1042
U

Eigenschap:Redactionele wijzigingsdatum

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelKennismodel NORA
TypeDatum
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenDatum
Defaultwaarde
ToelichtingDit is de datum waarop de laatste versie is geïmplementeerd of de laatste wijziging is aangebracht. Als er geen wijzigingen zijn sinds de publicatiedatumDatum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified) kan dit vak leeg blijven.
Specialisatie van


Deze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Pagina's die de eigenschap "Redactionele wijzigingsdatum" gebruiken

Er zijn 250 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 250 | volgende 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

C
Controleactiviteiten en rapportages over de ontwikkelactiviteiten en bijbehorende beheerprocessen +februari 1, 2019  +
Controleren wijzigingen in logging en monitoring +februari 26, 2020  +
Crypto-services +februari 26, 2020  +
Cryptografie +november 18, 2020  +
Cryptografiebeleid voor communicatie +februari 1, 2019  +
Cryptografische Services +februari 1, 2019  +
Cryptografische algoritmen voldoen aan de hoogst mogelijke industriestandaarden +februari 1, 2019  +
Cryptografische beheersmaatregelen sluiten aan bij de Pas-Toe-of-Leg-Uit standaarden +februari 1, 2019  +
D
Daar waar geen 2-factor authenticatie mogelijk is, wordt minimaal het wachtwoord halfjaarlijks vernieuwd +december 15, 2020  +
Dat de onderliggende infrastructuurcomponenten beveiligd zijn op basis van security baselines aantoonbaar +februari 1, 2019  +
Data en privacy +februari 26, 2020  +
Data-protectie +februari 26, 2020  +
Dataclassificatie' als uitgangspunt voor softwareontwikkeling +februari 1, 2019  +
Datalek melden aan betrokkene +juni 19, 2020  +
Datalek melden aan de AP +juni 19, 2020  +
Dataretentie en vernietiging gegevens +februari 26, 2020  +
De Handreikingen: "Risicoanalysemethode" en "Risicomanagement ISO-27005 +februari 1, 2019  +
De Huisvesting-IV organisatie beschikt over richtlijnen voor controle van bedrijfsmiddelen +juli 3, 2019  +
De Patchmanagement procedure is actueel en beschikbaar +februari 1, 2019  +
De Privacy Baseline +oktober 29, 2020  +
De Privacy Baseline/Aanvullende informatie +april 23, 2020  +
De Privacy Baseline/Inleiding en leeswijzer +april 23, 2020  +
De Privacy Baseline/Privacyprincipes en normen gesorteerd op conformiteitsindicator +april 23, 2020  +
De Privacy Baseline/Voorwoord +april 23, 2020  +
De Quality Assurance methodiek wordt conform de richtlijnen nageleefd +februari 1, 2019  +
De Quality Assurancemethodiek voor de ontwikkelde software producten wordt nageleefd +februari 1, 2019  +
De SIEM en/of SOC hebben heldere regels over wanneer een incident moet worden gerapporteerd +december 28, 2020  +
De Servers zijn geconfigureerd in overeenstemming met gedocumenteerde standaarden/procedures +februari 1, 2019  +
De Service Levels zijn in lijn met het beveiligingsbeleid van de Huisvesting Informatievoorziening +juli 3, 2019  +
De activiteiten zijn afgestemd op het incident +februari 1, 2019  +
De anti-malware software wordt regelmatig geüpdate +februari 1, 2019  +
De applicatie geeft signalen dat loggegevens periodiek geëvalueerd en geanalyseerd moet worden +februari 1, 2019  +
De architect heeft een actueel document van het te ontwikkelen informatie systeem opgesteld +februari 1, 2019  +
De architectuurvoorschriften voor de Huisvesting-IV worden actief onderhouden +juli 3, 2019  +
De aspecten waarop de Service Levels o.a. zijn gericht +juli 3, 2019  +
De beheer(sing)processen hebben een formele positie binnen de gehele organisatie +februari 1, 2019  +
De belangrijkste functionarissen en hun onderlinge relaties zijn inzichtelijk +februari 1, 2019  +
De belangrijkste functionarissen voor beheerorganisatie zijn benoemd en de relaties zijn inzichtelijk +december 28, 2020  +
De beoordelingsrapportage bevat verbetervoorstellen en wordt gecommuniceerd +december 24, 2020  +
De beveiligingsarchitectuur is gelaagd +februari 1, 2019  +
De beveiligingsarchitectuur is verweven met de architectuur van het te beveiligen systeem +februari 1, 2019  +
De beveiligingsorganisatie heeft een formele positie +december 5, 2019  +
De brandweer keurt de aanwezige brandblusapparatuur jaarlijks op geschiktheid +juli 3, 2019  +
De buitendeuren van een laad- en loslocatie moeten beveiligd te zijn als de binnendeuren open zijn +juli 3, 2019  +
De communicatievoorzieningen worden geïdentificeerd en gedefinieerd +februari 1, 2019  +
De configuratie administratie is alleen toegankelijk voor hiertoe geautoriseerd personeel +februari 1, 2019  +
De doelorganisatie beschikt over QA- en KMS-methodiek +februari 1, 2019  +
De doelorganisatie beschikt over een ontwikkel en onderhoudsbeleid +februari 1, 2019  +
De eigenaar beschikt over kennis, middelen, mensen en autoriteit +november 16, 2020  +
De eigenaar is verantwoordelijk voor het juiste beheer gedurende de hele bedrijfsmiddel-levenscyclus +juli 3, 2019  +
De eindrapportage bevat verbeteringsvoorstellen op basis van analyses +februari 1, 2019  +
De end-to-end +februari 1, 2019  +
De filterfunctie van gateways en firewalls is instelbaar +februari 1, 2019  +
De frequentie (wanneer) van monitoring en het rapporteren hierover is vastgelegd +februari 1, 2019  +
De functies van operationele netwerkbeheer en overige computerbewerkingen zijn gescheiden +februari 1, 2019  +
De gangbare principes rondom Security by Design als uitgangspunt voor softwareontwikkeling +februari 1, 2019  +
De herstelprocessen en -procedures voor de Huisvesting-IV-dienst zijn gedocumenteerd +juli 3, 2019  +
De huisvesting van de Rekencentra is ingericht op basis van “Best Practices” +juli 3, 2019  +
De implementatie van netwerkbeveiliging is gebaseerd op netwerkontwerp en in richtlijnen samengevat +februari 1, 2019  +
De informatie verwerkende omgeving wordt middels detectievoorzieningen bewaakt met een SIEM en/of SOC +december 28, 2020  +
De inrichting van de Huisvesting-IV voorzieningen en bekabelingen zijn gedocumenteerd +juli 3, 2019  +
De interne en externe eisen voor weergave, synchronisatie en nauwkeurigheid van tijd zijn gedocumenteerd. +februari 1, 2019  +
De levering van voorzieningen wordt periodiek door een onafhankelijke partij geëvalueerd +juli 3, 2019  +
De locatie van de vastlegging van de loggegevens is vastgesteld +februari 1, 2019  +
De logbestanden worden gedurende een overeengekomen periode bewaard +december 28, 2020  +
De loggegevens zijn beveiligd +februari 1, 2019  +
De malware scan wordt op alle omgevingen uitgevoerd +februari 1, 2019  +
De naleving van netwerkbeveiligingsbeleid wordt periodiek getoetst en geëvalueerd +februari 1, 2019  +
De netwerk topologie is in kaart gebracht en wordt continu actueel gehouden +februari 1, 2019  +
De noodzakelijke beveiligingsmechanismen zijn vastgelegd in een overeenkomst +februari 1, 2019  +
De noodzakelijke eisen voor het compliance proces samengevat en vastgelegd +februari 1, 2019  +
De nutsvoorzieningen +juli 3, 2019  +
De onderlinge verantwoordelijkheden +juni 16, 2020  +
De ontwikkel en onderhoudsactiviteiten worden in samenhang georganiseerd en geïmplementeerd +februari 1, 2019  +
De ontwikkelaars zijn adequaat opgeleid en in staat de noodzakelijke en gebruikte tools te hanteren +februari 1, 2019  +
De opvolging van bevindingen is gedocumenteerd. +december 24, 2020  +
De organisatie beschikt over een beschrijving van de relevante controleprocessen +december 24, 2020  +
De organisatie beschikt over geautomatiseerde middelen voor effectieve ondersteuning van de controle activiteiten +februari 1, 2019  +
De organisatie beschikt over procedures voor de controle van toegangbeveiligingssystemen en registraties +december 24, 2020  +
De organisatie heeft geïnventariseerd welke data en apparatuur bedrijf kritisch zijn +juli 3, 2019  +
De organisatie past een strikt beleid toe ten aanzien van het installeren en gebruiken van software. +februari 1, 2019  +
De overdracht naar de Productieomgeving vindt gecontroleerd plaats +februari 1, 2019  +
De overdracht van Ontwikkel- naar de Testomgeving vindt gecontroleerd plaats +februari 1, 2019  +
De overdracht van de Test- naar de Acceptatieomgeving vindt procedureel plaats +februari 1, 2019  +
De procedures hebben betrekking op ingerichte controleprocessen met vastgestelde cyclus +december 24, 2020  +
De programmacode voor functionele specificaties is reproduceerbaar +februari 1, 2019  +
De rechten van beheerders worden verleend op basis van rollen +februari 1, 2019  +
De rechten verleend op basis van de rollen van het type gebruikers en ontwikkelaars +februari 1, 2019  +
De registers geven een samenhangend beeld +juni 12, 2020  +
De relatie tussen de persoonsgegevens is inzichtelijk +februari 1, 2019  +
De resultaten van controleactiviteiten worden procedureel gerapporteerd aan het management +december 24, 2020  +
De risico’s verbonden aan het installeren van de patch worden beoordeeld +februari 1, 2019  +
De rollen binnen de beveiligingsfunctie zijn benoemd +november 18, 2020  +
De rollen en verantwoordelijkheden voor Patchmanagement zijn vastgesteld +februari 1, 2019  +
De samenhang van de Huisvestings-IV processen wordt d.m.v. een processtructuur vastgelegd +juli 3, 2019  +
De samenhang van de beheersprocessen wordt door middel van een processtructuur vastgelegd +februari 1, 2019  +
De samenhang van de toegangbeveiliging beheerprocessen wordt in een processtructuur vastgelegd +december 28, 2020  +
De servers zijn geconfigureerd conform een gestandaardiseerde serverimage +februari 1, 2019  +
De systeemontwikkelmethode ondersteunt dat de te ontwikkelen applicaties voldoen aan de vereisten +februari 1, 2019  +
De systemen zijn met een standaard referentietijd voor gebruik geconfigureerd +februari 1, 2019  +
De taken en verantwoordelijkheden van de verantwoordelijke functionarissen zijn duidelijk gedefinieerd +februari 1, 2019  +
De taken en verantwoordelijkheden zijn beschreven en bijbehorende bevoegdheden zijn vastgelegd +december 28, 2020  +
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TVB’s) van controle functionarissen zijn vastgelegd +februari 1, 2019  +
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de functionarissen zijn expliciet belegd +juli 3, 2019  +
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de evaluatie- en beheerwerkzaamheden zijn beschreven +februari 1, 2019  +
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden uitgevoerd conform de onderkende rollen +februari 1, 2019  +
De technische inrichting van de toegangbeveiliging is vormgegeven volgens de organisatorische eisen +november 23, 2020  +
De teststrategie voor netwerkbeveiliging is vastgelegd en geactualiseerd +februari 1, 2019  +
De uitgevoerde koppelingen worden geregistreerd +februari 1, 2019  +
De verantwoordelijken voor de Huisvesting-IV hebben een formele positie +juli 3, 2019  +
De verantwoordelijkheden voor de beheersprocessen zijn toegewezen en vastgelegd +januari 29, 2018  +
De verantwoordelijkheden zijn aan een specifieke functionaris toegewezen en vastgelegd +februari 1, 2019  +
De verzamelde loginformatie wordt in samenhang geanalyseerd +februari 1, 2019  +
De voor de Huisvesting Informatievoorziening-verantwoordelijke stelt toepasselijkheid van wetgeving vast +juli 3, 2019  +
De voorschriften en de methoden en technieken ten aanzien van applicatie architectuur worden toegepast +februari 1, 2019  +
Definiëren en vaststellen rollen en verantwoordelijkheden +februari 26, 2020  +
Definiëren tijdspad waarbinnen gereageerd moet worden op aankondiging kwetsbaarheid +februari 26, 2020  +
Delen nieuwe dreigingen binnen overheid +februari 26, 2020  +
Digitale authenticatie van natuurlijke personen bij afname van overheidsdiensten +oktober 28, 2019  +
Directe melding aan betrokkene +juni 19, 2020  +
Documentatie van ieders identiteit, rol en connectie die bedrijfsmiddelen hanteert of gebruikt +juli 3, 2019  +
Documenteren en communiceren beleid en procedures voor vaststellen van storingsimpact van cloudservices +februari 26, 2020  +
Doelbinding gegevensverwerking +september 10, 2020  +
Doeleinden; rechtmatigheid +juni 3, 2020  +
Doeleinden; toereikend, ter zake dienend en beperkt +juni 3, 2020  +
Doeleinden; transparant, behoorlijk en veilig +mei 25, 2020  +
Doeltreffende bescherming is zekergesteld m.b.v. inventarisoverzichten +juli 3, 2019  +
Doorgifte persoonsgegevens +september 10, 2020  +
Draadloze toegang tot gevoelige domeinen wordt behandeld als externe verbinding +februari 1, 2019  +
Duidelijke en eenvoudige taal +juni 19, 2020  +
E
E-mail berichten worden conform vastgelegde procedures en richtlijnen veilig en geautomatiseerd doorgestuurd +februari 1, 2019  +
Een expliciete risicoafweging wordt uitgevoerd ten behoeve van het vaststellen van de beveiligingseisen +februari 1, 2019  +
Een hiervoor verantwoordelijke functionaris controleert de organisatorische- en technische inrichting +december 24, 2020  +
Een log-regel bevat de vereiste gegevens +december 28, 2020  +
Een logregel bevat in geen geval gegevens die de beveiliging kunnen doorbreken +december 28, 2020  +
Een patchrichtlijn is opgesteld, vastgesteld en geaccordeerd. +februari 1, 2019  +
Een procedure beschrijft het omgaan met verdachte brieven en pakketten +juli 3, 2019  +
Een risicoafweging bepaalt de voorwaarden voor toegang +december 8, 2020  +
Een scheiding is aangebracht tussen beheertaken en gebruikstaken +december 24, 2020  +
Een sluitende formele registratie- en afmeldprocedure +november 23, 2020  +
Een technisch mechanisme zorgt voor (semi-)automatische updates +februari 1, 2019  +
Een tot standaard verheven GEB-toetsmodel wordt toegepast; dit model voldoet aan de in de AVG gestelde eisen +februari 1, 2019  +
Eigenaar is verantwoordelijk voor de fysieke toegangsbeveiligingssystemen +november 16, 2020  +
Eigenaar is verantwoordelijk voor de logische toegangsbeveiligingssystemen +november 16, 2020  +
Eigenaarschap +juli 3, 2019  +
Eigenaarschap en classificatie is toegekend aan elk van de geïdentificeerde bedrijfsmiddelen +juli 3, 2019  +
Eigenaarschap en classificatie van elk van de bedrijfsmiddelen is geïdentificeerd en toegekend +oktober 19, 2017  +
Eigenaarschap toegangsbeveiligingssysteem +november 16, 2020  +
Eisen aan de "gedocumenteerde standaarden" +februari 1, 2019  +
Eisen aan de inhoud en verspreiding van de loganalyse +februari 1, 2019  +
Eisen aan de inhoud van de logbestanden van gebeurtenissen +februari 1, 2019  +
Eisen aan de laad- en loslocatie +juli 3, 2019  +
Eisen aan de melding aan AP +oktober 16, 2017  +
Eisen aan de melding aan betrokkene +juni 19, 2020  +
Eisen aan de periodieke beoordeling van de logbestanden +februari 1, 2019  +
Eisen aan de periodieke rapportage over de analyse van de logbestanden +februari 1, 2019  +
Eisen aan het Patchmanagement +februari 1, 2019  +
Eisen aan het Toegangvoorzieningsbeleid +december 5, 2019  +
Eisen aan het architectuurdocument van het in te richten van het serverplatform +februari 1, 2019  +
Eisen aan het beoordelen van technische naleving +februari 1, 2019  +
Eisen aan het beschermen van de logbestanden +februari 1, 2019  +
Eisen aan het installeren van patches en tussentijdse mitigerende maatregelen +februari 1, 2019  +
Eisen aan het vervaardigen en interpreteren van technische naleving +februari 1, 2019  +
Eisen aan het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens voor specifieke doelen met algemeen belang +juni 4, 2020  +
Eisen op basis waarvan het dienstverleningsniveau wordt afgestemd +februari 1, 2019  +
Elektronische berichten +februari 1, 2019  +
Elektronische verwerking van het verzoek +juni 13, 2020  +
Elementen in overeenkomsten over informatietransport +februari 1, 2019  +
Elementen ter overweging bij vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomsten +februari 1, 2019  +
Elementen van de procedures voor wijzigingsbeheer +februari 1, 2019  +
Elke fysieke toegang wordt gecontroleerd en in een logboek vastgelegd +juli 3, 2019  +
Elke gebruiker wordt geïdentificeerd op basis van een identificatiecode +december 28, 2020  +
Engineeringprincipes beveiligde systemen +februari 1, 2019  +
Er is een Huisvestingsorganisatieschema beschikbaar +juli 3, 2019  +
Er is een toegangbeveiligingsarchitectuur +november 25, 2020  +
Er wordt voldaan aan alle onderhoudseisen die door verzekeringspolissen zijn opgelegd +juli 3, 2019  +
Evaluatie richtlijnen servers en besturingssystemen +februari 1, 2019  +
Evaluatierapportage bij niet voldoen +juni 18, 2020  +
Evaluatierichtlijnen voor het evalueren van intern ontwikkelde en extern verworven code +februari 1, 2019  +
Evalueren netwerk monitoring +februari 1, 2019  +
Evalueren netwerkbeveiliging +februari 1, 2019  +
Evalueren risico’s op basis van risico-acceptatiecriteria +februari 26, 2020  +
Exit-strategie +februari 26, 2020  +
F
Faciliteiten van het tool +februari 1, 2019  +
Formeel is vastgesteld welke ondersteunende middelen binnen het autorisatiebeheer proces worden ingezet +december 28, 2020  +
Formeel proces voor verwerken van autorisaties +december 9, 2020  +
Formele autorisatieopdracht +december 9, 2020  +
Formele goedkeuring vereist voor wijzigingen aan bedieningsprocedures voor systeemactiviteiten +februari 1, 2019  +
Foto-, video-, audio- of andere opnameapparatuur wordt niet toegelaten +juli 3, 2019  +
Framework voor het structuren van de ontwikkelfasen en het bewaken van afhankelijkheden +februari 1, 2019  +
Frequentie en eisen voor rapportages +november 25, 2020  +
Functiescheiding +december 24, 2020  +
Functiescheiding en toekennen van toegangsrechten worden op basis van risicoafweging toegepast +december 24, 2020  +
Functionaris Gegevensbescherming +mei 19, 2020  +
Functionarissen testen functionele requirements +februari 1, 2019  +
Functionarissen voor de beheersingsorganisatie en hun interrelatie zijn benoemd en inzichtelijk +juli 3, 2019  +
Functionarissen zijn benoemd +november 25, 2020  +
Functionele eisen van nieuwe informatiesystemen worden geanalyseerd en in Functioneel Ontwerp vastgelegd +februari 1, 2019  +
Functioneren orkestratietechnologie met heterogene systemen en mogelijk wereldwijde cloud-implementatie +februari 26, 2020  +
Fysieke beveiliging, wijze van verzamelen +juni 13, 2020  +
Fysieke servers worden gebruikt om virtuele servers te hosten en worden beschermd +februari 1, 2019  +
Fysieke toegangsbeveiliging +december 15, 2020  +
Fysieke zonering +juli 3, 2019  +
G
GEB om vooraf in het ontwerp de privacy en gegevensbeschermingsmaatregelen mee te nemen +februari 1, 2019  +
Gangbare principes rondom Security by design zijn uitgangspunt voor het inrichten van servers +februari 1, 2019  +
Gangbare principes rondom security by design zijn uitgangspunt voor het onderhouden van server +februari 1, 2019  +
Gangbare principes zijn uitgangspunt voor de ontwikkeling van software en systemen +juli 3, 2019  +
Garanderen isolatie van CSC-gegevens door logische scheiding van andere CSC’s-data +februari 26, 2020  +
Gateway/Firewall +februari 1, 2019  +
Geautomatiseerde besluitvorming i.r.t. bijzondere categorieën van persoonsgegevens +juni 4, 2020  +
Geautomatiseerde besluitvorming; niet, tenzij +juni 4, 2020  +
Geautomatiseerde besluitvorming; passende maatregelen m.b.t. rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen +juni 4, 2020  +
Gebeurtenissen registreren (logging en monitoring) +december 28, 2020  +
Gebeurtenissen worden vastgelegd in auditlogs en worden doorgegeven aan centrale systemen zoals SIEM +februari 1, 2019  +
Gebruik van de uitwijkfaciliteit(en) en draaiboek worden periodiek getest +juli 3, 2019  +
Gebruik van programmacode uit externe programmabibliotheken +februari 1, 2019  +
Gebruiken beveiligde netwerkprotocollen voor import en export van data +februari 26, 2020  +
Gebruikers hebben autorisaties voor applicaties op basis van juiste functierollen +november 23, 2020  +
Gebruikers hebben toegang tot speciale toegangsrechten voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van hun taken +december 24, 2020  +
Gebruikers kunnen alleen voor de uitoefening van hun taak benodigde informatie verwerken +december 28, 2020  +
Gebruikers zijn voorgelicht over risico’s van surfgedrag en klikken op onbekende links +februari 1, 2019  +
Gecontroleerd wordt of te verwijderen servers nog opslagmedia en/of informatie is bevat +februari 1, 2019  +
Gedocumenteerde procedures voor bedieningsactiviteiten +februari 1, 2019  +
Gedragscode, certificering +juni 13, 2020  +
Gedurende alle fasen van het ontwikkelcyclus worden Quality Assurance activiteiten uitgevoerd +februari 1, 2019  +
Geen afbreuk aan rechten en vrijheden van anderen +juni 19, 2020  +
Geen gebruik van onveilig programmatechnieken +februari 1, 2019  +
Gegevens ter identificatie van de betrokkene +juni 19, 2020  +
Gegevens wissen op verzoek van de betrokkene +juni 13, 2020  +
Gegevens worden conform vastgestelde beveiligingsklasse gevalideerd +februari 1, 2019  +
Geheime authenticatie-informatie +januari 18, 2021  +
Geprogrammeerde controles worden ondersteund +februari 1, 2019  +
Gescheiden inrichten virtuele machine-platforms voor CSC’s +februari 26, 2020  +
Geven positie van informatiebeveiligingsorganisatie binnen organisatie +februari 26, 2020  +
Gewaarborgde bescherming +juni 18, 2020  +
Geïnformeerd, betrokkene aan wie correctie mededelingen zijn verstrekt +juni 13, 2020  +
Geïnformeerd, schriftelijk of op andere wijze +juni 13, 2020  +
Goedkeuren organisatie van risicomanagementproces +februari 26, 2020  +
Grip op Secure Software Development +oktober 5, 2014  +
Grip op Secure Software Development' als uitgangspunt voor softwareontwikkeling +februari 1, 2019  +
Groepsaccounts niet toegestaan tenzij +november 23, 2020  +
H
Handmatige interventie wordt niet toegepast, tenzij geautoriseerd en gedocumenteerd +februari 1, 2019  +
Hanteren PKI-overheidseisen en ISO 11770 voor sleutelbeheer +februari 26, 2020  +
Hanteren en beoordelen lijst van alle kritische activa +februari 26, 2020  +
Hardenen van servers +februari 1, 2019  +
Hardenen virtuele machine-platforms +februari 26, 2020  +
Hebben CSP-verantwoordelijkheden +februari 26, 2020  +
Hebben SIEM- en/of SOC-regels over te rapporteren incident +februari 26, 2020  +
Hebben beschikbare gegevens om interoperabiliteit van cloudservices te garanderen +februari 26, 2020  +