BIO Thema Toegangsbeveiliging - Beveiligingsobjecten toegangsbeveiliging

Uit NORA Online
< BIO Thema-uitwerking ToegangsbeveiligingBIO Thema Toegangsbeveiliging/Objecten voor toegangbeveiliging
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.1 van 29 oktober 2021 van de BIO Thema-uitwerking Toegangsbeveiliging is vervangen door versie 2.3 van 6 november 2023.
De wijzigingen betreffen met name aanpassingen naar aanleiding van publicatie van de [Handreiking BIO2.0-opmaat].
Versie 2.3 in PDF-formaat is op de website [CIP-overheid] gepubliceerd.
Logo ISOR (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met de tekst Information Security Object Repository)

Objecten worden geïdentificeerd met onderzoeksvragen en risicogebieden. De objecten zijn afgeleid vanuit de optiek van de kwaliteitscriteria: Beschikbaarheid, Integriteit, Vertrouwelijkheid en Controleerbaarheid (BIVC), die vervolgens zijn ingedeeld in het beleids-, uitvoerings- en control-domein.


De vragen die hierbij een rol hebben gespeeld zijn:

 1. Welke randvoorwaardelijke elementen spelen een rol bij de inrichting van toegangsbeveiliging vanuit de optiek van BIVC en wat is de consequentie bij afwezigheid?
 2. Welke elementen spelen een rol bij de inrichting van toegangsbeveiliging vanuit de optiek van BIVC en wat is de consequentie bij afwezigheid?
 3. Welke elementen spelen een rol bij de beheersing van toegangsbeveiliging vanuit de optiek van BIVC en wat is de consequentie bij afwezigheid?


Afbeelding 'Schematische weergave componenten toegangsbeveiliging in drielagenstructuur' geeft de positionering weer van toegangsbeveiligingselementen binnen het uitvoeringsdomein. Deze elementen geven een verband van elementen die binnen de organisatieonderdelen een rol spelen. De elementen kunnen direct of indirect voorkomen als beveiligingsobjecten.


” Schematische weergave componenten toegangsbeveiliging in drielagenstructuur”
Schematische weergave componenten logische toegangsbeveiliging in drielagenstructuur

Globale relaties tussen geïdentificeerde beveiligingsobjecten

De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is ingedeeld met de hoofdstukindeling van de ISO 27002. Bij het ontwikkelen van een BIO Thema-uitwerking, zoals de toegangsbeveiliging, is het noodzakelijk om na te gaan uit welke onderdelen (objecten) de omgeving van toegangsbeveiliging precies bestaat. Zonder een beeld over de samenhang tussen de objecten is het lastig om de normen in de juiste samenhang uit de BIO te selecteren.


Afbeelding 'Schematische weergave van de componenten van logische toegangsbeveiliging in een drielagenstructuur' geeft een voorbeeld van de betrokken onderdelen uit de business en ICT-omgeving waar een organisatie over het algemeen mee te maken hebben. Deze onderdelen kunnen gerelateerd zijn aan de beveiligingsobjecten in een toegangsbeveiligingsomgeving.


Toegangsbeveiliging omvat het geheel van actoren, beleid, richtlijnen, procedures, processen, registratiesystemen voor een vertrouwd en betrouwbaar gebruik van informatiesystemen. De essentiële onderdelen van toegangsbeveiliging worden in onderstaande figuur weergegeven. De onderdelen zijn hieronder toegelicht met de domeinen (beleid, uitvoering en control) waarin deze voorkomen.

Beleidsdomein

Het beleidsdomein bevat algemene conditionele elementen voor de inrichting van de toegangsbeveiliging zoals toegangsbeleid. Het bevat ook andere conditionele en randvoorwaardelijke aspecten die van toepassing zijn op het uitvoeringsdomein en het control-domein. Het bevat over het algemeen de objecten: beleid, cryptografie, organisatiestructuur en architectuur.

Uitvoeringsdomein

Het uitvoeringsdomein omvat verschillende organisatieonderdelen die betrokken zijn bij de inrichting van de toegangsbeveiliging. Toegangsbeveiliging is een continu proces die de samenwerking van deze bedrijfsonderdelen nodig heeft. Deze bedrijfsonderdelen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de juiste inrichting van de beveiligingsobjecten over toegangsbeveiliging. De betrokken organisatieonderdelen zijn onder andere:


 • Personeelsafdeling, De personeelsafdeling zorgt ervoor dat medewerkers in het personeelsregistratiesysteem worden opgenomen en zorgt, in samenwerking met business, dat vanuit een organisatorische en procedurele invalshoek elementen worden vastgelegd. De van belang zijnde elementen zijn: gegevens/proceseigenaar, gebruiker, rol, profiel en taak. De relatie tussen deze elementen kan gelezen worden als:
  • Een gebruiker heeft een rol.
  • Met deze rol wordt zijn profiel bepaald.
  • Met zijn profiel worden de rechten bepaald waarmee hij zijn taak kan uitvoeren.


 • ICT afdeling, De ICT-afdeling zorgt voor ICT-voorzieningen en de geautoriseerde toegang tot benodigde applicaties en het authenticatiemiddel. Dit wordt vastgelegd in termen van identificatie, authenticatie en autorisatie. Er zijn verschillende typen gebruikers: eindgebruikers (remote-gebruikers) en beheerders. Deze gebruikers moeten aan specifieke toegangseisen voldoen. De gebruikersgegevens, de rollen en profielen worden vastgelegd in registratiesystemen. In dit geval zijn er drie registratiesystemen vermeld. In de praktijk is dit afhankelijk van het type organisatie. Er zijn ook registraties die worden gebruikt voor analysedoeleinden.


 • Facilitair Bedrijf, Het Facilitair bedrijf zorgt voor een fysieke toegang tot terreinen, gebouwen en ruimten met een toegangsmiddel. Hierbij ontvangen de medewerkers bijvoorbeeld een toegangspas (is een identificatiemiddel).

Control-domein

Het control-domein bevat evaluatie-, meet- en beheersingsaspecten waarmee toegangsbeveiliging wordt beheerst en bijgestuurd. Het vervult hiermee een control-functie die kort en lang cyclisch van aard kunnen zijn. Dit domein bevat beheersprocessen, zoals de Information Technology Infrastructure Library (ITIL)-processen, die noodzakelijk zijn voor de beheersing van de configuraties van IT-componenten en de instandhouding van het beveiligingsniveau. De informatie uit de evaluaties en de beheerprocessen is niet alleen gericht op het bijsturen en/of aanpassen van het eerder geformuleerde beleid maar ook op implementatie van de toegangsbeveiliging. In Afbeelding 'Schematische weergave van de componenten van logische toegangsbeveiliging in een drielagenstructuur' wordt de hiervoor uitgelegde domeinenstructuur geïllustreerd.


De domeinindeling is verder uitgewerkt in de pagina Control-domein. Gevirtualiseerde systeemomgevingen zien er qua systeemtopologie geheel anders uit, maar de basiselementen voor de toegang zijn dezelfde.