NORA Gebruikersraad 2024-04-09

Uit NORA Online
Versie door Ericbrouwer (overleg | bijdragen) op 18 apr 2024 om 15:05 (→‎16.45-16.55 - Overige punten en afsluiting: ArchiMate kookboek)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Bijeenkomst van NORA Gebruikersraad op dinsdag 9 april 2024, 15.00-17.00 uur, locatie: hybride (fysiek bij ICTU, zaal EL1-02/04 en online via MS Teams)..
Doel: Besluit- en visievorming
Doelgroep: Leden van de NORA Gebruikersraad (beheerders van architecturen & andere stakeholders) .


15.00-15.05 - Opening en mededelingen[bewerken]

 • Eric Brouwer opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
 • Er zijn totaal 34 aanwezigen: 10 fysiek op locatie en 24 via de e-meeting.
 • Han Zuidweg (Logius) stelt zich voor: hij was voorheen betrokken bij het Forum Standaardisatie en is sinds 1 maart 2024 betrokken bij het ontwikkelen van de RijksInkoopdomein Enterprise Architectuur (RIEA) en neemt vanuit die rol deel aan de NORA Gebruikersraad.
 • NORA Beheer organiseert Meeloopdagen NORA Familie: Anita Langenacker legt uit wat dat inhoudt en doet een oproep aan de Familieleden om een een plek beschikbaar te stellen.
 • NORA Beheer organiseert 4 demo's om te laten zien waar we met de Redesign NORA mee bezig zijn. Welke keuzes maken we en waarom? Deze sprintreviews vinden plaats in de maanden mei, juni, juli en augustus. Marieke Vos licht e.e.a. toe en doet een oproep aan de Familieleden: Wil je mee kijken waar we mee bezig zijn en je feedback geven? Geef je dan op voor de demo's via nora@ictu.nl.
 • Remco Overvelde (ArchiXL) licht toe dat er een update van de mediawiki-software van de NORA komt. Op maandag 15 april na 18 uur kun je alleen lezen, vanaf dinsdag 16 april 8.00 uur is de update gereed en kun je ook weer schrijven. Er komt een melding op NORA online en berichtgeving via LinkedIn en Mastodon.

15.05-15.10 – Goedkeuring van het verslag van vorige keer[bewerken]

Het verslag van de NORA Gebruikersraad 2024-02-06 is vastgesteld zonder verdere op- of aanmerkingen.

15.10-15.15 – Stand van zaken Actiepunten[bewerken]

Er staan nog 3 actiepunten open, waarvan 2 tijdens deze Gebruikersraad worden besproken. Daarnaast staan nog 8 actiepunten "geparkeerd".
Jan van Bon (Stichting SURVUZ) geeft aan, namens de expertgroep Begrippenkader, dat die het al lang openstaande actiepunt van het Hernoemen van de Netwerklaag kunnen oppakken en een voorstel zullen doen.

Tom Peelen (bMIDO) vraagt naar de actie van Marijke Salters (ICTU) om de Europese architectuur-aspecten in kaart te brengen: Waar kun je die informatie vinden?
NORA Beheer heeft in samenwerking met de Vakgroep Europa van ICTU een nieuwe Europese startpagina gemaakt: Hoofdlijnen van de EU-Architectuur.

Voor het volledige overzicht van actiepunten, zie de tabel: Actiepunten

15.15-15.30 - Toelichting aanpak onderwerpen door-ontwikkeling 2024[bewerken]

NORA Beheer heeft samen met 7 betrokkenen een startbijeenkomst gehouden om de vervolgstappen te bepalen. Daar wordt per werkgroep kort verslag van gedaan:

