Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.0)

Uit NORA Online
Versie door Jdirks2 (Overleg | bijdragen) op 30 apr 2019 om 11:45

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken


Standaard.png
Naam: Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.0)
ID: Digitoegankelijk
Type: Standaard
Deze informatie is (deels) overgenomen van forumstandaardisatie.nl
Toegankelijkheid websites


Door toepassing van Digitoegankelijk worden websites en webapplicaties toegankelijk voor mensen met een functiebeperking. Zo krijgen onder andere dyslectici, kleurenblinden, slechtzienden en blinden dezelfde toegang tot overheidsinformatie als mensen die deze functiebeperkingen niet hebben.

Het is de opvolger van de Webrichtlijnen. De Webrichtlijnen had twee componenten: het grootste deel bestond uit de WCAG 2.0, welke nu in Digitoegankelijk is vervat. Daarnaast bevatte Werbcithlijnen 2.0 enkele richtlijnen vanuit het principe 'Universeel', voor herbruikbare sites. Het principe Universeel is nu een aparte standaard.

  • Nut: Door toepassing van Digitoegankelijk worden websites en webapplicaties toegankelijk voor mensen met een functiebeperking. Zo krijgen onder andere dyslectici, kleurenblinden, slechtzienden en blinden dezelfde toegang tot overheidsinformatie als mensen die deze functiebeperkingen niet hebben.Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening: Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.0) moet worden toegepast op het aanbieden van webgebaseerde informatie-, interactie-, transactie- en participatiediensten.
  • Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs.: Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.
  • Waarvoor geldt de verplichting: Bij investeringen in webgebaseerde informatie-, interactie-, transactie- en participatiediensten.

Op 1 juli 2018 trad het tijdelijk besluit toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is. digitale overheid (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-141.html) in werking. Voor meer informatie zie https://www.digitoegankelijk.nl.

Meer informatie

Gerelateerd

WCAG 2.0, Webrichtlijnen 2, Principe Universeel

Realiseert

Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit

Toepassing in voorzieningen en bouwstenen

VoorzieningToelichtingOordeelRelevantieVolgens bronGepubliceerd op
BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)
BRK (Basisregistratie Kadaster)
BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie)
WOZ (Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken)
Het Kadaster voldeed vorig jaar al aan de Webrichtlijnen en heeft een toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd op kadaster.nl.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
BRT (Basisregistratie Topografie)Het Kadaster voldeed al aan de Webrichtlijnen en heeft daarnaast een toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd op kadaster.nl, waarin zij verklaart z.s.m. te willen voldoen aan Digitoegankelijk.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
BRV (Basisregistratie Voertuigen)De RDW heeft de toegankelijkheidsverklaring op de site geplaatst. Zie: https://www.rdw.nl/overrdw/Paginas/Toegankelijkheidsverklaring.aspx?path=Portal/Over RDW/Kwaliteit. De website van de RDW voldoet nog niet volledig aan Digitoegankelijk. Wel loopt een project voor volledige herbouw van RDW.nl. Hierin is aandacht voor Digitoegankelijk. Wanneer de site wordt opgeleverd zal een audit hierop worden gedaan.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
Berichtenbox voor bedrijvenDictu heeft een webrichtlijnen toets gedaan, zie meegezonden stuk. Een concrete planning is nog niet bekend.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
DigiDAls overgangsperiode voldoet DigiD nu nog aan de Webrichtlijnen, een externe toets ten behoeve hiervan heeft plaatsgevonden (https://www.accessibility.nl/ondersteuning/inspectie/site-981 en https://www.digid.nl/help). Echter, tijdens dit onderzoek vond er een toets plaats WCAG2.0 AA t.b.v. de nog op te stellen Digitoegankelijk verklaring.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
DigiD MachtigenDe voorziening voldoet nu niet aan deze standaard. Bij de laatste test in 2016 zijn enkele bevindingen geconstateerd (mede als gevolg van een andere interpretatie van enkele normen).voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
MijnOverheidDe laatste Webrichtlijnen toets is door Stichting Accessibility uitgevoerd (niet meer door Centric zoals voorheen) en hieruit zijn een aantal issues naar voren gekomen. Deze issues zijn opgelost en er is een nieuwe toets aangevraagd. Pas daarna kan worden vastgesteld of MijnOverheid volledig voldoet aan deze standaard.geplandvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
NHR (Basisregistratie Handelsregister)De KvK voldoet voor een groot deel aan Digitoegankelijk. In 2016 werd gepland om in 2017 een scan op de planning om de status te herijken en van daaruit noodzakelijke verbeteringen door te voeren, maar dit is nog niet gebeurd. De huidige planning is Q4 2017.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
OndernemerspleinVerklaring is beschikbaar. Meer informatie beschikbaar op: https://www.ondernemersplein.nl/toegankelijkheid/voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
Samenwerkende catalogiPublicatie standaard op www.logius.nl zie aldaar voor Digitoegankelijk compliance. Overheid.nl ontsluit decentrale content op basis van Samenwerkende Catalogi, zie voor Digitoegankelijk compliance aldaar; Publicatie op basis van Samenwerkende Catalogi door overheden op eigen website Digitoegankelijk compliance eigen verantwoordelijkheid deelnemers (Rijk/gemeenten/provincies/waterschappen)voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
Standard Business Reporting (SBR)Voor SBR-NL.nl werd nog niet op Digitoegankelijk getoetst dus er is nog geen verklaring, vandaar voldoet de website nog niet aan het toetsingbeleid van deze standaard.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
Stelsel Elektronische ToegangsdienstenDigitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.0) is een eis vanuit het stelsel aan de deelnemers. Bij vermoeden van non-conformiteit kan een toets worden opgestart. De website voor eHerkenning.nl, onder beheer van de beheersorganisatie zelf, voldoet en is getoetst conform WCAG 2.0 (AA): https://www.accessibility.nl/ondersteuning/inspectie/site-1497. Voor Idensys staat dit gepland (mede afhankelijk van besluitvorming).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
StelselcatalogusDe webpagina's van de Stelselcatalogus vallen binnen de website van digitaleoverheid.nl. Zie certificaat van toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is. van Accessibility.nl .Zie https://www.digitaleoverheid.nl/toegankelijkheidsverklaringvoldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
DWR (Digitale Werkomgeving Rijksdienst)Niet alle websites waar SSC-ICT zelf eigenaar is, voldoen op dit moment aan Digitoegankelijk. SSC-ICT is niet eigenaar van alle websites van haar klanten, bij deze websites ligt de verantwoordelijkheid bij de klant zelf.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
ODC-NoordWebsites van ODC-Noord die aan het internet ontsloten zijn, voldoen in principe aan Digitoegankelijk, dit is een inrichtingseis. ODC heeft de website niet laten toetsen. Het waarmerk drempelvrij is dan ook niet behaald. De WCAG checker op http://checkers.eiii.eu/ geeft bijvoorbeeld bij https://www.odc-noord.nl/over-odc-noord een hoge, maar onvolledige, score van 107/112.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
Overheid.nlEr is een toegankelijkheidsverklaring conform EN 301459. De nieuwe eisen van deze nieuwe richtlijn zijn meegenomen in de vernieuwing van Overheid.nl, die eind 2017 staat gepland.geplandvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
P-DirektHet Portal is nog altijd in ontwikkeling. Er is op dit portal nog geen Webrichtlijnen toets geweest. P-Direkt is zich ervan bewust dat er nog geen volledige compliancy is met de Webrichtlijnen.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
Rijksoverheid.nlDe website voldoet aan Digitoegankelijk (WCAG 2.0). Zie ook de verantwoording daarover op: http://www.rijksoverheid.nl/toegankelijkheid.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
TenderNedTenderNed wordt momenteel gerenoveerd. Daarbij worden de schermen deels vernieuwd. Bij de implementatie van nieuwe schermen worden de richtlijnen uit EN 301 539 toegepast.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden