Security-monitoringsrapportage

Uit NORA Online
ISOR:Security-monitoring
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 1 juni 2021 van de BIO Thema-uitwerking Clouddiensten is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Omvat het continu bewaken van security-gebeurtenissen en de rapportage over de geconstateerde afwijking van het overeengekomen beveiligingsniveau.

Objecttoelichting

Onder security-monitoring wordt voor clouddiensten verstaan, het reviewen, analyseren, signaleren en tijdig rapporteren van zwakheden, onveilige interfaces en ongeautoriseerde toegangspogingen, om misbruik te voorkomen en om met de ernst van de signalering acties te ondernemen.


De bewakingsfunctie is voorbehouden aan de daartoe verantwoordelijke functionaris(sen) en vindt mede plaats met geregistreerde gegevens (logging).


De loggegevens behoren regelmatig te worden geanalyseerd en de resultaten van deze analyses moeten worden gerapporteerd (alerting). Ook moet de Cloud Service Provider (CSP) regelmatig rapporteren over of en de mate waarin afwijkingen zijn geconstateerd op het overeengekomen beveiligingsniveau.


Criterium

De performance van de informatiebeveiliging van de cloud-omgeving behoort regelmatig te worden gemonitord en hierover behoort tijdig te worden gerapporteerd aan verschillende stakeholders.

Doelstelling

Gebeurtenissen (performance van de informatiebeveiliging van de cloud-omgeving) vastleggen, bewijs verzamelen en betrokkenen daarvan op de hoogte te stellen.

Risico

Misbruik van de performance van informatiebeveiliging van de cloud-omgeving.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27002 12.4The Standard of Good Practice for Information Security 2018 S12.1

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
CLD_C.05.01 Gemonitord en gerapporteerd

Richtlijnen en afspraken voor het monitoren en rapporteren over informatiebeveiliging van de cloud-omgeving zijn vastgesteld en worden toegepast.

CLD_C.05.02 Gemonitord en gerapporteerd

Het monitoren en rapporteren over de informatiebeveiliging zijn gerelateerd aan:

  • geformuleerde strategische- en bedrijfsdoelen;
  • risico’s die het bereiken van de strategische doelen kunnen beïnvloeden;
  • beveiligingsincidenten, zoals cybersecurity-aanvallen.
CLD_C.05.03 Gemonitord en gerapporteerd

Het monitoren van informatiebeveiliging en rapportages vindt plaats met:

  • het verzamelen van informatie uit interne en externe bronnen;
  • het inzicht door verzamelde informatie uit de combinatie van Key Performance Indicators (KPI’s) en Key Risk Indicators (KRI’s).
CLD_C.05.04 Gemonitord en gerapporteerd

Informatiebeveiligingsrapportages worden in samenhang met rapportages uit andere beheerdisciplines (compliance en assurance-management en vulnerability-management) geanalyseerd.

CLD_C.05.05 Gemonitord en gerapporteerd

Aantoonbaar wordt opvolging gegeven aan verbetervoorstellen uit analyserapportages.

CLD_C.05.06 Gemonitord en gerapporteerd

De beveiligingsplannen worden periodiek geactualiseerd en toegewezen aan de hiervoor verantwoordelijke functionarissen.