Overheidsbegrippenkaders NORA en familieleden (test)

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NB: Deze pagina is geen onderdeel van de reguliere NORA, maar een testruimte. Het is dus niet zeker of de inhoud zoals u die ziet juist, actueel en betrouwbaar is.
Begrip NORA definitie EAR definitie GEMMA definitie ROSA definitie WILMA definitie VERA definitie CORA definitie
(bijna)Ongeval een tijdens het verrichten van arbeid optredende ongewilde, plotselinge en onvoorziene gebeurtenis, die niet heeft geleid tot schade (materiaal of milieu) of letsel (lichamelijk of geestelijk), maar onder iets gewijzigde omstandigheden wel daartoe hadkunnen leiden (Stol et al., 2011; Alphen & Verhage, 2011) (zie ook: ongeval).
(calamiteiten)plan het voorbereiden (prepareren) op hulpverlening en de beheersing van incidenten en crises door het opstellen van plannen en procedures. Bijvoorbeeld: bereikbaarheidskaarten,aanvalsplannen, regionale crisisplannen, ontruimingsplannen, calamiteitenplannen, pandemieplannen, (zorg)continuïteitsplannen. elk rampenbestrijdingsplan is een calamiteitenplan.
Aanbesteding een inkooptraject om te komen tot een juridisch en commercieel [contract] met een [leverancier]. ====Definitie====Aanbesteding is onderdeel van (niet bestaand) WP Inkoop, die nog moeten worden uitgewerkt. Vooralsnog binnen het financiële domein. In de aanbesteding wordt onder andere bepaald welke aannemers mogen meedingen, en welke aanbestedingsvor
Aanbieder De actor of applicatie die iets aanbiedt dat door een afnemer is af te nemen.
Aanbieding ====Definitie====Voorstel om in aanmerking te komen voor een bepaalde eenheid of complex.====Toelichting====De aanbieding kan naar aanleiding van een door de relatie geplaatste reactie worden gedaan. Het is tevens mogelijk dat een aanbieding via direc
Aanrijroute De route/weg van de brandweerkazerne tot de plaats van [inzet] [incident]. Het bepalen en afstemmen van routes binnen Bevolkingszorg gebeurt meestal i.o.m.  Politie/Copi voor het verplaatsen van mens en dier. Dit is input voor het  inzetplan Verplaatsen mens en dier, op basis van de inzetopdracht en het totaalbeeld.
Aanrijtijd Is het tijdsdeel wat de duur tussen het moment van ter plaatse komen en het moment van start van de rit van een eenheid weergeeft.
Aansluitvoorwaarden Synoniem voor Contract
Aanstelling (publiekrechtelijke) overeenkomst tussen een persoon en een werkgever om werkzaamheden te verrichten in een bepaalde functie tegen bepaalde voorwaarden (waaronder vergoeding en inzetbaarheidheid)
Aanstellingskeuring (AK) Naast PPMO kent de rechtspositie (CAR-UWO) nog een andere keuring. Dat is de aanstellingskeuring. De AK wordt afgenomen om te bepalen of de kandidaat geschikt is voor de repressieve functie. De inhoud van de AK is op een groot aantal punten gelijk aan PPMO. Daarom wordt de AK gezien als eerste keuringsmoment, een nulmeting.
Aanvalsplan Plan dat vóór de ingebruikname van een ruimte is opgesteld door de brandweer. Dit plan bevat alleinformatie die de brandweer nodig heeft om snel en effectief te kunnen werken.
Accesscontrol Het controleren van de rechten voor de toegang tot geautomatiseerde functies en/of gegevens in ICT-voorzieningen Synoniem: autorisatie of toegangscontrole
Account een verzameling gegevens die bepaalt tot welke bestanden en mappen een [medewerker] of gebruiker toegang [autorisatie] heeft. ====Definitie====Voor de relatie aangemaakt account als geauthentiseerde bezoeker van de woonmarkt. ====Toelichting====Het betreft hier puur de aanmelding zelf, waarbij de relatie een gebruikersnaam en wachtwoord krijgt om verder de woonmarkt op te ga
Activiteit Een verrichting die gevolgen heeft of kan hebben voor de fysieke leefomgeving.Bron: Omgevingswet, art. 1.2 lid 2 (definitie: KING). Het begrip 'activiteit' wordt daar benoemd maar niet gedefinieerd. Voorbeelden van activiteiten (artikel 4.3): - bouwactiviteiten, sloopactiviteiten en het gebruik en het in stand houden van bouwwerken, - milieubelastende activiteiten, - lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk, - wateronttrekkingsactiviteiten, - mijnbouwlocatieactiviteiten, - beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een weg, een waterstaatswerk, een installatie in een waterstaatswerk, een luchthaven, een hoofdspoorweg, lokale spoorweg of bijzondere spoorweg, - het gelegenheid bieden tot zwemmen of baden, - activiteiten die cultureel erfgoed betreffen, - activiteiten die werelderfgoed betreffen, - ontgrondingsactiviteiten, - stortingsactiviteiten op zee.
Activum Een bezitting waarvoor het belangrijk is de waarde te administreren.
Actor Een organisatie, afdeling daarbinnen of persoon die activiteiten kan uitvoeren.
Actualiteit De mate waarin gegevens recent genoeg zijn.
Adres ====Definitie====Combinatie van de in BAG gedefinieerde objecten Woonplaats, Nummeraanduiding en Openbare ruimte naam of door de woningcorporatie in het verlengde hiervan zelf toegevoegde adressen.====Toelichting====Adressen zijn er in twee soorten, d
AdresseerbaarObjectBasisregistratie ====Definitie====Basistype voor verblijfsobject, standplaats en ligplaats uit de BAG====Toelichting====Adresseerbaar object is het basis object van standplaats, ligplaats en verblijfsobject uit BAG. <br />VERA bevat hiervoor een aparte klasse, er wor
Adviesaanvraag Verzoek om toestemming tot uitvoering van een activiteit. Een intern of extern verzoek om te adviseren/mee te denken over een bepaald vraagstuk/ontwikkeling. advisering enerzijds aan bevoegd gezag, zoals advies brandveiligheid in het kader van de Wabo, advisering vergunningen evenementen, toetsen van bouwplannen, omgevingsadvisering. En anderzijds advisering over risico’s aan burgers, bedrijven en zorginstellingen over o.a.brandveilig leven. Voor de GHOR is advisering rondom o.a. natuurbrand en overstroming relevant. Daarbij sluit zij vaak aan bij landelijke campagnes.
Adviesaanvraag (copy) Verzoek om toestemming tot uitvoering van een activiteit. Een intern of extern verzoek om te adviseren/mee te denken over een bepaald vraagstuk/ontwikkeling. advisering enerzijds aan bevoegd gezag, zoals advies brandveiligheid in het kader van de Wabo, advisering vergunningen evenementen, toetsen van bouwplannen, omgevingsadvisering. En anderzijds advisering over risico’s aan burgers, bedrijven en zorginstellingen over o.a.brandveilig leven. Voor de GHOR is advisering rondom o.a. natuurbrand en overstroming relevant. Daarbij sluit zij vaak aan bij landelijke campagnes.
Aflettering ====Definitie====Representatie van het tegen elkaar wegstrepen van boekingen die bij elkaar horen om inzicht te krijgen in het saldo. ====Toelichting====Een aflettering is de koppeling van een vordering of deel van een vordering uit de klasse boeking
Afnemer De persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. De persoon of organisatie die het resultaat of effect van een afgeronde inspanning in ontvangst neemt. Dit kan zijn een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de Rijksdienst of een andere bestuurslaag. De actor of applicatie die iets afneemt dat door een aanbieder wordt aangeboden.
Afspraak Overeenkomst binnen de overheid of een deel (domein of sector) over de inrichting en het toepassen van bepaalde voorzieningen of standaarden. ====Definitie====Dit zijn de afspraken die gemaakt zijn met relaties. ====Toelichting====Er wordt een afspraak gemaakt tijdens een contactmoment. ====Voorbeelden====De aannemer komt volgende week langs.
AfspraakOptie ====Definitie====Een mogelijke optie voor een afspraak.====Toelichting====Een afspraakoptie kan preciese begin en eindtijden van een afspraak hebben of een tijdvak.
Afspraakverzoek ====Definitie====Standaard afspraakverzoeken voor bepaalde afspraken.====Toelichting====Met deze entiteit kan men bepaalde standaard afspraakverzoeken vastleggen die worden gebruikt bij het maken van de uiteindelijke afspraken. Bijvoorbeeld een inspe
Alarmeerbare eenheid Is een samenstel van één of meerdere personen van een bepaalde [discipline] en een specifiek voertuig, die op een [incident] ingezet [inzet] kunnen worden.Een alarmeerbare eenheid bestaat uit een bezetting + materieel
Alarmering Het daadwerkelijk koppelen van de voorgestelde (aangepast) inzetselectie en  via de daarvoor bedoelde middelen oproepen personeel en materieel voor inzet
algemene verordening gegevensbescherming De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening (dus met rechtstreekse werking) die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert.
AOL Afspraak op Locatie
API Afkorting van 'application programming interface': een manier om twee of meer computerprogramma's met elkaar te laten communiceren. Het is een soort software-interface die een dienst aanbiedt aan andere stukjes software.
API-standaard Een, generieke of specifieke, standaard die gebruik van een of meer API’s mogelijk maakt
Applicatie Een computerprogramma om een specifieke taak uit te voeren die geen betrekking heeft op de werking van de computer zelf.
Applicatie-architectuur Een beschrijving van de structuur en interactie van de applicaties die belangrijke bedrijfsfuncties ondersteunen en gegevens beheren.
Applicatiecomponent Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces.
Applicatiediensten Applicatiediensten zijn informatiediensten die applicaties van het Rijk leveren en die niet worden geleverd binnen één van de andere informatiseringsdomeinen.Applicatiediensten worden aangeboden via een server of de cloud.
Applicatie-event Iets dat binnen of buiten een applicatie is gebeurd en binnen die applicatie of daarbuiten gevolgen heeft.
Applicatieinfrastructuur. Het geheel van applicatieservers en besturingssystemen en hun onderlinge relaties. Bestaat uit de samenvoeging van applicatiecomponent en infrastructuurcomponent. Synoniem: applicatielandschap.
Applicatie-interface Door een Applicatiecomponent aangeboden interface die (andere) Applicatiecomponenten, Nodes of Actoren Applicatieservices kunnen gebruiken.
Applicatielandschap Rijk Het overzicht van rijksbreed aangeboden functionaliteit, door middel van applicaties en daarbij horende logische gegevensverzamelingen.
Applicatie-service In een service gebundelde functionaliteit die gebruikt kan worden middels één of meerdere Applicatie-interfaces.
application programming interface Een application programming interface, afgekort tot API, is een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma of onderdeel, meestal in de vorm van bibliotheken.
Arbeidsovereenkomst ====Definitie====Een arbeidsovereenkomst is de vastlegging van afspraken tussen de organisatie en de medewerker voor het uitvoeren van de personele functie.====Toelichting====Een arbeidsovereenkomst legt afspraken vast tussen medewerker en werkgever.
Archiefobject een verzameling gegevens (ook wel: informatie- of gegevensobject) die conform de archiefwet dient te worden gearchiveerd
Architectuur Een beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. Een beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. Deze beschrijving houdt zich aan de definitie in TOGAF. De fundamentele concepten of eigenschappen van een systeem in zijn omgeving belichaamd in zijn elementen, relaties en in de principes van zijn ontwerp en evolutie. De fundamentele organisatie van een systeem belichaamd in zijn componenten, hun onderlinge relaties en met de omgeving, en de principes die richting geven aan zijn ontwerp en evolutie.
Architectuur domein Aandachtsgebied waarop een architectuurbeschrijving betrekking heeft. Voorbeelden procesarchitectuur, informatiearchitectuur en inkooparchitectuur. Niet te verwarren met domeinarchitectuur
Architectuurlaag De invalshoek van waaruit de architectuur wordt beschreven. Er zijn 3 architectuurlagen: Bedrijfslaag, Applicatielaag en Technologielaag. Het European Interoperability Framework 2.0 voegt daar nog een vierde interoperabiliteits laag aan toe; de juridische
Architectuurmodel Een weergave van een bepaald onderwerp. Een architectuurmodel geeft een kleinschalige, vereenvoudigde en/of abstracte weergave van het onderwerp.
Architectuurprincipe NORA Architectuurprincipes zijn normatieve uitspraken die richting geven aan het in samenhang ontwerpen en realiseren van overheidsdiensten voor burgers en bedrijven. Een kwalitatieve intentieverklaring waaraan de architectuur moet voldoen.
Architectuurproducten Normatieve en descriptieve documenten die huidige/toekomstige architectuur van een organisatie/domein schetsen. Normatieve en descriptieve documenten die huidige/toekomstige architectuur van een organisatie/domein schetsen.
Architectuurrepository Een database met alle architectuurelementen, relaties en architectuurplaten conform de ArchiMate beschrijvingstaal.
asset Een asset is een conceptueel, kunstmatig of natuurlijk object dat beheerd wordt door een waterschap om de wettelijke taken te realiseren. Voorbeelden zijn Waterloop, Kering, Rioolgemaal of Kunstwerk, (Vaar)wegen.
asynchroon Een proceskoppeling zonder onmiddellijke reactie (maar wel later).
attribuut Een eigenschap, kenmerk of kwaliteit van een natuurlijke of rechtspersoon of een entiteit, in elektronisch formaat. Een eigenschap, kenmerk of kwaliteit van een natuurlijke of rechtspersoon of een entiteit, in elektronisch formaat.
Authenticatie Het aantonen dat degene die zich identificeert ook daadwerkelijk degene is die zich als zodanig voorgeeft: ben je het ook echt? Authenticatie noemt men ook wel verificatie van de identiteit. Het proces waarbij wordt nagegaan of een natuurlijk persoon daadwerkelijk degene is die hij beweert te zijn. Is een subproces van het IAM proces Het aantonen dat degene die zich identificeert ook daadwerkelijk degene is die zich als zodanig voorgeeft: ben je het ook echt? Authenticatie noemt men ook wel verificatie van de identiteit. Het aantonen dat degene die zich identificeert ook daadwerkelijk degene is die zich als zodanig voorgeeft: ben je het ook echt? heeft tot doel de [identiteit] van de gebruiker of [medewerker ] vast te stellen. Authentificatie gebeurt vaak door het opgeven van een naam en wachtwoord. Doorgaans wordt deze identiteit vastgesteld ops basis van het overleggen van een al dan niet fysiek bewijs. Fysieke bewijzen zijn bijvoorbeeld [documenten] met pasfoto's, handtekeningen of biometrische kenmerken.
Authenticatiedienst Partij die op basis van een identificatiemiddel een authenticatieverklaring afgeeft. Een vereiste rol binnen het Netwerk voor Elektronische Toegangsdiensten die door een deelnemer aan het afsprakenstelsel wordt ingevuld en die de verantwoordelijkheid heeft voor het authenticeren van natuurlijke personen op basis van het door de natuurlijk persoon gebruikte authenticatiemiddel.
authenticatiefactor Een factor waarvan is bevestigd dat deze gebonden is aan een bepaalde persoon en die onder een van de drie volgende categorieën valt:Op bezit gebaseerde authenticatiefactor: een authenticatiefactor waarvan de betrokkene moet aantonen dat deze in zijn bez Een factor waarvan is bevestigd dat deze gebonden is aan een bepaalde persoon en die onder een van de drie volgende categorieën valt: a) Op bezit gebaseerde authenticatiefactor: een authenticatiefactor waarvan de betrokkene moet aantonen dat deze in zijn bezit is; b) Op kennis gebaseerde authenticatiefactor: een authenticatiefactor waarvan de betrokkene moet aantonen dat hij ervan kennis draagt; c) Inherente authenticatiefactor: een authenticatiefactor die op een fysiek kenmerk van een natuurlijke persoon is gebaseerd en waarbij de betrokkene moet aantonen dat hij dat fysieke kenmerk bezit.
Authenticatiefraude Authenticatie namens een persoon zonder diens toestemming.
Authenticatiemiddel Het middel waarmee een persoon zijn of haar identiteit kan aantonen.Hierbij moet gedacht worden aan bv paspoort, rijbewijs of ID-kaart. Synoniem: legitimatiebewijs. Gangbaar is om te spreken van authenticatievoorziening of authenticatie service, als voorz Een set van attributen (bijvoorbeeld een certificaat) op grond waarvan authenticatie van een partij kan plaatsvinden. Het middel waarmee een persoon of [medewerker]  zijn of haar [identiteit] kan aantonen. Gangbaar is om te spreken van authenticatievoorziening of authenticatie service, als voorziening of instrument of dienst die de gegevens op zo'n authenticatiemiddel kan lezen en controleren en verifiëren.
Authenticatieverklaring Een Verklaring waaruit het bestaan en de juistheid kan worden opgemaakt van een authenticatie die heeft plaatsgevonden in de context van een bepaalde handeling of dienst.
Authenticiteit Een kwaliteitsattribuut van een informatieobject. Het toont aan dat het informatieobject is wat het beweert te zijn, dat het is gemaakt of verzonden door de persoon of organisatie die beweert het te hebben gemaakt of verzonden en dat het is gemaakt en ver
Authentiek gegeven In een basisregistratie opgenomen gegeven dat bij wettelijk voorschrift als authentiek is aangemerkt In een registratie opgenomen gegeven dat bij wettelijk voorschrift als authentiek is aangemerkt. In een basisregistratie opgenomen gegeven dat bij wettelijk voorschrift als authentiek is aangemerkt
Authentieke bron Een register of systeem, onder de verantwoordelijkheid van een publiekrechtelijk orgaan of particuliere entiteit, dat attributen omtrent een natuurlijke of rechtspersoon bevat en als de primaire bron van die informatie wordt beschouwd of krachtens nationa Een register of systeem, onder de verantwoordelijkheid van een publiekrechtelijk orgaan of particuliere entiteit, dat attributen omtrent een natuurlijke of rechtspersoon bevat en als de primaire bron van die informatie wordt beschouwd of krachtens nationaal recht als authentiek wordt erkend
AuthentiekGegeven ====Definitie====Een authentiek gegeven is een gegeven dat uit een authentieke bron komt en digitaal of handmatig is gevalideerd.====Toelichting====Een woningzoekende kan via Mijn Overheid, BvBSN, DUO, UWV, Qii, IRF etc. gevalideerde gegevens ophalen
Authorisatieproces Het proces waarin wordt vastgesteld welke rechten een natuurlijk persoon heeft in applicaties (logische toegang) en welke rechten een natuurlijk persoon heeft in gebouwen (fysieke toegang). De rechten zijn gekoppeld aan de rol die een persoon in een organ
Authorisatieprofiel Het geheel van rechten van een medewerker gebaseerd op de aan zijn functie gekoppelde rol, regels en requests. gangbaar is momenteel de werktitel of begrip: Persona's
Autorisatie Het proces van het toekennen van rechten voor de toegang tot geautomatiseerde functies en/of gegevens in ICT voorzieningen. Het proces van het toekennen van rechten voor de toegang tot geautomatiseerde functies en/of gegevens in ICT voorzieningen. Het proces van het toekennen van rechten voor de toegang tot geautomatiseerde functies en/of gegevens in ICT-voorzieningen. Het toegangsrecht van een identiteit tot een gegevensobject, bestand of dienst. Autorisatie is een [beheersmaatregel] en is het proces waarin een [medewerker] rechten krijgt op het benaderen van een [object] (een bestand of [systeem] [systeemsoftware] middels een [token]. De autorisatie wordt toegekend door de [eigenaar] van het object.
autorisatiebeslissing De uitkomst van een autorisatie
BagAdres ====Definitie====De additionele attributen van een adres die een relatie aanduiden met de basisadministratie adressen en gebouwen. ====Toelichting====De adres klasse bevat attributen die een adres aanduiden. De attributen in de BagAdres klasse maken h
BagPand ====Definitie====De additionele attributen van een pand die een relatie aanduiden met de basisadministratie adressen en gebouwen. ====Toelichting====De Pand klasse bevat attributen die een pand aanduiding. De attributen in de BagPand klasse maken het
BagWoonplaats ====Definitie====De additionele attributen van een woonplaats die een relatie aanduiden met de basisadministratie adressen en gebouwen. ====Toelichting====De woonplaats klasse bevat attributen die een woonplaats aanduiden. De attributen in de BagWoonp
Bankafschrift ====Definitie====Een overzicht van de bank, waarin het saldo en de transacties op de bankrekening gedurende een bepaalde periode worden weergegeven.====Toelichting====De klasse bankafschrift bevat de algemene en totaalgegevens van het afschrift, de ba
BankafschriftRegel ====Definitie====De debet- en creditmutaties op een bankafschrift, de betalingen en ontvangsten.====Toelichting====De bankafschriftregels zijn de details van het bankafschrift. Elke bankafschriftregel is een ontvangst of een betaling. Ook komen er bij
Baseline Een gemeenschappelijk normenstelsel binnen een organisatie, waaruit passende maatregelen kunnen worden afgeleid. Een type baseline is de baseline kwaliteit, dat wil zeggen een organisatiebreed normenkader waarin de organisatie ook alle concrete maatregele
baseline Basis op orde Het minimale ambitieniveau waaraan de waterschappen willen voldoen op het gebied van digitalisering.
Baseline Informatiebeveiliging Overheid Het basisnormenkader voor informatiebeveiliging binnen alle overheidslagen (Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen).
Basisgegeven Een in een basisregistratie opgenomen gegeven. Een in een basisregistratie opgenomen gegeven.
Basis-infrastructuur De Basis-infrastructuur is het geheel van landelijk door het NUP (Nationaal Uitvoerings Programma) aangeboden E-voorzieningen waarvan implementatie bij wetgeving dan wel ambtelijk besluit is voorgeschreven. Deze voorzieningen kunnen ook worden aangemerkt
Basisregistratie Een bij wet als basisregistratie aangemerkte registratie. Een bij wet aangewezen registratie, die de vitale gegevens van de overheid bevat waarin zogeheten authentieke gegevens van hoge kwaliteit worden vastgelegd. Door die hoge kwaliteit kan de overheid deze gegevens zonder verder onderzoek in haar werk gebruik Een door de overheid officieel aangewezen registratie met daarin gegevens van hoogwaardige kwaliteit, die door alle overheidsinstellingen verplicht en zonder nader onderzoek, worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.
BDO: Dossiers
BDO: Informatieobjecten
BDO: Zaken
Bedrijfsarchitectuur De inrichting van organisatie, producten en processen binnen een organisatie.
Bedrijfsfunctie Activiteiten die zijn gegroepeerd omdat daarvoor vergelijkbare bedrijfsmiddelen, kennis of competenties nodig zijn.
bedrijfsfunctiemodel Een bedrijfsfunctiemodel is een model van de bedrijfsfuncties van een organisatie. Het beschrijft wat een organisatie doet onafhankelijk van hoe het wordt uitgevoerd. Aangezien organisaties in de tijd meestal dezelfde activiteiten blijven uitvoeren is het bedrijfsfunctiemodel doorgaans stabiel van aard.
Bedrijfsfunctie-model (BFM) MARIJ 1.0  Een modelmatige weergave van de bedrijfsfuncties in de organisatie, waarbij de bedrijfsfuncties zijn geclusterd naar primaire ondersteunende en besturende functies.     MARIJ 2.0   Het bedrijfsfunctiemodel is een inrichtingsonafhankelijke b
Bedrijfsnoodplan Inventarisatie en analyse van alle mogelijke bedreigingen, tijdens gebruik van een bouwwerk. Ditcalamiteitenplan ofwel bedrijfsnoodplan moet bij calamiteiten een snelle ontruiming en reddingwaarborgen. Een ontruimingsplan maakt hier deel van uit.
Bedrijfsobject Een concept dat binnen een bepaald domein wordt gebruikt en betekenis heeft.
Bedrijfsproces Reeks opeenvolgend uit te voeren activiteiten die bijdraagt aan een specifiek resultaat, zoals de levering van een Product of Dienst.
Bedrijfsproces generiek informatisering domein Dit domein omvat informatievoorzieningsdiensten die generiek zijn voor één bepaald bedrijfsproces. Denk bijvoorbeeld aan P-Direkt voor HRM-processen.
