Tabel Afgeleide principes

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
ID Naam Stelling Architectuurlaag Architectuurdomein
AP01 Diensten zijn herbruikbaar De dienst is zodanig opgezet, dat andere organisaties deze in eigen diensten kunnen hergebruiken Bedrijfsarchitectuur Producten en Diensten
AP02 Ontkoppelen met diensten De stappen uit het dienstverleningsproces zijn ontsloten als dienst. Bedrijfsarchitectuur Processen
AP03 Diensten vullen elkaar aan De dienst vult andere diensten aan en overlapt deze niet Bedrijfsarchitectuur Producten en Diensten
AP04 Positioneer de dienst De dienst is helder gepositioneerd in het dienstenaanbod. Bedrijfsarchitectuur Producten en Diensten
AP05 Nauwkeurige dienstbeschrijving De dienst is nauwkeurig beschreven. Bedrijfsarchitectuur Producten en Diensten
AP06 Gebruik standaard oplossingen De dienst maakt gebruik van standaard oplossingen Informatiearchitectuur Berichten en Gegevens
AP07 Gebruik de landelijke bouwstenen De dienst maakt gebruik van de landelijke bouwstenen e-overheid Informatiearchitectuur Medewerkers en Applicaties
AP08 Gebruik open standaarden De dienst maakt gebruik van open standaarden Informatiearchitectuur Berichten en Gegevens
AP09 Voorkeurskanaal internet De dienst kan via internet worden aangevraagd Technische architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. Netwerk
AP10 Aanvullend kanaal De dienst kan, behalve via internet, via minimaal één ander kanaalCommunicatiekanaal dat bij de dienstverlening wordt gebruikt. Elk kanaal kent verschillende vormen waarin informatie kan worden gedeeld. voor persoonlijk contact worden aangevraagd. Technische architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. Netwerk
AP11 Gelijkwaardig resultaat ongeacht kanaal Het resultaat van de dienst is gelijkwaardig, ongeacht het kanaalCommunicatiekanaal dat bij de dienstverlening wordt gebruikt. Elk kanaal kent verschillende vormen waarin informatie kan worden gedeeld. waarlangs de dienst wordt aangevraagd of geleverd. Technische architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. Netwerk
AP12 Eenmalige uitvraag Afnemers wordt niet naar reeds bekende informatie gevraagd Informatiearchitectuur Informatieuitwisseling
AP13 Bronregistraties zijn leidend Alle gebruikte informatieobjecten zijn afkomstig uit een bronregistratieDe plaats waar een gegeven of document voor de eerste keer is vastgelegd. Technische architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. Gegevensopslag
AP14 Terugmelden aan bronhouder Bij gerede twijfelEr is sprake van gerede twijfel bij een afnemer over de juistheid van een gegeven als er voldaan wordt aan de volgende criteria: :* er is een sterk vermoeden dat een (authentiek) gegeven onjuist is, :* dat vermoeden is gebaseerd op kennis en kunde van de eigen processen en doelgroep van de afnemer (een combinatie van kennis, kunde en gezond verstand), :* de afnemer kent de definitie van dit (authentiek) gegeven. De afnemer moet weten wat de definitie van een gegeven in een basisregistratie is om te kunnen beoordelen of het niet klopt. aan de juistheid van informatie, meldt de dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) dit aan de verantwoordelijke bronhouder Technische architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. Gegevensopslag
AP15 Doelbinding (AP) Het doel waarvoor informatie wordt (her)gebruikt is verenigbaar met het doel waarvoor deze oorspronkelijk is verzameld. Informatiearchitectuur Informatieuitwisseling
AP17 Informatie-objecten systematisch beschreven De aan de dienst gerelateerde informatieobjecten zijn, uniek geïdentificeerd, in een informatiemodel beschreven. Berichten en Gegevens
Gegevensopslag
Informatieuitwisseling
AP18 Ruimtelijke informatie via locatie De dienst ontsluit ruimtelijke informatie locatiegewijs. Informatiearchitectuur Informatieuitwisseling
AP19 Perspectief gebruiker De gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem staat aantoonbaar centraal gedurende het (door-)ontwikkelen van diensten en ondersteunende systemen. Bedrijfsarchitectuur Producten en Diensten
AP20 Persoonlijke benadering De dienst benadert geïdentificeerde afnemers op persoonlijke wijze. Bedrijfsarchitectuur Processen
AP21 Bundeling van diensten De dienst wordt gebundeld met verwante diensten zodat deze samen met één aanvraag afgenomen kunnen worden. Bedrijfsarchitectuur Producten en Diensten
AP22 No wrong door Overheidsloketten verwijzen gericht door naar de dienst Bedrijfsarchitectuur Organisatie
AP23 Automatische dienstverlening De dienst wordt na bepaalde signalen automatisch geleverd. Bedrijfsarchitectuur Producten en Diensten
AP24 Proactief aanbieden De dienst ondersteunt proactiviteit van dienstverleners binnen en buiten de organisatie Bedrijfsarchitectuur Producten en Diensten
AP25 Transparante dienstverlening Afnemers worden geïnformeerd over de stand van zaken bij de gevraagde dienst. Informatiearchitectuur Berichten en Gegevens
AP26 Afnemer heeft inzage De afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. heeft inzage in de eigen informatie en het gebruik er van Informatiearchitectuur Berichten en Gegevens
AP27 Een verantwoordelijke organisatie Eén organisatie is verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de dienst Bedrijfsarchitectuur Organisatie
AP28 Afspraken vastgelegd Dienstverlener en afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. hebben afspraken vastgelegd over de levering van de dienst Bedrijfsarchitectuur Producten en Diensten
AP29 De dienstverlener voldoet aan de norm De dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) draagt zelf de consequenties wanneer de dienst afwijkt van afspraken en standaarden. Bedrijfsarchitectuur Processen
AP30 Verantwoording dienstlevering mogelijk De wijze waarop een dienst geleverd is, kan worden verantwoord Bedrijfsarchitectuur Producten en Diensten
AP31 PDCA-cyclus in besturing kwaliteit De kwaliteit van de dienst wordt bestuurd op basis van cyclische terugkoppeling. Bedrijfsarchitectuur Processen
AP32 Sturing kwaliteit op het hoogste niveau Sturing op de kwaliteit van de dienst is verankerd op het hoogste niveau van de organisatie Bedrijfsarchitectuur Organisatie
AP33 Baseline kwaliteit diensten De dienst voldoet aan de baselineEen gemeenschappelijk normenstelsel binnen een organisatie, waaruit passende maatregelen kunnen worden afgeleid. Een type baseline is de baseline kwaliteit, dat wil zeggen een organisatiebreed normenkader waarin de organisatie ook alle concrete maatregelen beschrijft die de kwaliteit van de diensten waarborgen. kwaliteit. Bedrijfsarchitectuur Producten en Diensten
AP34 Verantwoording besturing kwaliteit De dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) legt verantwoording af over de mate van control, in overleg met de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn.. Bedrijfsarchitectuur Organisatie
AP40 Onweerlegbaarheid (principe) De onweerlegbaarheidBegrip dat gebruikt wordt bij elektronische berichtuitwisseling en dat inhoudt dat de zender van een bericht niet kan ontkennen een bepaald bericht te hebben verstuurd en dat de ontvanger van een bericht niet kan ontkennen het bericht van de zender in de oorspronkelijke staat te hebben ontvangen. van berichtenuitwisseling wordt gegarandeerd door wederzijdse authenticatieHet aantonen dat degene die zich identificeert ook daadwerkelijk degene is die zich als zodanig voorgeeft: ben je het ook echt? Authenticatie noemt men ook wel verificatie van de identiteit. en door versleuteling van elektronische handtekeningen. Informatiearchitectuur Informatieuitwisseling
AP41 Beschikbaarheid De beschikbaarheidgegevens worden opgeslagen volgens duurzame normen en afhankelijk van de organisatiekeuze beschikbaar gesteld aan verschillende afnemers. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in technische, privacy afgeschermde, digitale, open of gesloten vormen. van de dienst voldoet aan de met de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. gemaakte continuïteitsafspraken. Informatiearchitectuur Processen
AP42 Integriteit De dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) waarborgt de integriteit van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd en systeemfuncties. Informatiearchitectuur Processen
AP43 Vertrouwelijkheid (principe) De dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) verschaft alleen geautoriseerde afnemers toegang tot vertrouwelijke gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd. Informatiearchitectuur Informatieuitwisseling
AP44 Controleerbaarheid De dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) zorgt ervoor dat de beoogde toegang tot gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd en de juiste werking van zijn systemen continu alsook achteraf te controleren is. Informatiearchitectuur Technische componenten
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen