Vertrouwen

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Beschrijving

De dienstverlening van de overheid maakt het vertrouwen dat burgers en bedrijven daar in stellen waar

De dienstverlening van de overheid is rechtvaardig, transparant, objectief en onbevooroordeeld: gelijke gevallen worden gelijk behandeld, waar mogelijk rekening houdend met individuele omstandigheden. In haar dienstverlening handelt de overheid verantwoord. Zij stelt de belangen van burgers en bedrijven én van de democratische rechtsstaat centraal. Ze staat open voor vragen, klachten en ideeën. De overheid beschermt de privacy van burgers en bedrijven en gaat vertrouwelijk om met informatie die ze voor haar dienstverlening ontvangt, verzamelt en gebruikt.

Onderliggende Kwaliteitsdoelen

DoelIDBeleidskader(s)Beschrijving
Transparant (Doel)KD01BurgerServiceCode
NL DIGIbeter
Regeerakkoord 2017-2021 Vertrouwen in de toekomst
Burgers en bedrijven kunnen gemakkelijk te weten komen hoe de overheid werkt en krijgen inzicht waarom ze voor bepaalde dienstverlening wel of niet in aanmerking komen. De overheid houdt hen op de hoogte van het verloop van procedures waarbij ze betrokken zijn.

De overheid zorgt ervoor dat haar werkwijze transparant is, kan zich hierover verantwoorden en stelt de informatie die hiervoor nodig is actief beschikbaar.

Burgers en bedrijven kunnen de prestaties van overheden vergelijken, controleren en beoordelen. De overheid stelt de informatie die daarvoor nodig is actief beschikbaar. Dit is belangrijk voor het vertrouwen van burgers en bedrijven in de overheid.
Betrouwbaar (Doel)KD02Wet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer
BurgerServiceCode
Code goed openbaar bestuur
In haar dienstverlening zegt de overheid wat ze doet en doet wat ze zegt. Burgers en bedrijven kunnen uitgaan van een betrouwbare en voorspelbare overheid. Zij kunnen vertrouwen dat informatie tijdig wordt verstrekt en dat deze correct, compleet en actueel is. De kwaliteit van diensten voldoet aan vooraf bepaalde normen. De monitoring en verantwoording hierop, alsmede de verbeteringen die hieruit voortvloeien zijn verankerd in de overheidsprocessen. Deze worden zo continu verbeterd.
Ontvankelijk (Doel)KD03BurgerServiceCode
NL DIGIbeter
Toolbox voor Ethisch Verantwoorde Innovatie
Burgers en bedrijven kunnen gemakkelijk terecht bij de overheidsdienstverlener met verzoeken, ideeën voor verbetering, meldingen of klachten. De overheidsdienstverlener herstelt met deze inbreng fouten, compenseert tekortkomingen en leert hiervan om haar dienstverlening continu te verbeteren.

Bij innovaties en het vernieuwen van diensten is het belangrijk om alle belanghebbenden in beeld te hebben en te betrekken.

Bij inzet van nieuwe technologieën wordt rekening gehouden met de waarden, belangen, verwachtingen en zorgen van burgers en bedrijven.
Verantwoord (Doel)KD04Data Agenda OverheidDe overheid legt verantwoording af aan het publiek en de volksvertegenwoordiging.

De keuzes die ten grondslag liggen aan de inrichting van de dienstverlening zijn inzichtelijk. De overheidsdienstverlener kan laten zien hoe verschillende belangen tegenover elkaar zijn afgewogen.

De overheidsdienstverlener rapporteert hoe de dienst functioneert, welke middelen daarvoor nodig zijn en welke verbeteringen noodzakelijk zijn.
Privacy (Doel)KD05AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Regie op Gegevens Digitale Overheid
Regeerakkoord 2017-2021 Vertrouwen in de toekomst
Data Agenda Overheid
Big Data in een vrije en veilige samenleving
De overheid respecteert en beschermt de privacy van de burger. De verdergaande samenwerking tussen overheid, wetenschap en bedrijfsleven leidt tot meer gegevensuitwisselingen. De toenemende verwerking van gegevens mag niet ten koste gaan van de rechten van burgers en bedrijven. De overheid biedt voorzieningen aan de burger om de controle te houden over de eigen privacy.

Visualisatie grondslag

Beleidskaders die ten grondslag liggen aan de doelen van deze kernwaarde.

black: Vindt grondslag in
red: Motiveert