Bedrijfsproces-domein Afgebakend gebied van samenhangende bedrijfsprocessen, waarvoor één functionaris de bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt voor de inrichting. Voorbeeld: Toezicht, Personeel
Bedrijfsvoering “Een goed functionerende overheid is transparant enlegt verantwoording af over wat zij doet. Bij een goed functionerende overheid is de sturing en beheersing («control») op orde. De sturing en beheersing van de primaire en ondersteunende processen, gerich
Beeld brongebied Het beeld brongebied bestaat uit de beschikbare gegevens over "het gebied waar de hulpverleningsdiensten uitvoering geven aan de directe bestrijding van het incident.”
Beeld effectgebied de weergave van het effectgebied, dat op een bepaalde manier direct beinvloed wordt door het optreden van een incident. Effectgebied is het gebied buiten het brongebied, waar het incident effecten heeft op de omgeving.
Begrijpelijkheid De mate waarin gegevens eenvoudig gelezen en geïnterpreteerd kunnen worden door gebruikers.
Begroeiing Variabele binnen de Risioc Index Natuurbranden. de variabele‘begroeiing’ is in vijf klassen verdeeld en aan elk vandeze klassen is vervolgens een waarde toegekend,waarbij de voor natuurbrand meest risicovolle klasse dehoogste waarde krijgt.• Niet brandbaar (0 punten)• Laag brandbaar (25 punten)• Brandbaar (50 punten)• Verhoogd brandbaar (75 punten)• Zeer brandbaar (100 punten)
begroting Een overzicht van te verwachten inkomsten en uitgaven binnen een bepaalde periode voor een organisatieonderdeel of project. een voorspelling van de inkomsten en uitgaven voor een toekomstige periode ====Definitie====De te verwachten te boeken kosten en opbrengsten op het niveau van de grootboekrekening, al dan niet in combinatie met een of meer verbijzonderingen.====Toelichting====Voorafgaand aan een nieuw boekjaar, of voor de start van een proje
Beheersmaatregel voorgenomen actie om de impact van een risico preventief dan wel ten tijde van optreden van risico te minimaliseren.
Beheerst in een omgeving die vooraf gedefinieerd is en volgens wetgeving en referentiearchitectuur is ingericht. Het is een structurele aanpak.
Beleidskader NORA is gebaseerd op bestaand overheidsbeleid (Nationaal en Europees) en op de instrumenten die in het kader van dat beleid zijn ontwikkeld, zoals wetten, regelgeving, Kamerstukken en bestuursakkoorden.
Beleidsplan Een sturingsmiddel waarmee de [veiligheidsregio] de werkzaamheden richt op de missie, de gemeenschappelijke opdracht of de bestaansreden van de [organisatie]. De missie wordt vertaald in algemene en concrete doelstellingen. De organisatie omschrijft in het beleidsplan hoe de beschikbare mensen en middelen zullen worden ingezet  om deze doelstellingen te realiseren.
Beleidsterrein Een afgebakend aandachtsgebied binnen de taakopdracht van de RD-organisatie waarvoor in de Rijksbegroting een begrotingsartikel is opgenomen.
Beleidsuitgangspunt een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen
Beleidswaarde ====Definitie====De beleidswaarde van een eenheid conform de uitgangspunten van AW en WSW als afgeleide van de marktwaarde. ====Toelichting==== Autoriteit Woningcorporaties en WSW hebben een gezamenlijk beoordelingskader opgesteld dat gebruik maakt va
Beoordeling beoordeling van [tussentijdse toetsen] en een [examen] uit het beoordelingsportfolio door de beoordelaar die door de Commissie Toezicht Lokale Toetsing (Commissie TLT) is benoemd.
Beoordeling medewerker een [evaluatie] van een [medewerker] conform het functieprofiel behorend bij [formatieplaats].
Beoordelingsportfolio De verzameling van toetsen die afgenomen wordt door en beoordeeld wordt op het opleidingsinstituut.
Bericht Een afgeronde hoeveelheid informatie met een header en een payload, die van een verzender naar een ontvanger wordt gestuurd. Object met gegevens die door de bron is bedoeld voor ontvangst door een of meer ontvangende actoren of systemen. Een informatiedrager waarmee gegevens van een bron via een aanbieder aan een ontvanger worden overgedragen.
berichtbeveiliging De maatregelen die nodig zijn om te voorkomen dat berichten door onbevoegden worden gewijzigd, onderschept of gelezen.
berichtbijlage Informatie die in de vorm van een bestand kan worden meegestuurd met een inhoud van een bericht.
bericht-envelop De verpakking van een bericht.
bericht-header De logistieke informatie van een bericht.
berichtinhoud De inhoud van een bericht.
Beschermingsgraad ntb
beschikbaarheid gegevens worden opgeslagen volgens duurzame normen en afhankelijk van de organisatiekeuze beschikbaar gesteld aan verschillende afnemers. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in technische, privacy afgeschermde, digitale, open of gesloten vormen. De mate waarin gegevens worden opgeslagen volgens duurzame normen en afhankelijk van de organisatiekeuze beschikbaar gesteld aan verschillende afnemers.
best effort-profiel Uitwisselingsprofiel dat geen faciliteiten voor betrouwbaar berichtenverkeer vereist.
Bestemming Het bepalen en afstemmen van bestemming gebeurt meestal i.o.m. Opvang voor het verplaatsen van mens en dier. Dit is input voor het  inzetplan Verplaatsen mens endier, op basis van de inzetopdracht en hettotaalbeeld.
Besturen /Besturing Het beïnvloeden van het functioneren van een RD-organisatie, gericht op het behalen van (strategische) doelstellingen van de individuele RD-organisatie en van de Rijksdienst als geheel.
Bestuurlijke informatie vergaderstukken en besluiten van het bestuur van de veiligheidsregio's.
Bestuursorgaan Orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld" (a-orgaan), of "een persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed" (b-orgaan).
Betaalgegeven ====Definitie====De betaalgegevens van een relatie. ====Toelichting====Een relatie kan meerdere betaalgegevens hebben. ====Voorbeelden====Bankrekeningnummer.
Betaalopdracht ====Definitie====Verzameling van (uit te voeren) betalingen.====Toelichting====In het proces van het verwerken van uit te betalen bedragen (bijvoorbeeld inkoopfacturen) worden doorgaans periodiek, bijvoorbeeld eens per week, de hiervoor vrijgegeven fa
Betaalwijze ====Definitie====De afgesproken betaalwijze voor de afgenomen dienst.====Toelichting====De betaalwijze is de verzameling van de benodigde gegevens om een betaling uit te voeren. Er worden verschillende soorten betaalwijzen geboden. Via incasso of hand
Betalingsregeling ====Definitie====Een afwijkende betalingsafspraak met een debiteur ten opzichte van de oorspronkelijke afspraken, voorwaarden en/of contracten.====Toelichting====Bij een betalingsregeling worden er afspraken gemaakt over het betalen van achterstanden.
BetalingsregelingTermijn ====Definitie====De gegevens behorende bij een termijn van een bovenliggende betalingsregeling.====Toelichting====Bij het aangaan van een betalingsregeling is afgesproken in hoeveel termijnen, en tegen welk bedrag per termijn betaald wordt. In deze kl
Betekenisgeving Duiden van de gebeurtenis door deze in een breder perspectief te plaatsen en negatieve gevoelens en emoties te kanaliseren.
Betrokkene Dit zijn alle burgers, bedrijven en instellingen die op enigerlei wijze bij de crisis zijn betrokken. Dit varieert van mensen die ‘slechts’ informatie nodig hebben om bijvoorbeeld zelfstandig een gebied te kunnen verlaten tot mensen die fysiek, psychosociaal letsel en/of materiële schade hebben opgelopen of omstanders die spontaan hulphebben geboden.
betrouwbaar berichtenverkeer De garantie dat een bericht met zekerheid (precies één keer) wordt afgeleverd en dat berichten zo mogelijk in de juiste volgorde worden afgeleverd, ook als de ontvanger tijdelijk niet beschikbaar is.
Betrouwbaarheid De mate waarin de organisatie zich voor de informatievoorziening kan verlaten op een informatiesysteem. De betrouwbaarheid van een informatiesysteem is daarmee de verzamelterm voor de begrippen beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. De mate waarin de organisatie zich voor de informatievoorziening kan verlaten op een informatiesysteem. De betrouwbaarheid van een informatiesysteem is daarmee de verzamelterm voor de begrippen beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. De mate waarin de organisatie zich voor de informatievoorziening kan verlaten op een informatiesysteem.
Betrouwbaarheidsniveau Mate waarin vertrouwen kan worden gesteld in een identificatiemiddel, gebaseerd op de mate van zekerheid waarmee attributen, identiteiten, identificatiemiddelen en/of bevoegdheden zijn vastgesteld. Mate waarin vertrouwen kan worden gesteld in een identificatiemiddel, gebaseerd op de mate van zekerheid waarmee attributen, identiteiten, identificatiemiddelen en/of bevoegdheden zijn vastgesteld. De mate waarin vertrouwen kan worden gesteld in een identificatiemiddel, gebaseerd op de mate van zekerheid waarmee attributen, identiteiten, identificatiemiddelen en/of bevoegdheden zijn vastgesteld.
bevoegdhedenbeheer Proces dat voor een formele (en actuele) vastlegging van bevoegdheden, die vanuit de digitale identiteit van de belanghebbende worden toegekend aan een entiteit. De bevoegdheid is veelal beperkt tot een dienst/een reeks diensten of een zaak/reeks zaken.
bevraging Een enkelvoudige vraag die door een serviceafnemer aan een serviceaanbieder wordt gesteld en waar direct een antwoord op wordt verwacht
Bezetting De brandweer gaat standaard met zes mensen in een blusvoertuig naar een brand.  Elke GRIP-fase kent een andere bezetting. Als het nodig is wordt er opgeschaald of afgeschaald.Bezetting + materieel vormt een eenheid.Een ander woord voor bezetting is de ploeg.
BFG: Boekingen
BFG: Debiteuren
Bijstandsaanvraag Ondersteuning van een veiligheidsregio bij het bestrijden van een brand, ramp of crisis die het niveau of de capaciteit van de veiligheidsregio te boven gaat, of bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, door een andere veiligheidsregio, politie, defensie en/of andere hulpdiensten.Toelichting: Met het informatieproduct ‘bijstandsaanvraag’ wordt de aanvraag voor aanvullend potentieel van buiten de eigen dienst bedoeld. De bijstandsaanvraag wordt aangevraagd door hetbevoegd gezag. In de praktijk wordt de gemeente geïnformeerd, maar regelt de kolom (bijv. GHOR, Brandweer) de bijstand zelf.
Bijzonder object Een bijzonder object betreft informatie over een object dat zich in het incident- of effectgebied bevindt. Dit object behoeft bijzonder aandacht. Voorbeelden van bijzondere objecten zijn risicoobjecten, zorginstellingen, kazernes, meldkamers, scholen, ziekenhuizen, kerken, moskeen,winkelcentra etc. Dit is wat anders dan een kwetsbaar object! De informatie over het bijzondere object is van invloed op het operationele optreden en is voor de brandweer en de GHOR op onderdelen essentieel. De informatie moet wel binnen het omgevingsbeeld geplaatst worden (gerelateerd aan het incident). Informatie over bijzondere objecten zijn ook voor de opvang en verzorging (gemeente) van belang. Afhankelijk van het object zal de gemeente wel of geen opvang moeten regelen. Als voorbeeld: mensen in een ziekenhuis worden niet door de gemeente opgevangen, dit is eenactiviteit van de GHOR.
Bijzonder subject Een bijzonder subject heeft betrekking op personen die bij crisis en rampen bijzondere aandacht behoeven vanwege bv. invaliditeit/handicap, leeftijd, medicijngebruik, criminaliteit, geloof of geestgesteldheid. Een (GHOR-gerelateerd) voorbeeld is, als er niet voldoende opvang is voor de zwaargewonden. De gemeente zorgt niet zelf voor de medische opvang, de GHOR en Ambulancezorg worden hier direct bij betrokken. Als mensen niet zelf mobiel zijn, wordt daar de GGD of de Ambulancezorg bij betrokken.
biodiversiteit De variëteit aan flora en fauna in een ecosysteem.
BIV-classificatie Een indeling die binnen de informatiebeveiliging wordt gehanteerd, waarbij de beschikbaarheid (continuïteit), de integriteit (betrouwbaarheid) en de vertrouwelijkheid (exclusiviteit) van informatie en systemen wordt aangegeven.
Blootstelling Met ‘blootgestelden’ worden die personen bedoeld die zich op een plaats bevinden waar ze in aanraking (kunnen) komen met effecten van een ramp bij een risicobron. De Risicokaart houdt vooral rekening met de acute gevolgen daarvan (verwonding of overlijden). Bij een ongeval of ramp met radioactieve stoffen worden maatregelen van kracht om de effecten op lange termijn te beperken.
Bluswatervoorziening Een bij het repressief object aanwezige bron voor het ontrekken van bluswater.
bodemdaling Daling van het grondoppervlak door oxidatie van veen, zetting of geologische processen.
Boeking ====Definitie====Een boeking is een vastlegging van een financieel feit van een persoon of organisatie.====Toelichting====De klasse boeking bevat zowel de vorderingen als de ontvangsten. Hiermee wordt bereikt dat zowel facturen met specifieke ontvangs
Boekingdetail ====Definitie====De detaillering van een financieel feit in verschillende detailregels.====Toelichting====Een vordering of ontvangst  kan worden uitgesplitst naar een of meerdere detailregels, die samen het totaal van de boeking vormen.====Voorbeeld
Boekjaar ====Definitie====Een boekjaar is de periode waarover een financieel verslag loopt. Het jaarverslag en de jaarrekening wordt opgemaakt over een boekjaar. Het boekjaar beslaat over het algemeen 12 maanden, die gelijk kunnen lopen met het kalenderjaar.===
BoekjaarPeriode ====Definitie====De verdeling van een boekjaar in periodes.====Toelichting====Om beter inzicht te kunnen krijgen, rapportages te kunnen vervaardigen en aan wettelijke vereisten te kunnen voldoen wordt een boekjaar verdeeld in periodes, doorgaans maand
BoekjaarPeriodesaldo ====Definitie====Het saldo van boekingen op een grootboekrekening, al of niet in combinatie met een verbijzondering, over een periode in het boekjaar.====Toelichting====Om snel inzicht te krijgen in de financiële status per periode vindt er een aggreg
BOG: Overeenkomsten
BOG: Prijscomponenten
Bouwdeel ====Definitie====Aggregatie van bouwkundige elementen vanuit een technisch/bouwkundige invalshoek ====Toelichting====Een bouwdeel aggregeert een aantal bouwkundige elementen en definieert daarmee een relevant object in het kader van onderhoud. De bouw
BouwkundigElement ====Definitie====Een bouwkundig element is een te onderhouden constructie of deel daarvan.====Toelichting====Een bouwkundig element is het kleinste deel van een gebouw of pand waar onderhoud op gepleegd wordt. Een bouwkundig element beschrijft een typ
Bouwlaag Het gedeelte tussen twee vloeren in (waarbij zolder en kelder <1.5 meter niet meetellen).
Bouwsteen Voorziening die deel uitmaakt van de infrastructuur van de e-overheid.
Brandstofmodel In de Informatiegids IFV brandstofmodellen/ vegetatietype, zijn 20 verschillende brandstofmodellen/ vegetatietypen gepresenteerd, die ook terug te vinden in het natuurbrandverspreidingsmodel. Deze brandstofmodellen representeren Nederlandse vegetatietypen die voorkomen in duin-, veengebieden en op droge zandgrond. Per brandstofmodel is informatie te vinden over de kenmerken van het vegetatietype en wordt een indicatie van de verspreidingssnelheid (loopvuur) gegeven.
BRG: Betaalgegevens
BRG: Contactmomenten
BRG: Relaties
BRG: Signaleringen
Bron (van gegevens) Een bron is de plaats waar een gegeven of document voor de eerste keer is vastgelegd.
Bronbestrijding Het wegnemen of beperken van de risico’s van een gevaarlijke stof (bijvoorbeeld door het stoppen van lekkages, het opvangen en afdekken van een gevaarlijke stof en het voorkomen van verspreiding).b
Brongebied Het brongebied is het gebied waar de hulpverleningsdiensten uitvoering geven aan de directe bestrijding van het incident.
bronhouder De verantwoordelijke voor het beheer en het ter beschikking stellen van de juiste en actuele gegevens.
Bronregistratie De plaats waar een gegeven of document voor de eerste keer is vastgelegd Een meervoudig te gebruiken registratie met betrouwbare data
BRZO/BEVI Toezicht Het doel van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) is om mensen in de buurt van een bedrijf met gevaarlijke stoffen te beschermen. Bij een omgevingsvergunning milieu of een ruimtelijk besluit rond zo'n bedrijf moet het bevoegd gezag rekening houden met veiligheidsafstanden ter bescherming van individuen (plaatsgebonden risico) en groepen personen (groepsrisico).
BtwAangifte ====Definitie====De periodieke aangifte van de btw, opgebouwd uit de gegevens van de inkoop- en verkoopfacturen.====Toelichting====Een financieel bedrijf moet periodiek (eens per maand, eens per kwartaal) aangifte doen van de betaalde en ontvangen btw
BtwTarief ====Definitie====Het btw tarief dat gebruikt kan worden bij het aanmaken van facturen.====Toelichting====De huidige btw tarieven zijn ingegaan per 1 oktober 2012. Daarnaast is op 1 januari 2019 het lage BTW-tarief van 6% verhoogt naar 9%. Deze tarieve
BuitenlandsAdres ====Definitie====Een adres in het buitenland. ====Toelichting====Specialisatie van adres ten behoeve van het uitwisselen van buitenlandse adressen. Buitenlandse adressen gebruiken niet altijd dezelfde gegevens als vastgoedadressen. ====Toepasbaar vo
Burgers en bedrijven Met de term ‘burgers en bedrijven’ bedoelen we alle belanghebbenden van overheidsdienstverlening in de ruimste zin van het woord. Alle belanghebbenden van overheidsdienstverlening in de ruimste zin van het woord.
Buurt ====Definitie====Een buurt is een deel van een wijk dat door haar bewoners als een bij elkaar horend geheel wordt ervaren. ====Toelichting====Buurt is naast een attribuut van adres of een eenheid (te bestempelen als referentiedata) ook een geografisch
BVG: WoningwaarderingResultaten
Capability Synoniem voor 'Generieke functie' Een vermogen waarover een organisatie, persoon of systeem beschikt.
Categoriemanagement Categoriemanagement betreft de opzet van rijksbrede strategieën voor inkoop van producten en diensten, gebaseerd op de gehele levenscyclus van product of dienst, van behoefteformulering aan het begin tot contractbeheer en evaluatie aan het einde.
Certificaat Een schriftelijke verklaring, gebaseerd op het besluit van het algemeen bestuur IFV, dat eengerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de kwaliteit van onderwijs in overeenstemming ismet de norm van het waarderingskader KAB.
certificeringsschema De vastlegging van het certificeringsproces om vertrouwen te creëren in de betrouwbaarheid van de door leveranciers geleverde ict-toepassingen.
circulaire economie Economisch systeem waarbij de inzet en waarde van grondstofstromen worden geoptimaliseerd zonder daarbij het functioneren van de biosfeer en de integriteit van de maatschappij te belemmeren. Dit betekent dat wordt gestreefd naar bescherming van biologische en technische materiaalvoorraden, milieu-impact wordt vermeden en bestaande waarde wordt behouden.
Cloud Het internet, met alle computers die erop aangesloten zijn waarop computerprogramma’s draaien die daardoor niet op computers van gebruikers hoeven te draaien
Cloud (cloud computing) Cloud computing is een leveringsmodel om op afroep op een gemakkelijke manier via een netwerk toegang te krijgen tot een gedeelde verzameling van configureerbare ICT-componenten (bijvoorbeeld netwerken, servers, opslag, applicaties en diensten) die snel k
Cloud computing Cloud computing is een model voor het mogelijk maken van alomtegenwoordige, handige, on-demand netwerktoegang tot een gedeelde pool van configureerbare computerbronnen (bijvoorbeeld netwerken, servers, opslag, applicaties en diensten) die snel kunnen word Een model voor het mogelijk maken van alomtegenwoordige, handige, on-demand netwerktoegang tot een gedeelde pool van configureerbare computerbronnen (bijvoorbeeld netwerken, servers, opslag, applicaties en diensten) die snel kunnen worden geleverd en vrij
Cluster ====Definitie====Een cluster is een groepering van eenheden die om administratieve redenen of andere bedrijfsmatige redenen onderscheiden worden, waardoor gelijke vorm van onderhoud, sturing en beleid mogelijk is. ====Toelichting====Een cluster groepe
CollectiefObject ====Definitie====Een collectief object is een specifiek te identificeren onderdeel of ruimte in of rond een gebouw met een gemeenschappelijke functie, m.a.w. het wordt door meerdere bewoners gedeeld. ====Toelichting====Binnen een collectief object kun
Communicatiemiddel een informatiedrager, of [medium] die fungeert om te communiceren.
Communicatie-uiting een specifieke boodschap die wordt overgebracht aan een specifieke doelgroep.
Compacte Rijksdienst Een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid. Een efficiënt en effectief opererende Rijksdienst, met een informatievoorziening die de medewerkers maximaal ondersteunt bij het gezamenlijk gebruik van kennis en infomatie en plaats-, tijd-, organisatie
Compleetheid De mate waarin gegevens aanwezig zijn.
Conceptueel informatiemodel Een van de vier typen modellen zoals gedefinieerd in het MIM.
Conditiemeting ====Definitie====De berekende score van het gekoppelde cluster naar aanleiding van een uitgevoerde conditiemeting op een bepaalde datum. ====Toelichting====Door middel van een objectieve en uniforme meting van de staat van onderhoud worden conditiesco
Connectiviteitsdienst/-domein Dit domein omvat alle diensten op gebied van digitaal netwerkverkeer. Concreet betreft het normen, processen, activiteiten en voorzieningen m.b.t.  inrichting en beheer van digitale netwerken en knooppunten
Consistentie De mate waarin gegevens vrij van tegenspraak zijn en samenhang vertonen met andere gegevens.
Constructie dakbedekking Hoe en met welk materiaal is het dak opgebouwd.
Contact Een contact tussen individu [natuurlijk-persoon] of [medewerker] dat relevant is voor de bedrijfsvoering.
Contactgegeven ====Definitie====Gegevens waarmee met een relatie contact opgenomen kan worden. ====Toelichting====Met een relatie kan op meerdere manieren contact worden opgenomen. Relevante contactgegevens kunnen hierin worden opgenomen. <br />Contactgegeven is ee
Contactmoment ====Definitie====Een contactmoment is een gebeurtenis in de tijd waarbij een Relatie via één van de communicatiekanalen mogelijk in verbinding komt met de woningcorporatie en er informatie wordt overgedragen. ====Toelichting====Klantcontacten kunnen o
Contactpersoon De sleutelfunctionaris vanuit de zorginstelling.
contentmanagementsysteem Een content-beheersysteem of contentmanagementsysteem is een softwaretoepassing, meestal een webapplicatie, die het mogelijk maakt dat mensen eenvoudig, zonder veel technische kennis, documenten en gegevens op internet kunnen publiceren (contentmanagement).
Contract (SLA) Bindende afspraak tussen veiligheidsregio en een [leverancier] rondom het leveren van [product]en of [dienst]en.
Convenant Documenten waarin afspraken tussen verschillende partijen (GHOR en andere ketenpartners worden vastgelegd over uiteenlopende onderwerpen maar welallemaal t.b.v. opgeschaalde zorg (crisisbeheersing). Bijvoorbeeld: convenanten met nutsbedrijven, afspraken met zorginstellingen, nazorg protocollen met de gemeenten.
CORA CORA is de referentiearchitectuur voor en door woningcorporaties. CORA biedt de woningcorporaties in Nederland principes, methodieken en referentiemodellen ten behoeve van het verbeteren van de bedrijfsvoering en informatievoorziening. Naast de architectu
Corrigerende maatregel een voorgenomen actie om de impact van een bevinding te minimaliseren.
Crediteur ====Definitie====Een crediteur is een persoon of organisatie die een vordering heeft op de woningcorporatie voor geleverde goederen of diensten.====Toelichting====De stamgegevens van de leveranciers worden hier bijgehouden.====Voorbeelden====Aannem
Crisis Een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.
Crisis opschaling Bij een ramp of crisis moeten hulpverleners en hulpverleningsdiensten snel omschakelen naar één organisatie die het incident bestrijdt, met de benodigde mensen, materialen en middelen. Dit heet opschalen. Het gebeurt via de zogeheten GRIP-procedure.
CyberSecurity ImplementatieRichtlijn Een handleiding die stap voor stap van een risicoanalyse leidt naar passende maatregelen voor de beveiliging van procesautomatisering.
