Alle sectorregistraties

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Alle overzichten en CSV-downloads

Alle sectorregistraties

Dit is het overzicht van alle Sectorregistraties in de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur. Deze tabel is ook te downloaden als csv . Klik op een sectorregistratie voor meer informatie. Bekijk de tabel met alle eigenschappen voor een volledig overzicht of bekijk alleen de registraties waarvan factsheets zijn gemaakt.

Registratie Inhoud Domein Type register Opdrachtgever
AMICE (Afval Meldingen Informatie en Communicatie Electronisch) InformatieBetekenisvolle gegevens. over afvalstromen en welke partijen daarbij betrokken zijn Domein Milieu ruimte en water Gebeurtenissen Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Archis Gegevens over archeologische vindplaatsen en terreinen Domein Cultuur sport en vrije tijd Ruimtelijke objecten Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Architectenregister Architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect Domein Bouwen wonen en leefomgeving Erkenning personen Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
AWBZ-brede Zorg Registratie Zorggegevens cliënten in de AWBZ-keten Domein Gezondheid en zorg Gebeurtenissen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Basis Register Onderwijs HO (Bron HO) Alle onderwijsdeelnames en onderwijsresultaten aan hogescholen en universiteiten, die worden bekostigd door het ministerie van OCW en het ministerie van EZ Domein Onderwijs en wetenschap Erkenning personen Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Basisregister Onderwijs (BRON) Leerlingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Domein Onderwijs en wetenschap Erkenning personen Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Bel-me-niet register Burgers en bedrijven Domein Economie en ondernemen Toestemmingen Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland (BRON) Alle verkeersongevallen in Nederland die door de politie en/of Weginspecteurs RWS zijn vastgelegd in processen-verbaal, kenmerkenmeldingen of incidentmeldingen. Domein Verkeer en vervoer Gebeurtenissen Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Bestrijdingsmiddelenatlas Een landelijk beeld van de bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater Domein Milieu ruimte en water Ruimtelijke objecten Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
BIG register Erkende zorgverleners (arts, tandarts, apotheker, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, fysiotherapeut, verloskundige, verpleegkundige) op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Domein Gezondheid en zorg Erkenning personen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Boedelregister Rechtstoestand van een nalatenschap Domein Rechtspraak Financiën en vermogen Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Bomdatasysteem (BDS) Alle informatie over explosieven en chemische, biologische, radiologische en nucleaire (CBRN-)incidenten Domein Milieu ruimte en water Gebeurtenissen Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
BRIN (Basisregister Instellingen) Alle scholen, instellingen en het daarbij behorend bestuur waarmee DUO een bekostigings- dan wel erkenningsrelatie heeft. Domein Onderwijs en wetenschap Erkenning organisaties Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
CCMO-register Kerngegevens van mensgebonden onderzoek Domein Onderwijs en wetenschap Gebeurtenissen Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Centraal Curatele- en bewindregister Personen ten aanzien van wie een curatele is uitgesproken en personen waarvan het vermogen onder bewind is gesteld Domein Rechtspraak Financiën en vermogen Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Centraal Gezagsregister Gezag over minderjarigen Domein Familie jeugd en gezin Toestemmingen Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Centraal Insolventieregister (CIR) Faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen natuurlijke personen op grond van de Faillissementswet Domein Financiën Financiën en vermogen Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) Persoons- en kredietgegevens Domein Financiën Financiën en vermogen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Centraal register beroepsopleidingen (Crebo) Opleidingen middelbaar beroepsonderwijs erkend door de ministeries van OCW en EZ Domein Onderwijs en wetenschap Diensten en producten Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) Opleidingsgegevens binnen het bekostigde en niet-bekostigde hoger onderwijs Domein Onderwijs en wetenschap Diensten en producten Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Centraal Testamentenregister (CTR) Testamenten Domein Rechtspraak Toestemmingen Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