 • Ellen van der Steen (gemeente Apeldoorn) zou dat doen voor Levensgebeurtenissen, Multiproblematiek en PRA, maar is door persoonlijke omstandigheden verhinderd en zal dat de volgende keer doen.
 • Bram Gaakeer (OCW) licht met een korte presentatie (PDF, 325 kB) toe waar de werkgroep voor Self Sovereign Identity (SSI) zich op zal richten. Ze werken toe naar een voorstel met een eigen themapagina op NORA Online: van theorie naar praktijk. SSI lijkt een samenhang te kennen met het thema Identity & Access Management (IAM) door de verschuiving en verbreding van het begrip Identiteit en Toegang. Voor het beheer van een nieuw thema is een expertgroep noodzakelijk, terwijl de groep die zich op dit moment bezig houdt met het onderzoeken wat nodig is om SSI afdoende uit te (laten) werken klein is en wellicht ook niet de groep zal zijn die dat allemaal gaat oppakken: voor het beheer zal dus ook een oplossing gezocht moeten worden.
 • Pascal de Haan (Politie) en Anita Potters (gemeente Tilburg) lichten met een korte presentatie (PDF, 635 kB) toe waar de werkgroep voor Generieke functies / Capabilities zich op richt. De werkgroep kijkt hoe andere organisaties hiermee omgaan en probeert tot goede definiëring te komen. Als dat klaar is, komen ze terug in de Gebruikersraad met een voorstel. Op verzoek van Jan van Bon zal de werkgroep haar resultaten ook opleveren aan de werkgroep NORA Begrippenkader, zodat die dat gezamenlijk kunnen voorleggen met ook andere voorstellen voor begrippen. Anita Potters roept een ieder op om tips/ideeën vooral door te geven aan de werkgroep Generieke functies / capabilities. Op 17 april as kan je aanschuiven bij de werkgroep om dit verder te delen of bij te dragen aan deze werkgroep. Rondom de definities van capability e.d. zal regelmatig via Jan van Bon afstemming plaatsvinden met de expertgroep Begrippenkader.

15.30-16.00 - Goedkeuring NORA Redesign 2024[bewerken]

Door NORA Beheer is een overzicht gemaakt van de gewenste veranderingen, zie Voortgangsrapportage NORA Redesign 2024 per 9 april 2024 en ook het MIRO-bord met de actuele uitwerking van de NORA Redesign 2024.
Marieke Vos licht e.e.a. toe: NORA wordt gewaardeerd voor wat er staat, maar de vindbaarheid van de enorme hoeveelheid informatie mag wel wat beter worden. Daarnaast komt vanuit wetgeving een aantal eisen op ons af waaraan we moeten voldoen, zoals toegankelijkheid. Het plan is om alle genoemde punten in het overzicht nog in 2024 te realiseren. De inbreng vanuit de NORA-gebruikers is van groot belang, zodat we maandelijkse (demo)bijeenkomsten organiseren om hen hierbij te betrekken. En de voortgang rapporteren we elke keer in de Gebruikersraad.
Hans Laagland meldt zich alvast aan voor de Gebruikersgroep (demodagen); anderen wordt verzocht daar ook over na te denken en de achterban daarbij te betrekken.

==> De NORA Gebruikersraad stemt in met deze voortgangsrapportage en de bijbehorende budgettering en realisatie.

16.00-16.10 - Pauze[bewerken]

16.10-16.45 - Uitkomsten onderzoek beheer DNA van de NORA Familie[bewerken]

Afgelopen maand is een vragenlijst uitgezet bij 51 NORA Familieleden. Van 34 beheerders van overheidsarchitecturen is reeds een reactie ontvangen. Op basis van de eerste 31 reacties is een tussenrapportage op hoofdlijnen gemaakt. Eric Brouwer licht die kort toe: Het zijn mooie uitkomsten met veel informatie over waar de behoefte in het veld uit bestaat. We gaan vooral kijken naar de samenhang: waar zit die, waar kun je het beste samenwerken en hoe kun je gebruik maken van andermans werk?
Het is voor de gehele NORA Familie van belang om goed zicht te hebben op deze kennis, vandaar dat wordt gestreefd naar 100% reacties op dit onderzoek.

==> De NORA Gebruikersraad stemt daarom in met de voorgestelde afronding van het onderzoek, waarbij NORA Beheer nog enkele weken achter de laatste reacties aan zal gaan en in de volgende bijeenkomst het eind-rapport zal presenteren.

==> Daarnaast stemt de NORA Gebruikersraad in om eenzelfde onderzoek uit te zetten bij beheerders van overheidsarchitecturen die niet in de NORA Gebruikersraad zijn vertegenwoordigd, zoals diverse leden van de MFG en de 10 grootste gemeenten.

Conform het besluit tijdens de vorige bijeenkomst, wordt deze bijeenkomst een voorstel gedaan voor het structureel beheer van de Bindende Architectuurafspraken. Marco Deterink (DNB) en Robert van Wessel (NORA Beheer) lichten het voorstel op dat punt toe aan de hand van een presentatie (PDF, 133 kB). Het is met name gebaseerd op de 21 suggesties terzake vanuit de reeds ontvangen reacties op het onderzoek naar het DNA van onze NORA Familie.
Laurens Groenewegen (GGD Amsterdam) geeft daarbij aan dat het woord "bindend" niet past bij een NORA als referentie architectuur. Deze discussie is vaker gevoerd in Gebruikersraad en is nooit echt beslecht, ondanks het feit dat in Kabinetsbeleid uit 2008 is bepaald dat de NORA de norm is voor de overheid als geheel en dat het OBDO deze architectuurafspraken nog op 23 september 2023 heeft bekrachtigd. In de praktijk proberen we zo goed als mogelijk volgens die afspraken te werken, omdat dat tot goede resultaten leidt: we beschouwen het als verbindende afspraken.
René Luyten (RvdK) vindt dat we vooral moeten kijken naar de implicaties (en eventueel naar de Kernwaarden, Kwaliteitsdoelen en Architectuurprincipes).
Aangegeven wordt dat eerst in samenwerking met betrokken Familieleden wordt afgestemd en concrete voorstellen worden gemaakt om pas daarna de beslissingen voor te leggen aan de Gebruikersraad.
Robert van Wessel geeft aan met name de bottom-up beweging heel belangrijk te vinden: daar zit veel kennis. Hij vraagt of dit onderzoek ook is uitgezet bij de Architectuur Digitale Overheid? Het onderzoek is gestuurd naar Bureau MIDO, voor de GDI-Architectuur, maar het is op dit moment niet geheel duidelijk hoe die GDI-Architectuur zich verhoudt tot de recent ontwikkelde ADO 2030. Eric Brouwer geeft aan dat hier aandacht voor is en dat dit al is aangekaart bij Bureau MIDO.

==> De NORA Gebruikersraad stemt in met de voorgestelde aanpak en operationalisering.

==> Daarnaast wordt afgesproken dat de leden actief zullen sturen op het leveren van een bijdrage aan het structurele beheer van de "verbindende" Architectuurafspraken.

Tony Johnson (Friesland) en Patrick Knoester (BZK) bieden zich aan om de Werkwijze (punten 1 t/m 5) verder uit te werken. Robert van Wessel en Marco Deterink helpen hen hiermee op weg vanuit hun kennis en ervaring opgedaan tijdens de werkgroep Architectuurprincipes.

16.45-16.55 - Overige punten en afsluiting[bewerken]

 • Hans Laagland vraagt of er binnen deze groep iemand is die ervaring heeft met het open protocol ActivityPub. Een voorbeeld daarvan is Mastodon. Als je dit weet of iemand kent die dit weet, breng hem dan a.u.b. in contact met Hans Laagland. Marieke Vos vraagt om die opgedane kennis te delen met NORA Beheer.
 • Eric Brouwer geeft aan dat Joris Dirks (ArchiXL) door persoonlijke omstandigheden momenteel niet kan helpen in het beheerteam NORA en dat Remco Overvelde het team nu versterkt en tevens tijdelijk de werkzaamheden van Joris overneemt. Remco is al bekend met de NORA omdat hij onderzoek heeft gedaan naar de samenhang tussen referentiearchitecturen binnen de overheid en zal voortaan mee helpen met het beheer en de Redesign.
 • Jan van Bon (Stichting SURVUZ) wil graag het afstudeeronderzoek van Remco lezen. Remco heeft het daartoe gedeeld in de chat en het wordt nu ook gedeeld in het verslag.
 • Eric Brouwer geeft nog aan dat de Informatielaag verder wordt uitgewerkt en dat daarbij de basale elementen van de informatiehuishouding van de overheid worden beschreven die voor alle overheidsorganisaties van belang zijn, inclusief de verbinding van deze Informatielaag met de andere 4 lagen.
 • In de chat wordt nog verwezen naar een handig "kookboek voor ArchiMate".

Voor het eerst sinds de 1e bijeenkomst van de NORA Gebruikersraad op 19 april 2012, hebben we binnen de geplande tijd (om 16.55 uur) een punt gezet achter het formele deel van deze bijeenkomst.
Daarna zijn we onder genot van een drankje en een hapje overgegaan tot het delen van de familieroddels.