Cyclisch proces Een proces met een vast en regelmatig terugkerend patroon.
Data De objectief waarneembare neerslag van gegevens, gereed voor uitwisseling. Objectief waarneembare neerslag of registratie van feiten op een bepaald medium, zodanig dat deze data uitgewisseld en voor langere tijd bewaard kunnen worden. Weergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.
Data-architectuur Een beschrijving van de structuur van de belangrijkste soorten en bronnen van data binnen de organisatie.
Datacentervoorziening Éen Datacentervoorziening Rijk. Dat is het resultaat van een migratie en consolidatie van ruim 60 naar 4 moderne overheidsdatacenters die gezamenlijk met het Rijksoverheidsnetwerk (RON 2.0) dat in ontwikkeling is, de basis vormen van de Gesloten Rijksclou
datagedreven besluitvorming Het gebruik van feiten, statistieken en data als leidraad voor strategische zakelijke besluiten die overeenstemmen met je doelstellingen en initiatieven.
Debiteur ====Definitie====Een debiteur is een persoon of organisatie waarop de woningcorporatie een vordering heeft als gevolg van geleverde goederen of diensten.====Toelichting====Van elke debiteur worden hier de stamgegevens bijgehouden.====Voorbeelden====
Decentrale stelselvoorziening Voorziening die onderdeel is van een landelijk stelsel (met afspraken, standaarden en voorzieningen) en waar meerdere (decentrale) voorkomens van zijn. Al deze decentrale voorkomens voldoen aan de landelijke afspraken en standaarden van het stelsel.
Declaratie Rekening van de ingezette [medewerker] of [inhuur] aan de [Veiligheidsregio] voor een verrichte prestatie. Dit kan bijvoorbeeld een vergoeding zijn ten aanzien van [piketvergoeding], [opleidingen], [trainingen], [oefening] en [inzet] voor vrijwilligers en beroepsmedewerkers, als opgenomen in hoofdstuk 19 CAR-UWO en artikel 20.1.3 CAR-UWO waarin de vergoeding voor beroepsmedewerkers wordt geregeld de mogelijkheid biedt tot afwijking. De vergoeding voor te leveren prestaties kan uitsluitend bestaan uit een of meer van de volgende in de overeenkomst vast te leggen bestanddelen: a. de honorering van de werkzaamheden van de opdrachtgever;                                                                                                                                                                                    b. de gemaakte kosten;                                                                                                                                                                                                                                                                                     c. de te betalen prijs voor het geleverde goed.
deelnemer Een partij die conform hetgeen daarover in het Afsprakenstelsel is vastgelegd één of meer rollen vervult binnen het Netwerk voor Elektronische Toegangsdiensten. Diegene die is toegelaten tot de opleiding.
Defect ====Definitie====Een Defect is een technisch mankement aan, of wens tot verbetering van een element binnen een eenheid, een collectief object, of een cluster van eenheden. ====Toelichting====Voor een enkelvoudig reparatieverzoek meldt iemand of iets (
Dekkings- en spreidingsplan Een document met daarin de spreiding van personeel en materieel, de beschrijving van de opkomsttijden, waaronder gemotiveerd afwijken, inclusief financiële paragraaf. In dit plan staat beschreven welke [specialisme] met welk [materieel] op welke [locatie] beschikbaar is.
Deltaplan Nederland is een laaggelegen land, dat kwetsbaar is voor overstromingen en de gevolgen van klimaatverandering. De overheid wil Nederland nu en in de toekomst beschermen tegen overstromingen, zorgen voor voldoende zoetwater en bijdragen aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van ons land.
Deltaprogramma Het Deltaprogramma bevat maatregelen om op korte termijn de veiligheid van onze delta op orde te krijgen en biedt houvast voor de voorbereiding op de toekomst.
device Fysiek of virtueel apparaat waarop software wordt geïnstalleerd.
Dienst Een afgebakende prestatie van een persoon of organisatie (de dienstverlener), die voorziet in een behoefte van haar omgeving (de dienstafnemer(s)). Een afgebakende prestatie van een persoon of organisatie (de dienstverlener), die voorziet in een behoefte van haar omgeving (de afnemers). Een afgebakende prestatie van een persoon of organisatie (de dienstverlener), die voorziet in een behoefte van haar omgeving (de dienstafnemer(s)). Een afgebakende prestatie van een persoon of organisatie (de dienstverlener), die voorziet in een behoefte van haar omgeving (de afnemers).
dienstafnemer De persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt.
Dienstenpakket De bundeling van diensten die aan (een geselecteerde groep van) afnemers wordt aangeboden.
Dienstverlener De persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers). De persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers). De persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers).
Dienstverlening Cluster van bedrijfsfuncties gericht op het leveren van diensten en het ter beschikking stellen van infrastructuur aan burgers, bedrijven en andere overheden in het kader van de beleidsuitvoering.
Dienstverleningskanaal De manieren en media die de Rijksdienst en haar afnemers tot hun beschikking hebben om met elkaar in contact te treden. Voorbeelden: loket, internet.
Dienstverleningsproces Een samenhangende opeenvolging van activiteiten, (processtappen) leidend tot een dienst.
Dier Elk mens en dier dat is gered door een [medewerker] van de [Veiligheidsregio] en bijdraagt aan de veiligheid in de regio.
Digikompas Het Digikompas is de gezamenlijke visie van de waterschappen op hun dienstverlening in de informatiesamenleving.
Digitaal identificatiemiddel Een materiële en/of immateriële eenheid die persoonsidentificatiegegevens bevat en die gebruikt wordt voor authenticatie bij een online dienst.
Digitaal verbinden-connectiviteitsdienst/-domein Dit domein omvat alle diensten op gebied van digitaal netwerkverkeer. Concreet betreft het normen, processen, activiteiten en voorzieningen m.b.t.  inrichting en beheer van digitale netwerken en knooppunten.
Digitale bronidentiteit Een verzameling van betrouwbare gegevens die een entiteit (persoon, organisatie, object of apparaat) representeren in het digitale domein.
Digitale duurzaamheid Een situatie waarin digitale documenten (in de brede zin van het woord) die ten behoeve van wettelijke eisen, administratieve eisen of maatschappelijke behoeften bewaard moeten worden, op een zodanige wijze worden vastgelegd, bewaard, beheerd en beschikba
Digitale identiteit Een identiteit die een digitale representatie is van een persoon. Een identiteit die een digitale representatie is van een persoon. In een systeem vastgelegde formele (contractuele of juridisch geldige) relatie tussen een natuurlijk persoon en de instelling. Deze resulteert in een instellingsgebonden identiteit, zoals student, medewerker, docent, onderzoeker.
digitale transformatie digitale transformatie is het proces van organisaties om de kansen en mogelijkheden die de toenemende digitalisering biedt te benutten en om te zetten naar een innovatief businessmodel.
Digitale Werkomgeving Rijksdienst (DWR) Alle ministeries krijgen dezelfde digitale werkomgeving. Ambtenaren hebben op elk apparaat, zoals pc en laptop, toegang tot informatie en functies die zij voor het werk nodig hebben.De nieuwe digitale werkomgeving bestaat uit verschillende onderdelen vo
Digitale werkruimte Een virtuele ruimte, onafhankelijk van de werkplek en in tegenstelling tot de werkplek niet aan tijd en plaats gebonden, waarin business services, informatie services en applicatieservices geïntegreerd worden aangeboden aan de gebruiker. De digitale werkr
Diploma Het schriftelijk bewijs dat wordt verkregen na het aantonen van de vakbekwaamheid diehoort bij een functie en die is vastgelegd in het kwalificatiedossier.
Distributiepunt Bij incidenten waarbij getroffenen niet zelfredzaam zijn en niet kunnen voorzien in hun eerste levensbehoeften zoals bijvoorbeeld voedsel, drinkwater en levensreddende medicijnen wordt gezorgd voor deze levensbehoeften. Hiervoor worden distributiepunten aangewezen voor uitgifte van producten bijv kleding en voedsel. Distributiepunten kunnen één of meerdere locaties zijn; huis aan huis.
Documentdienst (Doc) Diensten die betrekking hebben op het managen van digitale data,voornamelijk ongestructureerde content (documenten, plaatjes, filmpjes, etc.).(Uit DA DiDu) Documentdiensten: Informatiediensten die gericht zijn op het creëren, gebruiken en beheren van doc
doel (1) Een bepaalde toestand die men in de toekomst wil bereiken. (2) Een te bereiken effect (een verandering, verbetering, vernieuwing) waarop men zich in het kader van een project richt.
Doelarchitectuur Beschrijving van de gewenste situatie in architectuur ("Soll"). Kan van toepassing zijn op een domein of organisatie en is de tegenhanger van de beschrijving van "gestolde" architectuur ("Ist"-situatie). Een doelarchitectuur beschrijft een toekomstig gewenste situatie (SOLL). Een doelarchitectuur wordt met name opgesteld om bestuurders binnen de rijksdienst (CIO’s en CIO-Beraad)zicht te bieden op de situatie zoals die over een paar jaar ontstaat. Beschrijving van de gewenste situatie in architectuur ("Soll"). Kan van toepassing zijn op een domein of organisatie en is de tegenhanger van de beschrijving van "gestolde" architectuur ("Ist"-situatie).
doelbinding Het principe dat iemand (persoon of organisatie) alleen informatie mag vragen, opslaan, gebruiken, delen ten behoeve van welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.
doelgericht Gericht op een of meer doelen; afgestemd op een van tevoren bepaald doel of vastgestelde doelen; zodanig dat er rekening wordt gehouden met een bepaald doel of bepaalde doelen.
doelgroep Een verzameling kenmerken waarmee een groep zich onderscheidt van andere groepen in de context van het thema identity and access management.
doelmatig Het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.
Doelstelling een toestand of conditie van de [organisatie] die tot stand moet worden gebracht.
Domein Afgebakend gebied waarop besturing plaats vindt.
Domein-architectuur Architectuur voor een specifiek domein
Dossier ====Definitie====Een verzameling van gegevens (informatieobjecten) met als gemeenschappelijk kenmerk dat ze horen bij een voor de woningcorporatie relevant onderwerp bijvoorbeeld een relatie, vastgoedobject, project of thema.====Toelichting====Een dos
Dreiging Een bron van mogelijke schade. Een dreiging is een inherente eigenschap van een proces,systeem, situatie of activiteit.
ecologisch beheer Het beheer van groene structuren waarbij de inheemse flora en fauna centraal staat
Eenheid ====Definitie====Een eenheid is een afgebakend stuk vastgoed of een benoemd terrein dat in die hoedanigheid gebruikt kan worden in de dienstverlening van de woningcorporatie (m.u.v. onderhoud).====Toelichting====Een eenheid is datgene waar de corporat
Eenheidadres ====Definitie====Combinatie van de in BAG gedefinieerde objecten Woonplaats, Nummeraanduiding en Openbare ruimte naam of door de woningcorporatie in het verlengde hiervan zelf toegevoegde adressen.====Toelichting====Adressen zijn er in twee soorten, d
Eenheidcriterium ====Definitie====Voorwaarden van een eenheid waaraan een huurder moet voldoen om in aanmerking te komen of om voorrang te krijgen voor de eenheid. ====Toelichting====Een eenheid bevat een aantal criteria waaraan een potentiele huurder aan moet voldoen
EenheidToestand ====Definitie====De toestand van een eenheid. ====Toelichting====Een eenheid heeft een bepaalde toestand: frictieleegstand, mutatieleegstand of bijvoorbeeld beschikbaar zijn voor de reguliere verhuur. De klasse geeft aan in welke toestand de eenheid z
Effectbestrijding Alle maatregelen om het effectgebied van een gevaarlijke stof te beperken (bijvoorbeeld verdunnen of neerslaan van gas of damp). Vaak is er een overlap en wordt er gesproken over bron- en effectbestrijding.
effectief Doeltreffend, ongeacht de manier waarop het doel wordt bereikt.
efficiënt Doelmatig, op een manier die weinig middelen of inspanningen vergt.
EIF The European Interoperability Framework (EIF) is a commonly agreed approach to the delivery of European public services in an interoperable manner. It defines basic interoperability guidelines in the form of common principles, models and recommendations.
Eigenaar (functioneel) In de context van de rijksbrede I-infrastructuur en daarbinnen i.h.b. de generieke I-diensten gaat het om het functionele eigenaarschap als onderdeel van de rijksbrede systeemverantwoordelijkheid. Indien er sprake is van functionaliteiten die een generiek
eindorganisatie De eindorganisatie is de organisatie die (wettelijk) eindverantwoordelijk is voor de te leveren dienst of het uit te voeren proces.
eindpunt Virtuele locatie (url) van het koppelvlak van een dienstverlener door een eindorganisatie is gekozen voor de levering van een of meer diensten of onderdelen daarvan.
end-to-end Binnen de logistieke laag: tussen het systeem van de aanbieder en het systeem van de uiteindelijke afnemer.
energieneutraal Energieneutraal is de balans tussen het energieverbruik en de energieproductie van een gebouw.
Energieprestatie ====Definitie====De energieprestatie van een eenheid. De energieprestatie laat zien hoe energiezuinig een eenheid is.  ====Toelichting====De energieprestatie wordt bepaald door een indexering. Vervolgens wordt deze index geclassificeerd in een energie
Enterprise architectuur Architectuur die de huidige en toekomstige organisatiehuishouding en het transformatiepad daartussen beschrijft (“van Ist naar Soll”). Samenhangend geheel van afspraken, normen en systemen voor de bedrijfsprocessen en informatievoorziening van het Rijk .
Enterprise Architectuur Rijksdienst De Enterprise Architectuur Rijksdienst (EAR) beschrijft de bedrijfsfuncties, de bedrijfsprocessen, de informatievoorziening en de technische voorzieningen die de Rijksdienst nodig heeft om haar missie en visie te realiseren. De EAR is een structuur en bes
Enterprise-architectuur Architectuur die de huidige en toekomstige organisatiehuishouding en het transformatiepad daartussen beschrijft (“van Ist naar Soll”)
entiteit Een herkenbaar en onderscheidbaar iets dat relevant is voor identity and access management en waarbij een digitale identiteit kan behoren.
Evacués mens en dier die in veiligheid worden gebracht door deze te verplaatsen of te zorgen dat zij zich verplaatsen van een getroffen of bedreigde plaats naar een veilige plaats.
Evaluatie Onderzoek naar hoe een bepaalde activiteit is verlopen, welke verbeterpunten er zijn en waar van geleerd kan worden.
Evenement Een evenement is een verplaatsbare georganiseerde gebeurtenis, (openlucht)manifestatie, (thema) dag of week. Meestal is die publiek, maar ze kan ook besloten zijn. Evenementen worden door de [veiligheidsregio] gecategoriseerd als a-, b- of c- evenementen naar risico en aantallen bezoekers
Examen Een onderdeel van de proeve van bekwaamheid waarin wordt beoordeeld of de vereiste competenties zijn verworven. Het examen wordt afgenomen door examinatoren van het IFV.
ExterneIncasso ====Definitie====Betreft informatie over incasso-opdrachten die zijn uitbesteed aan een externe partij zoals een incassobureau of deurwaarder.====Toelichting====Een externe incasso bestaat uit één of meerdere vorderingen die worden overgedragen aan ee
ExterneIncassoActie ====Definitie====Bevat informatie over de acties die zijn uitgevoerd door de externe partij die de incasso uitvoert.====Toelichting====In deze klasse liggen de acties vastgelegd die zijn uitgevoerd ten behoeve van een externe incasso.====Voorbeelden
ExtraAttribuut ====Definitie====Uitbreiding voor berichten met extra attributen.====Toelichting====Deze entiteit maakt het mogelijk om ieder bericht uit te breiden met eextra attributen die nog niet in het logisch datamodel beschikbaar zijn. We horen graag in welke
Facilitair/faciliteiten (Bedrijfsfunctie Algemene Zaken) De interne verlening van diensten en ter beschikking stelling van faciliteiten, en de planning daarvan en het onderhoud daarop, die nodig zijn voor de ondersteuning van de interne operaties
Factuur ====Definitie====Een factuur is een document dat de betalingsverplichting van het financiële bedrijf aan een crediteur of debiteur weergeeft. ====Toelichting====Crediteuren versturen facturen aan het financiële bedrijf voor de geleverde diensten of pr
Factuurbetaling ====Definitie====De (deel)betaling die heeft plaatsgevonden op een factuur.====Toelichting====Als een factuur wordt ingeboekt ontstaat een schuld bij de crediteur. Door de factuur te betalen wordt deze schuld vereffend. In de inkoopfactuurbetaling wor
Factuurregel ====Definitie====De uitsplitsing van een factuur in de verschillende onderdelen die op de factuur in rekening worden gebracht.====Toelichting====Het totaal van een factuur is doorgaans verbijzonderd naar een of meerdere geleverde producten of diensten
federatieve hub Een dienst die verzoeken voor gebruikersauthenticatie van dienstverleners routeert naar de authenticatiediensten van die gebruikers.
federatieve toegang De situatie waarin een dienst voor authenticatie gebruik maakt van een authenticatiedienst buiten het eigen domein.
FinancieelBedrijf ====Definitie====De juridische of administratieve eenheid waar binnen een administratie wordt gevoerd.====Toelichting====Een financieel bedrijf bevat de algemene gegevens van het bedrijf waar de administratie voor wordt gevoerd. Er kunnen binnen een s
Formatieplaats een functie binnen een [organisatie-eenheid] inclusief een beschrijving, te besteden arbeidstijd en functioneringsrichtlijnen. Eenheid van geplande arbeidstijd.
foutafhandeling Het verwerken van fouten in de afhandeling van een bericht.
Functie Een afgezonderd deel van een organisatie of informatiesysteem dat zorgt voor een bepaalde bijdrage aan een dienst. Synoniem: Taak, of samenstel van taken.
Functiegebouw Rijksdienst Het functiegebouw Rijksdienst is het samenstel van voorkomende functies binnen de Rijksdienst, geordend naar functiefamilies (verzameling van verwante functies) met daarbinnen weer een ordening naar functiegroepen (functies met vergelijkbare resultaten en
Functionaliteit 1. Het bestanddeel van een functie, dat gebruikt wordt om deze uit te voeren. Bijvoorbeeld : taakbeschrijving, procesbeschrijving of gestructureerde computerinstructies (softwareprogramma)2. Samenstelling van digitaliseerbare bedrijfslogica, die een info Functies die worden aangeboden door een [IT-systeem].
Fysiek of technisch gegevens- of datamodel Een van de vier typen modellen zoals gedefinieerd in het MIM.
Fysieke leefomgevingsobject Bron: n.a.v. Omgevingswet, art. 1.2 Dit begrip bepaalt de werkingssfeer van de Omgevingswet. Een afgebakende definitie is er niet. In de wet staat een opsomming van elementen die in elk geval onder de fysieke leefomgeving vallen. Dit betreffen de onderscheiden specialisaties. Denk in de richting van BAG objecten/kadastrale percelen of inrichting. Elementen waarop vergunning wordt verleend.
Garantie ====Definitie====Geeft aan dat een leverancier voor een bepaalde tijd instaat voor de door de fabrikant gestelde verwachtingen van het geleverde product. ====Toelichting====In een garantie object wordt vastgelegd op welk onderdeel garantie gegeven wor
Gasmal Bij een emissie van een gevaarlijke stof kan het effectgebied worden weergeven met een vlak, de zogenaamde Gasmal. Bij een verwachte draaiing van de wind kun je weergeven wat het verwachte effectgebied gaat worden door deze mal te plaatsen met een tijdstip wanneer verwacht wordt dat het effectgebied zich verplaatst.
GDI-Architectuur Het deel van de overheidsarchitectuur dat de inrichting van de Gemeenschappelijke Digitale Infrastructuur (GDI) betreft en hiervoor richtinggevende afspraken, standaarden en generieke voorzieningen beschrijft. Het deel van de overheidsarchitectuur dat de inrichting van de Gemeenschappelijke Digitale Infrastructuur (GDI) betreft en hiervoor richtinggevende afspraken, standaarden en generieke voorzieningen beschrijft.
Gebeurtenis Iets dat binnen of buiten een organisatie is gebeurd en binnen die organisatie of daarbuiten gevolgen heeft.
Gebouw Bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. een onroerend goed dat binnen de organisatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden. Vrijstaande, overdekte en geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten toegankelijke [ruimte], die direct of indirect met de grond is verbonden. ====Definitie====Een gebouw is een in de werkelijkheid fysiek begrensd bouwwerk. ====Toelichting====De term ‘gebouw’ wordt in het dagelijks taalgebruik gebruikt als synoniem voor pand, maar wordt ook gebruikt om een cluster van aaneengesloten panden (
Gebruiker Iedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem. Iedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem.
Gegeven Weergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals g Weergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Weergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.
Gegevens Weergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals g Statische structurele elementen binnen een systeem. Objectief waarneembare neerslag of registratie van feiten op een bepaald medium, zodanig dat deze data uitgewisseld en voor langere tijd bewaard kunnen worden.
gegevensafnemer Een natuurlijke persoon of organisatie aan wie gegevens worden verstrekt.
gegevensbeheer Gegevensbeheer is gericht op het operationele beheer van een gegevensverzameling binnen een applicatie of specifieke context.
Gegevensbeschrijving Ook wel 'metagegeven': beschrijving van de inhoud van een gegeven.
gegevensbetrokkene De persoon op wie persoonsgegevens betrekking hebben.
Gegevensdienst (Uit DA DiDu) Bij de gegevensdiensten gaat het om rijksbreed generieke functionaliteit naast semantiek en vorm van de generieke gegevens zelf, zoals basisregistraties en rijksregistraties. Het gaat om gestructureerde data (gestructureerde databases, open
Gegevensmanagement Gegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren. Het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren.
Gegevensobject Samenhangende set gegevens die geautomatiseerd kan worden verwerkt.
Gegevensuitwisseling Het verstrekken aan en ontvangen van gegevens tussen (informatiesystemen van) overheidsorganisaties onderling en (informatiesystemen van) andere organisaties of personen. Het verstrekken aan en ontvangen van gegevens tussen (informatiesystemen van) overheidsorganisaties onderling en (informatiesystemen van) andere organisaties of personen.
gegevensverstrekker Een natuurlijke persoon of organisatie die gegevens verstrekt.
Geleverd advies Een beredeneerde aanbeveling (van een ketenpartner) om een bepaalde keuze te maken bij de behandeling van een aanvraag.
Gemeenschappelijk Gerelateerd aan meer dan 1 entiteit. Waar alle leden van een gemeenschap gebruik van kunnen maken of waar alle leden van een gemeenschap aan meedoen.
Gemeenschappelijk gegevensgebruik Gegevens worden in beginsel slechts eenmalig verzameld en vervolgens meervoudig bij uitvoering van verschillende wetten gebruikt.
Gemeente ====Definitie====Zelfstandig onderdeel van de staat, onder bestuur van een raad, een burgemeester en wethouders. ====Toelichting====Gemeente is naast een attribuut van adres of een eenheid (te bestempelen als referentiedata) ook een geografische afbak
GEMMA De GEMeentelijke ModelArchitectuur met een verzameling samenhangende kaders, richtlijnen, referentiemodellen en standaarden die gemeenten helpt bij het inrichten van hun IT-omgeving en processen.
Generiek Voor alle gevallen geldend, niet specifiek. IV functionaliteit, procesbeschrijving of component van toepassing op elke bedrijfsfunctie Voor alle gevallen geldend, niet specifiek.
generieke digitale infrastructuur De verzameling aan afspraken, standaarden en voorzieningen die overheidsorganisaties en dienstverleners met een publieke taak ondersteunt bij de inrichting van hun digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven en ook bij hun onderlinge digitale samenw Infrastructuur die niet organisatie-, sector- of domeinspecifiek is en die wordt begrensd door generieke functies.
Generieke functie Iets wat meerdere overheidsorganisaties moeten kunnen voor het uitvoeren van hun taken. Iets wat meerdere overheidsorganisaties moeten kunnen voor het uitvoeren van hun taken. Een functie die voor alle actoren herkenbaar, bruikbaar en binnen het eigen proces of activiteit inzetbaar is.
Geo-informatie Alle informatie-objecten die een plaatsgebonden kenmerk hebben: gegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak.
