Speciale toegangsrechtenbeheer

Uit NORA Online
ISOR:Speciale toegangsrechten beheer
Ga naar: navigatie, zoeken
Versie 2.0 van 23 oktober 2020 van de BIO Thema-uitwerking Toegangsbeveiliging is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Betreft een instandhoudingsproces voor de uitgifte en het onderhoud van speciale toegangsrechten.

Objecttoelichting

Beheerders hebben voor bepaalde activiteiten, speciale systeembevoegdheden nodig om hun beheeractiviteiten uit te voeren. De activiteiten die met zulke bevoegdheden kunnen worden uitgevoerd, kunnen diep ingrijpen in het systeem. Daarom moet hier voorzichtig mee om worden gegaan en zijn hiervoor procedurele maatregelen noodzakelijk.


Speciale toegangsrechtenbeheer is gerelateerd aan twee aspecten proces en specifieke recht. Het aspect proces(beheer) behelst het uitvoeren van activiteiten met vooraf vastgestelde stappen die logisch met elkaar samenhangen. Het aspect recht (speciale bevoegdheden) behelst het recht tot het uitvoeren van specifieke handelingen.


Criterium

Het toewijzen en gebruik van speciale toegangsrechten behoren te worden beperkt en beheerst.

Doelstelling

Het voorkomen van het misbruik en oneigenlijk gebruik van bedrijfsobjecten.

Risico

Personen die zonder aantoonbare redenen toegang hebben tot bedrijfsobjecten kunnen schade aan de bedrijfsbelangen veroorzaken.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) 9.2.3

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
TBV_U.06.01 Toewijzen

Het toewijzen van speciale toegangsrechten vindt plaats door een risicoafweging en met richtlijnen en procedures.

TBV_U.06.02 Speciale toegangsrechten

Gebruikers hebben toegang tot speciale toegangsrechten voor zover dat voor de uitoefening van hun taak noodzakelijk is (need-to-know en need-to-use).

TBV_U.06.03 Beheerst

De uitgegeven speciale bevoegdheden worden minimaal ieder kwartaal beoordeeld.