Security-monitoring

Uit NORA Online
ISOR:Security-monitoring
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Onder security-monitoring wordt voor de clouddiensten verstaan, het reviewen, analyseren, signaleren en tijdig rapporteren van zwakheden, onveilige interfaces en ongeautoriseerde toegangspogingen, om misbruik te voorkomen en om op basis van de ernst van de signalering acties te ondernemen.

De bewakingsfunctie is voorbehouden aan de daartoe verantwoordelijke functionaris(sen) en vindt mede plaats op basis van geregistreerde gegevens (logging).

De log-gegevens behoren regelmatig te worden geanalyseerd en de resultaten van deze analyses moeten worden gerapporteerd (alerting). Ook moet de CSP regelmatig rapporteren over of en de mate waarin afwijkingen zijn geconstateerd ten aanzien van het overeengekomen beveiligingsniveau.


Criterium

De performance van de informatiebeveiligingHet proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen. van de cloud-omgeving behoort regelmatig te worden gemonitord en hierover behoort tijdig te worden gerapporteerd aan de verschillende stakeholders.

Doelstelling

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is SoGP (Standard of Good Practice for Information Security) S12.1, Focus Group on Cloud Computing Technical Report (ITU-T FG Cloud TR) Part 5 - pag. 27, NEN-ISO/IEC 27002 12.4

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
CLD_C.05.01 gemonitord en gerapporteerd

Richtlijnen en afspraken voor het monitoren en rapporteren over informatiebeveiligingHet proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen. van de cloud-omgeving zijn vastgesteld en worden toegepast.

CLD_C.05.02 gemonitord en gerapporteerd

Het monitoren en rapporteren over de informatiebeveiligingHet proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen. is gerelateerd aan:

  • de geformuleerde strategische en bedrijfsdoelen;
  • de risico’s die het bereiken van de strategische doelen kunnen beïnvloeden;
  • de beveiligingsincidenten, zoals cybersecurity-aanvallen.
CLD_C.05.03 gemonitord en gerapporteerd

Het monitoren van informatiebeveiligingHet proces van vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelen. en rapportages vindt plaats op basis van:

  • het verzamelen van informatie uit interne en externe bronnen;
  • inzicht op basis van verzamelde informatie uit de combinatie van Key Performance Indicatoren (KPI) en Key Risk Indicatoren (KRI).
CLD_C.05.04 gemonitord en gerapporteerd

De informatiebeveiligingsrapportages worden in samenhang met rapportages uit andere beheerdisciplines (compliance en assurance management, en vulnerability management) geanalyseerd.

CLD_C.05.05 gemonitord en gerapporteerd

Aantoonbaar wordt opvolging gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat aan de verbeteringsvoorstellen uit de analyse-rapportages.

CLD_C.05.06 gemonitord en gerapporteerd

De beveiligingsplannen worden periodiek geactualiseerd en toegewezen aan hiervoor verantwoordelijke functionarissen.