Geometrie ====Definitie====Een set aan afmetingen en / of onderlinge verhoudingen van een bepaald object of gebied. ====Toelichting====De geometrie klasse is een basisklasse om geometrische informatie op te slaan van objecten of gebieden. De geometrie klasse ka
Gerede twijfel Er is sprake van gerede twijfel bij een afnemer over de juistheid van een gegeven als voldaan wordt aan de volgende criteria: er is een sterk vermoeden dat een (authentiek) gegeven onjuist is, dat vermoeden is gebaseerd op kennis en kunde van de eigen pro
Gesloten Rijks Cloud (GRC) Een in eerste instantie gemeenschappelijke cloud die door de Rijksdienst in eigen beheer wordt ontwikkeld en geëxploiteerd en waaruit diensten worden aangeboden aan eindgebruikers die een werkrelatie met de Rijksdienst hebben.De GRC is in eerste instant
Getroffenenbeeld Een overzicht van doden, gewonden, geregistreerden bij vervoer en in opvang, geregistreerden PIN/informatieverzoek, geregistreerden Nafase.
gevaar Een mogelijke [dreiging].
Gevaarlijke stof Gevaarlijke stoffen zijn stoffen waarvan gebruik, transport of opslag risico’s met zich meebrengen. Deze risico’s kunnen zijn explosiegevaar, brand, giftigheid of radioactiviteit
Gewenste kwaliteit alle aspecten van gegevens die voor de afnemer van belang zijn, bijvoorbeeld actualiteit, juistheid of detail, op het niveau dat de afnemer verwacht. Dat kan leiden tot kwaliteit van het hoogste niveau of kwaliteit van het gegeven dat slechts indicatief i
Gezaghebbende bron Synoniem van Authentieke bron.
Gezamenlijk gegevensgebruik Gegevens worden in beginsel slechts eenmalig verzameld en vervolgens meervoudig bij de uitvoering van verschillende wetten gebruikt.
Gezondheidsrisico Welke capaciteit is nodig om de gezondheidsrisico’s goed te kunnen beperken. Kans op oververhitting bij een bepaald evenement.
Gezondheidsschade beperken van schadelijke effecten voor mens, dier en omgeving
GHOR Certificatie Certificatie is dé manier om zichtbaar te maken dat een zorg- of welzijnsorganisatie intern de zaken goed op orde heeft, dat de cliënt altijd centraal staat en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van het aanbod. Bovendien is het kwaliteitssysteem gebaseerd op de principes van ISO 9001. Voorbeelden zijn: HKZ-norm, ISO voor de zorg.
GIS Een Geografisch InformatieSysteem (meestal afgekort tot GIS) is een informatiesysteem waarmee (ruimtelijke) gegevens of informatie over geografische objecten, zogeheten geo-informatie kan worden opgeslagen, beheerd, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en
governance Het uitvoeren van beleid, controle, macht, regels en principes van organisaties.
grondwater Al het water dat zich onder het bodemoppervlak in de verzadigde zone bevindt en dat in direct contact met bodem of ondergrond staat.
Grootboekmutatie ====Definitie====De uit verschillende financiële boekingsgangen aangemaakte verantwoording naar het grootboek, uitgesplist naar grootboekrekening al of niet met debiteur.====Toelichting====Uit elke boeking met financiële gevolgen ontstaat een verantwo
Grootboekrekening ====Definitie====Een grootboekrekening bevat de stamgegevens voor de verdere rubricering van gelijke uitgaven- of inkomstenposten in het grootboek.====Toelichting====Een rubricering waarop conform de wettelijke normen de activa, passiva, verlies en wi
groteberichtenstandaard Uitwisseling van grote bestanden met uitwisseling van metagegevens (via een Digikoppeling/Edukoppeling-koppelvlak)
Handelend persoon Natuurlijke persoon die toegang vraagt tot digitale diensten.
Handelingsperspectief Een handelingsperspectief wordt opgenomen ten behoeve van zelfredzaamheid: wat kunnen de mensen zelf doen?
Handhaving Cluster van bedrijfsfuncties gericht op het vormen van een oordeel of het gedrag van burgers of bedrijven voldoet aan de daaraan gestelde eisen en het eventueel naar aanleiding daarvan nemen van interveniërende maatregelen.
Handhavingsverzoek Verzoek tot het doen naleven van wet- en regelgeving.
hellingspercentage Variabele binnen de Risico Index Natuurbranden (RIN). De hellingsgraad is gelijk aan het hoogteverschil Δh gedeeld door de horizontale afstand d (x 100% om dit alspercentage uit te drukken). Het hellingspercentage wordt bepaald door het hoogteverschil in combinatie met de afstand.
hemelwater Water uit neerslag zoals regen, sneeuw en hagel.
Herbezetting De brandweer gaat standaard met zes mensen in een blusvoertuig naar een brand.  Elke GRIP-fase kent een andere bezetting. Als het nodig is wordt er opgeschaald of afgeschaald. Als er onvoldoende bezetting is dan ga je herbezetten. Dit is een vervolgactie van restdekking.
Hergebruik Eigenschap van een object, zijnde een dienst, functionaliteit of informatie, die het mogelijk maakt hetzelfde object of een kopie daarvan door meerdere functies of taken te laten gebruiken.
HuidigeGebruiker ====Definitie ====Een huidige gebruiker is de relatie die gebruiker is van een eenheid. ====Toelichting ====Een huidige gebruiker kan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn die tot een bepaald moment nog gebruik maakt van de eenheid.
human-to-machine De gegevensuitwisseling tussen mens en een systeem.
Huurgeschil ====Definitie====Geschil tussen verhuurder en huurder betreffende huurrecht. ====Toelichting==== Als er een geschil is tussen huurder en verhuurder over de huurprijs kunnen deze terecht bij de Huurcommissie. De Huurcommissie kan onder meer uitspraken
HuurgeschilActie ====Definitie==== Acties behorende bij huurgeschil. ====Toelichting==== Tijdens een huurgeschil kan een kort geding worden gestart, en wordt later een uitspraak gedaan door de rechter. Ook kan een aanmaning worden gestuurd bij betaalachterstand. Deze
HuurgeschilUitspraak ====Definitie====De uitspraak door de huurcommissie bij een huurgeschil. ====Toelichting==== Deze klasse legt de uitspraak vast die gedaan wordt ten behoeve van het huurgeschil.
Huuropzegging ====Definitie==== Een huuropzegging is een verzameling van informatie rondom het proces van de huuropzegging door de huurder of andere gemachtigde die gericht zijn op het beeindigen van een huurovereenkomst en, indien beoogd, de verhuurbare eenheid gesch
Huurovereenkomst ====Definitie==== Een huurovereenkomst is een type overeenkomst waarmee de woningcorporatie tot wederopzegging, het recht aan één huurder (klant) geeft om één of meer verhuureenheden te gebruiken en waarmee een huurder zich verplicht tot een (periodieke)
Huurtoeslag ====Definitie==== Bijdrage van de rijksoverheid in de huur voor mensen die in een huurwoning wonen en die in verhouding tot hun inkomen te veel huur betalen. ====Toelichting==== De huurtoeslag wordt berekend over de netto huur plus de subsidiabele ser
I(nformatisering) -Landschap/Basis-kaart De  Basiskaart ( Informatisering Rijksdienst) bestaat uit lagen waaruit de informatievoorziening van het Rijk is opgebouwd. Deze lagen bestaan uit diensten, informatie, functionaliteit, voorzieningen en afspraken. Gezamenlijk gebruik of wel hergebruik sta
IAM Identity and Access Management (IAM) is vrij vertaald het beheer om er voor te zorgen dat de juiste "identiteiten" (denk daarbij vooral aan personen of computers), voor de juiste redenen en op het juiste moment toegang krijgen tot de juiste faciliteiten. Identity and Access Management (IAM) is vrij vertaald het beheer om er voor te zorgen dat de juiste "identiteiten" (denk daarbij vooral aan personen of computers), voor de juiste redenen en op het juiste moment toegang krijgen tot de juiste faciliteiten.
I-Atlas De bestuurlijke weergave van de Enterprise Architectuur Rijksdienst. De i-Atlas is gebaseerd op afgesproken beleid.
Identificatie Het bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen. Het bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen. Het bekend maken van de identiteit van personen, organisaties of IT-voorzieningen.
Identificatiegegevens Een verzameling gegevens aan de hand waarvan de identiteit van een persoon kan worden vastgesteld.
Identificatiemiddel Een materiële en/of immateriële eenheid die identificatiegegevens bevat waarmee de identiteit van een persoon is aan te tonen. Een materiële en/of immateriële eenheid die identificatiegegevens bevat waarmee de identiteit van een persoon is aan te tonen.
identifier Een label (meestal een string of tekst) waarmee je een entiteit aanduidt.
Identiteit Identiteit is de eenheid van wezen, volkomen overeenstemming en gelijkheid. Dat wat uniek of eigen is aan iets of iemand. Het kan daarbij gaan om zowel personen als organisaties of landen. De eenheid van wezen, volkomen overeenstemming en gelijkheid. Dat wat uniek of eigen is aan iets of iemand. Het kan daarbij gaan om zowel personen als organisaties of landen.
identiteitenbeheer Proces dat digitale identiteiten tot stand brengt (en onderhoudt/actualiseert) voor entiteiten.
Identity and Acces Management De beheersing van het identiteits vaststellingsproces en de toegangscontrole op strategisch en tactisch niveau.
identity and access management Het beheer om er voor te zorgen dat de juiste "identiteiten" (denk daarbij vooral aan personen of computers), voor de juiste redenen en op het juiste moment toegang krijgen tot de juiste faciliteiten.
Identitymanagement Alle systemen processen en technieken voor het beheer van elektronische identiteitsgegevens.
IMKL Register/informatiemodel voor Kabels, buizen en leidingen bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data.
IMROI/Objectinformatie Ter vervanging van de DBK combineert IMROI op een slimme manier gegevens die al beschikbaar zijn bij de overheden. Hiermee kan men onderweg naar het [incident] al een beeld vormen van de situatie en de [inzet].
In control statement Een verklaring dat de hoogste leiding ‘in control’ is. ‘In Control’ kan gedefinieerd worden als ‘de wijze van sturen, beheersen en toezicht houden, gericht op een effectieve en efficiënte realisatie van strategische en operationele doelstellingen alsmede
INC: Betalingsregelingen
INC: ExterneIncassos
Incassomachtiging ====Definitie====De door een debiteur afgegeven machtiging die het financiële bedrijf toestaat om bepaalde vorderingen automatisch te incasseren.====Toelichting====Indien een debiteur zijn vorderingen bij een financieel bedrijf via automatische incass
IncassoOpdracht ====Definitie====De incasso opdracht is het verzamelniveau voor het uitvoeren van incasso’s voor openstaande vorderingen.====Toelichting====Met name in het proces van het incasseren van de huren bij huurders wordt gebruikt gemaakt van automatische inc
Incident Het incident waarvoor inzet van [MATERIEEL] en/of [PERSONEEL] wordt gedaan op basis van [INZET BESLUIT] en waarvoor [SPECIALISME] nodig is. Wanneer een geregistreerde melding wordt doorgezet/uitgegeven aan een inzetbepalende medewerker spreken we over een incident. Het incident waarvoor [INZET] van [MATERIEEL] wordt gedaan op basis van [INZET BESLUIT] en waarvoor [SPECIALISME] nodig is.  Een opgetreden [RISICO] m.b.t veiligheid [VEILIGHEIDSRISICO]. Wanneer een geregistreerde [melding] wordt doorgezet/uitgegeven aan een inzetbepalende medewerker spreken we over een [incident].
Incidentlocatie locatie waar zich een [incident] voordoet.
Informatie Betekenisvolle gegevens. Gegevens waaraan ordening is toegekend. Synoniemen: betekenisvolle data, geordende gegevens Betekenisvolle gegevens.
Informatie-architectuur De inhoudelijke relaties en samenhang tussen toepassingen en gegevensverzamelingen onderling.
Informatiebehoefte De behoefte van een of meer gebruikers aan specifieke gegevens, informatie of [functionaliteit].
Informatiebehoefte Informeren over de dreiging en/of gevaren en de maatregelen die de overheid getroffen heeft. Het wegnemen of bijsturen van opvallende zaken in de communicatie uitingen, die de impact versterken (geruchten of indringende foto’s).
informatiebeveiliging Het proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen. Het proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid. De mate waarin de organisatie zich voor de informatievoorziening kan verlaten op een informatiesysteem. De betrouwbaarheid van een informatiesysteem is daarmee de verzamelterm voor de begrippen b Het proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen. Informatiebeveiliging is het geheel van preventieve, detectieve, repressieve en correctieve maatregelen alsmede procedures en processen die de beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit van alle vormen van informatie binnen een organisatie of een maatschappij garanderen, met als doel de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening te waarborgen en de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau te beperken.
Informatiebeveiligingsbeleid Het informatiebeveiligingsbeleid verbindt de bedrijfsdoelstellingen met beveiligingsdoelstellingen. Met de beveiligingsdoelstellingen geeft een organisatie aan op welke wijze – door het treffen van beveiligingsmaatregelen – de bedrijfsdoelstellingen nages
Informatiedomein Een informatiedomein is een groepering van bedrijfsobjecten.
Informatiehuishouding Het totaal aan regels en voorzieningen gericht op de informatiestromen en –opslag of archivering ter ondersteuning van de primaire processen. Het totaal aan regels en voorzieningen gericht op de informatiestromen en/op de opslag en/of archivering van informatie. Het totaal aan regels en voorzieningen gericht op de informatiestromen en –opslag of archivering ter ondersteuning van de primaire processen.
Informatiekundige visie Common Ground De visie die beschrijft welke informatiekundige veranderingen onder de noemer 'Common Ground' worden nagestreefd
Informatiemodel Gestructureerde beschrijving van de structuur, semantiek en de eigenschappen van informatie over dingen in de werkelijkheid.
Informatieobject ====Definitie====Geheel van gegevens met een eigen identiteit ongeacht zijn vorm, met de bijbehorende metadata ontvangen of opgemaakt door een relatie bij de uitvoering van taken.====Toelichting====Een informatieobject is een meer generieke term voor
Informatie-object Een op zichzelf staand geheel van gegevens met een eigen identiteit. Bijvoorbeeld: document, databasegegeven, emailbericht (met bijlagen), (zaak) dossier, internetsite (of een deel ervan),foto/afbeelding, geluidopname, wiki, blog enz. Een op zichzelf staand geheel van gegevens met een eigen identiteit.
informatiesysteem Een samenhangend geheel van gegevensverzamelingen en de daarbij behorende personen, procedures, processen en programmatuur alsmede de voor het informatiesysteem getroffen voorzieningen voor opslag, verwerking en communicatie. Een samenhangend geheel van gegevensverzamelingen en de daarbij behorende personen, procedures, processen en programmatuur alsmede de voor het informatiesysteem getroffen voorzieningen voor opslag, verwerking en communicatie. Het informatiesysteem is niet Een samenhangend geheel van gegevensverzamelingen en de daarbij behorende personen, procedures, processen en programmatuur alsmede de voor het informatiesysteem getroffen voorzieningen voor opslag, verwerking en communicatie. Een samenhangend geheel van gegevensverzamelingen en de daarbij behorende personen, procedures, processen en programmatuur alsmede de voor het informatiesysteem getroffen voorzieningen voor opslag, verwerking en communicatie.
informatievoorziening Het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op de informatiebehoefte van de organisatie. De informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op het invullen van de informatiebehoefte met gegevens en functionaliteit, zoals die volgt uit de bedrijfsprocessen van de organisatie.
Informatisering informatiseringUitleg: gebruik van ict om informatie op te slaan, te verwerken en te verspreidenMeer algemene term: informatievoorzieningZie ook: automatisering, Gevonden op http://www.thesauruszorgenwelzijn.nl/informatisering.htmInformatiseringHet i
Informatiseringsdienst Een afgebakende prestatie van een persoon of organisatie (de dienstverlener), met behulp van een informatiesysteem, die voorziet in een behoefte aan informatie vanuit haar omgeving (de afnemers).
Informatiseringsdomein Afgebakend gebied van samenhangende informatiseringsdiensten, waarvoor één functionaris de bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt voor de inrichting.De Rijksdienst hanteert de volgende indeling:*Informatiseringsdomein algemeen generiek: omvat informa
Infrastructuur Een infrastructuur is het geheel van voorzieningen dat nodig is om een land of organisatie, zoals een bedrijf of een instelling, goed te laten functioneren. Zoals internet. Onder infrastructuur wordt hier verstaan, het geheel van voorzieningen dat nodig is om de informatievoorziening van de Rijksdienst goed te laten functioneren. Deze voorzieningen hebben de volgende basiskenmerken:*ze zijn tot op zekere hoogte blijvend of Het geheel van voorzieningen dat nodig is om een land of organisatie, zoals een bedrijf of een instelling, goed te laten functioneren.
Inhuur (publiekrechtelijke) overeenkomst tussen een persoon en een werkgever om werkzaamheden te verrichten tegen bepaalde voorwaarden.Let wel: inhuur is niet hetzelfde als een vrijwilliger in kader van brandweer (die hebben een aanstelling).
Inkomen ====Definitie====Voor de relatie vastgelegde inkomens informatie. ====Toelichting====Kan bruto of netto maand of jaar inkomens bevatten alsook de inkomensbron. Bijvoorbeeld: Uitkering of Werk.
Inkomende betaling inkomende geldelijke transactie (van crediteur) waar een levering van een [product/dienst] van de [veiligheidsregio] tegenover staat.
Inkomende post Het overzichtelijk registreren van toegezonden materiaal, zoals brieven, post- en poststukken, vanuit de [klant] naar de [veiligheidsregio].
Inkoopfactuur ====Definitie====Een inkoopfactuur is een document dat de betalingsverplichting van het financiële bedrijf aan een crediteur weergeeft. Indien het bedrag negatief is dan spreekt men van een creditfactuur.====Toelichting====Crediteuren versturen inkoop
Inkoopfactuurregel ====Definitie====De uitsplitsing van een creditfactuur in de verschillende onderdelen die op de inkoopfactuur in rekening worden gebracht.====Toelichting====Het totaal van een creditfactuur is doorgaans verbijzonderd naar een of meerdere geleverde pro
Inkoopopdracht ====Definitie====Een opdracht voor het leveren van een product of dienst door een crediteur.====Toelichting====Voor bepaalde producten of diensten die door leveranciers moeten worden uitgevoerd zal er eerst een opdracht moeten worden verstrekt. Door d
InkoopopdrachtRegel ====Definitie==== De verdeling van een inkoopopdracht in een of meerdere deelopdrachten.====Toelichting====Een inkoopopdracht kan worden verdeeld over meerdere deelopdrachten, bijvoorbeeld als een opdracht in verschillende delen op verschillende tijde
Inkoopverplichting Een contractuele afspraak waar een geldbedrag tegenover staat die door de organisatie aan een debiteur moet worden betaald.
Inmelding Na alarmering voor het eerst melden bij de meldkamer dat je op pad gaat of niet op pad gaat of dat er een bijalarmering nodig is, dit kan digitaal of mondeling. Dit gebeurt door de eenheid of functionaris en kan voor een verandering van status zorgen. Na deze stap volgt gebruikelijk de statusmelding: ter plaatse.
Inschaling de schaal die is overeengekomen binnen de aanstelling die een persoon heeft.
Inschrijving De registratie voor deelname aan een opleiding. ====Definitie====Een inschrijving is een overeenkomst tussen een woningzoekende en een woonruimteverdeler waarbij men in aanmerking kan komen voor beschikbare woningen.====Toelichting====Voor het aangaan van een inschirjving moeten vaak inschrijfkoste
Inspectierapport ====Definitie====Een door een inspecteur opgesteld rapport naar aanleiding van een inspectie (voor- en/of eind-inspectie) ten gevolge van een mutatie of een reparatieverzoek (inspectie reparatiemelding). ====Toelichting====Tijdens een (eind-)inspectie
Instrueren (melder)/gealarmeerden de centralist meldkamer instrueert de melder over eventueel te ondernemen handelingen.
Integraal een benadering waarbij bijvoorbeeld organisatie, beleid, architectuur, processen gegevensbeheer, en producten onderling verbonden en afgestemd zijn.
integriteit De mate waarin de inhoud van een bericht of gegeven gegarandeerd kan worden.
Interactie Interactie in de context van overheidsdienstverlening betreft de (digitale) gegevensuitwisseling en wisselwerking tussen burgers en bedrijven en de overheid(sorganisaties). Interactie in de context van overheidsdienstverlening betreft de (digitale) gegevensuitwisseling en wisselwerking tussen burgers en bedrijven en de overheid(sorganisaties).
interactiepatroon Vormen van berichtuitwisseling tussen twee partijen.
Interface In de informatica is een interface een gedeelde grens waarover twee of meer afzonderlijke componenten van een computersysteem informatie uitwisselen. De uitwisseling kan plaatsvinden tussen software, computerhardware, randapparatuur, mensen en combinaties
intermediair Actor of applicatie die bemiddelt tussen aanbieders en afnemers Een partij in de keten die berichten doorstuurt naar de volgende schakel in de keten.
Interne audit Tenminste eenmaal per jaar worden alle onderdelen van het kwaliteitsmanagementsysteem intern ge-audit. Het auditschema wordt opgesteld door de beleidsmedewerker met aandachtsgebied kwaliteit en geeft aan in welke maand de audit plaatsvindt en de te auditen onderdelen. Het schema gaat ter beoordeling naar het afdelingshoofd en wordt bij goedkeuring geaccordeerd. De audit vindt plaats aan de hand van interviews met de medewerkers en het afdelingshoofd. Afwijkingen worden met de verantwoordelijken besproken en vastgelegd.
Interoperabiliteit Interoperabiliteit is het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving Het vermogen van de RD-organisaties (en hun functies, processen en systemen) om effectief en efficiënt diensten (waaronder informatie) te delen met de omgeving. Synoniem: Uitwisselbaarheid Het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving. Het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving.
Inzet inzet van [MATERIEEL] en/of [PERSONEEL] van [ORGANISATIE] in te zetten bij [INCIDENT].
Inzetbehoefte Een inzetbehoefte is in termen van GMS niet gelijk aan een ‘inzetvoorstel’. Een inzetbehoefte is de slagkracht die nodig is voor het efficiënt en effectief kunnen bestrijden van een bepaald incidenttype, uitgedrukt in soorten en aantallen eenheden en functionarissen (materieel).
Inzetbepaling [Inzetvoorstel] samen met [inzetbehoefte] vormen inzetbepaling. Dit is geen registratie.
Inzetgebied ntb
Inzetplanning De verzameling van in tijd geplande capaciteit van [medewerkers]. het inzetplan geeft inzicht in de volgende elementen: wie, wat, waar, wanneer, waarmee.Dit is geen vaste registratie.Context: In de praktijk is dit het ter plaatse van het incident maken van een inzet plan voor de beschikbare mensen en middelen voor dat specifieke incident.
Inzetvoorstel/berekening Een inzetvoorstel is een vertaling van de inzetbehoefte naar minimaal voertuignummer(s),ploeg(en) of personen en eventueel functionarissen, instantie(s) en materieel. Uit hetinzetvoorstel volgt weer een alarmeringsvoorstel dat bestaat uit de P2000-codes. Snelheid is bepalend.
IST De huidige situatie waarin de organisatie zich bevindt.
I-Strategie Met de I-strategie wordt beoogd een rijksbrede informatie-infrastructuur (I-infrastructuur) te ontwikkelen. De i-Strategie is gericht op de herinrichting van de I-infrastructuur. ‘De herinrichting van de I-infrastructuur zal in eerste instantie zijn geri
IT systeem een eenheid van software en/of hardware.
IT-governance Het geheel van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden m.b.t. IT- aspecten en de toedeling daarvan ter ondersteuning van de besluitvorming, sturing en beheersing van de kosten en prestaties.
Jaarverslag een jaarrekening is een rapport waarin de financiele ontwikkelingen en de huidige financiele situatie van een onderneming is weegeven. Iedere onderneming in Nederland die is iingeschreven bij de Kvk, is verplicht ieder jaar een jaarrekening openbaar te maken.
JFTB In de CAR-UWO is geregeld dat jaarlijks de fysieke conditie van de medewerker moet worden getoetst. De Jaarlijkse Fysieke Test Brandweer is een jaarlijkse conditietest die een [werknemer]  met goed [resultaat]  af moet leggen.
Journaalpost de vastlegging van een financiële gebeurtenis in gestandaardiseerde vorm waarbij wordt aangegeven welke grootboekrekeningen voor welk bedrag debet en welke grootboekrekeningen voor welk bedrag credit geboekt moeten worden.
JSON JavaScript Object Notation (JSON) is een lichtgewicht, op tekst gebaseerd, taalonafhankelijk gegevensuitwisselingsformaat.
