van de eigen bedrijfsprocessen snel groeide. Door de grote decentralisaties kwamen nieuwe taken naar de gemeenten toe en tegelijk bood de voortschrijdende techniek en digitalisering nieuwe mogelijkheden om gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd en gegevensbronnen in te zetten voor de bedrijfsprocessen. Ook de ambitie van gemeenten om effectiever en efficiënter te werken, leidde vaak tot de herinrichting en optimalisering van processen. Een van de belangrijkste voorwaarden om al deze veranderingen goed te faciliteren bleek een goed georganiseerd gegevensmanagement.

Lees meer over het doel en belang van Gegevensmanagement.


Direct aan de slag
  • Grondslagen en begrippen
Wat is gegevensmanagement?
Principes van gegevensmanagement
Wettelijke kaders en regelgeving gegevensmanagement
  • GegevensmanagementGegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren. organiseren binnen organisatie/keten
Hoe regel ik de besturing en governance van gegevensmanagement?
Hoe leg ik afspraken vast in een gegevensovereenkomst?
Hoe stel ik een visie voor gegevensmanagement op in mijn organisatie?
Welke rollen binnen gegevensmanagement zijn er?
  • Gegevenswoordenboeken
Overzicht pagina's gegevenswoordenboeken
  • Informatiemodellering en het MIM
Modellering van gegevens
MIM (Metamodel voor informatiemodellen)
Puzzelstuk.png
Samen leren & zoeken


Wil je bijdragen (zelf input inbrengen, meelezen, etc.) leveren? Dan ben je van harte welkom. Je kunt je aanmelden via nora@ictu.nl. Ook kun je de discussieversies op de wiki pagina's bewerken of een opmerking op de overlegpagina plaatsen.

Gereedschap.png
Handige links

Externe links naar kennisbronnen en netwerken gegevensmanagement

Contact.png