Huisvesting informatievoorziening Beleid

Uit NORA Online
ISOR:Huisvestingsbeleid
Ga naar: navigatie, zoeken
"Huisvesting-IV beleid" komt niet voor in de lijst (Beleid, Uitvoering, Control) met mogelijke waarden voor de eigenschap "Beveiligingsaspect".
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Net als bij informatiebeveiligingHet proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen. beleid geldt ook voor andere beleidstypen dat deze twee aspecten kennen: proces en inhoud. Deze twee aspecten zijn beschreven bij het generieke object ‘Informatiebeveiliging beleid’. We zullen hier volstaan met een korte samenvatting.
Een Huisvesting-IV beleidsdocument beschrijft een specifiek beleid, dat het overkoepelende informatiebeveiligingHet proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen. beleid ondersteunt. Omdat het huisvestingsbeleid mede bepaald wordt op basis van externe factoren zoals wet- en regelgeving, is periodieke review nodig om vast te stellen of het huisvestingsbeleid nog voldoet. Het volstaat dus niet om alleen bij ontwikkelingen binnen de organisatie zelf te kijken of het beleid kan of moet worden aangepast. Door dit proces cyclisch in te richten wordt bereikt dat het huisvestingsbeleid, de ontwikkelingen en de uitvoering steeds op elkaar zijn afgestemd.


Criterium

De directie behoort ten behoeve van Huisvesting-IV beleid een reeks beleidsregels te definiëren, goed te keuren, te publiceren en te communiceren aan medewerkers en relevante externe partijen.

Doelstelling

Bewerkstelligen dat de Huisvesting-IV de diensten kunnen leveren waarmee de organisatie haar doelstellingen kan realiseren.

Risico

Schade als gevolg van onvoldoende sturingsmogelijkheden voor een effectieve en betrouwbare inrichting van de Huisvesting-IV en het daarmee geleverde niveau van dienstverlening.

Aansprakelijkheid voor beveiligingsincidenten, doordat Huisvesting-IV (verwijtbaar) niet voldoet aan de actuele en gangbare beveiligingspraktijk.

Aansprakelijkheid voor beveiligingsincidenten, doordat Huisvesting (verwijtbaar) niet voldoet aan de actuele en gangbare beveiligingspraktijk.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27002 5.1.1

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
Huisv_B.01.01 huisvesting-IV beleid

De organisatie heeft een Huisvestingsbeleid opgesteld en dit beleid:

  • bevat doelstellingen en principes van Huisvesting-IV beveiliging;
  • bevat specifieke verantwoordelijkheden en rollen;
  • bevat processen voor het behandelen van afwijkingen en uitzonderingen;
  • komt procesmatig tot stand, bijvoorbeeld: voorbereiden, ontwikkelen, vaststellen/goedkeuren, communiceren, implementeren, evalueren en aanpassen.
Huisv_B.01.02 beleidsregels

Beleidsregels inzake Huisvestingsbeleid, behandelen eisen die voorkomen uit:

  • de bedrijfsstrategie;
  • wet- en regelgeving;
  • huidige en verwachte bedreigingen op het gebied van Huisvesting-IV.
Huisv_B.01.03 beleidsregels

Beleidsregels zijn gerelateerd aan specifieke onderwerpen met betrekking tot Huisvesting-IV, zoals:

  • fysieke beveiligingszone;
  • fysieke toegangsbeveiliging personeel.