CIZ-database Cliënten met een indicatie voor AWBZ-zorg Domein Gezondheid en zorg Erkenning personen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Database met tellerstanden van personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen (tot en met 3.500 kg) Tellerstanden van personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen (tot en met 3.500 kg) aangeleverd door RDW erkende bedrijven in Nederland. Domein Verkeer en vervoer Vervoersmiddelen Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Depositogarantiestelsel Banken met een bankvergunning Domein Financiën Erkenning organisaties Ministerie van Financiën
Diergeneeskunderegister Dierenartsen en paraveterinairen Domein Gezondheid en zorg Erkenning personen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Diplomaregister Gegevens over de diploma’s, certificaten en getuigschriften waarover personen beschikken, voor zover het door het ministerie van OCW gefinancierde Nederlandse opleidingen betreft (bekostigd onderwijs) Domein Onderwijs en wetenschap Erkenning personen Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
DMD (Database Markt Deelnemers) Alle marktdeelnemers van verse groenten en fruit Domein Landbouw natuur en voedsel Erkenning organisaties Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Docentenregister Beroepsonderwijs Natuurlijke personen die zelfstandig en op eigen verantwoordelijkheid beroepsonderwijs verzorgen aan onderwijsinstellingen Domein Onderwijs en wetenschap Erkenning personen Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
(register) Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting Toestemmingen over donatie van sperma-, eicel- en embryodonatie Domein Gezondheid en zorg Toestemmingen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Donorregister Toestemming (ja of nee) om donor te zijn. Domein Gezondheid en zorg Toestemmingen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Emissieregistratie Emissies van de belangrijkste verontreinigende stoffen in Nederland naar lucht, oppervlaktewater, riool en bodem  Domein Milieu ruimte en water Ruimtelijke objecten Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Erkende boerderij-zuivelbedrijven In Nederland erkende boerderij-zuivelbedrijven in het kader van het EU-hygiënepakket. Domein Landbouw natuur en voedsel Erkenning organisaties Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Farmatec Fabrikanten, importeurs en distributeurs van API’s (active pharmaceutical ingredients) Domein Gezondheid en zorg Erkenning organisaties Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Gebiedendatabase InformatieBetekenisvolle gegevens. over Nederlandse natuurgebieden Domein Milieu ruimte en water Ruimtelijke objecten Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Geluidregister spoor en rijkswegen Alle geluidproductieplafonds en de bijbehorende brongegevens  Domein Milieu ruimte en water Ruimtelijke objecten Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Geneesmiddeleninformatiebank Door het CBG goedgekeurde geneesmiddelen Domein Gezondheid en zorg Diensten en producten Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Geneesmiddelenprijzen Maximum prijzen voor geneesmiddelen in Nederland Domein Gezondheid en zorg Diensten en producten Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Gewasbeschermingsregistratie Gewasbeschermingsmiddelen  Domein Milieu ruimte en water Diensten en producten Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Huwelijksgoederenregister Huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden Domein Rechtspraak Financiën en vermogen Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Identificatie en registratie (I&R) Gezelschapsdieren Honden Domein Landbouw natuur en voedsel Dieren Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Identificatie en registratie (I&R) Paarden Paarden Domein Landbouw natuur en voedsel Dieren Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Identificatie en registratie (I&R) Runderen (inclusief kalveren) Runderen Domein Landbouw natuur en voedsel Dieren Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Identificatie en registratie Schapen en geiten Schapen en geiten Domein Landbouw natuur en voedsel Dieren Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Identificatie en registratie (I en R) varkens en varkensleveringen Varkens, -houders, -locaties in