Denken vanuit behoeften van burgers en bedrijven

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
 
Een richtinggevende uitspraak over een generiek eigenschap die systemen moeten hebben - maar alleen van toepassing binnen een aspectgebied van informatievoorziening. Kan nevengeschikt of ondergeschikt zijn aan bestaande NORA Bindende Architectuurafspraken, meestal een Kwaliteitsdoel of Architectuurprincipe. Kan uitgroeien tot een Architectuurprincipe, als het relevant geacht wordt voor de gehele doelgroep van NORA.

Eigenschappen

IDGA-BP-1
StellingWe nemen de NORA Architectuurprincipes over als vertaling van denken vanuit de behoeften van burgers en bedrijven bij het realiseren van diensten.
RationaleDe overheid wil, voor zover dit mogelijk is binnen haar beleidsuitvoeringstaken, aansluiten bij behoeftes van burgers en bedrijven.

De GDI gaat over de generieke infrastructuur die nodig is om de (digitale) overheid te faciliteren. Met de GDI los je geen maatschappelijk vraagstuk op. Dat is de taak van de betreffende uitvoeringsorganisatie of overheid en gebaseerd op de politieke keuzes die worden gemaakt. De GDI moet wel in staat zijn om hen daarbij te faciliteren. Daarbij blijft de behoefte van burgers en bedrijven centraal.
Bundeling van de NORA Architectuurprincipes vergemakkelijkt het gebruik binnen GA doordat hier integraal aan gerefereerd kan worden.

Zie ook Toelichting op de relatie tussen principes van de GDI-Architectuur en van de NORA

Een verdere rationale voor dit architectuurprincipe en de implicaties die hieruit voortkomen is te vinden in:

Implicaties
  1. Diensten worden ontwikkeld in samenwerking met burgers en bedrijven.
  2. Diensten voldoen aan geldende toegankelijkheidseisen van websites en mobiele applicaties van de overheid.
  3. Burgers en bedrijven kunnen voorkeuren kenbaar maken, waarmee rekening gehouden wordt bij dienstverlening.
  4. Zie de implicaties van ieder van de NORA Architectuurprincipes
Voorbeelden
  • Burgers en bedrijven kunnen digitale bereikbaarheidsgegevens opgeven waarna ze door alle dienstverleners worden gebruikt.
  • Diensten zijn bruikbaar via verschillende soorten apparaten.
  • Eenmalige authenticatie volstaat voor burgers en bedrijven om met gerelateerde diensten van verschillende dienstverleners te werken.
  • Huisstijlen zijn op elkaar afgestemd en helpen burgers en bedrijven om te weten met welke dienstverlener ze te maken hebben.
Status actualiteitActueel

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Denken vanuit behoeften van burgers en bedrijvenHeeft bron
Denken vanuit behoeften van burgers en bedrijvenIs gerelateerd aan

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Toelichting relaties:

RelatiesoortEindpuntToelichting
Is gerelateerd aan Verplaats je in de gebruiker Het perspectief van burgers en ondernemers is leidend: de publieke digitale dienstverlening is voor burgers en bedrijven beschikbaar, veilig en gemakkelijk in gebruik. De GDI bevat de generieke bouwstenen die nodig zijn om dit te bereiken.
Is gerelateerd aan Geef inzicht in de afhandeling van de dienst Besluiten genomen door de overheid die burgers en bedrijven raken dienen door deze burgers en bedrijven controleerbaar te zijn. Hierbij moeten zij de mogelijkheid hebben om inzicht te krijgen op welke wijze en op basis van welke informatie besluiten tot stand zijn gekomen (traceerbaarheid).
Is gerelateerd aan Lever een kanaal-onafhankelijk resultaat Zowel multi- als omni-channel dienstverlening wordt ondersteund. Bij multichannel kunnen afnemers kiezen tussen enkele kanalen die niet direct op elkaar zijn afgestemd. Bij omnichannel gebruikt de afnemer heel veel verschillende kanalen die goed op elkaar zijn afgestemd.
Is gerelateerd aan Bundel diensten Aanbod van diensten aan burgers en bedrijven vanuit één contactpunt wordt zoveel mogelijk ondersteunt. Dit moet voorkomen dat burgers en bedrijven met verschillende partijen moeten schakelen om de dienst af te kunnen nemen.
Is gerelateerd aan Bied de dienst proactief aan Het moet mogelijk zijn om gegevens die reeds beschikbaar zijn bij de verschillende dienstverleners te (her)gebruiken, zodat relevante diensten proactief aangeboden kunnen worden aan burgers en bedrijven.
Is gerelateerd aan Beschrijf de dienst nauwkeurig Dienstverleners kunnen hun diensten publiceren in een producten- en dienstencatalogus (PDC) inclusief de daarbij behorende spelregels. PDC van publieke diensten wordt beschilkbaar gesteld aan burgers en bedrijven die deze diensten afnemen.
Is gerelateerd aan Neem gegevens als fundament Voor een optimale dienstverlening aan de burgers en voor effectieve en efficiënte samenwerking in het leveren van diensten tussen en binnen overheidsorganisaties, is het belangrijk om een gezamenlijk beeld te hebben van de informatie die hierbinnen worden gebruikt en nodig is. Dit wordt mogelijk gemaakt door informatieobjecten, voor een dienst, systematisch te beschrijven met behulp van een informatiemodel dat de semantiek en syntax van de gegevens vastlegt. Diensteverleners publiceren hun informatiemodellen in een stelsel/datacatalogus die ook inzicht geeft in de beschikbaarheid van data.
Is gerelateerd aan Pas doelbinding toe Diensten worden ontworpen met oog voor doelbinding en grondslag. Bij hergebruik van diensten neemt zowel aanbieder als afnemer de oorspronkelijke grondslag en doelbinding in ogenschouw. Daar waar van toepassing is pseudonimisering dan wel anonymisering noodzakelijk. Dit houdt in dat bij te ontwikkelen functionaliteit de oorspronkelijke grondslag bepalend is voor de hergebruikmogelijkheden.
Is gerelateerd aan Informeer bij de bron Verwijzen naar de bron heeft voorkeur boven een kopie uit die bron - Inzage in de bron heeft de voorkeur boven zelf opslaan. Afspraken daarover worden vastgelegd en bekend gemaakt.
Is gerelateerd aan Beheers risico's voortdurend Beveilingingsmaatregelen zijn transparant gemaakt voor de gebruiker en zo gebruiksvriendelijk mogelijk ingericht. Het niveau van beschikbaarheid is in overleg met de afnemers vastgesteld.
Is gerelateerd aan Verifieer altijd Maak stelselafspraken om te komen tot één generiek digitaal stelsel voor identificatie en authenticatie of sluit aan bij een bestaand stelsel: kanaaloverstijgend stelsel met afspraken over betrouwbaarheidsniveau's.
Is gerelateerd aan Voorkom onnodige complexiteit Aanbod van diensten aan burgers en bedrijven vanuit één contactpunt wordt zoveel mogelijk ondersteunt. Dit moet voorkomen dat burgers en bedrijven met verschillende partijen moeten schakelen om de dienst af te kunnen nemen.
Is gerelateerd aan Stuur cyclisch op kwaliteit Verdeling van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken bij gegevensverwerkingen door publieke dienstverleners zijn bepaald, bekend en vastgelegd in overkoepelende afspraken over data governance.

licht relaties toe