145
U

Eigenschap:Inhoud

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelGegevenslandschap van de overheid
TypeTekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenTekstvak
Defaultwaarde
Toelichting
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Pagina's die de eigenschap "Inhoud" gebruiken

Er zijn 145 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 500 | volgende 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

a
AMICE (Afval Meldingen Informatie en Communicatie Electronisch) +Informatie over afvalstromen en welke partijen daarbij betrokken zijn  +
Archis +Gegevens over archeologische vindplaatsen en terreinen  +
Architectenregister +Architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect  +
AWBZ-brede Zorg Registratie +Zorggegevens cliënten in de AWBZ-keten  +
b
Basis Register Onderwijs HO (Bron HO) +Alle onderwijsdeelnames en onderwijsresultaten aan hogescholen en universiteiten, die worden bekostigd door het ministerie van OCW en het ministerie van EZ  +
Basisregister Onderwijs (BRON) +Leerlingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.  +
Bel-me-niet register +Burgers en bedrijven  +
Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland (BRON) +Alle verkeersongevallen in Nederland die door de politie en/of Weginspecteurs RWS zijn vastgelegd in processen-verbaal, kenmerkenmeldingen of incidentmeldingen.  +
Bestrijdingsmiddelenatlas +Een landelijk beeld van de bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater  +
Big register +Erkende zorgverleners (arts, tandarts, apotheker, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, fysiotherapeut, verloskundige, verpleegkundige) op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).  +
Boedelregister +Rechtstoestand van een nalatenschap  +
Bomdatasysteem (BDS) +Alle informatie over explosieven en chemische, biologische, radiologische en nucleaire (CBRN-)incidenten  +
BRIN (Basisregister Instellingen) +Alle scholen, instellingen en het daarbij behorend bestuur waarmee DUO een bekostigings- dan wel erkenningsrelatie heeft.  +
c
CCMO-register +Kerngegevens van mensgebonden onderzoek  +
Centraal Curatele- en bewindregister +Personen ten aanzien van wie een curatele is uitgesproken en personen waarvan het vermogen onder bewind is gesteld  +
Centraal Gezagsregister +Gezag over minderjarigen  +
Centraal Insolventieregister (CIR) +Faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen natuurlijke personen op grond van de Faillissementswet  +
Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) +Persoons- en kredietgegevens  +
Centraal register beroepsopleidingen (Crebo) +Opleidingen middelbaar beroepsonderwijs erkend door de ministeries van OCW en EZ  +
Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) +Opleidingsgegevens binnen het bekostigde en niet-bekostigde hoger onderwijs  +
Centraal Testamentenregister (CTR) +Testamenten  +
CIZ-database +Cliënten met een indicatie voor AWBZ-zorg  +
d
Database met tellerstanden van personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen (tot en met 3.500 kg) +Tellerstanden van personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen (tot en met 3.500 kg) aangeleverd door RDW erkende bedrijven in Nederland.  +
Depositogarantiestelsel +Banken met een bankvergunning  +
Diergeneeskunderegister +Dierenartsen en paraveterinairen  +
Diplomaregister +Gegevens over de diploma’s, certificaten en getuigschriften waarover personen beschikken, voor zover het door het ministerie van OCW gefinancierde Nederlandse opleidingen betreft (bekostigd onderwijs)  +
DMD (Database Markt Deelnemers) +Alle marktdeelnemers van verse groenten en fruit  +
Docentenregister Beroepsonderwijs +Natuurlijke personen die zelfstandig en op eigen verantwoordelijkheid beroepsonderwijs verzorgen aan onderwijsinstellingen  +
Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting +Toestemmingen over donatie van sperma-, eicel- en embryodonatie  +
Donorregister +Toestemming (ja of nee) om donor te zijn.  +
e
Emissieregistratie +Emissies van de belangrijkste verontreinigende stoffen in Nederland naar lucht, oppervlaktewater, riool en bodem   +
Erkende boerderij-zuivelbedrijven +In Nederland erkende boerderij-zuivelbedrijven in het kader van het EU-hygiënepakket.  +
f
Farmatec +Fabrikanten, importeurs en distributeurs van API’s (active pharmaceutical ingredients)  +
g
Gebiedendatabase +Informatie over Nederlandse natuurgebieden  +
Geluidregister spoor en rijkswegen +Alle geluidproductieplafonds en de bijbehorende brongegevens   +
Geneesmiddeleninformatiebank +Door het CBG goedgekeurde geneesmiddelen  +
Geneesmiddelenprijzen +Maximum prijzen voor geneesmiddelen in Nederland  +
Gewasbeschermingsregistratie +Gewasbeschermingsmiddelen   +
h
Huwelijksgoederenregister +Huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden  +
i
Identificatie en registratie (I&R) Gezelschapsdieren +Honden  +
Identificatie en registratie (I&R) Paarden +Paarden  +
Identificatie en registratie (I&R) Runderen (inclusief kalveren) +Runderen  +
Identificatie en Registratie schapen en geiten +Schapen en geiten  +
Identificatie en registratie varkens en varkensleveringen +Varkens, -houders, -locaties in Nederland  +
Instellingenregister Beroepsonderwijs +Onderwijsinstellingen en natuurlijke personen die rechtstreeks, voor eigen rekening en risico en op eigen verantwoordelijkheid met cursisten of zakelijke opdrachtgevers overeenkomsten afsluiten voor het verzorgen van beroepsonderwijs  +
j
Justitieel Documentatie Systeem (JDS) +Misdrijven en overtredingen van natuurlijke en rechtspersonen  +
k
Kiwa register (Binnenvaart - koopvaardij -visserij) +Gegevens over zeevaart en koopvaardij  +
Kiwa register (Bus) +Gegevens over busondernemers en openbaar vervoer  +
Kiwa register (Luchtvaart) +Gegevens over luchtvaart in Nederland  +
Kiwa register (Tachograafkaarten) +Gegevens over kaarten ten behoeve van de digitale tachograaf op grond van de Regeling tachograafkaarten.   +
Kiwa register (Taxi) +Door Kiwa afgegeven taxivergunningen en boordcomputerkaarten op grond van de Wet Personenvervoer 2000.  +
Kiwa register (Vrachtauto) +Gegevens over wegvervoer goederen  +
Koppelinformatiesysteem Pluimvee (KIP) +Pluimveebedrijven en pluimveekoppels  +
Kwaliteitsregister Jeugdzorg +Professionals in de jeugdzorg  +
Kwaliteitsregister voor de bouw- en installatiesector (QBISnl) +Erkende en gecertificeerde installateurs van gasinstallaties en elektra-installaties  +
l
Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem +Gegevens omtrent cliënten in de ambulante en klinische verslavingszorg.  +
Landelijk Asbestvolgsysteem +Aangemelde asbestdossiers  +
Landelijk Grondwater Register (LGR) +Vergunningen en meldingen rond grondwateronttrekking uit of infiltraties in de Nederlandse bodem  +
Landelijk Register Schuldsanering +Gegevens van faillissementen, surséances van betaling en schuldsaneringen van natuurlijke personen  +
Landelijk Uniform Registratiesysteem Internationale Rechtshulp (LURIS) +Alle inkomende en uitgaande internationale rechtshulpverzoeken  +
Landelijke Registratie en Evaluatie van (medicijn) Bijwerkingen +Vermoede bijwerkingen van geneesmiddelen, zoals gemeld door artsen, apothekers of patiënten  +
m
Monitor Biovigilantie +Ongewenste voorvallen en bijwerkingen bij de toepassing van lichaamsmaterialen  +
Monumentenregister +Door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) aangewezen rijksmonumenten  +
n
Nederlands Rassenregister (NRR) +Door de Raad voor plantenrassen goedgekeurde ras van een groente- of landbouwgewas   +
Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) +Deskundigen die werkzaam zijn in een strafrechtelijke context  +
Nederlands Register van Vissersvaartuigen (NRV) +Vissersvaartuigen die worden gebruikt voor de beroepsvisserij  +
Nederlandse burgerluchtvaartuigen +Alle in Nederland geregistreerde luchtvaartuigen  +
Neonatale Hielprik Screening +Resultaten van de Neonatale Hielprik Screening (de hielprik) van pasgeboren kinderen  +
Neonatale registratie afwijkende hielprikscreening +Gegevens over kinderen met een afwijkende hielprikuitslag  +
p
Pensioenregister +Houders van het pensioenrecht  +
Periodieke Informatie ArbeidsongeschiktheidsVerzekeringen, Atlas SV +Administratieve gegevens betreffende de nieuwe, beëindigde en lopende uitkeringen  +
Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie +Gegevens van zwangere vrouwen  +
PV-register +Afnemers van elektriciteit  +
r
R&O Register (Reinigen en ontsmetten van vervoer- en transportmiddelen) +Gegevens over het vervoer van de dieren en de reiniging en ontsmetting van het vervoermiddel  +
R4BP – Biocidenregister +Gegevens over actieve stoffen en biocide  +
Register Actuariële organisaties +Actuariële organisaties  +
Register Afwikkelondernemingen +Afwikkelondernemingen  +
Register auditorganisaties van een derde land +Auditorganisaties en auditors van een derde land  +
Register Autoriteit Consument en Markt (ACM) +Aanbieders van elektronische communicatiediensten  +
Register Banken +Banken  +
Register beleggingsinstellingen +Beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (AIFM’s); AIFM-beleggingsmaatschappijen zonder aparte beheerder; Beheerders van ICBE-beleggingsinstellingen; Genotificeerde EER-ICBE’s  +
Register beleggingsondernemingen +Beleggingsondernemingen en kredietinstellingen die beleggingsdiensten verrichten.  +
Register bestuurders en commissarissen +Meldingen van bestuurders en commissarissen van hun aandelenbezit en de wijzigingen in dit bezit  +
Register Betaalinstellingen +Betaalinstellingen  +
Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) +Beëdigde tolken en vertalers  +
Register buitenlandse kinderopvang +Kinderopvangvoorzieningen in het buitenland  +
Register Clearing & Settlement +Instellingen die effectenafwikkeldiensten verrichten  +
Register crowdfunding-platformen +Crowdfunding-platformen  +
Register Elektronischgeldinstellingen +Elektronischgeldinstellingen  +
Register financiële bijsluiters +Financiële Bijsluiter  +
Register financiële dienstverleners +Financiële dienstverleners, aangesloten instellingen, verbonden bemiddelaars, Europees paspoorthouders en volmachtgevers.  +
Register financiële verslaggeving en tussentijdse verklaringen +Financiële verslaggeving en tussentijdse verklaringen  +
Register Gedekte obligaties +Programma's van gedekte obligaties  +
Register Genotificeerde prospectussen +Genotificeerde prospectussen  +
Register geplaatst kapitaal uitgevende instellingen +Geplaatst kapitaal  +
Register goedgekeurde laboratoria in het kader van het EU-hygiënepakket +Goedgekeurde laboratoria in het kader van het EU-hygiënepakket  +
Register goedgekeurde prospectussen +Goedgekeurde prospectussen  +
Register handelsplatformen +Gereglementeerde markten  +
Register Herverzekeraars +Herverzekeraars  +
Register insider-transacties 5:60 Wft +Transacties verricht door insiders van de vennootschap  +
Register installatieberoepen +Installatiebedrijven  +
Register koersgevoelige informatie +Persberichten koersgevoelige informatie  +
Register notariaat +Notarissen die op basis van artikel 1 van de [http://wetten.overheid.nl/BWBR0010388 Wet op het notarisambt] zijn beëdigd  +
Register ontheffing biedingsregels +Instellingen met ontheffing biedingsregels  +
Register openbare biedingen +Openbare biedingen  +
Register Pensioenfondsen +Pensioenfondsen  +
Register postvervoerdiensten +Aanbieders van postvervoerdiensten   +
Register Premiepensioen instellingen +Premiepensioeninstellingen  +
Register risicosituaties gevaarlijke stoffen en Risicokaart +Soorten risico's (type rampen) gebaseerd op risico objecten (bepaalde bedrijven)  +
Register Short selling +Meldingen van aanmerkelijke netto shortposities in aandelen.  +
Register substantiële deelnemingen en bruto shortposities +Substantiële deelnemingen van aandeelhouders en bruto shortposities  +
Register Trustkantoren +Trustkantoren  +
Register uitgezonderde beheerders van beleggingsinstellingen (AIFMD ‘light’ beheerders) +'Light' beheerders (beleggingsinstellingen zonder vergunningplicht)  +
Register van accountantsorganisaties +Accountantsorganisaties  +
Register van Functionarissen voor de Gegevensbescherming (FG's) +Namen van de functionarissen voor de gegevensbescherming  +
Register van het Kwaliteitsinstituut van CVZ +Kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten  +
Register vergunninghouders +Vergunninghouders voor kansspelen  +
Register Verzekeraars +Verzekeraars  +
Register voor aandachtsfunctionarissen kindermishandeling/ huiselijk geweld +Aandachtsfunctionarissen kindermishandeling/ huiselijk geweld  +
Register Wisselinstellingen +Wisselinstellingen  +
Registerleraar.nl +Leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal onderwijs  +
Registerplein +Sociaal professionals (maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen)   +
Registratie Advocaten +Advocaten  +
Registratie certificatiedienstverleners +Certificatiedienstverleners Telecommunicatiewet  +
Registratie diergeneesmiddelen (handelsvergunningen) +Handelsvergunningen voor diergeneesmiddelen  +
Registratie in Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) +Alle kinderopvangorganisaties, gastouderbureaus en gastouders die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang.  +
Registratie kindermishandeling +Mishandelde kinderen en hun gezinnen  +
Registratie snelle motorboten +Snelle motorboten die gebruik maken van de Nederlandse binnenwateren  +
Registratie stralingsarts +Erkende stralingsartsen  +
Registratie van de SAV +Gegevens over een adoptieprocedure  +
Registratie van energielabels +Energielabels van gebouwen en woningen, waarmee inzicht wordt gegeven in de energetische prestaties van de betreffende gebouwen en woningen  +
Registratie Verordening dierlijke bijproducten +Bedrijven die dierlijke bijproducten produceren, vervoeren of verwerken  +
Registratie Voedselinfecties en Voedselvergiftigingen +Voedselinfectie en voedselvergiftigingen  +
Registratie, Evaluatie en Autorisatie (en restricties) van Chemische stoffen +Chemische stoffen  +
Rijbewijzenregister +Gegevens over rijbewijs, rijvaardigheid en geschiktheid van personen  +
Rijksvaccinatieprogramma +Vaccinaties  +
Ruimtelijkeplannen.nl +Bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeenten, provincies en het Rijk  +
s
SCIOS Portaal +Installatiebedrijven  +
t
Toelating Zorginstellingen (Tzi) +Zorginstellingen die op basis van de zorgverzekeringswet of de AWBZ voor een vergoeding in aanmerking komen  +
Transparantieregister Zorg +Bepaalde financiële relaties tussen zorgverleners en –instellingen en farmaceutische bedrijven  +
u
Unieke Zorgverlener Identificatie Register (UZI-register) +Zorgaanbieders (zorgverleners en zorginstellingen) en indicatieorganen (CIZ en Bureaus Jeugdzorg)  +
v
Verwijsindex risicojongeren +Risicosignalen van hulpverleners over jongeren  +
VIHB-registratie +Bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen  +
Vrijstellingenregister +Jongeren met een vrijstelling of vervangende leerplicht   +