Nederland Domein Landbouw natuur en voedsel Dieren Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Instellingenregister Beroepsonderwijs Onderwijsinstellingen en natuurlijke personen die rechtstreeks, voor eigen rekening en risico en op eigen verantwoordelijkheid met cursisten of zakelijke opdrachtgevers overeenkomsten afsluiten voor het verzorgen van beroepsonderwijs Domein Onderwijs en wetenschap Erkenning organisaties Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Justitieel Documentatie Systeem (JDS) Misdrijven en overtredingen van natuurlijke en rechtspersonen Domein Openbare orde en veiligheid Gebeurtenissen Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Kiwa register (Binnenvaart - koopvaardij - visserij) Gegevens over zeevaart en koopvaardij Domein Verkeer en vervoer Erkenning personen Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Kiwa register (Bus) Gegevens over busondernemers en openbaar vervoer Domein Verkeer en vervoer Erkenning organisaties Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Kiwa register (Luchtvaart) Gegevens over luchtvaart in Nederland Domein Verkeer en vervoer Erkenning personen Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Kiwa register (Tachograafkaarten) Gegevens over kaarten ten behoeve van de digitale tachograaf op grond van de Regeling tachograafkaarten.  Domein Verkeer en vervoer Erkenning personen
Erkenning organisaties
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Kiwa register (Taxi) Door Kiwa afgegeven taxivergunningen en boordcomputerkaarten op grond van de Wet Personenvervoer 2000. Domein Verkeer en vervoer Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Kiwa register (Vrachtauto) Gegevens over wegvervoer goederen Domein Verkeer en vervoer Erkenning personen Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Koppelinformatiesysteem Pluimvee (KIP) Pluimveebedrijven en pluimveekoppels Domein Landbouw natuur en voedsel Erkenning organisaties Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Kwaliteitsregister Jeugdzorg Professionals in de jeugdzorg Domein Familie jeugd en gezin Erkenning personen Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Kwaliteitsregister voor de bouw- en installatiesector (QBISnl) Erkende en gecertificeerde installateurs van gasinstallaties en elektra-installaties Domein Bouwen wonen en leefomgeving Erkenning personen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem Gegevens omtrent cliënten in de ambulante en klinische verslavingszorg. Domein Gezondheid en zorg Erkenning personen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Landelijk Asbestvolgsysteem Aangemelde asbestdossiers Domein Milieu ruimte en water Gebeurtenissen Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Landelijk Grondwater Register (LGR) Vergunningen en meldingen rond grondwateronttrekking uit of infiltraties in de Nederlandse bodem Domein Milieu ruimte en water Gebeurtenissen Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Landelijk Register Schuldsanering Gegevens van faillissementen, surséances van betaling en schuldsaneringen van natuurlijke personen Domein Rechtspraak Financiën en vermogen Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Landelijk Uniform Registratiesysteem Internationale Rechtshulp (LURIS) Alle inkomende en uitgaande internationale rechtshulpverzoeken Domein Rechtspraak Gebeurtenissen Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Landelijke Registratie en Evaluatie van (medicijn) Bijwerkingen Vermoede bijwerkingen van geneesmiddelen, zoals gemeld door artsen, apothekers of patiënten Domein Gezondheid en zorg Gebeurtenissen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Monitor Biovigilantie Ongewenste voorvallen en bijwerkingen bij de toepassing van lichaamsmaterialen Domein Gezondheid en zorg Gebeurtenissen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Monumentenregister Door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) aangewezen rijksmonumenten Domein Cultuur sport en vrije tijd Ruimtelijke objecten Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Nederlands Rassenregister (NRR) Door de Raad voor plantenrassen goedgekeurde ras van een groente- of landbouwgewas  Domein Landbouw natuur en voedsel Diensten en producten Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) Deskundigen die werkzaam zijn in een strafrechtelijke context Domein Rechtspraak Erkenning personen Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Nederlands Register van Vissersvaartuigen (NRV) Vissersvaartuigen die worden gebruikt voor de beroepsvisserij Domein Landbouw natuur en voedsel Vervoersmiddelen Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Nederlandse burgerluchtvaartuigen Alle in Nederland geregistreerde luchtvaartuigen Domein Milieu ruimte en water Vervoersmiddelen Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Neonatale Hielprik Screening Resultaten van de Neonatale Hielprik Screening (de hielprik) van pasgeboren kinderen Domein Gezondheid en zorg Gebeurtenissen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Neonatale registratie afwijkende hielprikscreening Gegevens over kinderen met een afwijkende hielprikuitslag Domein Gezondheid en zorg Gebeurtenissen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Pensioenregister Houders van het pensioenrecht Domein Werk en loopbaan Financiën en vermogen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Periodieke Informatie ArbeidsongeschiktheidsVerzekeringen, Atlas SV Administratieve gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd betreffende de nieuwe, beëindigde en lopende uitkeringen Domein Werk en loopbaan Financiën en vermogen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie Gegevens van zwangere vrouwen Domein Gezondheid en zorg Gebeurtenissen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
PV-register Afnemers van elektriciteit Domein Milieu ruimte en water Erkenning organisaties Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
R&O Register (Reinigen en ontsmetten van vervoer- en transportmiddelen) Gegevens over het vervoer van de dieren en de reiniging en ontsmetting van het vervoermiddel Domein Milieu ruimte en water Gebeurtenissen Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
R4BP – Biocidenregister Gegevens over actieve stoffen en biocide Domein Milieu ruimte en water Diensten en producten Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Register Actuariële organisaties Actuariële organisaties Domein Financiën Erkenning organisaties Ministerie van Financiën
Register Afwikkelondernemingen Afwikkelondernemingen Domein Financiën Erkenning organisaties Ministerie van Financiën
Register auditorganisaties van een derde land Auditorganisaties en auditors van een derde land Domein Financiën Erkenning organisaties Ministerie van Financiën
Register Autoriteit Consument & Markt (ACM) Aanbieders van elektronische communicatiediensten Domein Economie en ondernemen Erkenning organisaties Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Register Banken Banken Domein Financiën Erkenning organisaties Ministerie van Financiën
Register beleggingsinstellingen Beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (AIFM’s); AIFM-beleggingsmaatschappijen zonder aparte beheerder; Beheerders van ICBE-beleggingsinstellingen; Genotificeerde EER-ICBE’s Domein Financiën Erkenning organisaties Ministerie van Financiën
Register beleggingsondernemingen Beleggingsondernemingen en kredietinstellingen die beleggingsdiensten verrichten. Domein Financiën Erkenning organisaties Ministerie van Financiën
Register bestuurders en commissarissen Meldingen van bestuurders en commissarissen van hun aandelenbezit en de wijzigingen in dit bezit Domein Financiën Financiën en vermogen Ministerie van Financiën
Register Betaalinstellingen Betaalinstellingen Domein Financiën Erkenning organisaties Ministerie van Financiën
Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) Beëdigde tolken en vertalers Domein Rechtspraak Erkenning personen Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Register buitenlandse kinderopvang Kinderopvangvoorzieningen in het buitenland Domein Familie jeugd en gezin Erkenning organisaties Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Register Clearing & Settlement Instellingen die effectenafwikkeldiensten verrichten Domein Financiën Erkenning organisaties Ministerie van Financiën
Register crowdfunding-platformen Crowdfunding-platformen Domein Financiën Erkenning organisaties Ministerie van Financiën
Register Elektronischgeldinstellingen Elektronischgeldinstellingen Domein Financiën Erkenning organisaties Ministerie van Financiën
Register financiële bijsluiters Financiële Bijsluiter Domein Financiën Diensten en producten Ministerie van Financiën
Register financiële dienstverleners Financiële dienstverleners, aangesloten instellingen, verbonden bemiddelaars, Europees paspoorthouders en volmachtgevers. Domein Financiën Erkenning organisaties Ministerie van Financiën
Register financiële verslaggeving en tussentijdse verklaringen Financiële verslaggeving en tussentijdse verklaringen Domein Financiën Financiën en vermogen Ministerie van Financiën