Juistheid De mate waarin gegevens de echte waarde goed weergeven.
KadasterPerceel ====Definitie====Een perceel is een stuk grond waarop vastgoed ontwikkeld kan worden / is.====Toelichting==== Link met Kadaster
Kanaal Communicatiekanaal dat bij de dienstverlening wordt gebruikt. Elk kanaal kent verschillende vormen waarin informatie kan worden gedeeld. Communicatiekanaal dat bij de dienstverlening wordt gebruikt. Elk kanaal kent verschillende vormen waarin informatie kan worden gedeeld.
Kandidaat ====Definitie====Een kandidaat is een woningzoekende die na het toepassen van de spelregels in aanmerking kan komen voor een woning.====Toelichting====Niet alle woningzoekenden die een reactie plaatsen komen uiteindelijk in aanmerking voor de eenheid.
Kennisbank Een gespecialiseerde databank voor de opslag en het beheer van `kennis`.
Kennisdocument Een kennisdocument fysieke veiligheid bevat door experts gevalideerde kennis, best practices en afspraken relevant voor de werkwijze van en samenwerking tussen publieke hulpverleningsdiensten, beleidsmakers en andere belanghebbenden en legt hiermee de gedragen zienswijze en/of professionele standaarden vast.
Kennismodel Beschrijving van architectuurobjecten en hun onderlinge samenhang met behulp van concepten uit de ArchiMate architectuurbeschrijvingstaal
Kerndepartement Een onderdeel van de Rijksdienst, verantwoordelijk voor de beleidsvorming, beleidsevaluatie, wet en regelgeving, externe voorlichting en het Bestuurlijk Toezicht op één of meerdere beleidsterreinen. Synoniem: Beleidsdepartement
Kernregistratie Een door een organisatie tot bronregistratie benoemde registratie. Kernregistraties zijn bronregistraties.
Kerntaken Kerntaken zijn taken binnen kritische bedrijfsprocessen die om wettelijke, politieke, juridische, beveiligings- of andere redenen altijd in eigen beheer moeten worden uitgevoerd.
Kernwaarde Fundamentele overtuigingen, gebaseerd op maatschappelijke waarden, waar overheidsdienstverlening aan moet voldoen.
Kernwaarde van Dienstverlening NORA Kernwaarden zijn fundamentele overtuigingen, gebaseerd op maatschappelijke waarden, waar overheidsdienstverlening aan moet voldoen.
keten Een samenwerkingsverband tussen organisaties die naast hun eigen doelstellingen, één of meer gemeenschappelijk gekozen (of door de politiek opgelegde) doelstellingen nastreven. Deze ketenpartners zijn zelfstandig, maar zijn ook afhankelijk van elkaar waar het gaat om het bereiken van de gezamenlijke doelstellingen.
ketendomein Een groepering van ketenprocessen die thematisch/inhoudelijk samenhangen.
Ketenpartner Een natuurlijk persoon of een organisatie die een bepaalde rol heeft binnen een keten(samenwerking). Een [niet-natuurlijk persoon] met een specifieke [rol] binnen de veiligheidsketen. Dit kan een [Relatie] zijn.Toelichting GHOR (PURA): partners binnen het domein van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Degeijkte partners zijn gemeenten, brandweer en politie, maar natuurlijk ook waterschappen,nutsbedrijven, etc. etc.
Keuring (PPMO) Het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) is de periodieke medische keuring voor medewerkers in de repressieve dienst van de brandweer. De PPMO brandweerkeuring is een gezondheidsinstrument dat wordt ingezet voor het vaststellen van en monitoren van de gezondheid met betrekking tot het uitvoeren van het werk. Het onderzoek bestaat uit een signaalvragenlijst, enkele biometrische testen en twee fysieke testen: de functionele brandbestrijdingstest en de traplooptest.
Klantbeeld Een overzicht van de voorkeuren en behoeften van de klant op basis van geagregeerde klancontactinformatie Een volledig overzicht van de informatie die beschikbaar is over klanten. Een overzicht van de voorkeuren en behoeften van de klant op basis van geagregeerde klancontactinformatie
klimaatadaptatie Klimaatadaptatie is het proces waardoor samenlevingen de kwetsbaarheid voor klimaatverandering verminderen of waardoor zij profiteren van de kansen die een veranderend klimaat biedt.
klimaatneutraal Een waterschap is klimaatneutraal als de totale hoeveelheid van alle binnen het waterschap vrijkomende broeikasgassen (naast CO2-emissies door energieproductie ook emissies van andere broeikasgassen), even groot is als de vermeden emissies o.a. door de binnen het waterschap opgewekte duurzame energie maar óók bijvoorbeeld CO2-opslag, etc.
klimaatverandering De verandering van het gemiddelde weertype of klimaat over een bepaalde periode. De verandering manifesteert zich het duidelijkst in een stijging of daling van de gemiddelde temperatuur en de gemiddelde hoeveelheid neerslag op aarde.
KMT: Kwaliteitsmetingsresultaten
KMT: Kwaliteitsmetingsverzoeken
KMT: Onderzoeksopdrachten
KMT: Onderzoeksresultaten
knooppunt een voorziening of organisatie die het afnemers makkelijk maakt aan te sluiten op beschikbare gegevensbronnen, waaronder de basisregistraties. Een voorziening of organisatie die het afnemers makkelijk maakt aan te sluiten op beschikbare gegevensbronnen, waaronder de basisregistraties. Een voorziening of organisatie die het afnemers makkelijk maakt aan te sluiten op beschikbare gegevensbronnen.
Koopovereenkomst ====Definitie==== Een koopovereenkomst is een type overeenkomst waarmee de woningcorporatie zich verplicht het eigendomsrecht van een of meer Verhuureenheden binnen een overeengekomen periode over te dragen aan een koper (klant) en waarmee de koper zich
koppelvlak Interface, die volgens een bepaalde standaard de uitwisseling van gegevens tussen informatiesystemen verzorgt. Het aanleverende systeem is verantwoordelijk voor de vertaling van gegevens naar die standaard. Het afnemende systeem zorgt voor omzetting naar Een interface die uitwisseling van gegevens tussen informatiesystemen verzorgt.
koppelvlakstandaard Standaard die beschrijft hoe gegevensuitwisseling op een koppelvlak moet verlopen.
Kostenplaats een afgebakende eenheid waaraan kosten kunnen worden toegerekend.
Kritiek (informatie)systeem Een (informatie)systeem is kritiek wanneer bij het falen van het systeem de uitvoering van een kerntaak of kernproces niet langer kan worden gegarandeerd of een te beschermen belang van de betreffende overheidsorganisatie(s) niet langer kan worden bescher
kritieke prestatie-indicator De indicator is een norm die aangeeft hoe de voortgang is van de realisatie van de bijbehorende doelstelling.
kritieke succesfactor Kenmerk dat essentieel is voor het realiseren van de organisatiedoelen. KPI's worden gebruikt om de resultaten van elke KSF te meten.
Kwalificatie Specifieke eis waar een persoon met een aanstelling in een functie aan moet voldoen.
Kwalificatiedossier Beschrijving van de competenties waaraan een beginnend beroepsbeoefenaar moet voldoen. Het onderwijs en de proeve van bekwaamheid zijn op dit dossier gebaseerd.
Kwaliteitscriteria Criteria aan de hand waarvan de kwaliteit van de dienstverlening en van het dienstverleningsproces kunnen worden gemeten en waardoor als gevolg van het beschikbaar komen van meetresultaten de processen van de organisatie stuurbaar worden.
Kwaliteitsdoel NORA Kwaliteitsdoelen beschrijven de gewenste kenmerken van overheidsdienstverlening vanuit het perspectief van de wensen van de samenleving, de burgers en bedrijven (het wat). Gewenste kenmerken van overheidsdienstverlening vanuit het perspectief van de wensen van de samenleving, de burgers en bedrijven (het wat)
Kwaliteitsmetingsresultaat ====Definitie====Het resultaat van de meting van de kwaliteit van naar aanleiding van een kwaliteitsmetingverzoek geanalyseerd door BP kwaliteitsanalyse.====Toelichting====Op basis van de antwoorden van de relatie is een analyse uitgevoerd. Het result
Kwaliteitsmetingsverzoek ====Definitie====Het verzoek voor het meten van de kwaliteit voor een afgeronde zaak, proces of als . ====Toelichting====De corporatie wil op meerdere momenten in de gehele dienstverlening aan relaties een kwaliteitsmeting kunnen uitvoeren om de ervar
Kwetsbaar object risicoanalyse van objecten met bovengemiddeld risico: a. woningen, woonschepen en woonwagens, niet zijnde woningen, woonschepen of woonwagens die aangemerkt worden als beperkt kwetsbare objecten. Dit zijn: verspreid liggende woningen, woonschepen en woonwagens van derden met een dichtheid van maximaal twee woningen, woonschepen of woonwagens per hectare, en dienst- en bedrijfswoningen van derden;b. gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, zoals:ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen; scholen; gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van minderjarigen.c. gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig zijn, waartoe in ieder geval behoren:kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1500 m2 per object; complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk bruto vloeroppervlak meer dan 1000 m2 bedraagt en winkels met een totaal bruto vloeroppervlak van meer dan 2000 m2 per winkel, voorzover in die complexen of in die winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd.d. kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen.
Kwetsbaar object risicoanalyse van objecten met bovengemiddeld risico: a. woningen, woonschepen en woonwagens, niet zijnde woningen, woonschepen of woonwagens die aangemerkt worden als beperkt kwetsbare objecten. Dit zijn: verspreid liggende woningen, woonschepen en woonwagens van derden met een dichtheid van maximaal twee woningen, woonschepen of woonwagens per hectare, en dienst- en bedrijfswoningen van derden.b. gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, zoals:ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen; scholen; gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van minderjarigen.c. gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig zijn, waartoe in ieder geval behoren:kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1500 m2 per object; complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk bruto vloeroppervlak meer dan 1000 m2 bedraagt en winkels met een totaal bruto vloeroppervlak van meer dan 2000 m2 per winkel, voorzover in die complexen of in die winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd.d. kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen;
Landelijke gegevens Die gegevens die in één van de landelijke basisregistraties zijn opgeslagen.
leefomgeving De leefomgeving bevat bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel erfgoed, werelderfgoed.
Leerovereenkomst De overeenkomst die wordt afgesloten tussen de werkgever, de lerende en het opleidingsinstituut waarin de verantwoordelijkheden van deze partijen beschreven staan.
Lening ====Definitie====Lening is de registratie van een recht en verplichting die ontstaat bij het lenen van geld tussen partijen.====Toelichting====De corporatie kan zowel leningen verstrekken als ontvangen. De registratie is van belang voor onder andere v
Leverancier een [niet-natuurlijk persoon] die een [product/dienst] levert aan de [veiligheidsregio]
Leveringsvoorwaarden De op schrift gestelde voorwaarden op basis waarvan standaard de levering van diensten plaatsvindt. De op schrift gestelde voorwaarden op basis waarvan standaard de levering van diensten plaatsvindt.
Locatie De geografische positie en de vorm (geometrie), of een kenmerk waarvan elders de vorm en de positie bekend is.
Logboek inzetverslag op functionarisniveau welke besluiten zijn genomen en de redenen waarom, en een tijdlijn die wordt samengesteld van het incident.
Logisch informatie- of gegevensmodel Een van de vier typen modellen zoals gedefinieerd in het MIM.
logistieke dienstverlener Een organisatie die faciliteert bij de verzending en ontvangst van berichten.
Lokale gegevens Die gegevens die binnen één overheidsorganisatie gebruikt en beheerd worden. Die gegevens die binnen één overheidsorganisatie gebruikt en beheerd worden.
maatschappelijke meerwaarde Maatschappelijke meerwaarde gaat voorbij aan de financiële en de gebruikerswaarde van een gebouw en beschrijft juist de ruimtelijke en sociale waarde voor de omgeving. Die meerwaarde ontstaat door verder te kijken dan de waarde die het vastgoed zelf heeft als publieke of maatschappelijke functie.
machine-to-machine De gegevensuitwisseling tussen systemen onderling zonder menselijke tussenkomst.
machtiging Een herroepbare bevoegdheid die een vertegenwoordigde verleent aan een andere partij (de gemachtigde) om in naam van eerstgenoemde rechtshandelingen te verrichten.
Managementinformatie Managementinformatie bestaat uit de (bewerkte) gegevens die de leiding nodig heeft voor de besturing en beheersing van de organisatie alsmede de (bewerkte) gegevens die de leiding nodig heeft om verantwoording over haar functioneren af te leggen. In het kort gaat het dus om stuur- en verantwoordingsinformatie.
mandaat De bevoegdheid om in naam van een ander te handelen en gegevens te verwerken, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid.
Mandaatregeling is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid.
mandatering Het leggen door de dienstafnemer van een relatie tussen een dienst en een dienstverlener, opdat de dienstverlener voor deze dienst namens de dienstafnemer kan optreden.
mandateringsregister Een systeem waarin mandaten kunnen worden beheerd.
Marktwaarde ====Definitie====De marktwaarde in verhuurde staat (MVS) van een eenheid conform de uitgangspunten van AW en WSW (Handboek MVS) van een bepaald verslagjaar. ====Toelichting====Autoriteit Woningcorporaties en WSW hebben een gezamenlijk beoordelingskade
Materiaal De grondstoffen die aanwezig zijn binnen de [veiligheidsregio] en [IN(ge)ZET] dienen te worden vanaf [LOCATIE] bij een [INCIDENT] op basis van [INZET BESLUIT] en conform het [DEKKINGSPLAN]  , bijv. blusmateriaal, voorlichtingsmateriaal, kleding (het uitgeven van dienstkleding aan [medewerkers] van de [veiligheidsregio].
Materieel Het gaat hierbij om het middel behorend bij het [SPECIALISME] dat moet worden [IN(ge)ZET] vanaf [LOCATIE] bij een [INCIDENT] op basis van [INZET BESLUIT] en conform het [DEKKINGSPLAN]. Het gaat hier met name om 'rollend materieel bijvoorbeeld voertuigen of ademlucht waarbij samengeperste zuivere lucht, geschikt voor gebruik in een ademluchttoestel. Dit [materieel] wordt gebruikt bij [inzet] door de [veiligheidsregio], specifiek de brandweer. Ander materieel is meetapparatuur of redgereedschap.
Materieel spreidingsplan plan waarin de spreiding en beschikbaarheid van verschillend [materieel], waaronder voertuigensoorten,  staat beschreven ten behoeve van bedrijfsvoering of grootschalige incidentbestrijding.
Medewerker Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van de organisatie. Is een [PERSOON] met een [AANSTELLING] bij een [WERKGEVER] ====Definitie====De medewerker is een persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst of dienstverleningsovereenkomst bij een werkgever werkzaam is.====Toelichting====De arbeidsovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zic
Medewerkerrol ====Definitie====De medewerkersrol beschijft de extra werkzaamheden die een werknemer uitvoert.====Toelichting====Een medewerkers rol bekleed iemand naast de personele functie en zijn niet full-time.Medewerkersrollen kunnen tijdelijk zijn en worden d
Meetplan Een beschrijving van de meetplanorganisatie inclusief uitrusting en procedures voor het uitvoeren van metingen om het effectgebied te bepalen.
Melder Is de [NATUURLIJK PERSOON] of het [APPARAAT]  die de melding kenbaar maakt bij de [meldkamer].
Melding een mededeling aan de veiligheidsregio door een [natuurlijk persoon] of een [niet-natuurlijk persoon]. Is een kenbaar gemaakte gebeurtenis aan een [meldkamer] of aan een instantie die gedelegeerd registreert t.b.v. een [meldkamer].
Melding Mededeling aan het bevoegde gezag dat een activiteit uitgeoefend gaat worden in de fysieke leefomgeving.Bron: Omgevingswet, art. 4.4. Defintie ontleend aan Kenniscentrum Infomil.
Metagegevens Gegevens die context, inhoud, structuur en vorm van informatie en het beheer ervan door de tijd heen beschrijven. Gegevens die nodig zijn voor ontsluiting en beheer van andere gegevens. Alternatief: Gegevens die context, inhoud en structuur van records en hun beheer door de tijd heen beschrijven. Gegevens die context, inhoud, structuur en vorm van informatie en het beheer ervan door de tijd heen beschrijven.
Metamodel Informatiemodellering Metamodel voor het maken van informatiemodellen.
Meteo gegevens Voor zes dagen terug in de tijd per dag de min en max relatieve luchtvochtigheid en temperatuur tevens op de dag zelf, voor het bepalen van droogte vegetatie. Voor de komende zes uur per uur windsnelheid en windrichting.
Microservice Een variant van de SOA-architectuurstijl waarin applicaties bestaan uit los gekoppelde, fijnmazige services die communiceren via lichtgewicht protocollen.
microverontreiniging Een kwantitatief geringe verontreiniging, die echter vanwege de schadelijke eigenschappen ongewenst is.
Middelenuitgever Partij die zorgdraagt voor de uitgifte van erkende identificatiemiddelen aan natuurlijke personen, rechtspersonen of ondernemingen.
Model van begrippen Een van de vier typen modellen zoals gedefinieerd in het MIM.
namespace Een mechanisme dat in veel computertalen de mogelijkheid biedt om namen van variabelen, constanten en functies (identifiers) zodanig te groeperen dat ze binnen verschillende contexten een (volstrekt) afzonderlijke betekenis en werking krijgen.
Natura2000 Een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de EU. Dit netwerk vormt de hoeksteen van het EU-beleid voor het behoud en herstel van de biodiversiteit.
Natuurlijk persoon Een mens van vlees en bloed. Een mens van vlees en bloed. Een individueel menselijk wezen en subject van rechten en drager van plichten.
NatuurlijkPersoon ====Definitie====Een natuurlijk persoon is per definitie een mens van vlees en bloed, met een identiteit (naam en voornamen), afstamming (al dan niet bekend of puur juridisch), geboorteplaats en –datum. ====Toelichting====Een natuurlijk persoon is een
Natuurlijk-persoon een volgens de wet natuurlijk persoon.
Nazorgprotocol Geneeskundig onderzoek bij rampen. De GGD doet nazorg voor eigen sleutelfunctionarissen, bijv. psychososiale hulpverlening voor eigen hulpverlener. De aansturing ligt bij de GGD.
netcentrisch werken Werkwijze waarbij alle crisisfunctionarissen van de verschillende crisispartners samenwerken om een crisis te bestrijden.
Netwerkinfrastructuur Het samenstel van voorzieningen voor data-overdracht tussen 2 of meer apparaten
Niet-natuurlijk persoon Een rechtspersoon of een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid. Een rechtspersoon of een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid. Een rechtspersoon òf een samenwerkingsverband.
niet-transparante intermediair Een intermediair die berichten doorstuurt door iets aan het bericht (of berichtheader) te wijzigen of de gegevens op een andere wijze dan het bericht aan ontvanger beschikbaar stelt waarbij de intermediair zaken zoals berichtintegriteit, onweerlegbaarheid en vertrouwelijkheid al verwerkt heeft.
NORA Nederlandse Overheid Referentie Architectuur.
NORA-conformiteit De mate aan waarin een (geplande) dienst inclusief de onderliggende processen en systemen) aantoonbaar voldoet (of gaat voldoen) aan de NORA-principes
NORA-principe Een kenmerk waaraan een dienst (geleverd door de overheid) geacht wordt te voldoen, om de interoperabiliteit van die dienst te vergroten.
Notificatie De door een aanbieder aan afnemers verstrekte gegevens over binnen zijn domein plaatsgevonden gebeurtenissen
Oefening Een oefening is een leeractiviteit waar de deelnemer actief met de kennis of vaardigheid aan de slag gaat om het actief te verwerken, toe te passen, te automatiseren of erop te reflecteren.
Offerte ====Definitie====Prijsopgave voor een te leveren product of dienst====Toelichting==== Een opdrachtgever (bijv. de corporatie of een onderhoudsbedrijf) kan aan een of meerdere (potentiële) opdrachtnemers vragen een offerte uit te brengen voor het lever
Offerteregel ====Definitie==== Detailregel van een offerte: een gespecificeerde prijsopgave voor een te leveren product of dienst.====Toelichting====Een opdrachtgever (bijv. de corporatie of een onderhoudsbedrijf) kan aan een of meerdere (potentiële) opdrachtnemer
OHD: AfspraakOpties
OHD: Afspraken
OHD: BouwkundigElementen
OHD: CollectiefObjecten
OHD: Inkoopfacturen
OHD: Inspectierapporten
OHD: Offertes
OHD: Onderhoudsorders
OHD: Onderhoudsverzoeken
Omgevingsbeeld Een omgevingsbeeld bestaat uit: o Informatiebehoefte (Welke vragen leven er? Welke geruchten doen de ronde?); o Schadebeperking (Vertoond gedrag, hulpvraag, zelfredzaamheid);o Betekenisgeving (Hoe wordt het incident buiten geduid?). Naar aanleiding van het omgevingsbeeld wordt een omgevingsanalyse en een adviesrapport opgesteld, op basis waarvan cmmunicatiemiddelen en -activiteiten worden ontwikkeld (geproduceed) en ingezet. Dit wordt ook omschreven als de 'ogen en oren' voor de communicatieadviseur ROT en/of het hoofd taakorganisatie Communicatie.
Omgevingsplan Bron: Omgevingswet, art. 2.4 Definitie: Visie Digitaal Stelsel Omgevingswet 2024, par. 4.3; 10-11-2016 Letterlijke tekst art. 2.4: "De gemeenteraad stelt voor het gehele grondgebied van de gemeente één omgevingsplan vast waarin regels over de fysieke leefomgeving worden opgenomen." Artikel 4.2.1 voegt daaraan toe: "Het omgevingsplan bevat voor het gehele grondgebied van de gemeente een evenwichtige toedeling van functies aan locaties en andere regels die met het oog daarop nodig zijn."
Omgevingsvisie Een beschrijving van de hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, van de voorgenomen ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming en het behoud van het grondgebied en van de hoofdzaken van het voor de fysieke leefomgeving te voeren integrale beleid.
Onderhoudsbesteding ====Definitie====Een Onderhoudsbesteding geeft informatie over de besteding van middelen en tijd betreffende de uitvoering van een Onderhoudstaak. ====Toelichting====Onderhoudsbestedingen worden vastgelegd door de uitvoerende(n) van de werkzaamheden.
Onderhoudsleverancier ====Definitie====De onderhoudsleverancier is een speciale rechtspersoon waarmee onderhoudscontracten zijn afgesproken.====Toelichting====De onderhoudsleverancier. ====Voorbeelden====Leverancier of aannemer.
Onderhoudsorder ====Definitie====Een onderhoudsorder is een opdracht tot het uitvoeren van reparatie- of onderhoudswerkzaamheden, of een opdracht tot het uitvoeren van een inspectie aan het bezit van een woningcorporatie of andere vastgoedbeheerder, waarmee een onderhou
Onderhoudsovereenkomst ====Definitie====Een onderhoudsovereenkomst is een type overeenkomst waarin de corporatie afspraken met een leverancier heeft vastgelegd over het onderhoud aan (delen van) een eenheid. ====Toelichting==== In de onderhoudsovereenkomst wordt vastgelegd
Onderhoudstaak ====Definitie====Een onderhoudstaak is een specifieke verrichting die uitgevoerd wordt door een uitvoerende met een bepaald specialisme.====Toelichting====Een Onderhoudstaak wordt gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden en kan heel gedetailleerd
Onderhoudstaakvoorcalculatie ====Definitie====De voorgecalculeerde kosten voor de uitvoering van een onderhoudstaak.====Toelichting====OnderhoudstaakVoorcalculatie bevat informatie over de te verwachte prijs van een onderhoudstaak. <br />Per soort besteding (werktijd, reistijd,
Onderhoudsverzoek ====Definitie====Een onderhoudsverzoek is een melding van een gebrek of gewenste verbetering die kan leiden tot een opdracht tot het uitvoeren van een inspectie, of direct tot het uitvoeren van reparatie- of onderhoudswerkzaamheden aan het vastgoed in be
Onderhoudsverzoekverrekening ====Definitie====De verrekening van de kosten van het onderhoudsverzoek met de melder.====Toelichting====Een huurder kan een melding doen van een defect waarvoor een deel van de kosten met de huurder verrekend worden. De verrekening kan betrekking heb
Ondersteunende bedrijfsvoering De sturing en beheersing van de primaire en ondersteunende processen gericht op het realiseren van taken en doelen van een ministerie.
Ondersteunende functie Functie die een primaire functie faciliteert. Bij de Rijksdienst bekend als PIOFACH of COPAFIJTH functie. De ondersteunende functie levert geen directe toegevoegde waarde aan de omgeving zoals de primaire functies. Wel heeft indirect toegevoegde waarde do
Onderverhuur ====Definitie==== De vastlegging van de aanvraag voor onderverhuur en de toekenning.====Toelichting==== Een huurder mag in bepaalde gevallen de woning onderverhuren. Hiervoor wordt een aanvraag ingediend bij de corporatie.====Toepasbaar voor====Ond
Onderwijsmateriaal Materiaal dat gebruikt wordt bij het overdragen of toetsen van kennis en competenties (lespakket).
Onderzoeksopdracht ====Definitie====Opdracht voor uitvoeren van een specifieke kwaliteitsmeting bij een relatie aan de hand van een vastgestelde vragenlijst.====Toelichting====Aan het onderzoeksbureau wordt expliciet aangeven bij welke relatie een kwaliteitsmeting moet
Onderzoeksresultaat ====Definitie====Het resultaat van het onderzoek met de antwoorden op de vragen.====Toelichting====Bij het onderzoeksresultaat worden de antwoorden op de vragenlijst lijst doorgegeven.
Onweerlegbaarheid Begrip dat gebruikt wordt bij elektronische berichtuitwisseling en dat inhoudt dat de zender van een bericht niet kan ontkennen een bepaald bericht te hebben verstuurd en dat de ontvanger van een bericht niet kan ontkennen het bericht van de zender in de Het kunnen aantonen door een ontvanger van een bericht dat de verzender dit heeft verstuurd. De verzender van het bericht kan dit niet ontkennen  
Op strategisch tactisch en operationeel niveau op alle niveaus van bestuurlijk tot aan de uitvoering zijn verantwoordelijkheden rondom gegevensmanagement te vinden. Visie en beleid worden uitgewerkt in architectuur en processen en leiden tot verwerking van gegevens.
Open data (Rijks-)Overheidsgegevens welke openbaar zijn; er berust geen auteursrecht of andere rechten van derden op, de data zijn bekostigd uit publieke middelen, beschikbaar gesteld voor de uitvoering van die taak,de data voldoen bij voorkeur aan ‘open standaarde
Open standaard Een standaard (de facto of de jure) die voldoet aan de volgende eisen: #de standaarden worden op basis van een open beslissingsprocedure (consensus of OSSOSmeerderheidsbeslissing, etc.) vastgesteld; #het beheer van de standaard ligt bij een not-for-prof
Openbare informatie Informatie van en over de Rijksdienst, die krachtens wetgeving zoals WOB en WBP toegankelijk moet zijn voor elke burger, bedrijf of instelling. Het opvragen van openbare informatie wordt niet beperkt door (wettelijke) voorwaarden zoals doelbinding, authen
opgave De opgave is het streven een gewenste situatie te realiseren én het leveren van de hiervoor benodigde inzet
Opleiding De opleiding als bedoeld in artikel 18 vierde lid, artikel 68, van de Wet op de veiligheidsregio’s, artikel 3 en artikel 4 van het Besluit personeel veiligheidsregio’s alsmede de opleidingen behorend bij de examens als bedoeld in artikel 73, vierde lid, van de Wet veiligheidsregio’s als ook opleidingen die worden geëxamineerd door of onder regie van het IFV en die bijpositief resultaat een IFV diploma opleveren.Toelichting: een opleiding is een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van competenties of doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht, attitudes en vaardigheden waarover de [medewerker] die de opleiding voltooit, dient te beschikken. ====Definitie====Bevat de actuele opleidingsgegevens van een relatie. ====Toelichting====Het betreft hier het opleidingsniveau, studentnummer, begindatum studie, opleidingsinstituut etc. op basis waarvan men in aanmerking kan komen voor bepaalde wonin
Opleidingsplan Bij het IFV hanteren we een opleidingsplan en een opleidingsplan op hoofdlijnen. In het opleidingsplan op hoofdlijnen staan het onderwijsprogramma (curriculum), leeractiviteiten op hoofdlijnen en de studiebelasting van een opleiding die afgesloten met een proeve van bekwaamheid leiden tot een diploma of certificaat. Het opleidingsplan is een beschrijving van de opleidingsprogramma waarin het curriculum (uitgesplitst in leerdoelen), leeractiviteiten, rooster(studiebelasting), begeleiding en randvoorwaarden staan beschreven die afgesloten met een proeve van bekwaamheid leiden tot een diploma of certificaat .
Opschaling BRW Aanpassing eerste [INZET] van [MATERIEEL] en of [PERSONEEL] of organisatorisch (GRIP) met meer van M of P, vanwege (ontwikkeling van) een [incident]
Opslag Locatie waar [gevaarlijke stof]fen worden opgeslagen.
Opstapplaats Het bepalen en afstemmen van de opstapplaats gebeurt meestal i.o.m. Politie/COPI voor het verplaatsen van mens en dier. Dit is input voor het  inzetplan Verplaatsen mens en dier, op basis van de inzetopdracht en hettotaalbeeld.
Opstelplaats Het opstelpunt is een voorstel van de locatie waar brandweervoertuigen zich op kunnen stellen.Toelichting: Bij een gebouw en een bouwwerk geen gebouw zijnde waarin personen kunnen verblijven opstelplaatsen voor brandweervoertuigen aanwezig zijn, zodat die voertuigen op doeltreffende wijze kunnen worden aangesloten op de bluswatervoorziening. Die opstelplaatsen moeten in voldoende aantal aanwezig zijn, al naar gelang degrootte van het bouwwerk.
Opvanglocatie Betrokkenen die niet door het eigen sociale netwerk opgevangen kunnen worden, worden opgevangen. De praktijk leert dat deze mensen in eerste instantie door de hulpverleners spontaan ergens ondergebracht worden. In die tijd kan de gemeentelijke organisatie opschalen, waarna zij tot uiterlijk drie uur na aanvang van het incident een passende opvang en verzorging organiseert.
organisatie de (interne en externe) partijen die met elkaar verbonden zijn om de gegevensverwerking tot stand te brengen, bijvoorbeeld overheidsinstanties en de samenwerkende partners in een keten en bijvoorbeeld ook commerciële partners aan wie een verwerkersovereen Een publiekrechtelijke (zoals overheidsorganen) of privaatrechtelijke rechtspersoon. Een organisatie is een collectief van professionals dat samenwerkt aan hetzelfde doel. ====Definitie========Toelichting========Voorbeelden====
Organisatie specifiek informatiserings domein Dit domein omvat informatievoorziening die specifiek is voor een bepaalde organisatie.
Organisatie-eenheid een clustering van [medewerkers] binnen de lijnorganisatie met een duidelijk gedefinieerde specifieke taakstelling
organisatie-identificatienummer Een uniek identificerend nummer voor organisaties.
Organisatieplan Het regionaal organisatieplan wordt op grond van artikel 4a van de Brandweerwet 1985 vierjaarlijks door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio vastgesteld. Een organisatieplan beschrijft de diensten en organisaties in de regio. In een organisatieplan wordt uitgelegd hoe de organisatie eruit ziet, waarom en hoe er wordt (samen) gewerkt.
Organisatorische interoperabiliteit Het vermogen van organisaties om processen en systemen in te richten om gegevens met elkaar te kunnen uitwisselen.
OrganisatorischeEenheid ====Definitie========Toelichting========Voorbeelden====
out-of-band Het sturen van aanvullende informatie naar systemen buiten de normale procesgang.
Overdrachtsdocument Het overdrachtsdocument is een sluitstuk van de operationele crisisorganisatie richting gemeenten. Het overdragen van informatie vanuit de taakorganisatie naar de reguliere organisatie. De overdrachtsformulieren van de taakorganisaties worden door het team Preparatie nafase samengevoegd tot een overdrachtsdossier nafase (incl.advies) ROT en (indien verzocht) een 1e concept ‘plan van aanpak nafase’, afhankelijk van de regionale voorkeur.
Overeenkomst ====Definitie====Een overeenkomst is de vastlegging van afspraken tussen minimaal twee partijen, waaronder de woningcorporatie en minimaal één relatie, over een bepaalde dienst, product of service waarin de rechten en plichten geregeld zijn.====Toelich
Overeenkomstkoppeling ====Definitie==== Overeenkomsten kunnen aan elkaar worden gekoppeld.====Toelichting==== Bijvoorbeeld als er meerdere woonruimteverdelers actief zijn binnen een regionaal samenwerkingsverband. Woningzoekenden kunnen hun inschrijvingen van meerdere woon
Overheidsarchitectuur Een architectuur gericht op het functioneren van de overheid: overkoepelend (Nationaal en Internationaal), domein- of ketengericht of organisatiegericht.
Overheidsorganisatie NORA doelt met het begrip 'overheidsorganisaties' zowel op overheden als op semi-overheid- en private organisaties met een publieke taak. Met het begrip 'overheidsorganisaties' wordt zowel gedoeld op overheden als op semi-overheid- en private organisaties met een publieke taak.
Overstromingsgebied Door primaire of regionale waterkeringen beschermde gebieden en overstroombare gebieden met een terugkeertijd van 10, 100 en 1000 jaar, incl info uit bijlage IV RPK (bron ISOR) (IPO/Programma Risicokaart).
overstromingsrisico Risicokans op overstromen.
Pand ====Definitie====Een pand is de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en die betreedbaar en afsluitbaar is. ====Toelichting====Een pand is datgene in
Paraatheid/inzetbaarheid De beschikbaarheid van een persoon met een piketfunctie.Context: Inzetbaar wordt hier gebruikt in de zin van dat afhankelijk van de status die de eenheid op dat moment heeft die wel of niet meegenomen mag worden een in inzetselectie/inzetvoorstel voor een ander incident. Hierbij kan ook de prioriteit van een incident een rol spelen. Bij Prio 1 incidenten ben je niet beschikbaar tot je inzetbaar meldt. Bij lage prio incidenten kan ingesteld worden dat, dit overruled wordt bij bepaalde statussen. Vooral tijdens het opkomen naar de kazerne en aanrijden is het vaak nog mogelijk om te hangen naar incident met hogere prioriteit. Als er al ingezet wordt is dit vaak lastiger en kost meer tijd.
Patroon De herbruikbare vorm van een oplossing voor een ontwerpprobleem
PDCA Kwaliteitscirkel (afkomstig van de Amerikaanse statisticus William Deming), waarmee activiteiten worden beschreven die gericht zijn op verbeteringen in organisaties.
PDCA-cyclus Plan-Do-check-Act-cyclus, een regelkringprincipe voor procesbesturing
Perifere taken Perifere taken zijn taken die de Rijksdienst niet perse zelf behoeft uit te voeren, maar evengoed of zelfs beter bij anderen kan uitbesteden.
Personeel / Personele functie Beheer van alle gegevens, informatie en kennis over medewerkers, inclusief werving & selectie van nieuwe medewerkers, afvloeiings- en ontslag gerelateerde activiteiten en diverse andere activiteiten zoals: training, carrièreplanning, beheer functiegebouw,
PersoneleFunctie ====Definitie====De personele functie beschrijft de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van een werknemer. ====Toelichting====Welke personele functie iemand uitvoert ligt vast in de arbeidsovereenkomst.====Voorbeelden====Algemeen Directeur, Deve
Persoon Een mens van vlees en bloed; een natuurlijke persoon. Soms ook bedoeld voor een rechtspersoon of organisatie; een niet-natuurlijke persoon.
Persoonlijke digitale werkruimte De digitale functionaliteit waarmee een RD-medewerker zijn Standaard Digitale Werkruimte (SDW) naar eigen inzicht heeft verrijkt.
persoonsgegeven Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
persoonsgegevens Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene"); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
Persoonsidentificatiegegevens Synoniem voor Identificatiegegevens
Piketfunctie een piketfunctie is een samenstel van op oproepbasis met voorrang te verrichten werkzaamheden met opkomstplicht.
Piketvergoeding vergoeding voor personen op wie de verplichting rust zich buiten de voor hen geldende werktijden ter beschikking te houden ten behoeve van de incidentbestrijding en crisisbeheersing.
PIOFACH Dit staat voor personeel, informatie, organisatie, financiën, algemene zaken, communicatie en huisvesting.
pki-overheidscertificaat Door de overheid uitgegeven certificaat dat de betrouwbaarheid van informatie-uitwisseling via websites of andere gegevensuitwisseling waarborgt.
Planning Planning (zelfst. Nw): planning is de volgordelijkheid van leer,- en toets/examenactiviteiten uitgezet in de tijd.                                              Planning (ww): De planning is de activiteit van de planner van een leergang die de leeractiviteiten op een dag en tijd plaatst  in de ELO en daarbij de benodigde lokaties, mensen en middelen regelt.
Plausibiliteit De mate waarin gegevens worden beschouwd als waar en geloofwaardig door gebruikers.
point-to-point De directe uitwisseling tussen twee endpoints, op basis van een protocol en zonder andere schakels.
point-to-point-beveiliging Beveiliging van de transportlaag door middel van de toepassing van een tweezijdige transport security layer.
Post betreft de set aan basiskenmerken over de vestigingslocaties van brandweerkazernes, ambulanceposten, meldkamers, alsmede de locaties van directe [ketenpartners] zoals [politie], [gemeenten], Defensie, KNRM, Reddingsbrigade, Justitie, Waterschappen e.d.
Postadres ====Definitie====Een adres voor correspondentie via post. ====Toelichting====Specialisatie van adres ten behoeve van het uitwisselen van postadressen. Postadressen gebruiken niet altijd dezelfde gegevens als vastgoedadressen. ====Toepasbaar voor====
Precisie De mate waarin gegevens exact of onderscheidend genoeg zijn.
Prestatie-afspraak afspraak over de [KPI's] en kwaliteitseisen van door een [leverancier] te leveren diensten en/of goederen
Prestatie-eis (KPI) een vooraf gedefinieerde eenheid van [resultaat] om de prestaties van een [organisatie] te analyseren.
prestatie-indicator Concretisering van een prestatie die moet worden geleverd. PI's worden gebruikt om KPI's te meten en KPI's worden gebruikt om een KSF te besturen.
Prijsaanpassing ====Definitie====Korting die wordt verkregen, of toeslag die in rekening wordt gebracht, op een inkoopfactuur.====Toelichting====Zowel op inkoopfactuur niveau als op inkoopfactuurregel niveau kan een toeslag of een korting van toepassing zijn.====Vo
Prijscomponent ====Definitie====Een component dat de opbouw van de prijs van een overeenkomst of factuur bepaalt.====Toelichting==== (Huur)prijzen worden opgebouwd aan de hand van een aantal componenten. Deze opbouw wordt op een structurele manier gefaciliteerd. Een
Primaire functie Realiseert, gezien vanuit de bedrijfsdoelstellingen, een direct toegevoegde waarde voor de omgeving en representeert daardoor een verantwoordelijkheid voor die omgeving. De primaire functies zijn: beleidsvorming- ,evaluatie, implementatie, wet- en regelge
Prioriteit Is een weergave van de [urgentie] van een [incident]. Geeft de [urgentie] van een [rit].
Privaat identificatiemiddel Een niet van Overheidswege uitgegeven identificatiemiddel.
privaatrechtelijke rechtspersoon met een wettelijke taak Rechtspersoon die persoonsgegevens mag verwerken wanneer de rechtsgrond voorspelbaar is op grond van een wettelijke taak.
privaatrechtelijke rechtspersoon zonder wettelijke taak Rechtspersoon die persoonsgegevens mag verwerken mits een van de limitatief genoemde grondslagen zoals genoemd in artikel 6 AVG van toepassing zijn.
privacy-protocol Een type protocol dat duidelijk dient te maken met welk doel persoonsgegevens worden verwerkt, wie voor welke acties met betrekking tot persoonsgegevens verantwoordelijk is, wanneer sprake is van gezamenlijke verantwoordelijkheid en hoe invulling wordt gegeven aan de materiële vereisten uit privacy wet- en regelgeving zoals de informatieplicht, de rechten van de betrokkene, beveiliging en het bewaren en vernietigen van persoonsgegevens.
Probleemveld Probleemvelden zijn bestuurlijke of tactische aandachtsgebieden ten behoeve van aansturing en coördinatie. De informatie kan betrekking hebben op bijvoorbeeld excepties, actiepunten,knelpunten of beslispunten (voorliggende en genomen besluiten). Probleemvelden dienen altijd met de andere partners gecommuniceerd te worden. Voor het beleidsteam is informatie over de probleemvelden ‘core business’. Het is de basis van een effectief werkende besluitvormingscyclus binnen de bestrijdingscyclus. Voorbeeld van probleemvelden (voor de GHOR) zijn tekorten in hulpcapaciteit, transport, infusen etc. Andere voorbeelden (vanuit het perspectief van de brandweer) zijn obstakels, afgesloten wegen, stil te leggen bedrijven, af te sluiten gebieden, instortingsgevaar etc.
Proces een set van samenhangende activiteiten om input om te zetten in output, gestart door een duidelijke trigger en eindigend met een duidelijk [RESULTAAT] ====Definitie====Een proces is een geordende reeks van processtappen met als doel een product of dienst te leveren aan een burger, bedrijf, interne organisatie of andere organisatie.====Toelichting====Processen kunnen geautomatiseerd zijn met behulp v
Procesarchitectuur Onderdeel van de bedrijfsarchitectuur met principes en afspraken voor het inrichten van bedrijfsprocessen.
Procesrol ====Definitie====De rol die een relatie heeft, in de context van (een) proces(-sen) en processtap(-pen).====Voorbeelden====Behandelaar
Processpecifieke gegevens Gegevens die zelfs binnen een organisatie niet gedeeld worden en alleen voor dat ene proces gebruikt worden. Gegevens die zelfs binnen een organisatie niet gedeeld worden en alleen voor dat ene proces gebruikt worden.
Processtap ====Definitie====Een geordende reeks handelingen die ononderbroken wordt uitgevoerd door één mens of machine. Dit noemt men ook: eenheid van tijd, plaats en handelen.====Voorbeelden====Uitnodigen gegadigden (prospects)
Product Een samenhangende set Diensten, Bedrijfsobjecten en/of Representaties die onder in een Overeenkomst beschreven voorwaarden kan worden afgenomen.
Product/Dienst een tastbaar goed of verzameling activiteiten die door de veiligheidsregio geleverd kunnen worden
profiel Een specifieke invulling van een set van koppelvlakstandaarden die een groep functionele eisen invult.
Programma Een verzameling van activiteiten en/of projecten gericht op het nastreven van doelstellingen.
Project vooraf omschreven, gezamenlijk te verrichten (eenmalige) werkzaamheden, leidend tot een duidelijk omschreven eindproduct. ====Definitie====In algemene zin is een project "een tijdelijke manier van samenwerken, gericht op het opleveren van een uniek resultaat, tegen een vooraf bepaalde inspanning of prijs, dat bijdraagt aan het behalen van doelen en waarbij de belangrijkste
Projectbesteding ====Definitie====Een projectbesteding geeft informatie over de besteding van middelen en tijd betreffende de uitvoering van een projecttaak.Het betreft de registratie van het verbruikte middel (materiaal, materieel, diensten) in 'fysieke' termen van aan
Projectbudgetregel ====Definitie====Kosten- of opbrengstensoort. Alle projectbudgetregels samen vormen de stichtingskostenopzet van het project. Projectbudgetregels doorlopen een cyclus, van (initiële) prognose, via aangevraagd budget, naar goedgekeurd (of: vrijgegeven) bu
Projectdoelstelling ====Definitie====Projectdoelstelling beschrijft de doelstellingen van en de kaders waarbinnen het project uitgevoerd wordt. Dit kunnen kwalitatieve doelstellingen zijn (energieprestatie normen, huurprijsklassen, aantallen woningen per type, etc.) die een
Projectfase ====Definitie====Een project doorloopt een aantal vooraf gedefinieerde Projectfase(s). Iedere projectfase is opgedeeld in specifieke taken en werkzaamheden met duidelijk te onderscheiden start- en eindmomenten. Na iedere projectfase volgt een Projectfase
Projectfasebesluit ====Definitie====Het Projectfasebesluit markeert het einde van een projectfase, en het begin van een eventuele volgende projectfase. Het is een formeel document dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de opdrachtgever, en bevat de verantwoording van zow
Projectorder ====Definitie====Verwijzing naar de inkoopopdrachten van een project, binnen het gegevensdomein Financiën.
Projectrol ====Definitie====De rol die een aan een project verbonden relatie (een natuurlijk persoon of rechtspersoon) heeft binnen de context van het project, een projectfase of een projecttaak. Alle projectrelaties tezamen zijn noodzakelijk voor de afronding van
Projecttaak ====Definitie====Een taak of activiteit die binnen een projectfase wordt uitgevoerd.====Toelichting====Het aantal en het soort Projecttaken is afhankelijk van het type project en de fase waarin het project zich bevindt. Zo zal in het geval van renovat
protocol Een set van regels en afspraken voor de representatie van data, signalering, authenticatie en foutdetectie, nodig voor het verzenden van informatie tussen systemen.
proxy Een module die de specificaties en vereisten vertaalt van een bepaald domein naar specificaties en vereisten van geharmoniseerde domein (en vice versa) om interoperabiliteit en vertrouwen tussen domeinen te bereiken.
proxy-model Binnen het canvas een oplossing voor multilaterale interoperabiliteit tussen domeinen.
pseudonimisering Het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat aanvullende gegevens worden gebruikt, op voorwaarde dat deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld.
Publicatie ====Definitie====Een publicatie voor een beschikbare eenheid of groep van beschikbare eenheden welke alle benodigde informatie bevat voor een volledige publicatie via de diverse kanalen.====Toelichting====Iedere eenheid kan via publicatie worden geadv
Publicatiedatum Datum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified)
Publiek identificatiemiddel Een van Overheidswege uitgegeven identificatiemiddel.
Publieke digitale dienstverlening Verlening van elektronische diensten aan natuurlijke personen, ondernemingen of rechtspersonen ter uitoefening van een publieke taak door een bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onderdeel a, van de Algemene wet bestuursrecht of een aang
Publieke taak Een taak die het bestuursorgaan uitvoert voor de behartiging van een publiek of algemeen belang.
Punt ====Definitie====Geografische positieaanduiding in bolcoördinaten. ====Toelichting====De klasse geeft hoeken aan tussen het mediaanvlak van Greenwich en het meetpunt. ====Voorbeelden====* Breedtegraad: 52.0409056* Lengtegraad: 5.5346648 ====Toep
Puntenberekening ====Definitie====Periodiek worden de punten van een woningzoekende berekend zodat deze gebruikt kunnen worden voor het bepalen van de positie van de kandidaat. ==== Toelichting ====Regionale samenwerkingsverbanden gaan een nieuw punten beleid toepasse
Puntengebeurtenis ====Definitie====Binnen het woonruimteverdeelproces zijn een flink aantal gebeurtenissen die invloed hebben op de rechten- en puntenopbouw van een woningzoekende.==== Toelichting ====Indien een regionaal samenwerkingsverband werkt met een puntensystee
Puntenmutatie ====Definitie====Op basis van gebeurtenissen worden mutaties op de puntenopbouw doorgevoerd.==== Toelichting====Door het actief woningzoeken bouwt men zoekpunten op. Deze kan men weer kwijtraken door sancties. Ook kan men situatiepunten, startpunten e
Ramp(type) Een zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken;
RAS, Rijks Application Store (Enterprise-) Rijks Application Store.Een voorziening die het mogelijk maakt om applicaties aan te bieden in de vorm van een app. de RAS,de Rijks-application store zal op termijn managed services, apps en toegang tot de informatiehuishouding van het Rijk
RD-medewerker Een natuurlijke persoon die op contractuele basis, tijdelijk of voor onbepaalde tijd is aangesteld door een RD-organisatie, om specifiek benoemde taken (of functies) uit te voeren tegen een vergoeding.
RD-organisatie Een organisatie van de Rijksdienst, zijnde een kerndepartement, een Rijksinspectiedienst of een uitvoeringsorganisatie van het Rijk.
