Gebeurtenissen registreren

Uit NORA Online
ISOR:Gebeurtenissen registreren
Ga naar: navigatie, zoeken
De BIO themadocumenten zijn levende documenten, die van tijd tot tijd een update krijgen. Wijzigingen die geïmplementeerd worden in Q4 2019:
  • Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging. Dit kader is ruimer dan alleen logische toegangsbeveiliging. Een deel van de inhoud van het oude thema komt terug in het nieuwe, de resterende pagina's vervallen en worden niet meer bijgehouden.
  • De Privacy Baseline krijgt een nieuwe versie.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Verwante principes

BIO Thema Toegangbeveiliging
Binnen dit normenkader èn beveiligingsaspect
Alle Normenkaders
Alle Beveiligingsprincipes
Alle Normen
Beveiligingsaspecten
ISOR

Naast het feit dat organisatorische elementen ten aanzien toegangrechten (rollen) periodiek dient te worden gecontroleerd, dienen ook de activiteiten van gebruikers periodiek te worden geanalyseerd. Hiertoe dient gebruik te worden gemaakt van registraties van gebruikersactiviteiten (logging). Er dient tevens regelmatig te worden bewaakt of er onregelmatigheden in de registraties voordoen (monitoring). Tevens dient periodiek getoetst te worden: of de actuele autorisaties nog overeenkomen met de werkelijke situaties. Verder moet het volgende worden beoordeeld:

  • wijzigingen op autorisaties (vastgelegd in log-bestandeng);
  • afspraken die niet systeemtechnisch worden afgedwongen (vier ogen principe).


Criterium

Log-bestanden van gebeurtenissen die gebruikersactiviteiten, uitzonderingen en informatiebeveiligingHet proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen. gebeurtenissen registreren, moeten worden gemaakt, bewaard en regelmatig te worden beoordeeld.

Doelstelling

Het maakt mogelijk:
  • eventuele schendingen van functionele en beveiligingseisen te kunnen detecteren en achteraf de juistheid van de uitgevoerde acties te kunnen vaststellen;
  • handelingen te herleiden naar individuele personen.

Risico

Zonder vastlegging en bewaking kan achteraf niet de juiste actie worden ondernomen en niet worden vastgesteld wie welke handelingen heeft uitgevoerd.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStellingPagina
TVZ_C.03.01log-bestandenEen log-regel bevat de vereiste gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd (zoals: afleidbaarheid naar natuurlijke persoon, de gebeurtenis, identiteit van het werkstation of de locatie, handelingen, datum en tijdstip).Een log-regel bevat de vereiste gegevens
TVZ_C.03.02log-bestandenEen logregel bevat in geen geval gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd die de beveiliging kunnen doorbreken (zoals wachtwoorden, inbelnummers, enz.).Een logregel bevat in geen geval gegevens die de beveiliging kunnen doorbreken
TVZ_C.03.03gebruikersactiviteitenDe informatie verwerkende omgeving wordt middels detectievoorzieningen bewaakt met behulp van een SIEM en/of SOC, welke wordt ingezet op basis van een risico-inschatting en van de aard van de te beschermen gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd en informatiesystemen zodat aanvallen kunnen worden gedetecteerd.De informatie verwerkende omgeving wordt middels detectievoorzieningen bewaakt met een SIEM en/of SOC
TVZ_C.03.04bewaardNieuw ontdekte dreigingen (aanvallen) worden binnen geldende juridische kaders gedeeld binnen de overheid middels (geautomatiseerde) threat-intelligence-sharing mechanismen.Nieuw ontdekte dreigingen (aanvallen) worden binnen geldende juridische kaders gedeeld
TVZ_C.03.05bewaardDe SIEM en/of SOC hebben heldere regels over wanneer een incident aan het verantwoordelijk management moet worden gerapporteerd.De SIEM en/of SOC hebben heldere regels over wanneer een incident moet worden gerapporteerd
TVZ_C.03.06bewaardBij het verwerkeneen bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. van persoonsgegevens wordt, conform het gestelde in de AVG, een verwerkingsactiviteiten register bijgehouden.Bij het verwerken van persoonsgegevens wordt een verwerkingsactiviteiten register bijgehouden.
TVZ_C.03.07beoordeeldDe logbestanden worden gedurende een overeengekomen periode bewaard ten behoeve van toekomstig onderzoek en toegangscontrole.De logbestanden worden gedurende een overeengekomen periode bewaard