Register Gedekte obligaties Programma's van gedekte obligaties Domein Financiën Diensten en producten Ministerie van Financiën
Register Genotificeerde prospectussen Genotificeerde prospectussen Domein Financiën Diensten en producten Ministerie van Financiën
Register geplaatst kapitaal uitgevende instellingen Geplaatst kapitaal Domein Financiën Financiën en vermogen Ministerie van Financiën
Register goedgekeurde laboratoria in het kader van het EU-hygiënepakket Goedgekeurde laboratoria in het kader van het EU-hygiënepakket Domein Landbouw natuur en voedsel Erkenning organisaties Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Register goedgekeurde prospectussen Goedgekeurde prospectussen Domein Financiën Diensten en producten Ministerie van Financiën
Register handelsplatformen Gereglementeerde markten Domein Financiën Erkenning organisaties Ministerie van Financiën
Register Herverzekeraars Herverzekeraars Domein Financiën Erkenning organisaties Ministerie van Financiën
Register insider-transacties 5:60 Wft Transacties verricht door insiders van de vennootschap Domein Financiën Gebeurtenissen Ministerie van Financiën
Register installatieberoepen Installatiebedrijven Domein Bouwen wonen en leefomgeving Erkenning personen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Register koersgevoelige informatie Persberichten koersgevoelige informatie Domein Financiën Gebeurtenissen Ministerie van Financiën
Register notariaat Notarissen die op basis van artikel 1 van de Wet op het notarisambt zijn beëdigd Domein Rechtspraak Erkenning personen Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Register ontheffing biedingsregels Instellingen met ontheffing biedingsregels Domein Financiën Erkenning organisaties Ministerie van Financiën
Register openbare biedingen Openbare biedingen Domein Financiën Financiën en vermogen Ministerie van Financiën
Register Pensioenfondsen Pensioenfondsen Domein Financiën Erkenning organisaties Ministerie van Financiën
Register postvervoerdiensten Aanbieders van postvervoerdiensten  Domein Verkeer en vervoer Erkenning organisaties Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Register Premiepensioen instellingen Premiepensioeninstellingen Domein Financiën Erkenning organisaties Ministerie van Financiën
Register risicosituaties gevaarlijke stoffen en Risicokaart Soorten risico's (type rampen) gebaseerd op risico objecten (bepaalde bedrijven) Domein Milieu ruimte en water Ruimtelijke objecten Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Register Short selling Meldingen van aanmerkelijke netto shortposities in aandelen. Domein Financiën Gebeurtenissen Ministerie van Financiën
Register substantiële deelnemingen en bruto shortposities Substantiële deelnemingen van aandeelhouders en bruto shortposities Domein Financiën Financiën en vermogen Ministerie van Financiën
Register Trustkantoren Trustkantoren Domein Financiën Erkenning organisaties Ministerie van Financiën
Register uitgezonderde beheerders van beleggingsinstellingen (AIFMD ‘light’ beheerders) 'Light' beheerders (beleggingsinstellingen zonder vergunningplicht) Domein Financiën Erkenning organisaties Ministerie van Financiën
Register van accountantsorganisaties Accountantsorganisaties Domein Financiën Erkenning organisaties Ministerie van Financiën
Register van Functionarissen voor de Gegevensbescherming (FG's) Namen van de functionarissen voor de gegevensbescherming Domein Openbare orde en veiligheid Erkenning personen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Register van het Kwaliteitsinstituut van CVZ Kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten Domein Gezondheid en zorg Diensten en producten Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Register vergunninghouders Vergunninghouders voor kansspelen Domein Openbare orde en veiligheid Erkenning organisaties Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Register Verzekeraars Verzekeraars Domein Financiën Erkenning organisaties Ministerie van Financiën
Register voor aandachtsfunctionarissen kindermishandeling/ huiselijk geweld Aandachtsfunctionarissen kindermishandeling/ huiselijk geweld Domein Familie jeugd en gezin Erkenning personen Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Register Wisselinstellingen Wisselinstellingen Domein Financiën Erkenning organisaties Ministerie van Financiën
Registerleraar.nl Leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal onderwijs Domein Onderwijs en wetenschap Erkenning personen Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Registerplein Sociaal professionals (maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen)  Domein Familie jeugd en gezin Erkenning personen Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Registratie Advocaten Advocaten Domein Rechtspraak Erkenning personen Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Registratie certificatiedienstverleners Certificatiedienstverleners Telecommunicatiewet Domein Economie en ondernemen Erkenning organisaties Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Registratie diergeneesmiddelen (handelsvergunningen) Handelsvergunningen voor diergeneesmiddelen Domein Gezondheid en zorg Diensten en producten Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Registratie in Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) Alle kinderopvangorganisaties, gastouderbureaus en gastouders die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang. Domein Familie jeugd en gezin Erkenning organisaties Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Registratie kindermishandeling Mishandelde kinderen en hun gezinnen Domein Gezondheid en zorg Gebeurtenissen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Registratie snelle motorboten Snelle motorboten die gebruik maken van de Nederlandse binnenwateren Domein Milieu ruimte en water Vervoersmiddelen Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Registratie stralingsarts Erkende stralingsartsen Domein Gezondheid en zorg Erkenning personen Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Registratie van de SAV Gegevens over een adoptieprocedure Domein Familie jeugd en gezin Gebeurtenissen Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Registratie van energielabels Energielabels van gebouwen en woningen, waarmee inzicht wordt gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat in de energetische prestaties van de betreffende gebouwen en woningen Domein Bouwen wonen en leefomgeving Ruimtelijke objecten Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Registratie Verordening dierlijke bijproducten Bedrijven die dierlijke bijproducten produceren, vervoeren of verwerkeneen bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. Domein Landbouw natuur en voedsel Erkenning personen Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Registratie Voedselinfecties en Voedselvergiftigingen Voedselinfectie en voedselvergiftigingen Domein Gezondheid en zorg Gebeurtenissen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Registratie, Evaluatie en Autorisatie (en restricties) van CHemische stoffen. Chemische stoffen Domein Milieu ruimte en water Diensten en producten Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Rijbewijzenregister Gegevens over rijbewijs, rijvaardigheid en geschiktheid van personen Domein Verkeer en vervoer Erkenning personen Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Rijksvaccinatieprogramma Vaccinaties Domein Gezondheid en zorg Gebeurtenissen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Ruimtelijkeplannen.nl Bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeenten, provincies en het Rijk Domein Landbouw natuur en voedsel Ruimtelijke objecten Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
SCIOS Portaal Installatiebedrijven Domein Milieu ruimte en water Erkenning organisaties Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Toelating Zorginstellingen (Tzi) Zorginstellingen die op basis van de zorgverzekeringswet of de AWBZ voor een vergoeding in aanmerking komen Domein Gezondheid en zorg Erkenning organisaties Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Transparantieregister Zorg Bepaalde financiële relaties tussen zorgverleners en –instellingen en farmaceutische bedrijven Domein Gezondheid en zorg Financiën en vermogen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Unieke Zorgverlener Identificatie Register (UZI-register) Zorgaanbieders (zorgverleners en zorginstellingen) en indicatieorganen (CIZ en Bureaus Jeugdzorg) Domein Gezondheid en zorg Erkenning personen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Verwijsindex risicojongeren Risicosignalen van hulpverleners over jongeren Domein Gezondheid en zorg Gebeurtenissen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
VIHB-registratie Bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen Domein Milieu ruimte en water Erkenning organisaties Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Vrijstellingenregister Jongeren met een vrijstelling of vervangende leerplicht  Domein Onderwijs en wetenschap Erkenning personen Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
ZBO-register ZBO's Domein Overheid bestuur en koninkrijk Erkenning organisaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen