Vertrouwen

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Feedback
GEEF FEEDBACK
Onderdeel van publieke review
Terug naar Reviewpagina
Terug naar Scope Review
Type pagina
Kernwaarde van Dienstverlening
ID
KWD01
Status
Actueel
In publieke review t/m 16 januari 2021.
Dit concept is nieuw en niet gebaseerd op eerdere NORA-afspraken.
Meer Kernwaarden bekijken:
Kernwaarden van Dienstverlening

Beschrijving

De dienstverlening van de overheid is het vertrouwen waard dat burgers en bedrijven daar in stellen

De dienstverlening van de overheid is transparant, objectief en onbevooroordeeld: gelijke gevallen worden gelijk behandeld. In haar dienstverlening handelt de overheid verantwoord. Zij stelt de belangen van burgers en bedrijven én van de democratische rechtsstaat centraal. Ze staat open voor vragen, klachten en ideeën. De overheid beschermt de privacy van burgers en bedrijven en gaat vertrouwelijk om met informatie die ze voor haar dienstverlening ontvangt, verzamelt en gebruikt.

Onderliggende doelen

DoelIDBeleidskader(s)Beschrijving
Transparant (Doel)KD01BurgerServiceCode
NL DIGIbeter
Regeerakkoord 2017-2021 Vertrouwen in de toekomst
Burgers en bedrijven kunnen gemakkelijk te weten komen hoe de overheid werkt. De overheid houdt hen op de hoogte van het verloop van procedures waarbij ze betrokken zijn.

De overheid zorgt ervoor dat haar werkwijze transparant is, de democratie versterkt wordt en verantwoording aan burgers mogelijk is.

Burgers en bedrijven kunnen de prestaties van overheden vergelijken, controleren en beoordelen. De overheid stelt de informatie die daarvoor nodig is actief beschikbaar en staat open voor gerichte terugkoppeling. Dit is belangrijk voor het vertrouwen van burgers en bedrijven.
Betrouwbaar (Doel)KD02Wet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer
BurgerServiceCode
Code goed openbaar bestuur
De kwaliteit van diensten voldoet aan vooraf bepaalde normen. Zowel die normen als de monitoring ervan zijn verankerd in de overheidsprocessen.
Ontvankelijk (Doel)KD03BurgerServiceCode
NL DIGIbeter
Toolbox voor Ethisch Verantwoorde Innovatie
Burgers kunnen gemakkelijk terecht bij de dienstverlener met hun ideeën voor verbetering, meldingen of klachten. De overheid herstelt fouten, compenseert tekortkomingen en gebruikt klachten om daarvan te leren.

Bij innovaties en het vernieuwen van diensten is het belangrijk om alle belanghebbenden in beeld te hebben en te betrekken. De ontwikkeling en implementatie van technologieën wordt zo democratisch en het ontwerp houdt direct rekening met waarden, belangen, verwachtingen en zorgen.

Het Kabinet wil burgers bovendien meer regie geven over hun eigen gegevens (regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst).
Verantwoord (Doel)KD04Data Agenda OverheidDe inzet van digitale technologie door de overheid blijft onderdeel van het maatschappelijke debat. Overheden zoeken constant naar de juiste balans voor een verantwoordelijke digitale overheid. Burgers, bedrijven en de democratische rechtsstaat moeten centraal blijven staan. Maar je wilt ook kansen benutten die kunnen bijdragen aan het oplossen van prangende maatschappelijke vraagstukken. De overheid garandeert dat zij op degelijke wijze omgaat met de gegevens van burgers en bedrijven. Een verantwoorde inzet van data en algoritmen door de overheid draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen, het vergroten van de transparantie en het verbeteren van de dienstverlening.
Privacy (Doel)KD05AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Regie op Gegevens Digitale Overheid
Regeerakkoord 2017-2021 Vertrouwen in de toekomst
Data Agenda Overheid
Big Data in een vrije en veilige samenleving
Het vormgeven van de publieke sector van de toekomst vraagt om vergaande samenwerking tussen overheid, wetenschap en bedrijfsleven. Maar de toenemende verwerking van steeds meer data mag niet ten koste gaan van de rechten van burgers en bedrijven. Grondrechten en publieke waarden, zoals non-discriminatie en privacy, vormen daarbij het fundament. Het is juist bij voortschrijdende digitalisering essentieel om de Grondwet en de daaruit voortvloeiende publieke waarden zoals privacy, zelfbeschikking en gelijkheid te borgen. De overheid biedt oplossingen waarin de privacy van burgers gerespecteerd wordt. Om privacy te bevorderen krijgen burgers meer regie op hun eigen persoonsgegevens. Gebruikers van overheidsdiensten krijgen de mogelijkheid zelf maatschappelijk relevante instanties en organisaties aan te wijzen waaraan een beperkt aantal persoonsgegevens automatisch kan worden verstrekt.

Visualisatie grondslag

Beleidskaders die ten grondslag liggen aan de doelen van deze kernwaarde.

Betrouwbaar (Doel)VertrouwenOntvankelijk (Doel)Privacy (Doel)Transparant (Doel)Verantwoord (Doel)Dit is een grafiek met grenzen en knooppunten die kan hyperlinks bevatten.
black: Vindt grondslag in
red: Motiveert