RD-organisatie infrastructuur Het geheel van voorzieningen, uitrusting en diensten, benodigd voor het functioneren van een RD-organisatie
Reactie ====Definitie====In een reactie geeft een relatie aan in aanmerking te willen komen voor een bepaalde eenheid of complex.====Toelichting====Om te mogen reageren op een publicatie moet men voldoen aan de geldende selectiecriteria voor de eenheid of het
rechtspersoon Een juridische eenheid en subject van rechten en drager van plichten. ====Definitie====Een rechtspersoon is een organisatie die een juridische vorm heeft (B.V., N.V., V.O.F. etc.), die volwaardig en handelingsbekwaam in het rechtsverkeer kan optreden. ====Toelichting====Een rechtspersoon is een relatie met extra eigensc
Reclamatie ====Definitie====Afhandeling van klacht of bezwaar op een gebeurtenis die ten onrechte heeft plaatsgevonden.====Toelichting====Sancties kunnen leiden tot puntenaftrek. Indien deze onterecht is kan een woningzoekende een klacht of bezwaar indienen.
Record Informatieobject,  ongeacht  zijn  vorm,  met  de  bijbehorende  metadata ontvangen  of  opgemaakt  door  een  natuurlijke  en/of  rechtspersoon  bij  de uitvoering  van  taken  en  bewaard  om  te  voldoen  aan  wettelijke  en/of administratieve  eisen  
recreatief medegebruik Recreatief medegebruik houdt in dat de recreatieve activiteiten ondergeschikt dienen te zijn aan de functie van de bestemming waarbinnen dat recreatieve gebruik is toegestaan, én voor zover de overige functies van de gronden dit toelaten.
Redactionele wijzigingsdatum Datum waarop de laatste versie is geïmplementeerd of de laatste wijziging is aangebracht.
Redding Een redding van een mens of dier in nood door middel van een grijpredding , een oppervlakteredding of een duik. Een grijpredding is een redding van mens of dier in nood, in het water, nabij een wal, die in beginsel zonder specialistische uitrusting of team kan worden gered. Een oppervlakteredding is een redding van mens of dier in het water, waarbij het slachtoffer zichtbaar aan de wateroppervlakte is en maximaal 200 meter uit de walkant ligt.
Referentie architectuur Het geheel van principes en modellen dat gebruikt wordt als referentie voor projecten gericht op de inrichting van de organisatie en de processen die zich daarin afspelen.
Referentiearchitectuur Sjabloonoplossing voor de architectuur van een bepaald domein.
Referentiecomponent Een type applicatiecomponent dat binnen een referentiearchitectuur benoemd is als elementair bouwblok
Referentiedata ====Definitie ====Een item uit een codetabel. ====Toelichting ====Dit zijn gegevens die over het algemeen een statisch karakter hebben. Ze worden niet gecreëerd in bedrijfsprocessen maar zijn nodig bij het uitvoeren van deze processen. Referentiedata
Regel(s) Het geheel van voorschriften die in een bedrijf opgevolgd moeten worden.
Regeling een verbindend voorschrift zoals een verordening ====Definitie====Regelingen waarvoor men in aanmerking kan komen en waarvan men gebruik kan maken.====Toelichting====Er bestaan vaak speciale regelingen om de positie van woningzoekenden op de woningmarkt te versterken. Voor het gebruikt hiervan moet
Regionaal risicoprofiel een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige risico's, inclusief relevante risico's uit aangrenzende gebieden. De risico-inventarisatie omvat een overzicht van de aanwezige risicolle situaties en de soorten incidenten die zich daar kunnen voordoen. Dit is een duiding van een [risico-inventarisatie]
Registraties Dit zijn systematische en meestal in een informatiesysteem opgeslagen beschrijvingen van instanties van concepten. Systematische en meestal in een informatiesysteem opgeslagen beschrijvingen van instanties van concepten.
Relatie betreft een set van aanbasis kenmerken van een [NATUURLIJK PERSOON], [NIET-NATUURLIJK PERSOON] of [ORGANISATIE] waarmee de Veiligheidsregio een zakelijke [RELATIE] heeft. Relaties kunnen gekoppeld zijn aan GBA en aan NHR. ====Definitie====Een relatie is een rechtspersoon, natuurlijk persoon of groep van personen die in het verleden, heden of in de toekomst een betrekking heeft of iets van doen heeft met de woningcorporatie. ====Toelichting====Relatie is een basis-klass
RelatieAdres ====Definitie====Dit is de koppeling tussen een relatie en adressen. ====Toelichting====Een relatie kan verhuizen en dus historisch gezien gekoppeld zijn aan meerdere adressen. ====Voorbeelden====Relatie heeft een postadres, woonadres etc.
Relatiegroep ====Definitie====Een groep relaties die weer als een relatie wordt gezien. ====Toelichting====Een groep relaties is een relatie met extra eigenschappen. Een groep relaties kan hierdoor als relatie worden gekoppeld aan overige klassen. <br />Relatiegr
Relatierol ====Definitie====Een rol is een verschijningsvorm van een relatie ten opzichte van de woningcorporatie of een andere relatie. ====Toelichting====Een Relatie kan de rol aannemen van klant maar tegelijkertijd ook van prospect bijvoorbeeld. <br />Relati
Renovatie ====Definitie====Het grondig opknappen van vastgoed. ====Toelichting====De klasse bevat informatie rond een grondige opknapbeurt van vastgoed dat heeft plaatsgevonden op een gegeven moment. <br />De renovatieklasse maakt het mogelijk om eventuele bij
Repressief object Voor de brandweer relevant - (roerend goed, onroerend goed, terrein, gebied, weg, spoorbaandeel, waterdeel), met alle daarbij behorende gegevens (basis, preventief, preparatief en repressief).
Requirement Een eis die geldt voor een specifiek informatiesysteem of onderdeel daarvan binnen de architectuur.
resource Een fysieke component of een eenheid van informatie waartoe een entiteit toegang zou kunnen krijgen.
Resourceplanning Het beheerproces dat zicht richt op de inzet van middelen van een organisatie en de integratie hiervan in de verschillende bedrijfsprocessen. Het gaat hier om de beschikbaarheid sleutelfunctionarissen en om materieelbeheer.
REST Afkorting voor de Representational State Transfer architectuurstijl voor gedistribueerde hypermedia systemen
REST API Application Programming Interfaces die voldoen aan ontwerprichtlijnen van de REST-architectuurstijl
Restdekking Onder restdekking verstaan we de resterende dekking in eenverzorgingsgebied waarvan een eenheid wordt ingezet buiten het eigenbedrijfsterrein/verzorgingsgebied
RESTful API Application Programming Interfaces die gedeeltelijk voldoen aan ontwerprichtlijnen van de REST-architectuurstijl API’s die opgezet zijn op basis van REST-principes.
Resultaat het [resultaat] van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde [KPI] (key performance indicator).
Resultaat Het resultaat van het uitvoeren van een toetsactiviteit (bijvoorbeeld: cijfer aanwezigheid, afronding stage).Toelichting: Het resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde key performance indicatoren.
Rijksbrede generieke I(nformatie)-Infrastructuur Deze I-infrastructuur omvat de ICT-infrastructuur,de informatiehuishouding en de besturing daarvan. Het gaat daarbij om generieke kaders, diensten en producten die, in het kader van standaardisatie en hergebruik, beschikbaar worden gesteld aan alle organ
Rijksbreed generiek Van toepassing op alle bedrijfsfuncties en alle medewerkers van RD-organisaties.
Rijksbreed generiek informatisering domein Dit domein omvat informatievoorzieningsdiensten die door alle bedrijfsprocessen van het Rijk worden gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan Officevoorzieningen. De rijksbreed generieke informatiseringdomeinen worden ingedeeld als volgt:*Werkplekdiensten*Toegang
Rijksdienst Het geheel van de kerndepartementen en de daaronder ressorterende uitvoeringsorganisaties, agentschappen en ZBO's.
Rijksinfrastructruur Het geheel van Rijksbreed aangeboden E-voorzieningen waarvan het gebruik verplicht is. De Rijksinfrastructuur is daarmee een aanvulling op de Basisinfrastructuur. De voorzieningen kunnen ook worden aangemerkt als essentiële bouwstenen voor andere voorzien
Risico-gevende objecten Risicoanalyse van objecten met bovengemiddeld risico. Laboratoria, BRZO bedrijven (zitten niet bij de kwetsbare objecten).
Risico-inventarisatie een analyse waarin de weging en inschatting van de gevolgen van de soorten branden, rampen en crises zijn opgenomen. Dit is onderdeel van het risicoprofiel.
Risico-kaart De Risicokaart geeft informatie over risicosituaties, zoals die zijn vastgelegd in de Regeling provinciale Risicokaart. Voorbeelden van risicosituaties zijn Aardbeving, Ongeval met gevaarlijke stoffen en Natuurbrand.  De Risicokaart omvat een website met onder meer informatie over soorten risicosituaties, een geografische kaart - de kaartviewer - waarop u kan inzoomen tot de eigen buurt, en een schat aan gegevens over de risico’s die via gerichte zoekfuncties op te roepen zijn.
Rit Is een geografische verplaatsing van een voertuig.
Rol Het geheel van bevoegdheden, verantwoordelijkheden, doel en taken van een functie.
Rooster (piket) Een vastgesteld schema waarin is vastgelegd wanneer een piketfunctionaris zich ter beschikking dient te houden voor piketdienst.
routering Het kunnen bepalen van het (internet)adres waar een service aangeroepen kan worden.
routeringskenmerk Het identiteitskenmerk waarmee de routering voor een bepaald informatiesysteem kan worden bewerkstelligd.
Ruimte ====Definitie====Een ruimte is een afgebakend gedeelde van een eenheid of een buitenruimte.====Toelichting====Een eenheid die verhuurd wordt kan bestaan uit meerdere vertrekken. De verschillende typen vertrekken worden gebruikt om de woningwaardering
saas-leverancier Leverancier van software die in de 'cloud' draait.
Salarisverplichting een financiele afspraak conform [dienstbetrekking] voor uitbetaling van loon aan [medewerker].
samenwerken Samenwerken kan worden gedefinieerd als het gezamenlijk inzetten om een bepaald doel te bereiken. Samenwerking vindt plaats tussen minimaal twee personen, dus ook in een groep of tussen meerdere groepen.
Samenwerkingsverband
Sanctie ====Definitie====Binnen het woonruimteverdeelproces kunnen sancties ontstaan door procesverstorend gedrag van de woningzoekende.==== Toelichting ====Indien een woningzoekende niet komt opdagen op een bezichtiging of als deze een woning weigert nadat d
Satellietdata Duiding van de meest voorkomende vegetatietypen in natuurgebieden op een locatiegrid van 5x5 meter in Nederland. Daarnaast de duiding van de biomassa die in de vegetatie aanwezig is op het moment van meten.
Scenario Een ernstig ongeval kan volgens verschillende scenario’s verlopen. Bij onderzoek naar de risico’s worden daarom diverse scenario’s uitgewerkt. In die scenario’s wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met weersomstandigheden die van invloed kunnen zijn of verwachte drukte. Op basis van deze scenario's kunnen hulpdiensten voorbereidingen treffen.
Schade publiek eigendom nadelig gevolg van een gebeurtenis aan de openbare ruimte. Het doel van het proces omgevingszorg is het voorkomen en beperken van schade aan de openbare ruimte door het geven van adviezen, het coördineren van maatregelen en het inzetten van personele en materiële ondersteuning.
Schadebeeld Een schadebeeld bestaat uit een inventarisatie van schade aan gemeentelijke eigendommen; schade particulieren en bedrijven (uitvoering via stichting Salvage); en schade andere overheidsdiensten (uitvoering door henzelf).
Schadebeperking "Alarmeren en alerteren bij dreiging/gevaren en het bieden van een handelingsperspectief om de schade of impact van de gebeurtenis te beperken". Het proces Bestuurs- en managementondersteuning levert aan het proces Pers- en publieksvoorlichting informatie over bijvoorbeeld noodverordeningen, noodbevelen en overige bestuurlijke zaken die van belang zijn voor de te volgen gedragslijn door het publiek (schadebeperking). Omgevingszorg voorkomt of beperkt (vervolg)schade via een cyclisch proces van analyse --> advies --> aanpak --> effectmeting.
Schadecirkel Beschrijving van de soort schade die voorkomt in de schadecirkel. Een schadecirkel kent vier typen: onherstelbare schade en branden; zware schade en secundaire branden; secundaire branden treden op; geen of lichte schade.
Schouw ntb
Sectorale gegevens Gegevens die binnen een bepaald domein van de overheid voor meerdere organisaties relevant zijn en die ook binnen zo'n domein voor meerdere organisaties op één plek beheerd worden.
Self Sovereign Identity Een wereldwijd concept, in de vorm van een mogelijk afsprakenstelsel met standaarden en voorzieningen, voor regie op gegevens door (wereld)burgers. Concept waarbij de controle en de macht over een digitale identiteit volledig bij de entiteit ligt die deze digitale identiteit representeert.
Semantiek Leer van de betekenis van woorden en woordgroepen Leer van de betekenis van woorden en woordgroepen
Semantische interoperabiliteit Het vermogen van systemen of organisaties om aan de kant van zender en ontvanger gegevens op dezelfde manier te interpreteren.
service Een door een applicatie geleverde dienst (te gebruiken via applicatieinterfaces). Een specificatie van geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen twee systemen op basis van berichten.
serviceafnemer De partij die een service afneemt.
servicebus Een koppelpunt voor het uitwisselen van berichten tussen applicaties.
Service-georiënteerde architectuur Een architectuurstijl gebaseerd op service-oriëntatie.
Service-oriëntatie Een manier van denken in termen van services, service-based ontwikkeling en de uitkomsten van services.
Serviceovereenkomst ====Definitie==== Een serviceovereenkomst is een type overeenkomst waarmee een woningcorporatie zich verplicht een bepaalde eenmalige, periodieke of continue service te leveren aan een afnemer (Klant) en waarmee de afnemer zich verplicht tot een eenmalig
serviceregister Register waar organisaties hun diensten (en services) registreren en diensten van anderen kunnen terugvinden.
Service-register Register waar overheidsorganisaties hun diensten registreren en diensten van anderen kunnen terugvinden Register met gegevens over services en interfaces.
Signalering ====Definitie====Waarschuwing aan de aanbieder op de woonmarkt over actuele of voormalige problemen die de relatie bij gebruik van een Eenheid heeft veroorzaakt. ====Toelichting====Omvat alles wat bij bewoning of gebruik van de Eenheid tot problemen k
Single Digital Gateway De Single Digital Gateway (SDG) geeft burgers en bedrijven makkelijk toegang tot digitale overheidsdienstverlening in de Europese Unie.
single sign-on Situatie waarin een gebruiker in staat is om eenmalig in te loggen waarna automatisch toegang wordt verschaft tot meerdere diensten en resources binnen een bepaald netwerk.
Situatiebeeld De situatie rapportage betreft de formele rapportage met als onderwerp het totaalbeeld, verslaglegging van de actuele situatie, verwachte ontwikkelingen, knelpunten, te nemenbesluitpunten en/of gevraagde terugkoppeling.
Situatiebeeld mono De situatie rapportage betreft de formele rapportage met als onderwerp het totaalbeeld, verslaglegging van de actuele situatie, verwachte ontwikkelingen, knelpunten, te nemenbesluitpunten en/of gevraagde terugkoppeling. Bevolkingszorg is de bron van het monobeeld en wil het multi-beeld ontvangen. Elke stafsectie heeft een monobeeld, wat meegenomen wordt in het totaalbeeld.
Situatiebeeld multi De situatie rapportage betreft de formele rapportage met als onderwerp het totaalbeeld, verslaglegging van de actuele situatie, verwachte ontwikkelingen, knelpunten, te nemenbesluitpunten en/of gevraagde terugkoppeling. Bevolkingszorg is de bron van het monobeeld en wil het multi-beeld ontvangen. Elke stafsectie heeft een monobeeld, wat meegenomen wordt in het totaalbeeld.
Slachtoffer Slachtoffers zijn betrokkenen die als gevolg van de crisis (zwaar) fysiek of psychosociaal letsel hebben opgelopen. Toelichting: hier zijn veel verschillende definities van die hier niet allemaal zullen worden opgenomen.
Sleutelbuis Een sleutelbuis wordt gebruikt om toetreding tot het (bedrijfs)terrein, centrale openbare hal of galerijenmogelijk te maken. Een sleutelbuis wordt geopend door middel van een zogenaamde “stegensleutel”. Deze sleutel is in het bezit van o.a. de Brandweer Amsterdam-Amstelland. In de buis wordt de sleutel geplaatst van bijv. het hek of de gevel.Toelichting: het is de locatie waar de toegangssleutel gevonden kan worden.
Sleutelfunctionaris Een persoon die ingezet wordt in een bepaalde rol (één van de rollen zoalsbenoemd in crisismodel GHOR) tijdens een ramp of crisis. Denk aan ACGZ, HIN, HON.
Sleutelfunctionaris (copy) Een persoon die ingezet wordt in een bepaalde rol (één van de rollen zoalsbenoemd in crisismodel GHOR) tijdens een ramp of crisis. Denk aan ACGZ, HIN, HON.
software as a service Software die als een online dienst wordt aangeboden.
SOLL De gewenste situatie waar de organisatie naartoe wil gerelateerd aan het doel.
Solution-architectuur Beschrijving van de gewenste oplossing van een specifiek probleem, of het eindresultaat van een project. Beschrijving van de gewenste oplossing van een specifiek probleem, of het eindresultaat van een project.
Sourcebaarheid De mate waarin en de voorwaarden waaronder taken in aanmerking komen voor bepaalde vormen van sourcing.
Sourcing Met sourcing wordt het proces aangeduid waarbij bepaald wordt of werkzaamheden zelf worden gedaan, in samenwerking met anderen worden uitgevoerd, of worden uitbesteed aan een overheidsorganisatie of marktpartij.
Sourcingmix Samenstel van samenhangende sourcingsoplossingen voor één of meer taken en/of voorzieningen. Mogelijke sourcingsoplossingen zijn onder andere:*zelf uitvoeren*insourcing*co-sourcing*outsourcing*nearshoring*offshoring
Stadsdeel ====Definitie====Een bestuurlijk deelgebied van een woonplaats ====Toelichting====Een stadsdeel is naast een naam van een gebied, ook een geografische afbakening van een gebied op een kaart. Daarnaast kan een stadsdeel ook andere gegevens bevatten, aa
Stafkaart Een stafkaart is een ietwat verouderde naam voor wat tegenwoordig de topografische kaart wordt genoemd; deze oudere term komt in het dagelijks taalgebruik nog vaak voor. In Nederland worden stafkaarten uitgegeven door het Kadaster Geo-informatie (zelfstandige dienst van Kadaster). Denk bijvoorbeeld aan Top25Raster.
Standaard Een set van regels die beschrijft hoe mensen materialen, producten, diensten, technologieën, taken, processen en systemen dienen te ontwikkelen en beheren. Een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode.
Standaard Overeenkomst binnen de overheid of een deel (domein of sector) over de inrichting en het toepassen van bepaalde voorzieningen of standaarden. Een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode.
Standaardisatie Het opleggen van een bepaalde norm of standaard voor het ontwerp, de constructie, het testen of gebruiken van een product of proces.
Standaardprijs ====Definitie =====Standaardprijs bevat vaste (eenheids- of taak-) prijzen voor bestedingen bij een onderhoudstaak, of voor de onderhoudstaak als geheel.  ====Toelichting====Per soort besteding (werktijd, reistijd, materiaal, etc.), of per onderhoudst
Status De tijdlijn geeft de diverse tijdstippen weer zoals die tijdens het afhandelen van een melding en incident onderkend worden. Het totale behandelingsproces, gezien vanuit het meldkamer standpunt, kunnen we in vier fasen verdelen:1 Intake / Verlengde intake /Aanname2 Uitgifte3 Monitoring4 AfhandelingHet proces bevindt zich vanaf een bepaald tijdstip in een bepaalde fase. Binnen een fase doorloopt het proces een aantal statusmomenten. De status van een voertuig geeft aan of het voertuig beschikbaar is, onderweg is en dergelijke. Bijvoorbeeld: 1 = Mobiel (op straat), inzetbaar, 2 = Op weg naar incident,3 = Ter plaatse 4 = Buiten dienst,
Stelsel Een systeem waarbinnen organisaties via afspraken, standaarden en/of voorzieningen samenwerken om bepaalde functionaliteit te realiseren. Een systeem waarbinnen organisaties via afspraken, standaarden en/of voorzieningen samenwerken om bepaalde functionaliteit te realiseren.
Stelsel van Basisregistraties Het geheel van afspraken en voorzieningen gericht op het doelmatige en efficiënte beheer van een beperkt aantal gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van de taken van de overheid, vastgelegd in gegevensverzamelingen met een wettelijke basis (de basi
Stofinformatie bijhouden stoffenlijst (21 brzo) van de [gevaarlijke stoffen] die aanwezig zijn is een prioriteit en verplichting voor het toezicht.
strategie Strategisch plan dat is ontworpen om vastgestelde doelstellingen te realiseren.
Strategisch leveranciersmanagement Strategisch leveranciersmanagement betreft:*Optimaal positioneren van de rijksoverheid ten opzichte van de bestaande en toekomstige ICT leveranciers.*Zoveel mogelijk bundelen van de inkoopkracht en onderhandelkracht van de rijksoverheid.*Voorwaarden sc
StUF Afkorting voor 'Standaard Uitwisseling Formaat': een berichtenstandaard met afspraken over de basisprincipes voor het uitwisselen van gegevens tussen applicaties in het gemeentelijke veld.
Sturingsfunctie Realiseert, gezien vanuit de bedrijfsdoelstellingen, een toegevoegde waarde aan het realiseren van de strategische doelstellingen van een organisatie.
Sturingslabel ====Definitie ====Een label dat gebruikt wordt voor operationele sturing. ====Toelichting ====De labels die van toepassing zijn op de eenheid die worden gebruikt voor operationele sturing. Deze labels worden toegekend op basis van complexe definities.
subOIN-beheerder Een overheidsorganisatie die door Logius deze status is verleend en die op basis van geldige registraties met unieke identificerende nummers in de sectorregistratie die deze voor de uitvoering van zijn publiekrechtelijke taak beheert, voor eigen rekening en risico, SubOIN’s kan laten aanmaken, toekennen, beheren, corrigeren of intrekken.
Taakveld voor alle Veiligheidsregio’s herkenbare aanduiding van een groep te verrichten werkzaamheden.
Taxatie ====Definitie====Het resultaat van een waardebepaling van een eenheid. ====Toelichting====Van eenheden kunnen taxatie rapporten gemaakt worden. Een aantal waarden van dit rapport worden vastgelegd in de taxatie klasse.
Technische architectuur Een beschrijving van de structuur en interactie van de technologiediensten en technologiecomponenten.
Technische infrastructuur Het geheel van apparatuur en netwerkvoorzieningen. Synoniem: Hardwareconfiguratie
Telefoonnummer ====Definitie====De telefoonnummers van een relatie. ====Toelichting====Telefoonnummers kunnen worden opgedeeld in vier delen; landnummer, kengetal, abonneenummer en extensie. Deze opdeling wordt in Telefoongegeven toegepast. <br />Een telefoongegeve
Terra Icognita “Witte vlekken”. Aandachtsgebieden die nog niet ontwikkeld zijn.
Tijdregistratie Het registreren waaraan de tijd van medewerkers is besteedt.
toegang Toegang tot de dienstverlening van de overheid. Het proces dat beschrijft hoe een gebruiker toegang krijgt tot een bepaalde dienst of gerechtigd is een bepaalde actie uit te voeren.
Toegang BRW Brandweeringang; Ingang van een object, die uit tactisch en technisch oogpunt is aangewezen voor binnentreden van de brandbestrijdingsorganisatie.
Toegankelijkheid Houdt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is.
ToegelatenInstelling ====Definitie====Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, of stichting die zich ten doel stelt uitsluitend op het gebied van de volkshuisvesting werkzaam te zijn en beoogt haar financiële middelen uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting in t
Toepassingsgebied De omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening De omschrijving van het functionele gebruik van een voorziening.
toestemming Elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.
Toetswijzer Een document, zoals bedoeld in artikel 15 van dit OER, waarin de proeve van bekwaamheid wordt beschreven en toegelicht.
Toewijzing ====Definitie====Een toewijzing vindt plaats indien een kandidaat de aanbieding heeft geaccepteerd en bij controle van diens gegevens blijkt dat deze juist zijn. Vervolgens kan tot tekening van de overeenkomst worden overgegaan.
Toezicht controle Onder toezicht/controle verstaan we het erop toezien dat wettelijke voorschriften worden nageleefd. Deze taak wordt uitgevoerd door toezichthouders/inspecteurs. Dat zijn personen die bij of krachtens een wettelijk voorschrift zijn belast met het houden van toezicht. Voor het toezicht op de in hoofdstuk 2 genoemde wettelijke verplichtingen is het bestuur van de veiligheidsregio bevoegd om de toezichthouders aan te wijzen. Deze bevoegdheid is met het mandaatbesluit van 14 november 2011 gemandateerd aan de Regionaal Commandant Brandweer.
Toezichtverzoek Een intern of extern verzoek om te toetsen of een [zaak] behandeld is volgens de norm of gemaakte afspraken.
Traceerbaarheid De mate waarin de totstandkoming en het gebruik van gegevens zijn vastgelegd.
Training Een training is vaak een serie oefeningen. Het planmatig trainen en oefenen van (sleutel) functionarissen in de organisatie, en hun onderlinge verhoudingen in de voorbereiding op rampen en crises.Tijdens een training wordt er geoefend in een bepaalde vaardigheid. Mensen trainen om progressie te boeken.
transitie Een transitie is een structurele verandering die het resultaat is van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld economie, cultuur, technologie, instituties, natuur, milieu.
transparante intermediair Een intermediair die berichten doorstuurt zonder iets aan het bericht (of berichtheader) te wijzigen.
Transparantie Inzicht in de werkwijze die de overheid hanteert.
Transport (routes) Wegen of spoorwegen waarvan het plaatsgebonden risico (PR) op de as van de weg of spoorweg hoger is dan 10-6 per jaar en vaarwegen waarvan het PR op de oever hoger is dan 10-6.
transport layer security Encryptie-protocollen voor de beveiliging van communicatie over TCP/IP netwerk.
trust service provider Een commerciële certificatiedienstverlener die PKIoverheid-certificaten mag leveren.
Tussentijdse toets Een onderdeel van de proeve van bekwaamheid waarin wordt beoordeeld of de vereistecompetenties zijn verworven. De toets wordt afgenomen op het opleidingsinstituut en beoordeeld door beoordelaars van het opleidingsinstituut. Een tussentijdse toets is iets anders dan een [examen]
Uitgaande betaling een uitgaande geldelijke transactie (aan debiteur) waar een levering van een [product/dienst] aan de [veiligheidsregio] tegenover staat.
Uitgaande post Het overzichtelijk registreren van toegezonden materiaal, zoals brieven, post- en poststukken van de [veiligheidsregio] naar de [klant].
Uitgangstelling een loodspost of uitgangsstelling is een vooraf bepaalde, gemakkelijk te vinden plaats waar bijstandverlenend potentieel wordt opgevangen en van waaruit deze naar een gewenste plaats wordt geleid. Voor de GHOR heeft de term loodspost de voorkeur. Voor brandweer is dit de term uitgangsstelling. Voor gemeente geldt de term 'opstelplaats', 'doorloodspost' of  'uitgangspositie'.
Uitruklocatie Is de plaats of het object waar het [MATERIEEL] zich bevindt conform het [DEKKINGSPLAN].Dit is de uitruklocatie (brandweerkazerne) van de uitruk.
Uitvoeringsfunctie De functie die de dienstverlening uitvoert en die toeziet op de handhaving van beleid.
Uitvraag Op basis van een uitvraagprotocol stelt de multidisciplinaire intakecentralist vast wat de noodhulpvraag is. Hij/ zij zorgt zoveel als mogelijk voor een eerste alarmering van eenheden. Dit gebeurt in de regel binnen 30 seconden na start van het uitvragen (Leidraad Repressieve Basisbrandweerzorg 2007). De multi-centralist doet een eerste voorstel tot inzet. Brandweer Nederland bepaalt hiervoor het voor haar relevante deel van het uitvraagprotocol en de regels voor alarmering.
Uniforme Productnamenlijst De Uniforme Productnamenlijst is een lijst met uniforme naamgeving voor de producten en diensten die de Nederlandse overheid biedt aan burgers en bedrijven.
Validiteit De mate waarin gegevens voldoen aan de verwachte structuur en opslagvorm.
Vegetatietype Duiding van het soort vegetatie dat op een bepaalde locatie in een natuurgebied wordt aangetroffen, conform de indeling van SNL (Subsidie Natuur en Landschap) en de eind 2018 op te leveren centrale vegetatiedatabank van IPO/Bij12.
Veiligheidsbeheersmaatregel voorgenomen actie om de impact van een [veiligheidsrisico] preventief dan wel ten tijde van optreden van [veiligheidsrisico] te minimaliseren op het gebied van veiligheid. Dit is een subtype van [maatregel].
Veiligheidsrisico de kans dat een gebeurtenis plaatsvindt, "vermenigvuldigd" met het "gevolg" van die gebeurtenis op het gebied van veiligheid. Dit is een subtype van [risico].
Veiligheidsvoorziening Onder veiligheidsvoorziening wordt verstaan bouwkundige veiligheidsvoorzieningen en technische installaties. Een brandmeldpaneel is bijv. een type voorziening.
verantwoordingsplicht De plicht van organisaties die persoonsgegevens verwerken om aan een Europese privacy-toezichthouder aan te tonen dat zij handelen in overeenstemming met de regelingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Verbeterregister Hierin wordt opgenomen welke verbeteracties uit de evaluatie en oefeningen komen, wie verantwoordelijk is, welke tijdlijn en hoeveel verbeteracties zijn gerealiseerd.
Verbijzondering ====Definitie====De verbijzondering biedt de mogelijkheid tot verdere uitsplitsing en bundeling van de bedragen die op een grootboekrekening worden geboekt.====Toelichting====Een grootboekrekening is het totaal niveau voor boekingen. Indien het gewens
verbonden partij Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin het waterschap een bestuurlijk en een financieel belang heeft en is een instrument om beleid uit te voeren.
Vergadering een bijeenkomst met een interne en/of externe [natuurlijk persoon/natuurlijke personen] waarin besluiten worden genomen en waarover verslag wordt vastgelegd
Vergunning afgegeven toestemming voor het uitvoeren van activiteiten conform een [regeling]. Het verlenen van een vergunning aan een [niet-natuurlijk persoon] bijvoorbeeld een [gemeente].
Verkenning Inschatten van [effectgebied] bij [gevaarlijke stoffen] door middel van verkenningsteams. Deze worden genoemd bij een [inzet] en zijn onderdeel van een [meetplan].
Verkoopfactuur ====Definitie====Een verkoopfactuur is een document dat de betalingsverplichting van het financiële bedrijf aan een debiteur weergeeft. Indien het bedrag negatief is dan spreekt men van een creditfactuur.====Toelichting====Debiteuren ontvangen inkoopf
Verminderd (niet-) zelfredzaam persoon Verminderd zelfredzamen zijn mensen die beperkt worden in hun mogelijkheden om zelfredzaam te kunnen zijn, in normale omstandigheden of ten gevolge van een incident. Deze groep mensen is tijdens een acute crisis niet in staat zichzelf in veiligheid te brengen en is daarmee afhankelijk van de hulp van derden. Te denken valt aankleine kinderen, minder validen (zoals bejaarden of mensen met een geestelijke of fysieke beperking), gedetineerden, mensen die zwaar gewond zijn geraakt. Maar ook mensen die niet over een sociaal netwerk beschikken, zodat anderen in hun opvang en verzorging moeten voorzien, kunnen verminderd zelfredzaam zijn.
versleuteling Een bericht zodanig beveiligen dat het alleen gelezen kan worden als het wordt ontsleuteld met de juiste beveiligingssleutels.
vertegenwoordigde De partij die de vertegenwoordiger de bevoegdheid heeft verleend om in naam van eerstgenoemde te handelen.
vertegenwoordiger De partij die bevoegd is om een andere partij (de vertegenwoordigde) te vertegenwoordigen in het verrichten van handelingen met derden.
vertegenwoordiging De rechtsfiguur die inhoudt dat de rechtsgevolgen van een door een bepaalde partij (de vertegenwoordiger of gemachtigde) in naam van een andere partij (de vertegenwoordigde dienstafnemer) met een derde verrichte handeling aan de vertegenwoordigde worden toegerekend.
vertrouwelijkheid De mate waarin uitsluitend geautoriseerde personen, programmatuur of apparatuur gebruik kunnen maken van de gegevens of programmatuur, al dan niet gereguleerd door (geautomatiseerde) procedures en/of technische maatregelen.
vertrouwensdomein De scope van een vertrouwensrelatie (bijvoorbeeld op keten, organisatorisch of systeemniveau).
vertrouwensraamwerk Stelsel van afspraken dat het delen van gegevens tussen domeinen (many-to-many) mogelijk maakt via overeenkomsten op organisatorisch, juridisch, operationeel, functioneel en technisch niveau.
Verwant Een verwant is een persoon met een relatie tot een betrokkene en die in het kader van dit proces geïnformeerd wil worden over de desbetreffende betrokkeneAls verwanten bellen met de verwantentelefoon wordt een zoekvraag aangemaakt. Zodra bekend wordt dat een slachtoffer waar een zoekvraag voor uitstaan betrokken is bij de ramp wordt een “Vondst” aangemaakt. Dit kan gelijktijdig met het registreren van de zoekvraag (mits het slachtoffer al geregistreerd is), maar ook op een later moment.
verwerken een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzig Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
verwerker Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
verwerkersovereenkomst Een overeenkomst of andere rechtshandeling krachtens het Unierecht of het lidstatelijke recht die de verwerker ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke bindt en waarin het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen en de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke worden omschreven. een overeenkomst tussen de veiligheidsregio en een uitvoerende organisatie waarin afspraken zijn gemaakt over het opslaan, bewerken, versturen of  gebruiken van persoonsgegevens.
verwerkingsverantwoordelijke Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
Verwijsindex Een overzicht waarin vermeld staat in welke andere bronnen welke soort gegevens over deze persoon of deze zaak te vinden zijn.
Verzorgingsgebied ntb
Vestiging de [locatie] van de [organisatie] waarmee de veiligheidsregio een [RELATIE] heeft.
VHE: Clusters
VHE: Eenheden
VHE: Huuropzeggingen
Viewpoints Dwarsdoorsnede van NORA voor een specifiek publiek of doel. Een viewpoint bestaat uit een selectie van elementen en relaties tussen elementen. Een viewpoint het kan een subset van de elementtypen uit het kennismodel bevatten (bv alleen beleidskaders en ba
Vindbaarheid Houdt in dat informatie binnen redelijke termijn kan worden gevonden.
Virtualisatie en packaging Een manier om applicaties naar PC’s, laptops of telewerkomgevingen te sturen volgens een zgn. ‘serverbased computing concept’.
Volledigheid Betekent dat alle procesgebonden informatie is vastgelegd en wordt beheerd die aanwezig zou moeten zijn conform het beheerregime dat voor dat proces is vastgesteld.
Voorlichting Het algemeen (openbaar) toegankelijk maken van informatie voor ontvangers, t.w. burgers, bedrijven en instellingen, met als doel het vergroten van inzicht en kennis en het bevorderen van participatie en het doen van (massale) informatie-uitingen richting Voorzien in de maatschappelijke informatiebehoefte, door het leveren van communicatieproducten en -diensten. (kopie bevolkingszorg, daar ligt de bron).
Voorlichting bevolking Voorzien in de maatschappelijke informatiebehoefte, door het leveren van communicatieproducten en -diensten.
Voorraad Een verzameling artikelen die aanwezig is op één locatie en dat vrij beschikbaar is voor aanwending.
Voorrangsregeling ====Definitie====Voorrangsregelingen waarvoor de woningzoekende in aanmerking komt.====Toelichting====Wanneer een woningzoekende recht heeft op één of meer voorrangsregelingen kan deze voorrang krijgen in het woonruimtebemiddelingsproces.====Voorbee
VoorrangsregelingProfiel ====Definitie====Profiel van criteria waarvoor een specifieke voorrangsregeling geldt.====Toelichting====Dit profiel bevat de criteria voor de woningzoekende en diens situatie maar ook over het gebied of soort eenheden waarvoor deze voorrang van toepa
voorschrift In een Omgevingsvergunning opgenomen eis ten aanzien van de uitoefening van activiteiten.Bron: Omgevingswet, art. 4.5. Definitie: KING (de Omgevingswet verklaart dit begrip niet).
Voorwerp een roerend goed dat binnen de organisatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden.
Voorziening Groepering van services die aan afnemers worden aangeboden, met als doel het bevorderen van uniformiteit en efficiëntie binnen de overheid. Groepering van services die aan afnemers worden aangeboden, met als doel het bevorderen van uniformiteit en efficiëntie binnen de overheid.
Vordering Het terughalen van onrechtmatige betalingen. Het recht van een [individu] op het uitvoeren van een betaling door een andere individu op grond van een afspraak.
Vraag-antwoord combinatie een veelgestelde vraag van een [klant] en een antwoord daarop.
Vragenlijst ====Definitie====Vragenlijsten die gebruikt kunnen worden bij het uitvoeren van kwaliteitsmetingen. Aan een vragenlijst kunnen één of meerdere vragen gekoppeld worden.====Toelichting====Er kunnen verschillende vragenlijsten gedefinieerd worden die geb
VragenlijstAntwoord ====Definitie====Een antwoord van een relatie vanuit op een vraag in een vragenlijst.====Toelichting====Bij een kwaliteitsmeting (enquete) wordt door de relatie antwoorden gegeven op de vragen uit de vragenlijst. Deze klasse bevat de antwoorden op de
VragenlijstRegel ====Definitie====Een vraag die gebruikt kan worden in een vragenlijst voor het uitvoeren van een kwaliteitsmeting.====Toelichting====Alle verschillende vragen die gesteld moeten worden aan een relatie in het kader van een kwaliteitsmeting worden hier
Waarschuwing Functionaliteit waarmee de bevolking [gewaarschuwd] kan worden voor situaties die de volksgezondheid bedreigen. waarschuwing betekent dat mensen die acuut worden bedreigd, soms moeten worden geattendeerd op een [incident]. Snelheid is daarbij geboden om slachtoffers te voorkomen of beperken.
Wallet Een voorziening in de vorm van een online service of softwareprogramma dat vertrouwelijke gegevens kan bevatten, zoals persoonlijke attributen, identificatiegegevens, inloggegevens en bankpassen, en dat de bezitter in staat stelt digitale transacties uit Een apparaat (ook wel: device), online service of softwareprogramma dat vertrouwelijke gegevens kan bevatten, zoals persoonlijke attributen, identificatiegegevens, inloggegevens en bankpassen, en dat de bezitter in staat stelt digitale transacties uit te
waterbewustzijn Het besef van kansen of bedreigingen die te maken hebben met water.
waterrobuust Bestand tegen grote hoeveelheden water en hoge waterstanden.
Waterschaps Informatie en Logische Model Architectuur Waterschaps Informatie en Logische Model Architectuur (WILMA). De waterschappen willen beter en efficiënter samenwerken met elkaar en in de keten. Concrete kaders helpen bij het sturen van gemeenschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Architectuur is een strategisch hulpmiddel bij het opzetten en (continu) doorontwikkelen van de informatiehuishouding van een organisatie.
Webhosting Voor de distributie van applicaties die gebaseerd zijn op het web is een webhostingplatform nodig. Gebruikers benaderen de applicaties via een url (Uniform Resource Locator) die voor de betreffende applicatie geldt.
Weerbeeld
Werkactiviteit Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking.
Werkgever De in het NHR geregistreerde niet-natuurlijk persoon jegens wie een (natuurlijk) persoon krachtens een arbeidsovereenkomst of (publiekrechtelijke) aanstelling gehouden is tot het verrichten van arbeid. (ontleend aan: arbeidsomstandigheden wet)
Werkingsgebied Het domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs. Het domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening) wordt of kan worden toegepast.
Werkplek Werkplek is het digitale bureau van de RD-medewerker. De RD-medewerker neemt de werkplekdiensten af om gebruik te kunnen maken van digitale voorzieningen die nodig zijn voor het uitvoeren van de taken en werkzaamheden. De werkplekdienst moet een RD-medewe
Werkplekdienst (Wer) De werkplekdienst moet een rijksmedewerker in staat stellen om digitale diensten af te nemen. De werkplekdienst kan daarom worden gezien als een interface tussen de rijksmedewerker en het systeem dat de gevraagde digitale dienst levert. Voorbeelden van we
Werkruimte:Informatie Betekenisvolle gegevens.
Wet- en regelgeving van toepassing zijnde wet- en regelgeving, bijvoorbeeld de Wvr of (Bouw)voorschriften.
Wettelijk object (BEVI & REVI) Sinds 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) van kracht. Hiermee zijn de risiconormen voor externe veiligheid voor bedrijven met gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd. Ook geldt er sinds 2004 de Regeling externe veiligheid (Revi). Deze regeling strekt tot uitvoering van het Bevi. Het Bevi heeft als doel zowel individuele als groepen burgers een minimum beschermingsniveau te garanderen tegen een ongeval met gevaarlijke stoffen. De categorien gevaarlijke stoffen volgens wettelijke kader ministerie IenW (bron RRGS) worden beschreven in art. 2.1 Bevi en art 3, 4,5 Rev.
wettelijke vertegenwoordiging Een vertegenwoordiging die voortvloeit uit de wet zonder dat er sprake is van het toekennen van een volmacht of machtiging door de vertegenwoordigde.
Wijk ====Definitie====Een wijk is een geografisch deel binnen de bebouwde kom van een gemeente of deelgemeente waarvan de begrenzing algemeen aanvaard is. ====Toelichting====Wijk is naast een attribuut van adres of een eenheid (te bestempelen als referenti
Wikipedia
Woningwaardering ====Definitie====Geeft de waarde van de woning aan in het kader van het woningwaarderingsstelsel (wws). ====Toelichting====Op basis van de kwaliteit van de woning mag de maximale kale huurprijs van een eenheid bepaald worden. In deze entiteit zijn de
WoningwaarderingCriterium ====Definitie====Geeft de woningwaardering elementen aan van een woning in het kader van het woningwaarderingsstelsel (wws).  ====Toelichting====Een woningwaardering groep bestaat uit een aantal elementen waaraan punten gegeven kunnen worden. De eleme
WoningwaarderingCriteriumGroep ====Definitie====De definitie van de woningwaardering groepen. ====Toelichting====De verschillende onderdelen van het woningwaarderingsstelsel zijn onderverdeeld in groepen. In deze entiteit zijn de verschillende groepen van het woningwaardering stels
WoningwaarderingGroep ====Definitie====De woningwaardering groepen, en de bijbehorende punten totalen, voor de eenheid, binnen het woningwaarderingstelsel dat voor de eenheid van toepassing is.====Toelichting====De verschillende criteria van het woningwaarderingsstelsel zi
WoningwaarderingResultaat ====Definitie====Het eindresultaat van een woningwaardering, volgens de criteria die van toepassing zijn op het voor de eenheid geldende woningwaarderingstelsel.====Toelichting====De klasse bevat het puntentotaal van de woningwaardering voor de eenhei
Woonplaats ====Definitie====Deel van het gebied van een gemeente, waarin huizen zijn gebouwd, als eenheid beschouwd door die gemeente, voorzien van een naam die kan afwijken van de naam van die gemeente. ====Toelichting====Woonplaats is naast een attribuut van a
Woonsituatie ====Definitie====Gegevens van de huidige woning, huidige contract en status (doorstromer of starter) van een hoofdaanvrager.====Toelichting====De huidige woning van een hoofdaanvrager is de eenheid waar deze woonachtig is.Het huidige contract is het
WozEenheid ====Definitie====De WOZ van een eenheid die is gebaseerd op de WozBasisregistratie waarden van de eenheid. ====Toelichting====De overheid levert de WOZ aan van een benoemd terrein of adresseerbaar basisregistratie object. Een woningcorporatie kan op e
WRV: Aanbiedingen
WRV: Eenheden
WRV: Kandidaten ====Definitie====Het doorgeven van een of meer kandidaten die in aanmerking mogen komen voor een eenheid.====Toelichting====Een kandidaat is een woningzoekende die heeft gereageerd op een woning.====Voorbeelden====* De kandidaat die de woning heeft
WRV: Overeenkomsten
WRV: Overeenkomstkoppelingen
WRV: Publicaties
WRV: Puntenberekeningen
WRV: Puntengebeurtenissen
WRV: Reclamaties
WRV: Relaties
WRV: Sancties ====Definitie====Doorgeven op ophalen van één of meer sancties.
WRV: Toewijzingen ====Definitie====Het doorgeven van de afgeronde toewijzing aan het woonruimteverdeeelproces zodat daar de juiste afronding plaats kan vinden.====Toelichting====Het toewijzingsproces zelf vindt plaats binnen de processen van de corporatie. Het is belan
wus Verzamelacroniem voor de basis voor een aantal profielen binnen Digikoppeling: wsdl, uddi en soap.
XML Extensible Markup Language (XML) is een standaard van het World Wide Web Consortium voor de syntaxis van formele opmaaktalen waarmee men gestructureerde gegevens kan weergeven in de vorm van platte tekst.
Zaak Een samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden Een samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden. Een samenhangende hoeveelheid werk met gedefinieerde aanleiding  en een gedefinieerd eindresultaat waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden. ====Definitie====Een zaak is een samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden.====Toelichting====Een zaak vormt de kern van het zaakger
Zaak (copy) Een samenhangende hoeveelheid werk met gedefinieerde aanleiding  en een gedefinieerd eindresultaat waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden.
Zaakobject ====Definitie====Een zaakobject is de verwijzing naar een gerelateerd object voor de zaak.====Toelichting====Een zaak kan verschillende objecten raken. Het is van belang bij de zaak te weten over welke objecten deze gaat. Hiervoor kan ment een verwijz
Zaakrol ====Definitie====De rol die een relatie heeft, in de context van (een) za(a)k(en).====Toelichting====ZaakRol heeft betrekking op de procesrol, met bijbehorende levensduur, die een relatie uitvoer ten opzichte van een zaak en is daarom als aparte klass
Zaakstatus ====Definitie====Een aanduiding van de stand van zaken van een zaak op basis van een betekenisvol behaald resultaat voor de initiator van de zaak.====Toelichting====De Zaakstatus maakt het mogelijk de voortgang van de zaak op hoofdlijnen te volgen. Wa
Zaaktype ====Definitie====Het geheel van karakteristieke eigenschappen van zaken van eenzelfde soort.====Toelichting====Het zaaktype definieert de samenhangende hoeveelheid werk, de aanleiding, het eindresultaat en de doorlooptijd van de zaak. ====Voorbeelde
ZekerheidVerpanding ====Definitie====Zekerheden van een eenheid (onroerend goed of registergoederen) die verpand kunnen worden. ====Toelichting====Van een eenheid kunnen bepaalde zekerheden aan derden worden verpand. De bekendste is natuurlijk de hypotheek. Andere zaken
Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare (werk-/kalender)dagen van de werknemers in de verslagperiode. Het ziekteverzuimpercentage is inclusief het verzuim langer dan een jaar en exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof.
Zoekprofiel ====Definitie====De zoekwaarden waaraan een eenheid moet voldoen.====Toelichting====Woningzoekenen kunnen een zoekprofiel opgeven en daarmee woningen filteren die passen bij hun woonwensen.
Zorgbehoefte De behoefte van mensen zorg te kunnen krijgen. De doelgroep van verminderd zelfredzamen voor het proces ‘opvang en verzorging’ bestaat met andere woorden uit de niet-gewonde of lichtgewonde betrokkenen die niet in hun tijdelijke opvang en verzorging kunnen voorzien. De zwaargewonde slachtoffers worden in de ziekenhuizen medisch opgevangen en verzorgd. Een deel van de zelfredzame betrokkenen maakt kort na het incident wel even gebruik van een (tijdelijke) opvanglocatie zodat zij daar ‘even op adem kunnen komen’ en/of op zoek zijn naar informatie. Deze mensen verlaten echter snel, al dan niet met enige hulp vanuit de overheid weer de opvanglocatie.
Zorgcapaciteit Op basis van het aantal slachtoffers wordt de inzet bepaald en gaat het om het aantal verwachte slacthoffers, letsel etc.
Zorgcontinuiteitsplan een crisisplan waarmee wordt voorbereid dat onder alle omstandigheden de zelfde kwaliteit zorg kunnen leveren door het inzetten van juiste mensen, middelen en methoden. Plannen die daaronder vallen zijn Zirop, Harop, GROP, veiligheidsplan. een zorgcontinuiteitsplan wordt opgesteld door de zorginstelling.
Zorginstelling De KRZ is bruikbaar in processen waar inzicht op (locatie-) gegevens van zorginstelling of zorgcontinuïteit een rol speelt, zowel aan de kant van de veiligheidsregio’s als aan de kant van de zorginstellingen en crisispartners. De basis van deze kernregistratie zijn de adresgegevens van de zorginstellingen.