ISOR:Informatieverstrekking aan betrokkene bij verzameling persoonsgegevens: verschil tussen versies

Uit NORA Online
ISOR:Informatieverstrekking aan betrokkene bij verzameling persoonsgegevens
Ga naar: navigatie, zoeken
k (Tekst vervangen - '|Redactionele wijzigingsdatum=16-10-2017' door '|Redactionele wijzigingsdatum=2017/10/16 ')
(is uitwerrking van aangepast)
 
(6 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
 +
 
 
{{#Element:
 
{{#Element:
 +
|Elementtype=Privacyprincipe
 
|ID=PRIV_U.05
 
|ID=PRIV_U.05
 
|Titel=Informatieverstrekking aan betrokkene bij verzameling persoonsgegevens
 
|Titel=Informatieverstrekking aan betrokkene bij verzameling persoonsgegevens
|Elementtype=Privacyprincipe
 
 
|Versieaanduiding=3.1
 
|Versieaanduiding=3.1
 
|Gebruik in Nederlandse publieke sector=In gebruik
 
|Gebruik in Nederlandse publieke sector=In gebruik
Regel 8: Regel 9:
 
|Practice=CIP
 
|Practice=CIP
 
|Redactionele wijzigingsdatum=2017/10/16
 
|Redactionele wijzigingsdatum=2017/10/16
 
+
|Publicatiedatum=2017/10/16
|Publicatiedatum=16-10-2017
 
 
|Beschrijving=Wie persoonsgegevens verstrekt aan een organisatie heeft het recht te weten waarvoor, op welke wijze en door wie deze gegevens worden gebruikt. De organisatie heeft hiertoe een informatieplicht. Deze informatieplicht geldt ook wanneer persoonsgegevens van anderen worden ontvangen.
 
|Beschrijving=Wie persoonsgegevens verstrekt aan een organisatie heeft het recht te weten waarvoor, op welke wijze en door wie deze gegevens worden gebruikt. De organisatie heeft hiertoe een informatieplicht. Deze informatieplicht geldt ook wanneer persoonsgegevens van anderen worden ontvangen.
|Heeft bron=de Privacy Baseline
+
|Criterium=De verwerkingsverantwoordelijke stelt bij elke verzameling van persoonsgegevens ''tijdig'' en op een vastgelegde en vastgestelde wijze ''informatie'' aan de betrokkene beschikbaar, zodat de betrokkene, tenzij een ''uitzondering'' geldt, ''toestemming'' kan geven voor de verwerking{{Noot|AVG| art. 14.}}.
|Criterium=De verwerkingsverantwoordelijke stelt bij elke verzameling van persoonsgegevens ''tijdig'' en op een vastgelegde en vastgestelde wijze ''informatie'' aan de betrokkene beschikbaar, zodat de betrokkene, tenzij een ''uitzondering'' geldt, ''toestemming'' kan geven voor de verwerking.
+
|Doelstelling=Het doel van 'Informatieverstrekking aan betrokkene bij verzameling persoonsgegevens' is om transparantie aan betrokkene te garanderen over de gegevensverzameling en de verwerking{{Noot|AVG| art. 12 en overweging 60.}}, zodat de betrokkene zijn rechten kan uitoefenen overeenkomstig de beginselen van behoorlijke en transparante verwerking{{Noot|AVG| overweging 60.}}.
|Doelstelling=Het doel van 'Informatieverstrekking aan betrokkene bij verzameling persoonsgegevens' is om transparantie aan betrokkene te garanderen over de gegevensverzameling en de verwerking , zodat de betrokkene zijn rechten kan uitoefenen overeenkomstig de beginselen van behoorlijke en transparante verwerking.
 
 
|Risico=De organisatie is niet transparant, waardoor de organisatie niet kan verantwoorden dat de gegevensverwerking voldoet aan de beginselen van behoorlijke en transparante verwerking, met mogelijk hoge kosten tot gevolg.
 
|Risico=De organisatie is niet transparant, waardoor de organisatie niet kan verantwoorden dat de gegevensverwerking voldoet aan de beginselen van behoorlijke en transparante verwerking, met mogelijk hoge kosten tot gevolg.
 
|Beveiligingsaspect=Uitvoering
 
|Beveiligingsaspect=Uitvoering
|Is uitwerking van=Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Uitvoeringswet AVG
+
|Invalshoek=Gedrag
|Is uitwerking van (specificatie)=Avg Art. 13; 14 en 15,
+
|Is uitwerking van (specificatie)=Avg Art. 13; 14; 15 en Uitvoeringswet Avg § 4.2.1
Uitvoeringswet Avg § 4.2.1
+
|Conformiteitsindicator=tijdig, informatie, toestemming, uitzondering
 
+
|Kent element met zelfde titel=Nee
|Conformiteitsindicator=tijdig,  
+
|Voetnoten=Nee
informatie,  
 
toestemming,  
 
uitzondering
 
|Heeft ouder=ISOR:Privacy Uitvoering
 
 
|Valt in normenkader=de Privacy Baseline
 
|Valt in normenkader=de Privacy Baseline
 +
|Heeft bron=de Privacy Baseline
 +
|Is uitwerking van=Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Uitvoeringswet AVG
 
}}
 
}}
 
 

Huidige versie van 3 sep 2018 om 12:38

 
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Privacyprincipe)

Verwante principes

Privacy Uitvoering
de Privacy Baseline
Alle Normenkaders
Alle Privacyprincipes
Alle Normen
Beveiligingsaspecten
Invalshoeken
ISOR

Wie persoonsgegevens verstrekt aan een organisatie heeft het recht te weten waarvoor, op welke wijze en door wie deze gegevens worden gebruikt. De organisatie heeft hiertoe een informatieplicht. Deze informatieplicht geldt ook wanneer persoonsgegevens van anderen worden ontvangen.


Criterium

De verwerkingsverantwoordelijke stelt bij elke verzameling van persoonsgegevens tijdig en op een vastgelegde en vastgestelde wijze informatie aan de betrokkene beschikbaar, zodat de betrokkene, tenzij een uitzondering geldt, toestemming kan geven voor de verwerkingAVG art. 14..

Doelstelling

Het doel van 'Informatieverstrekking aan betrokkene bij verzameling persoonsgegevens' is om transparantieInzicht in de werkwijze die de overheid hanteert. aan betrokkene te garanderen over de gegevensverzameling en de verwerkingAVG art. 12 en overweging 60., zodat de betrokkene zijn rechten kan uitoefenen overeenkomstig de beginselen van behoorlijke en transparante verwerkingAVG overweging 60..

Risico

De organisatie is niet transparant, waardoor de organisatie niet kan verantwoorden dat de gegevensverwerking voldoet aan de beginselen van behoorlijke en transparante verwerking, met mogelijk hoge kosten tot gevolg.

Indeling binnen ISOR

Dit privacyprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Uitvoeringswet AVG , in het bijzonder van Avg Art. 13; 14; 15 en Uitvoeringswet Avg § 4.2.1.

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStellingPagina
PRIV_U.05.01.01tijdigDe toestemming van de betrokkene wordt verkregen voorafgaand aan de verwerkingAVG art. 6 lid 1.Vetgedrukte tekst, het doorgeven aan derden en het verder verwerkenAVG art. 14 lid 3.. Dit geldt voor persoonsgegevens die via betrokkenen of anderen wordt of is verkregen.Tijdig, toestemming van de betrokkene vooraf
PRIV_U.05.01.02tijdigInformatieBetekenisvolle gegevens. over de niet van betrokkene verkregen persoonsgegevens wordt binnen een redelijke termijn, maar uiterlijk binnen één maand na de verkrijging van de persoonsgegevensAVG art. 14 lid 3..Tijdig, verstrekken van informatie
PRIV_U.05.02.01informatieHet verzoek om toestemming bestaat in een begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal zodanig gepresenteerd dat een duidelijk onderscheid kan worden gemaakt met de andere aangelegenhedenAVG art. 7 lid 2..Informatie, verzoek om toestemming
PRIV_U.05.02.02informatieWanneer persoonsgegevens bij de betrokkene worden verzameld, ontvangt de betrokkene de volgende informatieAVG art. 13.:
 1. de identiteit en contactgegevens van de verantwoordelijke;
 2. in voorkomend geval de contactgegevens van de Functionaris voor de Gegevensbescherming;
 3. de verwerkingsdoeleinden en ook de rechtsgrond van de gegevensverwerking;
 4. de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde indien de verwerking op deze rechtsgrond (art. 6.1f) is gebaseerd;
 5. in voorkomend geval de ontvangers of categorieën van ontvangers van persoonsgegevens;
 6. in voorkomend geval dat de verwerkingsverantwoordelijke het voornemen heeft de persoonsgegevens door te geven aan een derde land of internationale organisatie of een adequaatheidsbesluit van de commissie bestaat, welke de passende waarborgen zijn en hoe deze kunnen worden ingezien;
 7. de periode dat de gegevens worden opgeslagen of de criteria ter bepaling van die termijn;
 8. dat de betrokkene recht heeft op inzage, rectificatie of wissing of beperking van de hem betreffende verwerking en het recht bezwaar tegen de verwerking te maken en dat de betrokkene het recht heeft op gegevensoverdraagbaarheid;
 9. dat de betrokkene zijn toestemming te allen tijde kan intrekken (voor zover de verwerking is gebaseerd op de rechtsgrond toestemming);
 10. dat de betrokkene een klacht mag indienen bij de AP;
 11. of de verstrekking een wettelijke of contractuele verplichting is dan wel een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten;
 12. of de betrokkene verplicht is de gegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn als deze de gegevens niet verstrekt;
 13. of geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering bestaat en in die gevallen nuttige informatie over de onderliggende logica alsmede het belang en de verwachte gevolgen voor de betrokkene;
 14. informatie over het andere doel, wanneer een verwerking gaat plaatsvinden voor een ander doel dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.
Informatie aan betrokkene
PRIV_U.05.02.03informatieWanneer persoonsgegevens bij een ander dan de betrokkene worden verzameld, ontvangt de betrokkene de volgende informatieAVG art. 7.:
 • de identiteit en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en in voorkomend geval van de vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke;
 • in voorkomend geval de contactgegevens van de Functionaris voor de Gegevens-bescherming;
 • de verwerkingsdoeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd en de rechtsgrond voor de verwerking;
 • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 • in voorkomend geval de ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens;
 • als persoonsgegevens aan een ontvanger in een derde land of aan een internationale organisatie wordt doorgegeven wordt er informatie gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat over hoe een kopie kan worden verkregen over de waarborgen of voorschriften of waar ze kunnen worden geraadpleegd;
 • de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen of indien dat niet mogelijk is de criteria om die termijn te bepalen;
 • indien van toepassing de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde;
 • dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage, en rectificatie of wissing van persoonsgegevens of om beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
 • wanneer verwerking is gebaseerd is op toestemming van betrokkene, heeft de betrokkene het recht de toestemming te allen tijde in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming van vóór de intrekking;
 • dat de betrokkene het recht heeft een klacht in te dienen bij een AP;
 • de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen en in voorkomend geval of zij afkomstig zijn van openbare bronnen;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering) inclusief de informatie over de onderliggende logica en het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.
 • Informatie aan betrokkene bij ontvangst gegevens bij een ander dan de betrokkene
  PRIV_U.05.03.01uitzonderingDe verplichting tot het verstrekken van informatie geldt niet, indien:
  • de betrokkene reeds over de informatie beschikt;
  • het verstrekken van die informatie onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning zou vergen;
  • de verwezenlijking van de doeleinden van de verwerking onmogelijk dreigt te worden of ernstig in het gedrang dreigt te brengen (In dergelijke gevallen neemt de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen om de rechten, de vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder het openbaar maken van de informatie.);
  • het verkrijgen of verstrekken van de gegevens uitdrukkelijk wettelijk is voorgeschreven en dat recht voorziet in passende maatregelen om de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te beschermen, of:
  • de persoonsgegevens vertrouwelijk moeten blijven uit hoofde van een beroepsgeheim, waaronder een statutaire geheimhoudingsplicht;
  • wanneer de verwerking berust op een wettelijke bepaling, waarbij een specifieke uitzondering geldt;
  • het de verwerking betreft van persoonsgegevens die deel uitmaken van archiefbescheiden en die op grond van de Archiefwet niet voor vernietiging in aanmerking komen en zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats Zie Mvt Uitvoeringswet, toelichting bij art. 41..
  Toestemming, vrijelijk gegeven
  PRIV_U.05.04.01toestemmingDe toestemming moet door de betrokkene vrijelijk gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat kunnen worden. Bij de beoordeling of dit vrijelijk gebeurt, is gekeken of de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een met de betrokkene overeengekomen overeenkomstAVG art. 14 lid 4..Uitzondering
  PRIV_U.05.04.02toestemmingBij aanbieden van een dienst aan een kind en het kind is jonger dan 16 jaar, dan is de toestemming of machtiging tot toestemming verleend door de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagtAVG art. 8..Toestemming, toestemming of machtiging door ouderlijk verantwoordelijke