Logging en monitoring toegangsbeveiliging

Uit NORA Online
ISOR:Gebeurtenissen registreren
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.1 van 29 oktober 2021 van de BIO Thema-uitwerking Toegangsbeveiliging is vervangen door versie 2.3 van 6 november 2023.
De wijzigingen betreffen met name aanpassingen naar aanleiding van publicatie van de [Handreiking BIO2.0-opmaat].
Versie 2.3 in PDF-formaat is op de website [CIP-overheid] gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Omvat het vastleggen van informatiebeveiligingsgerelateerde gebeurtenissen en het bewaken en onderkennen van afwijkingen op beleidsregels.

Objecttoelichting

Het aspect registratie heeft betrekking op handelingen van gebruikers en systemen die geregistreerd worden in een registratiesysteem voor analyse- en controle-doeleinden. Het aspect bewaken van het logische toegangsbeveiligingssysteem heeft betrekking op ongeautoriseerde acties en het analyseren van de geregistreerde acties op onvolkomenheden.


Naast het feit dat organisatorische elementen over toegangsrechten (rollen) periodiek dienen te worden gecontroleerd, dienen ook de activiteiten van gebruikers periodiek te worden geanalyseerd. Hiertoe dient gebruik te worden gemaakt van registraties van gebruikersactiviteiten (logging). Er dient tevens regelmatig te worden bewaakt of er onregelmatigheden in de registraties voordoen (monitoring). Tevens dient periodiek getoetst te worden of actuele autorisaties nog overeenkomen met de werkelijke situaties. Verder moet het volgende worden beoordeeld:

  • wijzigingen op autorisaties (vastgelegd in log-bestanden);
  • afspraken die niet systeemtechnisch worden afgedwongen (vier ogen principe).


Criterium

Log-bestanden van gebeurtenissen die gebruikersactiviteiten, uitzonderingen en informatiebeveiligingsgebeurtenissen registreren, behoren te worden gemaakt, bewaard en regelmatig te worden beoordeeld.

Doelstelling

Het maakt mogelijk:
  • eventuele schendingen van functionele en beveiligingseisen te kunnen detecteren en achteraf de juistheid van de uitgevoerde acties te kunnen vaststellen;
  • handelingen te herleiden naar individuele personen.

Risico

Zonder vastlegging en bewaking kan achteraf niet de juiste actie worden ondernomen en niet worden vastgesteld wie welke handelingen heeft uitgevoerd.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) 12.4.1

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
TBV_C.03.01 Log-bestanden

Een logregel bevat de vereiste gegevens (zoals: de gebeurtenis, herleidbaarheid tot een natuurlijke persoon, identiteit van het werkstation of de locatie, handelingen, datum en tijdstip).

TBV_C.03.02 Log-bestanden

Een logregel bevat in geen geval gegevens die de beveiliging kunnen doorbreken van de beveiliging kunnen leiden (zoals wachtwoorden en inbelnummers).

TBV_C.03.03 Gebruikersactiviteiten

De informatieverwerkende omgeving wordt door detectievoorzieningen bewaakt dankzij een Security Information and Event Management (SIEM) en/of Security Operations Centre (SOC), die wordt ingezet door een risico-inschatting en van de aard van de te beschermen gegevens en informatiesystemen zodat aanvallen kunnen worden gedetecteerd.

TBV_C.03.04 Bewaard

Nieuw ontdekte dreigingen (aanvallen) worden binnen de geldende juridische kaders gedeeld binnen de overheid door (geautomatiseerde) threat-intelligence-sharing mechanismen.

TBV_C.03.05 Bewaard

De Security Information and Event Management (SIEM) en/of Security Operations Centre (SOC) hebben heldere regels over wanneer een incident aan het verantwoordelijke management moet worden gerapporteerd.

TBV_C.03.06 Bewaard

Bij het verwerken van persoonsgegevens wordt, conform het gestelde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een verwerkingsactiviteitenregister bijgehouden.

TBV_C.03.07 Beoordeeld

De log-bestanden worden gedurende een overeengekomen periode bewaard voor toekomstig onderzoek en toegangscontrole.