Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1)

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Onderdeel van
Lijsten & Verwijzingen
Contact
NORA Beheer
nora@ictu.nl
Status
Actueel
Status is afgeleid van Status bij Forum Standaardisatie (Verplicht (pas toe leg uit)
Naam
Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1)
ID

DigiToegankelijk

Type

Standaard

Wijzigingsdatum
Laag Vijflaagsmodel
Laag 1: Grondslagenlaag


De wettelijke afspraak om websites en mobiele apps toegankelijk te maken voor mensen met een functiebeperking (zoals dyslectici, kleurenblinden, slechtzienden en blinden), door de standaard EN 301 549 (WAGC 2.1) toe te passen en daar een toegankelijkheidsverklaring over te publiceren.

Deze wettelijke verplichting is verankerd in het Tijdelijke besluit digitale toegankelijkheid overheid. De verplichting bestaat kort gezegd uit twee elementen. Ten eerste: Pas op websites en mobiele apps de standaard EN 301 549 toe. Dit komt bijna volledig neer op WCAG 2.1 A + AA en ten tweede: publiceer een toegankelijkheidsverklaring.

DigiToegankelijk is de opvolger van de Webrichtlijnen. De Webrichtlijnen had twee componenten: het grootste deel bestond uit de WCAG 2.0. Daarnaast bevatte Webrichtlijnen 2 enkele richtlijnen vanuit het principe 'Universeel', voor herbruikbare sites. Het principe Universeel is nu een aparte aanbevolen (niet verplichte) standaard.
  • Nut: Door toepassing van Digitoegankelijk worden websites, webapplicaties en documenten toegankelijk voor iedereen, ook voor ouderen en mensen met een permanente (bijvoorbeeld dyslexie, kleurenblind, slechthorend, slechtziend, motorisch beperkt), tijdelijke (bijvoorbeeld een gebroken pols) of situationele (bijvoorbeeld in de zon, in de trein of met een baby op de arm) functiebeperking. Zo krijgt iedereen altijd dezelfde toegang tot overheidsinformatie., Door toepassing van Digitoegankelijk worden websites, webapplicaties en documenten toegankelijk voor iedereen, ook voor ouderen en mensen met een permanente (bijvoorbeeld dyslexie, kleurenblind, slechthorend, slechtziend, motorisch beperkt), tijdelijke (bijvoorbeeld een gebroken pols) of situationele (bijvoorbeeld in de zon, in de trein of met een baby op de arm) functiebeperking. Zo krijgt iedereen altijd dezelfde toegang tot overheidsinformatie.
  • Werking: Digitoegankelijk is de Nederlandse naam voor de Europese norm 301 549 die voorziet in toegankelijkheidsrichtlijnen voor overheidswebsites en de documenten die daarop gepubliceerd zijn. EN 301 549 verwijst naar de technische standaard WCAG 2.1 van W3C die specificeert hoe content op websites, in webapplicaties en in documenten toegankelijk kunnen worden gemaakt. Daarnaast beschrijft EN 301 549 instructies voor het inkopen van toegankelijke producten en diensten.


Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebied: Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1) moet worden toegepast op het aanbieden van webgebaseerde informatie-, interactie-, transactie- en participatiediensten.
  • Organisatorisch werkingsgebied: Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.
  • Waarvoor geldt de verplichting: Op 1 juli 2018 trad het tijdelijk besluit toegankelijkheid digitale overheid in werking waarmee Digitoegankelijk wettelijk verplicht werd. Per 1 juli 2023 is het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid omgezet naar de Wet digitale overheid (Wdo). Daardoor is de Wdo de wettelijke grondslag voor het Besluit geworden en is het woord ‘Tijdelijk’ bij het Besluit geschrapt. Met de Wdo verandert er niets aan de wettelijke verplichting en blijft het Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid van kracht.

Digitoegankelijk is nu van toepassing op alle web-gebaseerde informatie-, interactie-, transactie- en participatiediensten van alle overheden. Dus niet alleen alleen bij nieuwe aanbestedingen en doorontwikkeling maar ook op bestaande diensten. Voor meer informatie zie https://www.digitoegankelijk.nl.Websites, Mobiele applicaties

Meer informatie

Toepassing in voorzieningen en bouwstenen

VoorzieningToelichtingOordeelRelevantieVolgens bronGepubliceerd op
BRK (Basisregistratie Kadaster)
BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie)
WOZ (Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken)
BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)
Het Kadaster voldoet aan de Webrichtlijnen en heeft een toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd op kadaster.nl.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2018 aspect DigiToegankelijk31 januari 2019
BRT (Basisregistratie Topografie)Het Kadaster voldoet aan de Webrichtlijnen en heeft een toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd op kadaster.nl. Naar verwachting voldoet het Kadaster in Q4 2018 volledig aan de toegankelijkheidsrichtlijn.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2018 aspect DigiToegankelijk31 januari 2019
BRV (Basisregistratie Voertuigen)De website van de RDW voldoet nog niet volledig aan de Webrichtlijnen (versie 2, niveau AA). Voor de status wordt verwezen naar: https://www.rdw.nl/over-rdw/dienstverlening/kwaliteits--en-servicenormen/toegankelijkheidsverklaring.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2018 aspect DigiToegankelijk31 januari 2019
Berichtenbox voor bedrijvenDictu heeft een webrichtlijnen toets gedaan. Een concrete planning voor implementatie van de standaard is nog niet bekend.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2018 aspect DigiToegankelijk31 januari 2019
Berichtenbox voor bedrijvenVoldoet gedeeltelijk. Verbeteringen nog te doen op het vlak van responsiveness.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
DigiDDigiD voldoet aan de WR2-AA richtlijnen van het Waarmerk drempelvrij.nl ( zie https://www.digid.nl/toegankelijkheid). Het certificaat is een jaar geldig. Inspectiedatum is 22 december 2017.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2018 aspect DigiToegankelijk31 januari 2019
DigiDDigiD heeft onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van de websites en mobiele apps. Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm (Status B) maar er zijn verbetermaatregelen benoemd en er is een planning hiervoor gemaakt. DigiD is daarom in control over de toegankelijkheid van de websites en mobiele apps. (zie de diverse verklaringen van DigiD op https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?w=digid)voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
DigiD MachtigenDigiD Machtigen heeft onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van de website. Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm (Status B), er zijn verbetermaatregelen benoemd. DigiD Machtigen is daarom in control over de toegankelijkheid van de website. (zie de diverse verklaringen van DigiD op https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?w=digid). Vanaf 21 juni voldoet DigiD Machtigen volledig aan de WCAG.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
DigiD MachtigenWijzigingen ten behoeve van Digitoegankelijk compliance zijn in Q2 2018 geïmplementeerd. In Q3 wordt dit getoetst door betrokken partijen.geplandvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2018 aspect DigiToegankelijk31 januari 2019
DigiInkoopDigiInkoop voldoet niet aan de vereiste toegankelijkheid standaard. Echter DigiInkoop wordt volledig uitgefaseerd in juli 2023. Vervanging van het leveranciersportaal DigiInkoop zal vanaf eind juli 2022 zijn gerealiseerd. Het nieuwe leveranciersportaal voldoet aan de vereiste standaard.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
EHerkenning
Idensys
Stelsel Elektronische Toegangsdiensten
Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.0) is een eis vanuit het stelsel aan de deelnemers. Bij vermoeden van non-conformiteit kan een toets worden opgestart. De website voor eHerkenning.nl, onder beheer van de beheersorganisatie zelf, voldoet en is getoetst conform WCAG 2.0 (AA): zie https://www.accessibility.nl/ondersteuning/inspectie/site-1497. Voor Idensys staat dit gepland (mede afhankelijk van besluitvorming).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2018 aspect DigiToegankelijk31 januari 2019
EHerkenning
Idensys
Stelsel Elektronische Toegangsdiensten
De nieuwe website eherkenning.nl is een verbetering mbt toegankelijkheid omdat bij het ontwerp van de nieuwe website eerdere bevindingen zijn meegenomen.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
HR (Basisregistratie Handelsregister)De toegankelijkheid van onze corporate website, incl. genomen en nog te nemen maatregelen worden daar gepubliceerd. Zie https://www.kvk.nl/toegankelijkheid/. Inzake pdf-documenten, voldoen de door KvK aangemaakte, verstrekte pdf’s aan de vereiste versie. Een openstaande actie is de mobiele website via de HR app. Er is pas recent besloten hier mee door te gaan (eerder was besloten hier mee te gaan stoppen) zodat de acties om te voldoen aan Digitoegankelijkheidseisen nog moeten worden genomen.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
HR (Basisregistratie Handelsregister)De KvK voldoet volledig aan de eisen van Digitoegankelijk voor alle nieuwe onderdelen. Voor oudere onderdelen van de website wordt getracht compliant te zijn in 2019. Voor nieuwe app’s geldt inmiddels standaard de Digitoegankelijk eis.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2018 aspect DigiToegankelijk31 januari 2019
MijnOverheidDe laatste Webrichtlijnentoets is door Stichting Accessibility uitgevoerd (niet meer door Centric zoals voorheen). De toegankelijkheidsverklaring moet nog geplaatst worden.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2018 aspect DigiToegankelijk31 januari 2019
MijnOverheidMijnOverheid.nl voldoet aan de wettelijke eisen rondom Digitoegankelijk met het behalen van de A-status op het gebied van WCAG 2.1.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
OndernemerspleinOndernemersplein is WCAG 2.1 AA gecertificeerd https://www.accessibility.nl/inspecties/inspectie/site-1118.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
Samenwerkende catalogiPublicatie standaard op www.logius.nl zie aldaar voor Digitoegankelijk compliance. Overheid.nl ontsluit decentrale content op basis van Samenwerkende Catalogi, zie voor Digitoegankelijk compliance aldaar; Publicatie op basis van Samenwerkende Catalogi door overheden op eigen website Digitoegankelijk compliance eigen verantwoordelijkheid deelnemers. (Rijk/gemeenten/provincies/waterschappen). De validator (scvalidator.logius.nl) is tot op heden niet getest op toegankelijkheid. Deze verplichting zal ingaan op 23 september 2020. Voor die tijd zal de validator zijn getest en eventuele tekortkomingen verholpen.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2018 aspect DigiToegankelijk31 januari 2019
Samenwerkende catalogiDe pagina’s op Logius.nl zijn Digitoegankelijk. Voor de SC validator komt er nieuwe verklaring op het moment dat de voorziening is gemigreerd naar de DICTU. Dat zal eerst een status C zijn totdat er onderzoek is uitgevoerd.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
StelselcatalogusDe webpagina’s van de Stelselcatalogus vallen binnen de website van digitaleoverheid.nl. Zie certificaat van toegankelijkheid van Accessibility.nl. (zie: https://www.digitaleoverheid.nl/toegankelijkheidsverklaring).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2018 aspect DigiToegankelijk31 januari 2019
WOZ WaardeloketHet WOZ-waardeloket voldoet aan de eisen voor Digitoegankelijkheid. De website is net vernieuwd. Een zelfrapportage hiervoor komt later online.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
Website RDW.nlEr is een zelfverklaring aanwezig, zie https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/1979. In juli 2021 is een nulmeting uitgevoerd, gevolgd door een volledige toegankelijkheidstest op rdw.nl begin 2022. Oplossingen voor de mogelijk gemelde issues (op gebied van ontwerp, bouw en content) worden z.s.m. daarna doorgevoerd, waarbij in het 3e kwartaal 2022 een hertest toegankelijkheid wordt uitgevoerd op rdw.nl. De testen worden door een onafhankelijke partij uitgevoerd. Dit heeft tot doel om via deze aanpak niveau A te bereiken.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
DWR (Digitale Werkomgeving Rijksdienst)Niet alle websites waar SSC-ICT zelf eigenaar is, voldoen op dit moment aan Digitoegankelijk. SSC-ICT is niet de eigenaar van alle websites van haar klanten, bij deze websites ligt de verantwoordelijkheid derhalve bij de klant zelf.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2018 aspect DigiToegankelijk31 januari 2019
ODC-NoordDe websites van ODC-Noord worden op dit moment herbouwd. Digi-toegankelijk is een inrichtingseis. Verwachte oplevering is Q3 2018.geplandvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2018 aspect DigiToegankelijk31 januari 2019
Overheid.nlEr is een toegankelijkheidsverklaring conform EN 301459. De nieuwe eisen van deze nieuwe richtlijn zijn meegenomen in de vernieuwing van Overheid.nl. Deze is maart 2018 als beta live gegaan. M.b.t. toegankelijkheid is een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd. Toegankelijkheidsverklaring zal geplaats worden na afronding beta-fase medio 2018.geplandvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2018 aspect DigiToegankelijk31 januari 2019
Overheid.nlAlle onderdelen van Overheid.nl hebben minimaal Status B. De portaal Overheid.nl zal op 1 juli 2022 A-status hebben. Een belemmering bij sub-portalen van Overheid.nl is dat er veel content van derden die wettelijk verplicht gepubliceerd moet worden, die door de aanleverende partijen niet toegankelijk is gemaakt. Dat belemmert de volledige A-status.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
P-DirektHet Portal is nog altijd in ontwikkeling. Er is op dit portal nog geen Webrichtlijnen toets geweest. P-Direkt is zich ervan bewust dat er nog geen volledige compliancy is met de Webrichtlijnen. P-Direkt is in het proces van de impactanalyse van het (tijdelijke) besluit Digitoegankelijk. Hieruit vloeit voor P-Direkt de eis voort om te voldoen aan WCAG 2.x. Voor nieuwe websites streeft P-direkt naar implementatie voor 23 september 2019. Bestaande websites hoopt P-direkt voor 23 september 2020 te hebben omgebouwd. De 2 mobiele apps zijn aangepast voor 23 juni 2021.geplandvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2018 aspect DigiToegankelijk31 januari 2019
PDOKEr is een toegankelijkheidsverklaring voor PDOK, zie https://www.pdok.nl/toegankelijkheid. We voldoen nog niet voor 100% aan de WCAG richtlijnen.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
PKIoverheidZie de toegankelijkheidsverklaring op https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/3344voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
Rijksoverheid.nlVoldoen aan Toegankelijkheid is al jaren dagelijks onderdeel van ons werk: ‘toegankelijkheid by design’. Dit geldt voor de redactionele teams en voor de functioneel/technische teams. Gezien de omvang van Rijksoverheid.nl zijn er altijd kleine, meestal redactionele elementen die niet voldoen. Die worden als verbetering opgepakt en ingepland. Redactioneel blijven vooral PDF documenten een probleem. PDF bestanden worden op alle ministeries op vele plekken gemaakt, met allerlei software, buiten de invloedsfeer van DPC. Deze PDF’s zijn vaak niet toegankelijk.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
Rijksoverheid.nlDe website voldoet aan Digitoegankelijk (WCAG 2.0). Zie ook de verantwoording daarover op:http://www.rijksoverheid.nl/toegankelijkheid .voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2018 aspect DigiToegankelijk31 januari 2019
TenderNedTenderNed wordt vanaf 2017 gerenoveerd. Daarbij worden de schermen deels vernieuwd. De beheerder heeft aangegeven nog tot in 2019 te renoveren. Bij de implementatie van nieuwe schermen worden de richtlijnen uit EN 301 539 toegepast.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 2018 aspect DigiToegankelijk31 januari 2019
TenderNedWe hebben op dit moment de B status. We zijn in onderzoek om de A status behalen.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaarden 202218 november 2022
Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden

Digitoegankelijk is de Nederlandse naam voor de Europese norm 301 549 die voorziet in toegankelijkheidsrichtlijnen voor overheidswebsites en de documenten die daarop gepubliceerd zijn. EN 301 549 verwijst naar de technische standaard WCAG 2.1 van W3C die specificeert hoe content op websites, in webapplicaties en in documenten toegankelijk kunnen worden gemaakt. Daarnaast beschrijft EN 301 549 instructies voor het inkopen van toegankelijke producten en diensten.