Jaarplan NORA 2020

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Het Jaarplan 2020 wordt uitgevoerd onder aansturing van het Beheerteam van ICTU, e.e.a. in afstemming en overleg met de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Gebruikersraad en binnen het door BZK beschikbaar gestelde budget.

Het beheer van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur is in principe voor onbepaalde tijd (Kabinetsbeleid 2009). Voor het beheer en de doorontwikkeling van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur is, overeenkomstig de meerjarige overeenkomst tussen het ministerie van BZK en ICTU, voor het jaar 2020 een budget beschikbaar van € 530.000.

Beheer en doorontwikkeling van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur is vraaggestuurd. Die vraag komt bij het Beheerteam binnen vanuit de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Gebruikersraad, vanuit de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Familie (nieuwe kennis uit de praktijk) en vanuit gebruikersonderzoek en monitoring (feedback over de manier waarop de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur ontsloten wordt). NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Beheer onderhoudt hiertoe actief contacten met vertegenwoordigers uit al deze gebruikersgroepen en brengt verbetermogelijkheden in bij de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Gebruikersraad.

Jaarlijks wordt een telkens groter deel van het budget aangewend voor het reguliere beheer van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur. Dat is logisch, want al ruim 8 jaar achter elkaar groeit de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur met ca. 25 a 30% per jaar qua gebruik en qua omvang aan kennis-pagina’s. Die groei blijft doorgaan, doordat de gebruikers bepalen op welke inhoudelijke thema’s de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur het beste kan worden doorontwikkeld. Jaarlijks is ca. EUR 5.000.- nodig voor het beheer (lees: actueel houden) van een thema. Door de groei in het aantal thema’s vraagt dit dus meer en meer inzet van het Beheerteam. Bij de aanwending van het budget is prioritering en aanscherping van doelen essentieel om optimale resultaten te halen binnen dat relatief beperkte financiële kader. Om die reden benoemen we expliciet de aandachtsgebieden waarin wordt geïnvesteerd. Voor additionele activiteiten zal in voorkomende gevallen extra financiering gezocht moeten worden.

Begroting 2020

De begroting voor 2020 is als volgt opgebouwd:

Regulier beheer van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur € 250.000,-
Gerichte activiteiten voor de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Familie € 80.000,-
Doorontwikkeling bestaande thema’s € 100.000,-
Doorontwikkeling nieuwe thema’s € 100.000,-
Totaal budget € 530.000,-

Elk van deze posten is nader toegelicht.


Regulier beheer

Hieronder vallen alle dagelijkse activiteiten van het Beheerteam, gericht op het promoten en beschikbaar houden van www.NORAonline.nl als een actuele en éénduidige bron voor hergebruik. Het Beheerteam borgt daartoe dat een zichtbare verbinding bestaat tussen vigerend beleid, basisafspraken en ontwerpprincipes. En daardoor kan de dienstverlening van de overheid met behulp van architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. goed worden "gericht" en "ingericht".

Denk hierbij aan zaken als:

 1. Controleren van recente wijzigingen en zo nodig daarop redactie voeren;
 2. Doorvoeren van inhoudelijke wijzigingen die worden aangedragen via nora@ictu.nl;
 3. Begeleiden van materiedeskundigen en communities bij het bewerken van content in de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur;
 4. Begeleiding van contactpersonen bij het opzetten en (door)ontwikkelen van thema’s;
 5. Monitoring van het gebruik van de wiki;
 6. Uitvoeren van gebruikerstevredenheidsonderzoeken (2 x per jaar);
 7. InformatieBetekenisvolle gegevens. over de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur actueel houden op www.digitaleoverheid.nl/NORA
 8. Ontsluiten van externe bronnen via de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur, zoals Monitor Open Standaarden, ISOR-normenkaders en standaarden van het Forum Standaardisatie;
 9. Contractmanagement voor het technisch beheer van de wiki (uitbesteed aan XL&Knowledge, voorheen ArchiXL);
 10. Uit laten voeren van technisch onderhoud van de wiki, zoals het aanpassen van het NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Kennismodel of de (menu)structuur, die wijzigingen testen en in productie (laten) nemen;
 11. Alle werkzaamheden verdelen over de leden van het Beheerteam en de voortgang daarvan volgen via het plansysteem op de project site NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur bij ICTU;
 12. Programmamanagement en het voeren van een deugdelijke administratie, inclusief het opleveren van verantwoordingsrapportages en afstemming met BZK.

Daarnaast zijn er jaarlijks altijd enkele bijzondere werkzaamheden nodig, zoals in 2019 de overgang naar een nieuwe versie van mediawiki (de open source software waar de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur gebruik van maakt). Voor 2020 is voorzien:

 • Verbeteren van de toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is. van de NORA-wiki om die te laten voldoen aan de actuele eisen aan websites;
 • De beveiliging van de NORA-wiki up-graden naar PKIOverheid-certificaten;
 • InformatieBetekenisvolle gegevens. opnemen over NORA-opleidingen en andere architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen.-opleidingen (denk onder meer aan samenwerking met ICTU, Rafeb en RADIO);
 • Voor elk thema nalopen in hoeverre het beheer door de betreffende community is geborgd.

De hiertoe benodigde structurele inzet is als volgt:

Rol FTE ca. EUR
Programmamanager 0,20 € 40.000
Projectsecretaris 0,10 € 20.000
Wiki beheer 0,30 € 60.000
Content beheer 0,15 € 30.000
Technisch beheer (extern) 0,10 € 20.000
Inhoudelijke expertise 0,30 € 60.000
Totaal bemensing 1,15 € 230.000
Materiële kosten € 20.000
Totaal € 250.000

De materiële kosten zijn voorzien voor zaken als:

 • De overeenkomst met XL&Knowledge voor het technisch beheer van het platform waarop www.NORAonline.nl draait;
 • Uitgaven voor vergaderingen met NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur communities;
 • Vertaling van documenten e.d.

Gerichte activiteiten voor de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Familie

Dit betreft activiteiten om de NORA Familie te ondersteunen en te versterken en het representeren van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Familie naar buiten toe (OBDO, Europa, NAF enz.).

De kern van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Familie vormt NORAonline.nl, waar alle kennis ontsloten wordt en waar alle bijeenkomsten in de agenda komen te staan. Dagelijks vinden ruim 400 bezoekers deze website, die daarmee haar rol als informatiebron waarmaakt. Persoonlijke ontmoetingen, gesprekken en discussies zijn echter de kern van kennisopbouw en doorontwikkeling, vandaar dat structureel elk jaar wordt ingezet op meer verbinding tussen off- en online activiteiten. Alles met het doel van het versterken en uitbouwen van de community van architecten die zich on- en offline thuis voelen in de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur.

Het netwerk rondom NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur en de Familieleden, verenigd in de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Gebruikersraad, bevat een schat aan kennis en ervaring op het gebied van informatievraagstukken. Door vanuit de verschillende sectoren, samenwerkingsverbanden en bestuurslagen best practices en best knowledge te delen, uit te diepen en hierover nieuwe afspraken te maken, ontstaat de facto standaardisatie en wordt ingezet op het hergebruiken van slimme oplossingen. Bovendien kan elkaars kennis en ervaring worden aangewend om slimme en samenhangende keuzes te maken op weg naar betere en goedkopere digitale overheidsdienstverlening.

Concrete activiteiten in dit kader:

 1. Bijhouden van een NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Agenda met een overzicht van evenementen en bijeenkomsten;
 2. Familienieuwsbrieven uitsturen naar alle communities (2 x per jaar);
 3. Verspreiden van actueel nieuws in de community (twitter, nieuwsberichten, mails, presentaties, bijeenkomsten);
 4. Jaarlijks nagaan welke nieuwe beleidskaders relevant zijn en welke impact dat heeft op de principes;
 5. 2 NORA Gebruikersdagen (in mei en in november);
 6. Een informatiebijeenkomst met de beheerders van de wiki’s over hergebruik van thema’s;
 7. Gerichte besprekingen met 2 of 3 NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Familie-leden over hoe de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur hun eigen (referentie)architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. beter kan ondersteunen;
 8. 4 a 5 bijeenkomsten van de NORA Gebruikersraad;
 9. Enkele kennissessies voor bijeenkomsten van expertgroepen;
 10. Een intervisie- en/of kennisdelingssessie, gericht op de beheerders en ontwikkelaars van architecturen;
 11. Opstellen van een communityplan om online- en offlineactiviteiten in samenhang te bekijken en de community als geheel te versterken (een actiepunt n.a.v. reacties van de familieleden in 2019);
 12. Een rondje langs de CIO-offices van de ministeries om te onderzoeken welke mogelijkheden bestaan voor het verbeteren van de toepassing van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur;
 13. En in het verlengde daarvan de aansluiting zoeken bij Project-Portfoliomanagement en het BIT;
 14. Afstemming van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur op de EIFThe European Interoperability Framework (EIF) is a commonly agreed approach to the delivery of European public services in an interoperable manner. It defines basic interoperability guidelines in the form of common principles, models and recommendations. / EIRA.

De hiertoe benodigde (structurele) inzet is als volgt:

Rol FTE ca. EUR
Inhoudelijke expertise 0,25 € 50.000
NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Gebruikersraad 0,10 € 20.000
Totaal bemensing 0,35 € 70.000
Materiële kosten € 10.000
Totaal € 80.000

De materiële kosten zijn voorzien voor zaken als:

 • Uitgaven voor vergaderingen van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Gebruikersraad;
 • Uitgaven voor NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Gebruikersdagen;


Doorontwikkeling

NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur is vanaf het ontstaan in 2005 voortdurend ontwikkeld vanuit de behoefte van de gebruikers. Dit is een organisch proces. In overleg met de Gebruikersraad worden focusgebieden afgerond en nieuwe focusgebieden opgestart. Het plaatje op de pagina van de Jaarplanning geeft weer waar wij in dat proces naartoe groeien. Naast de drie focuspunten per jaar, zijn er vele thema’s die -in samenwerking met de betreffende communities- worden doorontwikkeld.

NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur zit nog duidelijk in de groeifase. Het werken met architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. in projecten neemt toe en er zijn meer en meer gebruikers die de weg naar de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur vinden. In het Jaarplan is de doorontwikkeling van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur gericht op enerzijds vernieuwing via focusgebieden die inspelen op de veranderingen in de omgeving, zoals nieuw regeringsbeleid van NL DIGIBeter, en anderzijds op het tot afdoende niveau uitwerken, dan wel actualiseren, van de thema’s die in voorgaande jaren actueel waren.

Voor ieder focusgebied bestaan de activiteiten uit het organiseren van een community, inhoudelijke sessies en het publiceren van de resultaten via de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur. De thema’s die doorlopen, omvatten een veelheid aan onderwerpen waar we niet alles voor kunnen doen. We stellen hiervoor een beperkt budget beschikbaar en bepalen in de loop van het jaar wat we daarvoor allemaal kunnen doen.


Doorontwikkeling bestaande thema’s

Dit betreft toezegging op onderwerpen waar we aandacht aan moeten geven. Meer in detail zijn deze activiteiten:

 1. Verbetering van voorbeelden en definities van de Project Start Architectuur (PSA), de meest bezochte pagina in NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur (behoefte vanuit onderzoek bij de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Familie);
 2. Verbetering van de toelichting van de overgang van het 9-vlaksmodel naar het Vijflaagsmodel;
 3. Meer uitleg over de theorie en toepassing van het Vijflaagsmodel is gewenst vanuit het gebruikersonderzoek;
 4. Meer uitleg geven over hoe je NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur toepast;
 5. Afronding van de ontwikkeling van het thema Identity & Access Management met een deel-budget van EUR 50.000;
 6. Opzet van het thema Toezicht Inspectie Opsporing en Handhaving (TIOH) met een deel-budget van EUR 25.000;
 7. Doorontwikkeling van het thema Gegevensmanagement, in samenwerking met GEMMA (inclusief integratie met de huidige thema’s Data op het Web en Semantiek);
 8. Actualisatie van het thema Zaakgericht Werken (Samenwerking met GEMMA);
 9. Ondersteuning bij de opzet van een overkoepelende referentiearchitectuur in de Zorg (betrokkenheid is toegezegd n.a.v. de behoefte vanuit LIDA, ZiRA, PURA en opnieuw geuit op Kraamvisite ZiRA);
 10. Doorontwikkeling NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Principes waar nodig (n.a.v. besluitvorming Gebruikersraad)
 11. Mogelijke doorontwikkeling van thema's die in 2019 in overleg met nieuwe communities voorzichtig zijn gestart, maar nog niet zijn afgerond, zoals Business Process Management en Cloud (beperkt tot opstart-budget van EUR 5.000 per thema);
 12. Doorontwikkeling van het thema API's (als onderdeel van een separaat gefinancierd programma van BZK).

De hiertoe benodigde inzet is als volgt:

Rol FTE ca. EUR
5 trekkers / projectleiders 0,25 € 50.000
Inhoudelijke expertise 0,25 € 50.000
Totaal bemensing 0,50 € 100.000
Doorontwikkeling nieuwe thema’s en NORA-reviews

Voor de nieuwe thema’s van doorontwikkeling in 2020 is al een doorkijkje beschikbaar: Prioriteiten 2020
Deze is voor het eerst besproken in de Gebruikersraad van 26 maart 2019 en daarna in de Gebruikersraad van 6 juni 2019 om prioriteiten te bepalen. De focuspunten voor 2020 zijn:

 1. Transparantie & Openbaarheid
 2. Datagedreven werken & Analytics
 3. Artificial Intelligence / Algoritmen

Elk met een deel-budget van EUR 25.000.
Het resterend budget wordt aangewend voor het uitvoeren van NORA-reviews op landelijke ontwikkelingen die door derden worden besproken met de Gebruikersraad NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur. Denk daarbij aan GO (Berichtenstelsel, netwerkstelsel, eID stelsel) e.d.

De hiertoe benodigde inzet is als volgt:

Rol FTE ca. EUR
3 Trekkers / projectleiders 0,15 € 30.000
Inhoudelijke expertise 0,25 € 50.000
Review expertise 0,10 € 20.000
Totaal bemensing 0,50 € 100.000